Hoşgeldiniz!

internette

İnternette Sansür 01:06
İnternette Sansür 23 izlenme - 3 ay önce Son günlerin en hararetli tartışmalarından internette sansür uygulamasını anlatan çok anlamlı bir video.
Defne İnternette 00:59
Defne İnternette 109 izlenme - 2 yıl önce Defne İnternette
Firmanızı İnternette Nasıl Buluruz? 00:47
Firmanızı İnternette Nasıl Buluruz? 8 izlenme - 1 yıl önce Interaktif İş, siz firma sahiplerine ihtiyacınız olan web sayfasını tasarlar, müşterileriniz üzerinde firmanızın kurumsal imajını sağlar,ürün ve hizmetlerinizin tanıtımını ve pazarlamasını yapar. Interaktif İş Platformuna dahil olmak çok kolaydır. Kayıt işlemi sırasında doldurulan temel iletişim ve sektörel bilgileri ile 4 adımda tamamlanan firma kayıt işleminin hemen ardından firma web sayfanız hazır olur. Interaktif İş, firma sahiplerine oluşturduğu web sayfası ile internet dünyasına kapılarını açar. Firmanızı hemen platforma dahil edin fırsatlardan anında yararlanmaya başlayın.
Sevgilisine Dövüp İnternette Paylaştı 01:41
Sevgilisine Dövüp İnternette Paylaştı 89 izlenme - 1 yıl önce Başkent'te D.V, kız arkadaşı ve ablasına kendisini aldattığını iddiasıyla şiddet uyguladı yetmedi bu görüntüleri cep telefonuyla kaydedip sosyal medyada yayınladı.
İnternette Reklam Vermek Reklamfoni 02:04
İnternette Reklam Vermek Reklamfoni 12 izlenme - 11 ay önce İnternette, sosyal medya pazarlaması ve google adwords reklamları ile işletmenize yeni imkanlar kazandırın ! Google reklam sertifikalı iş ortağı Reklamfoni internet reklam ve sosyal medya ajansı 444 50 31 www.reklamfoni.com.tr
Her şey İnternette 00:37
Her şey İnternette 100.099 izlenme - 1 yıl önce Siz de hemen bi’tıkla HSBC Bireysel İnternet Bankacılığı’na giriş yapın, bu yazın keyfini HSBC ile çıkarın! #herseyinternette
İnternette Denetime Yeni Düzenleme! 00:20
İnternette Denetime Yeni Düzenleme! 298 izlenme - 2 yıl önce Türkiye'de 'torba yasa teklifi' içinde bulunan internet erişimi ile ilgili yeni düzenlemeler meclisten geçti. İnternet erişimi ile ilgili maddelerde özel hayatın gizliliğinin ihlali durumlarında internete erişimin Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı tarafından önlenmesinin de öngörülüyor. Torba Yasa Teklifi görüşmelerinde internet erişimi ile ilgili 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 82, 93, 94, 95 ve 96. Maddeler görüşülerek kabul edildi. Kabul edilen 93. Madde ile 5651 sayılı Kanunun 9. maddesi başlığıyla birlikte değiştirilirken, internet ortamında yapılan yayın içeriği nedeniyle kişilik haklarının ihlal edildiğini iddia eden gerçek ve tüzel kişiler ile kurum ve kuruluşlar, içerik sağlayıcısına, buna ulaşamaması halinde yer sağlayıcısına başvurarak uyarı yöntemi ile içeriğin yayından çıkarılmasını isteyebileceği gibi doğrudan sulh ceza hakimine başvurarak içeriğe erişimin engellenmesini de isteyebilecek. Kabul edilen 94. Madde ile 5651 sayılı Kanunun 9. maddesinden sonra gelmek üzere 9/A maddesi eklendi. Eklenen yeni maddeye göre, internet ortamında yapılan yayın içeriği nedeniyle özel hayatının gizliliğinin ihlal edildiğini iddia eden kişiler, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığına doğrudan başvurarak içeriğe erişimin engellenmesi tedbirinin uygulanmasını isteyebilecek. İNTERNET ERİŞİMİ İLE İLGİLİ MADDELERİN TAMAMI Torba Yasa Teklifi içinde görüşülen internet erişimi ile ilgili maddelerin tamamı ise şöyle: MADDE 85- 4.5.2007 tarihli ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunun 2. maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bentler eklenmiştir; "n) Birlik: Erişim Sağlayıcıları Birliğini, o) Erişimin engellenmesi: Alan adından erişimin engellenmesi, IP adresinden erişimin engellenmesi, içeriğe (URL) erişimin engellenmesi ve benzeri yöntemler kullanılarak erişimin engellenmesini, ö) İçeriğin yayından çıkarılması: İçerik veya yer sağlayıcılar tarafından içeriğin sunuculardan veya barındırılan içerikten çıkarılmasını, p) URL adresi: İlgili içeriğin internette bulunduğu tam internet adresini, r) Uyarı Yöntemi: İnternet ortamında yapılan yayın içeriği nedeniyle haklarının ihlal edildiğini iddia eden kişiler tarafından içeriğin yayından çıkarılması amacıyla öncelikle içerik sağlayıcısına, makul sürede sonuç alınamaması halinde yer sağlayıcısına iletişim adresleri üzerinden gerçekleştirilecek bildirim yöntemini." MADDE 86- 5651 sayılı Kanunun 3. maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir; “(3) Bu Kanun kapsamındaki faaliyetleri yurt içinden ya da yurt dışından yürütenlere, internet sayfalarındaki iletişim araçları, alan adı, IP adresi ve benzeri kaynaklarla elde edilen bilgiler üzerinden elektronik posta veya diğer iletişim araçları ile bildirim yapılabilir." MADDE 87- 5651 sayılı Kanunun 4. maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir; "(3) İçerik sağlayıcı, Başkanlığın bu Kanun ve diğer kanunlarla verilen görevlerinin ifası kapsamında; talep ettiği bilgileri talep edilen şekilde Başkanlığa teslim eder ve Başkanlıkça bildirilen tedbirleri alır." MADDE 88- 5651 sayılı Kanunun 5. maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir; "(2) Yer sağlayıcı, yer sağladığı hukuka aykırı içeriği bu Kanunun 8 inci ve 9 uncu maddelerine göre haberdar edilmesi halinde yayından çıkarmakla yükümlüdür." “(3) Yer sağlayıcı, yer sağladığı hizmetlere ilişkin trafik bilgilerini bir yıldan az ve iki yıldan fazla olmamak üzere yönetmelikte belirlenecek süre kadar saklamakla ve bu bilgilerin doğruluğunu, bütünlüğünü ve gizliliğini sağlamakla yükümlüdür. (4) Yer sağlayıcılar, yönetmelikle belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde yaptıkları işin niteliğine göre sınıflandırılabilir ve hak ve yükümlülükleri itibarıyla farklılaştırılabilirler. (5) Yer sağlayıcı, Başkanlığın talep ettiği bilgileri talep edilen şekilde Başkanlığa teslim etmekle ve Başkanlıkça bildirilen tedbirleri almakla yükümlüdür. (6) Yer sağlayıcılık bildiriminde bulunmayan veya bu Kanundaki yükümlülüklerini yerine getirmeyen yer sağlayıcı hakkında Başkanlık tarafından on bin Türk Lirasından yüz bin Türk Lirasına kadar idari para cezası verilir." MADDE 89- 5651 sayılı Kanunun 6. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendindeki "ve teknik olarak engelleme imkanı bulunduğu ölçüde" ibaresi çıkartılmış, aynı fıkraya aşağıdaki (ç) ve (d) bentleri eklenmiş, üçüncü fıkrasında geçen "(b) ve (c)" ibaresi "(b), (c), (ç) ve (d)" şeklinde değiştirilmiştir. "ç) Erişimi engelleme kararı verilen yayınlarla ilgili olarak alternatif erişim yollarını engelleyici tedbirleri almakla, d) Başkanlığın talep ettiği bilgileri talep edilen şekilde Başkanlığa teslim etmekle ve Başkanlıkça bildirilen tedbirleri almakla," MADDE 90- 5651 sayılı Kanunun 6. maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 6/A maddesi eklenmiştir; “Erişim Sağlayıcıları Birliği MADDE 6/A- (1) Bu Kanunun 8 inci maddesi kapsamı dışındaki erişimin engellenmesi kararlarının uygulanmasını sağlamak üzere Erişim Sağlayıcıları Birliği kurulmuştur. (2) Birlik özel hukuk tüzel kişiliğine haizdir. Birliğin merkezi Ankara’dır. (3) Birliğin çalışma usul ve esasları Kurum tarafından onaylanacak Tüzükle belirlenir. Tüzük değişiklikleri de Kurumun onayına tabidir. (4) Birlik, Tüzüğünün Kurum tarafından incelenerek uygun bulunmasını müteakip faaliyete başlar. (5) Birlik, 5.11.2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu kapsamında yetkilendirilen tüm internet servis sağlayıcıları ile internet erişim hizmeti veren diğer işletmecilerin katılmasıyla oluşan ve koordinasyonu sağlayan bir kuruluştur. (6) Bu Kanunun 8. maddesi kapsamı dışındaki erişimin engellenmesi kararları erişim sağlayıcılar tarafından yerine getirilir. Kararların uygulanması amacıyla gerekli her türlü donanım ve yazılım erişim sağlayıcıların kendileri tarafından sağlanır. (7) Bu Kanunun 8. maddesi kapsamı dışındaki erişimin engellenmesi kararları gereği için Birliğe gönderilir. Bu kapsamda Birliğe yapılan tebligat erişim sağlayıcılara yapılmış sayılır. (8) Birlik, kendisine gönderilen mevzuata uygun olmadığını düşündüğü kararlara itiraz edebilir. (9) Birliğin gelirleri, üyeleri tarafından ödenecek ücretlerden oluşur. Alınacak ücretler, Birliğin giderlerini karşılayacak miktarda belirlenir. Bir üyenin ödeyeceği ücret, üyelerin tamamının net satış tutarı toplamı içindeki o üyenin net satışı oranında belirlenir. Üyelerin ödeme dönemleri, yeni katılan üyelerin ne zamandan itibaren ödemeye başlayacağı ve ödemelere ilişkin diğer hususlar birlik tüzüğünde belirlenir. Süresinde ödenmeyen ücretler Birlikçe kanuni faizi ile birlikte tahsil edilir. (10) Birliğe üye olmayan internet servis sağlayıcıları faaliyette bulunamaz." MADDE 91- 5651 sayılı Kanunun 7. maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir; "(2) Ticari amaçla olup olmadığına bakılmaksızın bütün internet toplu kullanım sağlayıcılar, konusu suç oluşturan içeriklere erişimin engellenmesi ve kullanıma ilişkin erişim kayıtlarının tutulması hususlarında yönetmelikle belirlenen tedbirleri almakla yükümlüdür. (3) Ticari amaçla toplu kullanım sağlayıcılar, ailenin ve çocukların korunması, suçun önlenmesi ve suçluların tespiti kapsamında usul ve esasları yönetmelikte belirlenen tedbirleri almakla yükümlüdür." "(4) Bu maddede belirtilen yükümlülükleri ihlal eden ticari amaçla toplu kullanım sağlayıcılarına, ihlalin ağırlığına göre yönetmelikle belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde uyarma, bin Türk Lirasından on beş bin Türk Lirasına kadar idari para cezası verme veya üç güne kadar ticari faaliyetlerini durdurma müeyyidelerinden birine karar vermeye mahalli mülki amir yetkilidir." MADDE 92- 5651 sayılı Kanunun 8. maddesinin ikinci fıkrasının dördüncü cümlesinden sonra gelmek üzere "Erişimin engellenmesi kararı, amacı gerçekleştirecek nitelikte görülürse belirli bir süreyle sınırlı olarak da verilebilir." cümlesi eklenmiş, dördüncü fıkrasında yer alan "(2) ve (5)" ibaresi "(2), (5) ve (6)" şeklinde değiştirilmiş, onuncu fıkrasındaki "altı aydan iki yıla kadar hapis cezası" ibaresi "beş yüz günden üç bin güne kadar adli para cezası" şeklinde değiştirilmiştir. MADDE 93- 5651 sayılı Kanunun 9. maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir; "İçeriğin yayından çıkarılması ve erişimin engellenmesi MADDE 9- (1) İnternet ortamında yapılan yayın içeriği nedeniyle kişilik haklarının ihlal edildiğini iddia eden gerçek ve tüzel kişiler ile kurum ve kuruluşlar, içerik sağlayıcısına, buna ulaşamaması halinde yer sağlayıcısına başvurarak uyarı yöntemi ile içeriğin yayından çıkarılmasını isteyebileceği gibi doğrudan sulh ceza hakimine başvurarak içeriğe erişimin engellenmesini de isteyebilir. (2) İnternet ortamında yapılan yayın içeriği nedeniyle kişilik haklarının ihlal edildiğini iddia eden kişilerin talepleri, içerik ve/veya yer sağlayıcısı tarafından en geç yirmi dört saat içerisinde cevaplandırılır. (3) İnternet ortamında yapılan yayın içeriği nedeniyle kişilik hakları ihlal edilenlerin talepleri doğrultusunda hakim bu maddede belirtilen kapsamda; erişimin engellenmesine karar verebilir. (4) Hakim, bu madde kapsamında vereceği erişimin engellenmesi kararlarını esas olarak, yalnızca kişilik hakkının ihlalinin gerçekleştiği yayın, kısım, bölüm ile ilgili olarak (URL, vb. şeklinde) içeriğe erişimin engellenmesi yöntemiyle verir. Zorunlu olmadıkça internet sitesinde yapılan yayının tümüne yönelik erişimin engellenmesine karar verilemez. Ancak, hakim URL adresi belirtilerek içeriğe erişimin engellenmesi yöntemiyle ihlalin engellenemeyeceğine kanaat getirmesi halinde, gerekçesini de belirtmek kaydıyla, internet sitesindeki tüm yayına yönelik olarak erişimin engellenmesine de karar verebilir. (5) Hakimin bu madde kapsamında verdiği erişimin engellenmesi kararları doğrudan Birliğe gönderilir. (6) Hakim bu madde kapsamında yapılan başvuruyu en geç yirmi dört saat içinde duruşma yapmaksızın karara bağlar. Bu karara karşı 4.12.2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu hükümlerine göre itiraz yoluna gidilebilir. (7) Erişimin engellenmesine konu içeriğin yayından çıkarılmış olması durumunda hakim kararı kendiliğinden hükümsüz kalır. (8) Birlik tarafından erişim sağlayıcıya gönderilen içeriğe erişimin engellenmesi kararının gereği derhal, en geç dört saat içerisinde erişim sağlayıcı tarafından yerine getirilir. (9) Bu madde kapsamında hakimin verdiği erişimin engellenmesi kararına konu kişilik hakkının ihlaline ilişkin yayının veya aynı mahiyetteki yayınların başka internet adreslerinde de yayınlanması durumunda ilgili kişi tarafından Birliğe müracaat edilmesi halinde mevcut karar bu adresler için de uygulanır. (10) Sulh ceza hakiminin kararını bu maddede belirtilen şartlara uygun olarak ve süresinde yerine getirmeyen sorumlu kişi, beş yüz günden üç bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır." MADDE 94- 5651 sayılı Kanunun 9. maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 9/A maddesi eklenmiştir; "Özel hayatın gizliliği nedeniyle içeriğe erişimin engellenmesi MADDE 9/A (1) İnternet ortamında yapılan yayın içeriği nedeniyle özel hayatının gizliliğinin ihlal edildiğini iddia eden kişiler, Başkanlığa doğrudan başvurarak içeriğe erişimin engellenmesi tedbirinin uygulanmasını isteyebilir. (2) Yapılan bu istekte; hakkın ihlaline neden olan yayının tam adresi (URL), hangi açılardan hakkın ihlal edildiğine ilişkin açıklama ve kimlik bilgilerini ispatlayacak bilgilere yer verilir. Bu bilgilerde eksiklik olması halinde talep işleme konulmaz. (3) Başkanlık, kendisine gelen bu talebi uygulanmak üzere derhal Birliğe bildirir, erişim sağlayıcılar bu tedbir talebini derhal, en geç dört saat içinde yerine getirir. (4) Erişimin engellenmesi, özel hayatın gizliliğinin ihlal eden yayın, kısım, bölüm, resim, video ile ilgili olarak (URL şeklinde) içeriğe erişimin engellenmesi yoluyla uygulanır. (5) Erişimin engellenmesini talep eden kişiler, internet ortamında yapılan yayın içeriği nedeniyle özel hayatın gizliliğinin ihlal edildiğinden bahisle erişimin engellenmesi talebini talepte bulunduğu saatten itibaren 24 saat içinde sulh ceza hakiminin kararına sunar. Hakim, internet ortamında yapılan yayın içeriği nedeniyle özel hayatın gizliliğinin ihlal edilip edilmediğini değerlendirerek vereceği kararını en geç kırk sekiz saat içinde açıklar ve doğrudan Başkanlığa gönderir; aksi halde, erişimin engellenmesi tedbiri kendiliğinden kalkar. (6) Hakim tarafından verilen bu karara karşı Başkanlık tarafından 5271 sayılı Kanun hükümlerine göre itiraz yoluna gidilebilir. (7) Erişimin engellenmesine konu içeriğin yayından çıkarılmış olması durumunda hakim kararı kendiliğinden hükümsüz kalır. (8) Özel hayatın gizliliğinin ihlaline bağlı olarak gecikmesinde sakınca bulunan hallerde doğrudan Başkanın emri üzerine erişim engellenmesi Başkanlık tarafından yapılır. Bu karara karşı sulh ceza mahkemesine itiraz edilebilir." MADDE 95- 5651 sayılı Kanunun 10. maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendinde yer alan "yayınları önlemeye" ibaresinden sonra ", internetin güvenli kullanımını sağlamaya, bilişim şuurunu geliştirmeye" ibaresi eklenmiş, beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir; "(5) Başkanlık; Bakanlık bünyesinde 26.9.2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümleri uyarınca oluşturulan İnternet Geliştirme Kurulunca internetin yaygınlaştırılması, geliştirilmesi, yaygın ve güvenli kullanılması gibi konularda yapılacak öneriler ile ilgili gerekli her türlü tedbir veya kararları alır." "(6) Başkanlık, ulusal siber güvenlik faaliyetleri kapsamında, siber saldırıların tespiti ve önlenmesi konusunda, içerik, yer, erişim sağlayıcılar ve ilgili diğer kurum ve kuruluşlarla koordinasyon sağlar, gerekli tedbirlerin aldırılması konusunda faaliyet yürütür ve ihtiyaç duyulan çalışmaları yapar. (7) Başkanlık kanunlarla kendisine verilen görevlerin ifası amacıyla araştırma ve geliştirme merkezleri kurabilir." MADDE 96- 5651 sayılı Kanunun 11. maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "yer veya erişim sağlayıcı olarak faaliyet icra etmesi amacıyla yetkilendirme belgesi verilmesine" ibaresi "yer, erişim ve toplu kullanım sağlayıcıların yükümlülüklerine" şeklinde değiştirilmiştir.” İHA
İnternette Oynanabilecek Oyunlar 06:29
İnternette Oynanabilecek Oyunlar 117 izlenme - 10 ay önce http://www.3doyuncu.com/3d-kaka-yapan... izlediğiniz için teşekkürler https://www.facebook.com/pages/KrkmzG... https://twitter.com/ouzhankorkmaz3 http://www.izlesene.com/iz/gamestar
İnternette Harun Yahya 07:59
İnternette Harun Yahya 12 izlenme - 3 ay önce "Dünyadan yankılar" belgeselinden http://www.a9.com.tr/izle/24636/Belgesellerden-Secme-Bolumler/Internette-Harun-Yahya A9 uygulama mobil linkler : A9 TV iphone : http://itunes.apple.com/tr/app/a9-tv/id432879700 A9 Radyo iphone : https://itunes.apple.com/tr/app/a9-tv-radio/id929302730 A9 TV Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chelik.client.a9tv A9 Radyo Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chelik.clients.a9radyo
İnternette Oyun Yapma 02:14
İnternette Oyun Yapma 141 izlenme - 2 yıl önce Size Öpretiyorum
Türkler İnternette Sosyalleşiyor 02:02
Türkler İnternette Sosyalleşiyor 47 izlenme - 3 yıl önce Türkler İnternette Sosyalleşiyor
Rehber: İnternette Sayfaları Kaybetmeyin 04:58
Rehber: İnternette Sayfaları Kaybetmeyin 25 izlenme - 3 yıl önce
MyAdvertisingPays Kısa Sunum 02:11
MyAdvertisingPays Kısa Sunum 2 izlenme - 2 hafta önce Sadece Interneti Kullanarak Dahi Cok Iyi EK Gelire ya da TUM Gelire Ulasabileceginiz, Calisma Imkani Sunuyoruz..http://evdenekis-internetteisinikur.blogspot.com.tr/ http://www.5x5map.de/go/?ref=103997
İnternette Olay Yaratan Yoga Dersi 01:40
İnternette Olay Yaratan Yoga Dersi 767 izlenme - 11 ay önce İnternette olay yaratan yoga dersi
Hızlı İnternette Son Durum Ne? 06:32
Hızlı İnternette Son Durum Ne? 3 izlenme - 3 ay önce Dijital dünyada hayatı kolaylaştıran vazgeçilmez teknoloji ortağı Turkcell Superonline, 2014 yılı üçüncü çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını düzenlediği basın toplantısıyla değerlendirdi. Artan ekosistem ve yaygınlaşan fiber ağı, karlılığı 2,5 puan artırdı Başarılı performansıyla istikrarlı gelir büyümesini yılın üçüncü çeyreğinde de sürdüren Turkcell Superonline, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 38 artışla 328 milyon TL gelir elde etti. Amortisman, vergi ve faiz öncesi kârında (AVFÖK) yüzde 51 gibi dikkate değer bir artış sağlayan şirketin AVFÖK marjı ise büyüyen ölçek etkisiyle 2,5 puan yükseldi ve yüzde 27,8’e çıktı. 686 bin fiber internet müşterisi Turkcell Superonline bugüne kadar gerçekleştirdiği 2,5 milyar TL’lik yatırımla fiber ağ üzerinden 2 milyon ev ve işyerinin kapısına kadar 1000 Mbps hızında internet hizmetini ulaştırdı. Üçüncü çeyrek sonu itibariyle toplam internet müşteri sayısı 1,1 milyon olurken, bunların 686 binini fiber kullanıcıları oluşturdu. Üçüncü çeyrekte 33 bini fiber olmak üzere toplam 69 bin yeni müşteri kazanımı gerçekleşti. Aynı dönemde Turkcell Superonline ses müşterilerinin sayısı ise 500 bini aştı. Bireysel segment büyümeye devam ediyor. Üçüncü çeyrekte Turkcell Superonline bireysel gelirlerinde yıllık bazda yüzde 55, kurumsal segment gelirlerinde yüzde 32 artış sağladı. Kurumsal gelirlerdeki artışta grup sinerjisi önemli rol oynarken, bu iki segmentin gelir içerisindeki payı yüzde 66 olarak gerçekleşti. TV Plus kullanıcıları 28 bini aştı Kesintisiz çoklu ekran deneyimi, 12 saat geri alabilme ve buluta kayıt özellikleriyle zaman ve mekandan bağımsız kişisel TV deneyimi fırsatı sunan TV Plus’ın kullanıcı sayısı 1,5 ay gibi kısa bir sürede 28 bini aştı. Turkcell Superonline Genel Müdürü Murat Erkan ile yaptığımız röportajı aşağıda izleyebilirsiniz. İyi seyirler. http://shiftdelete.net/ http://forum.shiftdelete.net/ https://www.facebook.com/ShiftDelete.Net https://twitter.com/ShiftDeleteNet https://instagram.com/ShiftDeleteNet/ http://www.twitch.tv/ShiftDeleteNet https://vine.co/ShiftDeleteNet https://plus.google.com/+ShiftDeleteNetTV/posts Kanalımıza Abone Olun: https://goo.gl/ylUFmZ
İnternette Bunları Yapıyorsanız Dikkat Edin 02:14
İnternette Bunları Yapıyorsanız Dikkat Edin 53 izlenme - 1 yıl önce Belçika'da İnternetin Zararlarına Dikkat Çekmek İçin Sosyal İçerikli Kısa Bir Video Hazırlandı. 'kişisel Bilgilere İnternetten Çok Kolay Ulaşılabileceği' Tehlikesine Dikkat Çekilmek İstenen Videoda, Rastgele Seçilen İnsanlara Haklarındaki Çok Önemli Bilgilerin 'zihin Okuma' Metoduyla Öğrenilebileceği Söylenerek Televizyon Programına Davet Ettiler. Özel Bilgilerini İlk Defa Karşılaştıkları Birisi Tarafından Açıklanmasına Çok Şaşıran Davetliler Olayın Aslını Sonradan Öğrendiler. Olayda Ne Zihin Okuma, Ne İlizyon Vardı. Herkesi Şok Eden Kişisel Bilgiler Sadece Bilgisayar Korsanlarının İnternet Üzerinden Eriştiği Verilerdi. Uluslararası Bir Başarı Kazanan Proje Paylaşım Sitesinde 11 Milyon Kez İzlenerek Tüm Zamanların En Çok Paylaşılan Sosyal Kampanyalarından Biri Oldu.
İnternette Oynanabilecek Güzel Oyunlar#Hayvan Avlama 05:00
İnternette Oynanabilecek Güzel Oyunlar#Hayvan Avlama 153 izlenme - 11 ay önce http://www.3doyunlar.net/3d-macera/af... izlediğiniz için teşekkürler https://www.facebook.com/pages/KrkmzG... https://twitter.com/ouzhankorkmaz3 http://www.izlesene.com/iz/gamestar
Her Fotoğrafınızı İnternette Paylaşmamanız Gerek 00:45
Her Fotoğrafınızı İnternette Paylaşmamanız Gerek 53 izlenme - 5 ay önce Her Fotoğrafınızı İnternette Paylaşmamanız Gerek Masumca paylaştığınız fotoğraflarınızın kötü düşünceli insanların eline düştüğünde neler olabilir. İzliyoruz.
Türk Erkeklerine İnternette Aşk Tuzağı 04:33
Türk Erkeklerine İnternette Aşk Tuzağı 60 izlenme - 12 ay önce Almanya'da yaşayan pek çok Türk erkeğinin, internet üzerinden tanıştığı kadınlar tarafından dolandırıldığı haberleri yeniden ortaya çıkmaya başladı. Mağdur abilerimizin anlatıkları oldukça trajikomik. Ne diyelim; geçmiş olsun.
İnternette Yeni Bir Soluk Ajanshaber 01:10
İnternette Yeni Bir Soluk Ajanshaber 16 izlenme - 1 yıl önce Türkiye'de internet haberciliğine yeni bir soluk geliyor. Kısa bir süre önce kaliteli ve objektif habercilik anlayışı ile yayın hayatına başlayan
Tüm Hayatımız İnternette Uyanık Olalım 02:10
Tüm Hayatımız İnternette Uyanık Olalım 57 izlenme - 1 yıl önce Bu Kadar Güzel Anlatılamazdı...
Minecraft İnternette Nasıl İndirilir 09:00
Minecraft İnternette Nasıl İndirilir 176 izlenme - 2 yıl önce İndirmeler Yapılır
Sokak Röportajları - İnternette Güvenilirlik 02:35
Sokak Röportajları - İnternette Güvenilirlik 30 izlenme - 7 ay önce sokak röportajlarının bu bölümünde internetteki bilgilerin güvenilirliği vatandaşlarımıza soruluyor .en sondaki arkadaş hakkında değişik fikirler edinebilirsiniz.sevgiyle izliyoruz.
Minecraft İnternette Nasıl İndirilir 09:00
Minecraft İnternette Nasıl İndirilir 77 izlenme - 2 yıl önce Birşey Yapmadık Valla
Milenyum Hedefleri internette tartışılıyor 00:30
Milenyum Hedefleri internette tartışılıyor 14 izlenme - 3 yıl önce Milenyum Hedefleri internette tartışılıyor
Çeşitli Sanatçılar - İnternette Karı Kız 00:06
Çeşitli Sanatçılar - İnternette Karı Kız 656 izlenme - 4 yıl önce
Ramazan Doğan - Varmıydı (İnternette İlk) 03:48
Ramazan Doğan - Varmıydı (İnternette İlk) 32 izlenme - 3 yıl önce Arabesk Deyince Duracaksın... Bu Sese Kulak Vereceksin... Arabeskin Kraliçesi Tuanna...
Gamsız Kerem - Boşver (internette ilk) 04:29
Gamsız Kerem - Boşver (internette ilk) 29 izlenme - 3 yıl önce Arabeskin Kraliçesi Tuanna
İnternette seks 00:30
İnternette seks 97.546 izlenme - 9 yıl önce mutlaka izlemeliiiiiiiiii
Fırıldak Ailesi Yeni Bölümleriyle İnternette! 00:28
Fırıldak Ailesi Yeni Bölümleriyle İnternette! 1.612 izlenme - 2 yıl önce Fırıldak Ailesi Yeni Bölümleriyle İnternette! izlesene.com/firildakailesi