Hoşgeldiniz!

al muminoon

Besir Duraku - Al Baqarah (255) Ayat Al Kursi 01:11
Besir Duraku - Al Baqarah (255) Ayat Al Kursi 1.149 izlenme - 2 yıl önce All-llahu - s’ka zot pos Tij. I Gjalli, Vigjiluesi. Nuk e ze të koturit, e as gjumi. E Tija është ç’ka në qiej dhe ç’ka në tokë. Kush mund të ndërmjetësojë te Ai, pos me lejën e Tij? Ai e di se ç’po u ndodhë dhe ç’do t’u ndodhë. Dhe asgjë nga dija e Tij nuk mund të përvetësojnë, pos sa të dojë Ai. Ndërsa pushteti i Tij përfshin qiejt dhe tokën. E nuk lodhet duke i ruajtur (mirëmbajtur), ngase Ai është i Larti, Madhështori. (Ky ajet quhet edhe “Ajetul-Kursij”) -------------------------------------------------------------------------------------------------- Ubayy bin Ka'b (radiAllahu anhu) reported: The Messenger of Allah (peace be upon him) said: "Abu Mundhir! Do you know which Ayah in Allah's Book is the greatest? I said: 'Allah and His messenger know best.' He (peace be upon him) again said: 'Do you know which Ayah in Allah's Book, according to you, is the greatest?' I (Abu Mundhir) replied: ‘It is 'Allah la ilaha illa Huwal-Hayyul-Qayyum'.[2:255]. Thereupon he (peace be upon him) patted me in the chest and said, ' Rejoice by your knowledge, O Abu Mundhir! (i.e, may this knowledge be a source of respect, honour and benefit to you)'." [Muslim] Asma' bint Yazid (radiAllahu anhu) reported, ' I heard the Messenger of Allah (peace be upon him) say about these two following Ayahs, i.e, verses: "Allah! There is no god but He - the Living, The Self-subsisting, Eternal. [2:255], And, Alif Lam Mim, Allah! There is no god but He - the Living, The Self-subsisting, Eternal [3:1-2], That they contain Allah's Greatest Name." [Imam Ahmed bin Hanbal in his Musnad] Abu Umamah Al-Bahili (may Allah be pleased with him) reported: The Prophet (peace be upon him) said: "The one who recites it after each of the obligatory prayers, then death will be the only thing preventing him from entering Paradise." [Ibn Sunni, Ibn Hibban] Abu Dhar said; O Messenger of Allah, what is the greatest thing that has been revealed to you?’ He said, Ayat al-Kursi, 'Allah! La ilaha illa Huwa' [an-Nasa'i] When you lie down in your bed, recite ayat al-Kursi, Allah! La ilaha illa Huwa (none has the right to be worshipped but He), the Ever Living, the One Who sustains and protects all that exists… [al-Baraqah 2:255] until the end of the ayah, then you will have a protector from Allah and no shaytan (devil) will come near you until morning comes [Sahih al-Bukhari] Abu Hurairah (radiAllahu anhu) narrated; In Surah al-Baqaraah there is an ayah which is the best of all the ayahs of the Qur’an. It is never recited in a house but the Shaytan leaves: Ayat al-Kursi. Everything has its pinnacle and the pinnacle of the Qur’an is Surah al-Baqarah. In it there is an ayah which is the greatest in the Qur’an: Ayat al-Kursi [at-Tirmidhi] Do you know the Ayatul Kursi?" Anas (radiAllahu anhu) replied "I know". The Prophet (Sallallahu alayhi wasallam) said, "It is equal to a quarter of the Qur'an.
Besir Duraku - Al Anfaal (1/5) 02:03
Besir Duraku - Al Anfaal (1/5) 408 izlenme - 2 yıl önce Të pyesin për prenë. Thuaj: “Preja i takon All-llahut dhe profetit”, prandaj frikësohuni All-llahu dhe kordinoni çështjet tua ndër veti, dhe nderone All-llahun dhe Profetin e tij, nëse jeni besimtarë. (1) Besimtarë të vërtetë janë ata zemrat e të cilëve kur përmendet All-llahu mbushen me frikë, e kur ju lexohen ajetet e tij, ua forcojnë besimin dhe që mbështeten vetëm te Zoti i tyre. (2) Ata të cilët e kryejnë faljen dhe një pjesë të asaj që u japim ne e shpërndajnë. (3) Ata janë, pa dyshim, besimtarë të vërtetë. Ata kanë te Zoti i tyre shkallë të lartë respekti dhe falje, dhe furnizim fisnik. (4) Ashtu si të pat nxjerrë Zoti yt nga shtëpia jote, me arsye, një grup besimtarësh me siguri këtë nuk e pëlqen. (5)
Besir Duraku - Al Baqarah (152-157) 01:48
Besir Duraku - Al Baqarah (152-157) 368 izlenme - 2 yıl önce Pra ju më kujtoni Mua (me adhurime), Unë ju kujtoj juve (me shprëblim). Më falënderoni e mos Më mohoni. [152], O ju që keni besuar, kërkoni ndihmë me durim e me të falur, se vërtet All-llahu është me durimtarët. [153], E për ata që u mbytën në rrugën e All-llahut mos thoni: "Janë të vdekur", Jo, ata janë të gjallë, por ju nuk kuptoni (gjallërinë e tyre). [154], Ne do t'ju sprovojmë me ndonjë frikë, me uri, me ndonjë humbje nga pasuria e nga jeta e edhe nga frytet, po ti jepju myzhde durimtarëve. [155], Të cilët, kur i godet ndonjë e pakëndshme thonë: "Ne jemi të All-llahut dhe ne vetëm tek Ai kthehemi"! [156], Të tillët janë që te Zoti i tyre kanë bekime e mëshirë dhe të tillët janë ata të udhëzuarit në rrugën e drejtë. [157]. Maqam; nehawend
Besir Duraku - Al Baqarah (285/286) 02:10
Besir Duraku - Al Baqarah (285/286) 315 izlenme - 2 yıl önce I dërguari i besoi asaj që iu shpall prej Zotit të Tij, si dhe besimtarët. Secili i besoi All-llahut dhe melekëve të Tij dhe të dërguarve të Tij. “Ne nuk bëjmë dallim në asnjërin nga të dërguarit e Tij”, dhe thanë: “Dëgjuam dhe respektuam. Kërkojmë faljen tënde o Zoti ynë, te Ti është ardhmëria (jonë).” (285). All-llahu nuk ngarkon askë përtej mundësive të veta, atij (njeriut) i takon ajo që e fitoi dhe atij i bie ajo (e keqe) që e meritoi. “Zoti ynë, mos na dëno nëse harrojmë ose gabojmë! Zoti ynë, mos na ngarko neve barrë të rëndë siç i ngarkove ata para nesh! Dhe Zoti ynë, mos na ngarko me atë për të cilën nuk kemi fuqi! Dhe na i mbulo të këqiat, na fal dhe na mëshiro. Ti je Mbrojtësi ynë, pra na ndihmo kundër popullit pabesimtar! (286).
Besir Duraku - Al Baqarah (44/48) 01:43
Besir Duraku - Al Baqarah (44/48) 300 izlenme - 2 yıl önce A ju po urdhëroni të tjerët të bëjnë vepra të mira e vetën e harroni? Ju edhe Librin e lexoni. A s’po mendoni pak? (44) Kërkoni ndihmë me anë të durimit dhe faljes! Ajo është padyshim punë e madhe (e rëndë) por jo edhe për të dëgjueshmit e bindur, (45) të cilët shpresojnë se do të dalin para Zotit të vet dhe se Atij do t’i kthehen. (46) O Izraelitë! Përkujtone dhuntinë time që ju kam dhuruar dhe unë ju kam dalluar prej njerëzve të tjerë. (47) Ruajuni asaj dite kur askush nuk do të mund t’i shërbejë asgjë kurrkujt, dhe nuk do të pranohet ndërmjetësimi i askujt, nuk do të pranohet kompensimi e nuk do të jenë të ndihmuar. (48) Maqam; Kurd
Besir Duraku - Fussilat (33/35) 01:13
Besir Duraku - Fussilat (33/35) 210 izlenme - 2 yıl önce Po kush flet më bukur se ai i cili të thërret tek All-llahu, bën vepra të mira dhe thotë: “Unë jam me të vërtetë musliman”. (33) , E mira dhe e keqja nuk janë njëlloj. Të keqen ktheje me të mirë, andaj armiku yt menjëherë do të bëhet mik i sinqertë. (34) , Atë nuk mund ta arrijë tjetër veçse durimtarët, dhe atë nuk mund ta arrijë tjetër veçse ai që ka shumë fat. (35) .
Besir Duraku - Al Muminoon (115/116) 00:36
Besir Duraku - Al Muminoon (115/116) 174 izlenme - 2 yıl önce A menduat se Ne u krijuam kot dhe se nuk do ktheheni ju te Ne? I lartë është All-llahu, Sunduesi i vërtet, nuk ka Zot tjeter pos Tij, Zot i Arshit bujar. [El Mu'minun, 115/116]