Hoşgeldiniz!

hukuk

Dış Mihraklar - Özgür Demirtaş 05:15
Dış Mihraklar - Özgür Demirtaş 11.063 izlenme - 1 yıl önce Ekonomimizin dış mihraklar tarafından zarara uğratıldığını anlatanlara hocamız kısa bir ekonomi 101 dersi vermiş, umarım bir gün birileri böyle kaliteli insanlara gereken değeri verir.
AKP Seçmenine AKP'yi Sormak 06:36
AKP Seçmenine AKP'yi Sormak 13.899 izlenme - 2 yıl önce Video'da AKP seçmenine,AKP'yi ve yaptığı yolsuzlukları,AKP'nin olumlu yanlarını sormuşlar. İzlerken AKP'nin seçmen profilinide anlıyoruz.Bazı kişiler gerçekten insanın gülmesini sağlıyor. İyi seyirler.
O.J. Simpson Davası - Eldiven İddiası 02:49
O.J. Simpson Davası - Eldiven İddiası 2.958 izlenme - 2 yıl önce Amerikan hukuk tarihinin en ilgi gören davalarından biri olan O.J Simpson davasında iddia makamı olay yerinde bulunan kan lekeli eldivenin O.J Simpson'a ait olduğunu iddia eder. Hakim bu iddia doğrultusunda O.J Simpson'ın eldiveni denemesini ister. O.J denemeye başlamadan avukatı Johnnie Cochran jüri üyelerine "Eline girmezse beraat ettirmelisiniz." der. Netice de eldiven uymaz ve O.J yüzyılın en ilgi gören davasından yırtar.
Elimizde Canlı Bomba Listesi Var Ama Onları Patlatmadan Tutuklayamayız 02:20
Elimizde Canlı Bomba Listesi Var Ama Onları Patlatmadan Tutuklayamayız 7.694 izlenme - 2 yıl önce Daha önce canlı bombayı patladıktan sonra tutuklayıp hukuka teslim eden Başbakan Davutoğlu'nun bu sözlerinin gaf olduğu düşünülüyordu. Oysaki sebebi başkaymış. Türkiye Hukuk devleti olduğu için eylem yapmadan önce tutuklama yetkileri yokmuş. Umarım mesele anlaşılmıştır.
ankara hukuk apaçi dansı 05:38
ankara hukuk apaçi dansı 10.783 izlenme - 7 yıl önce
Nihat Genç - Aptalca ve Hayvanca Oy Kullanıyorsunuz 01:48
Nihat Genç - Aptalca ve Hayvanca Oy Kullanıyorsunuz 3.425 izlenme - 2 yıl önce Kimilerinin farkında olmadığı, ülkece yaşadığımız son on yılı kapsayan (TSK'ne kumpas davaları ile başlar) ve son günlerde zifiriye dönüşen karanlık dönemde analizleri, öngörüleri ve yorumlarında hep haklı çıkan Nihat Genç'in yurdum insanının oy kullanma alışkanlığına dair teşbihi;
Biz Ne Olursa Akpyi Suçlayacağız? - Levent Gültekin 03:42
Biz Ne Olursa Akpyi Suçlayacağız? - Levent Gültekin 5.146 izlenme - 2 yıl önce 'Şirin Payzın ile Ne Oluyor' programına katılan gazeteci Levent Gültekin ile AK Parti'yi savunmaya çalışan Türkiye Gazetesi yazarı Rahim Er arasında 'dış mihraklar' konusu tartışılırken tansiyon yükseldi. Programda AK Parti'yi savunmak uğruna komik duruma düşen Rahim Er'i tekrar tekrar izlemenizi tavsiye ederim.
2015-2016 Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mezuniyet Töreni Slaytı Fullhd 04:17
2015-2016 Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mezuniyet Töreni Slaytı Fullhd 1.620 izlenme - 2 yıl önce 2015-2016 Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mezuniyet Töreni Slaytı 17 Mayıs 2016 tarihinde yapıldı.
hukuk - law and order 07:11
hukuk - law and order 2.371 izlenme - 6 yıl önce sunum hukuk çevirisi
DERS 1299 OSMANLI HUKUK TESKILATI GELENEK Örfi DINI Şeri Hukuk Dİne ve geleneklere bağlı hukuk 03:58
DERS 1299 OSMANLI HUKUK TESKILATI GELENEK Örfi DINI Şeri Hukuk Dİne ve geleneklere bağlı hukuk 6.457 izlenme - 5 yıl önce HEM ÖĞREN HEM ÇOCUĞUNA ÖĞRET Aykut İlter Aykut Öğretmen Osmanlı İmparatorluğu'nda her kaza merkezinde bir şeriat mahkemesi bulunuyor ve bunların başında birer kadı görev yapıyordu. Asli görevi, ahali arasındaki anlaşmazlıkları çözümlemek olan ve padişah isteğiyle ile tayin olunan kadılar, sultanın emrettiği her hususta hüküm vermekle yetkilendirildiklerinden idarî, malî, askerî gibi işlerle de meşgul olmaktaydılar. Böylelikle Osmanlı Devleti’nde yargı ve yürütme işleri birlikte yan yana yürütülmüştür. Kadı, en genel tarifle, yargı işlerine bakan görevliye verilen bir unvandır. Ahali (halk) arasında vuku bulan (meydana gelen) ihtilafların (anlaşmazlık) çözülmesi maksadıyla İslâmiyet’in ilk devirlerinden itibaren var olan bu müessese, Osmanlıların da ilk dönemlerinden itibaren varlığını göstermiştir. Osmanlılar’da kadı tayininde, ilk dönem İslâm devletlerindeki usullere riayet ederek, tanınmış kişileri kadılığa tayin etmişlerdir. Osmanlı Devleti’nde, beylik dönemlerinden itibaren fethedilen yerlere hukuku temsil etmek üzere bir kadı ve idareyi temsilen bir subaşı tayini yerleşmiş bir gelenekti. İslâm hukukunda insanlar, mensup oldukları dinlerine göre birbirinden ayırt olunurlar. Vatan ve millet kavramları yerine aynı dinin tâbiileri demek olan ümmet tabiri esas alınır. Eski Müslüman Türk Devletlerinde vatandaş demek olan ra’iyye (tebaa), Müslüman ve gayr-i müslim olarak ikiye ayrılır. Dinsel özelliklerden hareket eden İslâm hukukçuları, İslâm ülkesindeki insanları, Müslüman ve gayr-i müslim olmak üzere iki ana gruba ayırmışlardır. Osmanlı Devletinde millet tabiri, ümmet manâsında kullanılmış ve millet-i müslime ile millet-i gayr-i müslime kavramları, fıkıh kitaplarındaki esaslara uygun olarak kullanılmıştır. BocekBası "Böcek Başı" emrinde cezasını çekip düzelmiş eski suçlular çalışırdı. Osmanlı hukuku, Tanzimat dönemi dönemine kadar, diğer İslâm devletlerinde olduğu gibi şer'i hukuk sistemine dayalıydı yani şeriata. Şeriatın sözlük anlamı; Kur'an'daki ayetlerden, Peygamberin sözlerinden çıkarılan, dinî temellere dayanan Müslümanlık kanunları, İslâm hukukudur. Osmanlı hukuk sisteminin tek yöneticisi ve denetleyicisi şer'i hukuktur. Aynı zamanda padişahın kendi koyduğu "hükümdarın kamu hukuku alanında, İslâm toplumunun yararları gözetilerek koymuş olduğu kurallar" anlamına gelen örfi hukuk da bulunmaktadır ancak örfi hukuk, şer'i hukukun dışına çıkamaz ve şer'i kurallara karşı olamazdı. Yani, örfî hukuk , Şer'i hukukun gerekçelerinin dışına çıkamazdı. Osmanlı hukuk sisteminde şer'i hukukun hanefî mezhebine ait dünya görüşü esas alınmaktadır çünkü halkın büyük çoğunluğu ve hanedanlık bu mezhebe üyedir. Halkın çoğunluğunun hanefî mezhebine mensup bulunması sebebiyle kadılar da hanefî mezhebine göre hüküm vermek üzere görevlendiriyorlardı. Hanefî mezhebi dışında bir mezhebe bağlı olanlar arasında meydana gelip de kendi mezheplerine göre hükme bağlanması uygun görülen konularda taraflar kendi mezheplerine mensup alimlerden bir zat hakem tayin ederlerdi. Bu zat kendi mezhebine göre hükmünü verir ve daha sonra da kadı bu hükme göre karar verirdi. asesBasi "Ases Başı" bir çeşit emniyet amiridir. Geceleri adamları ile birlikte mahalle aralarında dolaşır, suçluları yakalatıp cezalandıracakları yere gönderirdi. Divan-ı Hümayun'un da genel idareyi, toprak yönetimi gibi konularda emir ve yasaklar çıkarmak, yeni düzenlemeler getiren örfî hukuk kuralları koymak yetkileri bulunmaktadır. Osmanlı'da Divan-ı Hümayun yargı görevi de gördüğünden, diğer İslâm devletlerinin divanlarından ayrılmaktadır. Divan'ın ülkedeki tüm yargı örgütünü denetleme yetkisi bulunmakta bu yetkisini bazen halktan gelen şikayetler üzerine, bazen de kendiliğinden gönderdiği müfettişler aracılığı ile doğrudan kullanmakta idi. Divana gelen uyuşmazlıkların şer'i hukukla ilgili olanlarını kazaskerler, örfi hukukla ilgili olanlarını ise öteki divan üyeleri karara bağlamışlardır. Divan, padişah, sadrazam, vezirler, kazaskerler, nişancı, defterdarlar ve diğer üyelerden oluşurdu. Divanda olağan işler bitirildikten sonra başvuruların görüşülmesine geçilirdi. Divan'a başvuru konusunda herhangi bir sınırlama sözkonusu değildi. Ülkenin her neresinde olursa olsun, devletin herhangi bir faaliyetinden dolayı hakkı ihlal edilenler, valilerden, askerî görevlilerden, kadılardan, vakıf yöneticilerinden zulüm ve haksızlık görenler, mahalli kadı tarafından hakkında yanlış hüküm verilenler, dil, din, ırk ve sınıf farkı gözetmeksizin doğrudan Divan'a başvurabilirlerdi. Osmanlı Devletinde Hukuk Osmanlı Devletinde hukuk iki temele dayanıyordu: 1)SER'İ HUKUK(İslam Hukuku=Fıkıh): Ser'i hukukun kaynaklarını Kur'an, Hadis, İcmâ ve Kıyas olusturuyordu. Ser'i hukuk sadece müslümanlara uygulanırdı. Kamu hukuku dısında kalan davalarda müslüman olmayanlar, kendi dinî kurumlarında yargılanırlardı. 2)ÖRFİ HUKUK: Türk gelenek ve göreneklerine göre düzenlenmis kuurallarla, ser'i hukukun esaslarına aykırı olmamak kaydıyla padisahların buyruklarından olusurdu. Örfi hukukun esasları KANUNNAME adıyla bir araya getirilmistir. NOT: Bilinen ilk Osmanlı Kanunnamesi Fatih Sultan Mehmet'in kanunnâmesidir.(KANUNNAME-İ ALİ OSMAN) Osmanlı Devletinde Hukukun uygulanısı nasıldı? Osmanlı Devletinde ser'i ve örfî bütün meseleler ser'î mahkemelerde çözümlenirdi. Eyalet, sancak ve kazalardaki mahkemelerde "hakim" olarak KADI bulunurdu. Kadı'nın verdiği karardan süphe duyanlar üst mahkeme olarak Divan-ı Hümayûna basvurabilirlerdi. Daha küçük yönetim birimlerinde (nahiyelerde) kadı adına hüküm verenlere NAİB denirdi. Mahkemelerde görülen davalar SERİYYE SİCİLLERİ denilen defterlere kaydedilirdi. Osmanlı Hukuk Düzeninde Meydana Gelen Değismeler: a)II. Mahmut Döneminde değismeler: 1-Görevden alınan memurların mallarına el koyma usulüne (müsadere) son verildi. 2-Memurların yargılanması, hükümet ile halk arasındaki davaların görüsülmesi için Meclis-i Vala-i Ahkam-ı Adliye kuruldu. 3)İlk olarak Adalet Bakanlığı(Nezareti Deavi) kuruldu. b)Tanzimat döneminde (1839-1876)değismeler: Hatırlanacağı gibi Tanzimat Fermanında (3kasım 1839) Herkes kanun önünde esit olacak, bütün herkesin can, mal ve namusları güven altında olduğu belirtilmisti. Yine Islahat fermanı(1856) azınlıklara yeni haklar veriyordu. Bu dönemde hukuk alanında önemli gelismeler yasandı: 1)- 1840'da Ceza Kanunu(kısmen Fransızcadan tercüme) 1850'de Ticaret Kanunu, 1863'de de Deniz ve ticaret kanunu çıkarıldı. 1868'de Surayı Devlet(DANISTAY) kuruldu. 2)- Bu kanunların yanısıra Tanzimatla birlikte KARMA mahkemeler kuruldu. Karma mahkemelerdeki hakimlerin yarısı yabancı yarısı Osmanlı idi. AÇIKLAMA: Yabancıların Türk mahkemelerinde yargıç olarak yer alması devletin egemenlik haklarıyla uyusmamaktadır. 3)Tanzimat döneminde "İnsan hakları ve vicdan hürriyeti" bakımından önemli gelismeler oldu. Zenci esirliği yasaklandı ve mezhep değistirmeyi yasaklayan kanun kaldırıldı. 4)1870'de AHMET CEVDET PASA baskanlığında bir kurul on yıl kadar çalısarak MECELLE'yi hazırladı. Mecelle medeni kanun niteliğindeydi. Osmanlıda Hukuk nedir ? Osmanlı Devleti’nde hukuk; Şer’i (İslam) Hukuk ve Örfi Hukuk olmak üzere iki temele dayanıyordu. 1. Şer’i Hukuk’un esası, Kur’an-ı Kerim ve Hadis-i Şeriflerdir. Şer’i Hukuk sadece Müslümanlara uygulanırdı. Müslüman olmayan halk kendi dini kurumlarınca yargılanırdı. 2. Örfi Hukuk ise, Şer’i Hukuka ters düşmemek kaydıyla padişahın koyduğu kanun, kanunname ve ferman gibi kurallardır. Padişahın koyduğu bu kurallar örfe(töreye) uygun olurdu. Örfi konulardaki kurallar padişahın ağzından yazılır ve bunlara Ferman denirdi. Fermanlar devlet hayatını ve sosyal hayatı düzenlerdi. Adalet işlerinin divandaki temsilcisi Kazaskerdi. Osmanlı Devletinde adalet işlerine Kadılar bakardı. Padişah, Şer’i konularda kadının kararlarına müdahale edemezdi. Mahkemelerde görülen davalar şeriyye sicilleri denilen defterlere kaydedilirdi. Kadıların verdiği kararı kabul etmeyenler bir üst mahkeme olan Divan-ı Hümayuna müracaat ederlerdi. Kadıların yardımcılarına Naip (Kadı Naibi) denirdi. Devirlere göre kadıların görev süresi, on sekiz ay ile üç yıl arasında değişirdi. Bunda amaç terfilerinin tıkanmaması ve halk ile fazla kaynaşmamalarını sağlamaktı. İstanbul kadılığı kadılıkta en yüksek aşamaydı. KADILARIN GÖREVLERI ŞUNLARDI: Merkezden gönderilen emirlerin reayaya ulaşmasını sağlamak. Mahkemedeki davalara bakmak(Yargıçlık). Nikâh sözleşmesi, şirket kurulması, Vakıf kurulması gibi sözleşmeleri yapmak (Noterlik). Reayanın istek ve şikâyetlerini divana ulaştırmak. Vergilerin adil olarak dağıtılmasını sağlayıp, toplanan vergileri merkeze ulaştırmak. HUKUK ALANINDA MEYDANA GELEN DEĞİŞMELER II. Mahmut döneminde, müsadere usulü (memurların mallarına el konulması) kaldırılmıştır. Nezaret-i Deva-i, Adalet bakanlığına dönüştürülmüştür. Tanzimat Fermanı ile Osmanlı halkı arasında dil, din ve ırk ayırımı yapılmayacağı, herkesin kanun önünde eşit sayılacağı ve kimsenin yargılanmadan idam edilmeyeceği esası getirildi. Memurların yargılanması, hükümet ile halk arasındaki davaların görüşülmesi için Meclis-i Vala-i Ahkâm-ı Adliye kuruldu. Avrupa ile ilişkilerin yoğunlaşması üzerine maliye, hukuk, ticaret, ekonomi, eğitim ve idare alanlarında birçok kanun ve yönetmelik çıkarıldı (Ceza Kanunu (1840), Ticaret Kanunu (1850), Deniz Ticaret Kanunu (1868)). 1868'de Şurayı Devlet (Danıştay) kuruldu. 1856 Islahat Fermanı ile karma mahkemelerin kurulması sağlandı (Yabancıların Türk mahkemelerinde yargıç olarak yer alması devletin egemenlik haklarıyla uyuşmamaktadır). Abdülaziz döneminde, Divan-ı Ahkâm-ı Adliye adlı bir yüksek mahkeme kuruldu. Tanzimat döneminde "İnsan hakları ve vicdan hürriyeti" bakımından önemli gelişmeler oldu. Zenci esirliği yasaklandı ve mezhep değiştirmeyi yasaklayan kanun kaldırıldı. İlk Osmanlı Anayasası olan Kanun-ı Esasi hazırlandı ve I. Meşrutiyet ilan edildi. (1876). Ahmet Cevdet Paşa başkanlığında Mecelle adı verilen İslam Hukukuna dayalı ilk Medeni kanun hazırlandı. 1874 yılında İstanbul Sultani Mektebinde bir sınıf ayrılarak hukuk mektebi açıldı. II. Abdülhamit 1878 yılında hukuk alanında uzman ihtiyacını karşılamak amacıyla Mekteb-i Hukuk-ı Şahane (Hukuk Fakültesi)’yi kurdu. NOT: 19. yüzyıl Osmanlı adalet teşkilatının en önemli eksiği mahkemelerde birlik olmamasıdır.(Bu mahkemeler dört kategoride incelenebilir: Nizamiye Mahkemeleri, Konsolosluk Mahkemeleri, Şer’i Mahkemeler ve Cemaat Mahkemeleri). OSMANLI DEVLETİNDE HUKUK, ADALET VE YARGI SİSTEMİ 1- Osmanlıda Şer?î- Örfî Hukuk Ayrımı İslâm hukuku, anayasa, idare ve malî hukuk gibi hususlarda çerçeve hükümler getirmekle yetinmiş, ayrıntıya girmemiştir. Bunun çeşitli tarihî, siyâsî ve hukukî sebepleri vardır[1]. İslâmı bir hukuk sistemi olarak da benimseyen Osmanlı Devletinde de sultanlar, bu çerçeve hükümleri esas alarak kendilerine tanınan sınırlı yasama yetkilerini kullanmışlardır. Kanunnâme, ferman, adaletnâme, yasaknâme gibi isimlerle anılan bu düzenlemelere, fıkıh kitaplarındaki hükümlerle karışmaması için örfî hukuk ismi verilmiştir. Buna göre fıkıh kitaplarında yer alan hükümlere şer?î hukuk[2], devlet başkanının fermanları ile oluşan hükümler topluluğuna da örfî hukuk denmiştir[3]. Her iki hukuk birden de Osmanlı hukukunu oluşturmaktadır[4]. Belirtmek gerekir ki bu ayrım örfî hukukun şer?î olmadığı anlamına gelmemektedir. Bilakis şer?î hukuk, yukarıda da izah edildiği üzere niteliği itibariyle örfî hukukun oluşmasına izin vermiş bulunmaktadır. Ayrıca şer?î ve örfî hukuk, birbirinden tamamen bağımsız iki hukuk sistemi de değildir[5]. Başka bir ifade ile örfî hukuk, şer?î hukuka bağlı olarak gelişen hükümler topluluğundan ibarettir[6]. Çünkü örfî hukuk, şer?î hukuk tarafından ülül-emr?e tanınan sınırlı yasama yetkisi kullanılarak oluşturulan hukuktur[7]. Zaten diğer kaynaklar yanında örfî hukukun temel kaynağını oluşturan örf ve adet[8] ile amme maslahatı şer?î hukukun kaynakları arasında yer almaktadır[9]. Şer?î ve örfî hukukun düzenledikleri alanları da kesin bir çizgi ile birbirinden ayırt etmek mümkün değildir. Çünkü şer?î ve örfî hukuk tamamen farklı alanları düzenleyen ayrı hukuk sistemleri olmayıp, çok defa şekil ve muhteva açısından yanyana bulunmaktadırlar. Meselâ, devlet başkanının mevcut şer?î hükümleri tedvin etmesi örfî hukuk olarak nitelendirilmektedir. Böyle bir durumda meydana getirilen hükümler şer?î, onlara verilen şekil ise örfî hukuk olarak isimlendirilir. Şer?î hukukun herhangi bir hüküm vaz? etmediği ve kanunlaştırılmasını tamamen zamanın devlet başkanına bıraktığı hususlarda ise, daha rahat bir ayrım yapılabileceği söylenebilir. Ancak bu ayrımın, belirli hukuk dallarından ziyade her hukuk dalındaki hükümler nazara alınarak yapılması daha sağlıklı bir netice verir. Çünkü şer?î hukuk belirli alanları tanzim ederek diğer alanları tamamen boş bırakmış değildir. Az veya çok genel-özel hüküm şeklinde mutlaka bir kısım hükümler vaz? etmiştir. Ancak, her hukuk dalında ilişkin hükümlerin yüzdesi farklıdır. Mâlî hukukta ve ceza hukukunun tazir suç ve cezalarında örfî hukuk oranı yüzde doksanlara varırken, borçlar ve aile hukuku alanında bu oran yüzde birlere kadar inmektedir 2- Osmanlı?da Anayasa Hareketleri İslam, belirli bir yönetim şekli öngörmemiştir. Muhtemelen bu sebepten İslam tarihinde bugünkü anlamı ile sistemli bir anayasa hazırlanmamıştır. Hz. Peygamber devrindeki Medine Anayasası olarak bilinen vesika da çeşitli sebeplerle kısa sürede değerini yitirmiştir. Osmanlı devletinde de Fatih devrine kadar herhangi bir anayasa veya bu nitelikte bir belgeye ihtiyaç duyulmamıştır. Bu sebeple Osmanlı hukuk tarihinde ilk yazılı anayasanın Fatih?in teşkilat kanunnamesi olduğu söylenebilir[10]. Ancak söz konusu kanun, yeni hükümlerden çok o zamana kadar fiilen yürürlükte bulunan hususları yazılı hale getirmiştir. Bu husus kanunnamede ?bu kanun atam, dedem kanunudur? şeklinde açıkça belirtilmektedir. Kanunnamenin muhtevasında divan-ı hümayun ve saltanat başta olmak üzere devletin merkezi teşkilatı ve bunların işleyişi üzerinde durulmaktadır. Kanunnamede o devre kadar ki saltanat usulü sadece yazılı hale getirilmiş, devletin şeklinde herhangi bir değişikliğe gidilmemiştir. Tartışmalı olmakla birlikte kamu düzeni için padişahların kardeşlerini katledebilecekleri hükme bağlanmıştır. Divana bizzat padişahın başkanlık etmesi geleneği kaldırılmıştır. Diğer teşkilatlarda da herhangi bir değişikliğe gidilmemiştir. Belirtmek gerekir ki günümüz anayasaları ile mukayese edildiğinde eksik ve basit olduğu söylenebilir. Ancak hazırlandığı devir nazara alındığında onun anayasa niteliğinde bir kanun olduğu söylenebilir. Fatih?in söz konusu kanunnamesi üzerinde yapılan bir kısım değişikliklerle 1876 Kanun-ı Esâsiye kadar yürürlükte kalmıştır. Ancak bu arada yine anayasal belge olarak nitelendirilebilecek Sened-i İttifak ve özellikle Tanzimat Fermanı bulunmaktadır. 1808 tarihli Sened-i İttifak Anadolu ve Rumeli Ayanları ile II. Mahmut arasında imzalanmıştır. Bu belge ile devlete isyan eden âyanlar resmen tanınmış ve padişahın yetkilerinde önemli ölçüde sınırlamalara gidilmiştir. Niteliği ve getirdiği hükümleri itibariyle önemli bir belge olsa da anayasal bir belge olduğu söylenemez . 3- Tanzimat Fermanı ve Getirdiği Yenilikler Gülhane Hatt-ı Hümâyunu veya Tanzimat Fermanı olarak tarihe geçen ferman, 3 Kasım 1839 da Mustafa Reşit Paşa tarafından okunarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu ferman, anayasal bir belge[12], insan hakları bildirisi[13], ferman veya sadece şartnâme, yani egemenliği kullanmaya yetkili organın kendi yetkilerini kendisinin kısıtladığı bir tasarrufu olarak da nitelendirilmiştir[ Belirtmek gerekir ki, söz konusu belge, Osmanlı tarihinde zaman zaman rastladığımız fermandan başka bir şey değildir. Bugünkü hukuk anlayışı ile ele alınırsa, sistemli bir anayasa olduğu söylenemez. Bununla birlikte getirdiği hükümler ve başlattığı devir açısından normal ferman ve anayasalardan farklı bir konuma sahiptir. Çünkü o, Osmanlı Devletinde Lâle devri ile gayr-ı resmi olarak başlayan Batıya yönelişin resmen başlangıç belgesidir[15]. Gerçekten Tanzimat Fermanı ile Osmanlı Devletinin Batılılaşma yoluna girmesini sağlayacak kuruluşların temeli atılmıştır. Bütün alanlarla ilgili olarak kavanin-i cedide vaz?edileceği kabul edilmiştir. Gerçekten de bu tarihten sonra ceza ve ticaret kanunları başta olmak üzere bir çok kanun Fransa?dan iktibas edilmiştir. Yani Tanzimat fermanı Osmanlı hukuk tarihinde iktibas hareketini başlatmıştır. Bütün müesseselerde Batı esas alınarak değişikliklere gidilmiştir. Böylece Cumhuriyet devrinde yapılacak olan yeniliklerin bir çoğunun temeli atılmıştır 4- Kanun-ı Esâsi Ya da Birinci Meşrutiyet Kabul etmek gerekir ki, Osmanlı hukuk tarihinde bugünkü anlamı ile ilk yazılı anayasa 1876 tarihli Kanun-ı Esasidir. Söz konusu anayasa 1876 yılında II. Abdülhamid?in tahta çıkışı ve daha çok Mithat Paşanın gayretleri ile ilan edilmiştir. O devirde devletin içerisinde bulunduğu dahili ve harici gailelerin giderilmesi amacıyla hazırlanmıştır. Ayrıca hazırlanmasında Tanzimat ve Islahat Fermanlarında olduğu gibi batının önemli ölçüde etkisi olmuştur. Kanun-ı Esasi?ye göre, yürütme görevi başta padişah olmak üzere bakanlar kuruluna, yasama görevi ise âyân ve mebusan meclisine verilmiştir. Yargı alanında ise mahkemelerin bağımsızlığı hükme bağlanmış ve savcılık müessesesi kabul edilmiştir. Kanun-ı Esâsî, kısa süre sonra II. Abdülhamid tarafından askıya alınmıştır. Böylece 33 yıl sürecek olan II. Abdülhamid devri başlamıştır. 1876 anayasasında 1909 yılında önemli değişiklikler olmuş, mesela, hükümetin parlamentoya karşı siyasal sorumluluğu benimsenmiştir ki, bu da en azından şeklen parlamenter hükümet sistemine bir geçiş sayılabilir 19 Şubat 2010 20:36 ***deniz06deniz*** Kapalı 5- Osmanlı?da Yönetim Osmanlı devletinin nev-i şahsına münhasır bir yönetim tarzına sahipti. Devletin başında Padişah vardı. Padişahlık babadan oğula geçmekteydi. Yasama yürütme ve yargı padişaha bağlıydı. Padişah hukuken sorumsuzdu. Ancak Osmanlı devletinde ulema-vükela ve askeri sınıf genelde bir muhalefet partisi gibi çalışıyordu. Padişah sorumsuz gibi görünmekle birlikte ulemadan fetva ve vükelanın (vekiller=bakan ve diğer bürokratlar) desteğini alan askerler padişahlardan birini indirip diğerini tahta oturtabiliyorlardı. Bu kurumlar birbiri ile uyumlu çalıştığı dönemlerde devlet yükselmiş, aralarındaki uyum bozulunca devlet çökmeye başlamış ve nihayet bu ilişki kopunca devlet de yıkılmıştı. Padişahın devlet işlerini yürüten yardımcısı sadrazam, bütün işlemlerinin İslam hukukuna uygunluğunu denetleyen yardımcısı ise şeyhülislamdı. Örfi hukuk ile ilgili yargı yetkisini sadrazama, şer?î hukuk ile ilgili yargılama yetkisini ise, kazasker ve divanlara bırakmıştı. Taşrada ise kadılar her iki görevi birlikte yürütmekteydiler. Merkezde devlet işlerinin halledildiği en önemli yer şüphesiz Divan-ı Hümayun idi. ****Fatih devrine kadar padişahlar divana bizzat başkanlık etmiş, bu tarihten sonra yerlerini sadrazama bırakmışlardır.*** Taşra teşkilatına gelince Osmanlı devleti federal bir yapı görünümündeydi. Ülke eyaletlere, eyaletler sancaklara, sancaklar da kazalara bölünmüştü. Eyaletlerin başında beylerbeyi, sancakların başında sancakbeyi, kazaların başında ise aynı zamanda hakimlik, noterlik ve belediye başkanlığı da yapan kadılar bulunurdu . XVIII. yüzyılın başlarından itibaren başlayan batılılaşma veya diğer adı ile ?Lale Devri? ekonomik, sosyal, kültürel alanlarda kısmen dahi olsa ilerleme olmasına rağmen hukuki alanda herhangi bir değişiklik ve yenilik olmamıştı Devlet, nüfuzunu kötüye kullandığından ve saldığı ağır vergilerden dolayı, idareye karşı genel bir hoşnutsuzluğun doğmasına sebep olmuştu. Bunu fırsat bilen bazı kişiler devlete karşı başkaldırmaya başlamışlardı. Bir kısım âyân eyaletlerde idareyi ellerine geçirmeye başlamışlardı. Bu hal merkezi otoritenin zayıflamasına neden oldu. III. Selim ile başlayan Nizâm-ı Cedid hareketi, idari, mali, iktisadi, askeri, içtimai ve hemen her alanda büyük yenilikler öngören bir program idi. Kısmen dahi olsa bu program uygulamaya konuldu[18]. III. Selim?den kısa bir süre sonra tahta geçen II. Mahmut yarım kalan programı daha da genişleterek uygulamaya çalıştı. O zamana kadar bir çok padişahın kaldırmaya teşebbüs edemediği, teşebbüs edenlerin de canından ve makamından olduğu yeniçeriliği kaldırdı. Hemen ardından Divan-ı Hümayuna geniş yetkiler verdiğini, adlî, idari, mali ve diğer hususlarda alınacak kararların kendisi tarafından kabul edileceğini beyan etti. Devletin hemen hemen bütün alanlarında yenilikler getirmeye çalıştı. Vergilerin tarh ve toplanmasında Avrupa devletlerinin usulünden yararlanıldı. Divan-ı Hümayun teşkilatı tamamen değiştirildi. Avrupa'da olduğu gibi ?Bakanlıklar? kuruldu. Meclis-i Vâlây-ı Ahkâm-ı Adliye ismi ile bir meclis oluşturuldu. 6- Ceza Hukuku; Osmanlı devletinde suç ve cezalar had kısas ve ta?zir olmak üzere üç kısma ayrılıyordu. Bunlardan had ve kısas fıkıh kitaplarında yer alıyor, ta?zir suç ve cezaları ise kanunnamelerle düzenleniyordu. Hatta Osmanlı kanunnamelerinde en çok yer verilen hususun, ta?zir suç ve cezaları olduğu söylenebilir. Tanzimat Fermanından sonra 1840 ve 1851 tarihli Ceza Kanunnameleri hazırlanmıştır. Söz konusu tamamen Fransız kanunlarından tercümedir. Ta?zir suç ve cezaları ile ilgili olduğu için yine de şer?î hukukun dışına çıkıldığı söylenemez Bu kanunnamenin ilanından sonra ülkenin her vilayetinde oluşturulan meclislere bağlı sorgu hakimleri aracılığı ile zanlıların sorgusu yapılarak işkence ile suçu itiraf ettirme gibi metotlar tamamen yasaklanmıştır. 19 Şubat 2010 20:41 ***deniz06deniz*** Kapalı 7- Osmanlı Medeni Kanunu Ya da Mecelle Osmanlı devletinde fıkıh kuralları geçerli olduğu için ayrı bir medeni kanun olmayıp fıkıh kitapları mahkemelerde uygulanıyordu. Özellikle şeyhülislamların verdiği fetvalar mahkemelerin işlerini oldukça kolaylaştırmıştır. Tanzimat fermanından sonra Osmanlı devletinin bir medeni kanunun olması ve bunun da özellikle Fransa?dan alınması için büyük gayret gösterilmiştir. Devrin ileri gelenleri arasındaki anlaşmazlıklar sonucunda bu başarılamamış ve 1868 yılında yine fıkıh kitaplarına dayanan Mecelle vücuda getirilmeye başlanmıştır. Mecelle[21], 1868-1876 tarihleri arasında kitaplar şeklinde hazırlanmıştı. Tamamı 1851 madde olup, akitlere, haksız fiillere, bir kısım şahsın hukukuna, bir kısım ayni haklara ve bir kısım da hukuk muhakemeleri usulüne ait olmak üzere çeşitli hükümlere yer verilmişti. Mecelleyi hazırlayan kurul aslında 16. kitaptan sonra dağılmamış, aile, miras, vasiyet, vesayet, vakıf gibi hususları hazırlamaya devam etmiştir[22]. Ancak bu hususlar kanunlaşamadan ilgili komisyonun çalışmaları tatil edilmiştir. Kanun tekniği ve tasnif bakımından o devirdeki batı mevzuatına, mesela Fransa veya Avusturya medeni kanununa nazaran geri olmakla birlikte, kendisinden önceki Osmanlı mevzuatına nazaran terakki etmiş bir sistematiğe sahiptir. Daha da önemlisi dağınık bir halde bulunan fıkıh hükümlerini bir sisteme bağlı olarak bir araya getirmesi açısından büyük bir yenilik ve ilerilik arz eder[2 Mecellenin hazırlandığı devri de göz önüne almak gerekir. Yetkin hukukçuların yetişmediği bir dönemde ve hukukçu olmayan üyelerden kurulmuş olan ticaret ve nizamiye mahkemelerinde de uygulanmak üzere hazırlanmıştır. Bu nedenle tekrar, tarif ve mukaddimelerle onlara bir nevi hukuk kitabı vazifesi görmeyi de üstlenmiştir. Medeni kanun sistematiğine bağlı olarak değil de, o devirde acilen ihtiyaç görülen kısımlarına öncelik verilerek hazırlanmıştır Ayrıca Mecellenin zamanına göre, sade, basit anlaşılır ve hukuki bir dil ile yazıldığı söylenebilir . 8- Mecelle Üzerinde Değişiklik Çalışmaları Mecelle, aile ve miras başta olmak üzere normal bir medeni kanunda bulunması gereken hususları içermiyordu. Bu sebeple İkinci Meşrutiyetten sonra Mecelleyi bir medeni kanun olarak tamamlamak üzere çeşitli komisyonlar kurulmuştur. Bunlardan sadece aile hukukunu tanzim eden Hukuk-ı Aile Kararnâmesi yürürlüğe girmiştir Söz konusu kararname, Müslüman, Hıristiyan ve Yahudi aile hukuklarını tanzim etmiştir. Müslümanlar tarafından dört mezhebi birleştirdiği (telfik) azınlıklar tarafından da aile hukuku ile ilgili yetkileri ellerinden alarak şer?iye mahkemelerine verdiği için eleştirilmiştir. Bu sebeple iki yıldan daha az bir süre yürürlükte kalabilmiştir. 1916 yılında kurulup alt komisyonları aracılığı ile uzun süre çalışmalar yapan Kanun-ı Medeni Komisyonundan beklenen sonuç elde edilemeyince 1923 yılında isimleri değiştirilerek ve görev alanları yeniden belirlenerek yeni komisyonlar oluşturulmuştur. Ne var ki, komisyonların çalışmalarından kayda değer bir netice elde edilememiştir 19 Şubat 2010 20:55 ***deniz06deniz*** Kapalı 9- Osmanlı?da Adalet ve Yargı Sistemi Osmanlı devletinde her vilayet, sancak ve kazada ihtiyaç dairesinde bir veya bir kaç hakim bulunurdu. Tek hakimin görev yaptığı bu usule şer?iye mahkemeleri denirdi. Tanzimat?tan önce Osmanlı devletinde şer?iye mahkemeleri, Cemaat mahkemeleri ve konsolosluk mahkemeleri olmak üzere üç çeşit mahkeme vardı. Müslüman halk arasında çıkan her türlü anlaşmazlıklar ile Osmanlı teb?ası ile yabancı devletler teb?ası arasında meydana gelen medeni hukukla ilgili olmayan anlaşmazlıklara şer?iye mahkemelerinde bakılırdı. Bunlar tek hakimle il ve ilçelerde yargı görevini yerine getirirlerdi. Cemaat mahkemeleri, Osmanlı devletinin Müslüman olmayan halkının din ve mezhep yönünden bağlı bulundukları cemaatların mahkemeleri idi. Bunlar kendi cemaatlarına bağlı kimseler arasında çıkan medeni hukuka ilişkin anlaşmazlıkları kendi örf ve adetlerine göre çözümlerlerdi. Konsolosluk mahkemeleri ise, kapitülasyonlardan faydalanan yabancı devletlere mensup kimseler arasında çıkan anlaşmazlıklara bakıyorlardı. Osmanlı adliye teşkilatında, başka bir ifade ile şer?iye mahkemelerinde, yargılamada çabukluk ve ucuzluk en belirgin özellik olarak göze çarpmaktadır. Hükmün sebebi ve şartları tamamıyla bulunduktan sonra hakimin hüküm vermeyi geriye bırakması mümkün değildi[27]. Aksi takdirde görevinden alınması söz konusu olabilirdi. Çünkü geciken adaletin zulüm olduğu kabul edilmekteydi[28]. Hakim, hükmünü ancak tarafların sulh olmalarından ümitli olduğu veya yeteri kadar araştırma yapamayıp kendisinde karar verecek kanaat hakim olmadığı zamanlarda geciktirebilirdi. Yargılama basitlik, ucuzluk ve çabukluk ilkelerine dayanmaktaydı. Yabancı yazarlar özellikle bu konu üzerinde dururken, dünyada sulh ve ceza mahkemelerinin bu derece hızla sonuçlandığı başka bir ülkenin olmadığını, bu tür davaların Osmanlıda ancak üç-dört gün sürdüğünü belirtmektedirler[29]. Aynı şekilde muhakemenin hızlılığı kadar hakimlerin tarafsızlığı da dikkat çekicidir. Din ayrımı yapılmaksızın Müslüman, Hıristiyan veya Yahudi herkes gerçeği müdafaa etmek için bir avukatın güzel konuşmasına ihtiyaç duyulmaksızın davalarını bu hakimlere izah edebiliyorlardı[30]. Bununla birlikte yargılama esnasında hakikatin araştırılmasına azami dikkat gösteriliyordu. Hakim, gerekirse bilirkişilerin ve müftünün yardımını isteyebilirdi. Bilirkişiler aynı yerde ise sözlü, başka yerde iseler yazılı olarak görüşlerini bildirebilirlerdi. Hakim bilirkişiye gitmek zorunda olmadığı gibi bilirkişilerin verdiği bilgilerle de bağlı değildi. Kendi kanaatine göre hüküm verirdi[31]. Hakim davalara bakarken sıra takip ederdi. Ancak acele görülmesi gereken veya uzaktan gelen kişilerin davalarına öncelik verebilirdi. Yargılamalar aleni idi. Bir başka ifadeyle, yargılamada bulunup yargılamayı dinlemek isteyenler bundan men edilemezdi. Hakim yargılama esnasında özellikle alim kişileri bulundurup bunlarla istişare edebilirdi. Ayrıca hakimin yalnız bulunması onu rüşvet vb. töhmetlere maruz bırakabilirdi. Bu sebeple muhakemenin yapılış tarzını gözetlemekle yükümlü şuhûd?ül-hâl adını taşıyan müderris, ayan gibi şehrin ileri gelenlerinden seçilen beş-altı kişilik bir grup her zaman mahkemelerde bulunurdu. Hakim davaya bakarken bu kişilere danışır, özellikle hukukun örfî yönleri ve mahallî adetler konusunda bu kişiler hakime yardımcı olurlardı Ayrıca müftüler her ne kadar adalet dağıtanlar arasında olmasalar da, verdikleri fetvalar ile, davaların mahkemeye gelmeden halledilmesini sağlıyorlardı. Böylece hakimlerin işlerini kolaylaştırıyor, ve böylece, davaların yığılmasını ve adaletin gecikmesinin önüne geçilmiş oluyordu. Hakim, yargılama devam ederken, hükümden önce kanaatini açıklayamazdı. Hüküm anlatıldıktan sonra gerekçesi yazılır ve taraflara birer nüshası verilirdi 19 Şubat 2010 21:06 ***deniz06deniz*** Kapalı 10- Yargı sisteminde düalizm devri Tanzimat?tan önce ceza, ticaret ve hukuka ilişkin her türlü davaya şer?iye mahkemelerinde bakıldığını yukarıda ifade etmiştik. Tanzimat'tan önce Osmanlı devletinde yargı gücünü tek başına elinde bulunduran şer?iye mahkemeleri başka bir ifade ile hakimlerin bu yetkileri XIX. yüzyılın ilk yarısından itibaren azalmaya başlamıştır. Daha Tanzimat?ın ilanından bir yıl sonra Meclis-i Ticaretin kurulması ile ticarete ilişkin yetkileri kısılmış, fakat tamamen ellerinden alınmamıştır. Yine aynı yıl çıkarılan ceza kanunnamesi ile cezaya ilişkin yetkilerinde de önemli kısıtlamalar olmuştur. İdari yargıya ilişkin olarak da Tanzimat?ın ilanından önce 1837 de kurulan Meclis-i Valay-ı Ahkam-ı Adliye ile zaten bu yetkileri ellerinden alınmıştı. Ayrıca hakimlerin yerel yönetim yetkileri tamamen kaldırılmıştır[41]. Böylece daha Tanzimat fermanı ilan edilmeden Osmanlı yargı sisteminde düalizm (ikilik) devri başlamıştı. Tanzimat?tan sonra bu düalizm daha da yaygın hale getirilmiş, şer?iye mahkemelerinin görevleri İslam özel hukukunun şahıs, borçlar, eşya ve aile hukukuyla sınırlandırılmıştır. Yine 1837 yılında İstanbul Hakiminin makamı Bâb-ı Meşihatdeki boş odalara taşınarak ilk kez resmi bir mahkeme binasında yargı görevi yerine getirilmeye başlanmıştır. Aynı yıl kazaskerlikler birer mahkeme olarak Bâb-ı Meşihate nakledilerek bütün hakimler doğrudan şeyhülislama bağlanmıştır. 1838 de hakimlerin yetkilerini kötüye kullanmalarını önlemek ve mevcut usulsüzlükleri ortadan kaldırmak amacıyla Tarik-i İlmîye Dair Ceza Kanunname-i Hümayunu yürürlüğe konmuştur[ 1916 tarihinde kazaskerlik ve evkaf mahkemeleri de dahil olmak üzere bütün şer?iye mahkemeleri Adliye Nezaretine bağlanmış ve Temyiz mahkemesinde şer?iye adıyla bir daire teşkil olunmuştu 1919 yılında tekrar şeyhülislamlığa bağlanan şer?iye mahkemeleri 1917 tarihli Usul-i Muhakeme-i Şer?iye Kararnamesi ile sağlıklı bir yapıya kavuşturulmuştu. 1924 tarihli Mehâkim-i Şer?iyenin İlgasına ve Mehâkim Teşkilatına Ait Ahkam-ı Muaddil Kanun ile bu mahkemelere son verilmiştir[44]. 1860 ?da ilk Nizamiye Mahkemesi olarak kabul edilen ticaret mahkemesinin kurulması, 1868 de Divan-ı Ahkam-ı Adliye ve Şuray-ı Devlet ismiyle iki yüksek mahkeme oluşturulması[45] ve nihayet 1870 tarihli bir nizamname nizamiye mahkemelerinin yurt çapına yayılması ile Osmanlı adliye teşkilatında düalizm dana da yaygın hale getirilmiştir[46]. Bu mahkemeler şer?iye mahkemelerinin yanında ikinci bir mahkeme olarak kurulmuş ve görevleri belirlenmiştir. Buna göre aile, miras, vakıf, şahsa karşı işlenen suçlar ve cezaları gibi hukuk-ı şahsiye davalarına şer?iye mahkemelerinde bakılmaya devam edilecek, unların dışında kalan hukuki anlaşmazlıklara ise, Divan-ı Ahkam-ı Adliye?de bakılacaktı. Divan-ı Ahkam-ı Adliye hukuk ve ceza olmak üzere iki kısımdan oluşuyordu. Her bir daire en az beş, en çok on üyeden oluşacaktı. Bu yüksek mahkeme, şer?iye mahkemelerinde yürütülen şer?i haklar, gayr-ı müslimlere ait özel davalar ve özel meclislerce görülen ticaret davaları dışında her çeşit ceza ve hukuk davalarına re?sen veya istinaf yolu ile bakabilecekti. Bir süre sonra Divan-ı Ahkam-ı Adliye, Adalet Bakanlığına çevrilerek başına da bu kurulun başkanı olan Ahmet Cevdet Paşa getirilmiştir[47]. Yargı sistemindeki bu değişikliklere rağmen, henüz bir usul kanunu yoktu. Mecelle?yi hazırlayan kurul 301 maddelik bir usul kanun tasarısı hazırlayarak Şuray-ı Devlet?e incelenmek üzere göndermişti. Burada incelendikten sonra Meclis-i Mebusan?a gönderilmiş olan kanun, harpler ve diğer siyasi sebeplerle görüşülemedi. Bu sırada Adalet Bakanı olan Said Paşa, medeni yargıdaki bu boşluğu doldurmak için, daha önce tercüme edilmiş ve Şuray-ı Devlette görüşülmüş olan Fransa?nın usul kanununu, Kanun-ı Esasinin verdiği yetkiye dayanarak muvakkat kanun olarak 1880 tarihinde Usul-i Muhakemat-ı Hukukiyye Kanunu[48] ismi ile yürürlüğe koydu[49]. Bu muvakkat kanun daha sonra bir kısım tadillerle Cumhuriyet devrine kadar yürürlükte kalmıştır. 11- Yargıtay ve Danıştay?ın Doğuşu Gerçekten ilk olarak 1837 tarihinde Meclis-i Valay-ı Ahkam-ı Adliye bağımsız bir yüksek mahkeme olarak Osmanlı adliye teşkilatına girmiştir[50]. Ancak bu bağımsız mahkeme sadece adli bir mahkeme olmayıp aynı zamanda kanun ve nizamnameleri hazırlayan bir danışma kurulu ve idari mahkeme[51] olarak ta görev yapmak üzere kurulmuştu. Görüldüğü üzere yine karmaşık bir yapıya sahiptir. Kanun ve nizamnameleri hazırlama yetkisi 1854 Meclis-i Ali-i Tanzimat?a devredilen bu meclis, daha sonra Meclis-i Ahkam-ı Adliye ismi ile tekrar birleştirilerek yine idari ve adli yargı alanında yüksek mahkeme olarak görevini sürdürmeye devam etmişlerdir. Adli yargı ile idari yargının birbirinden ayrılışı başka bir ifade ile adli ve idari yüksek mahkemelerin tam olarak kuruluşu 1868 tarihinde olmuştur. Gerçekten 1868 de Meclis-i Ahkam-ı Adliyenin ikiye bölünerek Divan-ı Ahkam-ı Adliye ve Şuray-ı Devlet ismiyle iki yüksek mahkemenin oluşturulması bugünkü Yargıtay ve Danıştay?ın kesin şekilde kuruluşu olmuştur
Nihat Genç - Hukuk Efendi Tanımaz! 04:22
Nihat Genç - Hukuk Efendi Tanımaz! 1.451 izlenme - 2 yıl önce "Hukuk efendi tanımaz, cumhuriyet efendi tanımaz. Bir gün birisi gelip "piston düştü" diyecek, piston düşer düşmez de kaçacaklar."
KPSS Dersleri Medeni Hukuk 13 20:28
KPSS Dersleri Medeni Hukuk 13 3.148 izlenme - 4 yıl önce KPSS Dersleri Medeni Hukuk 13
Can Ataklı - Ergenekon - Balyoz Davaları 03:32
Can Ataklı - Ergenekon - Balyoz Davaları 1.843 izlenme - 1 yıl önce Can Ataklı'nın Samanyolu Haber TV'de haber bülteninde Ergenekon ve Balyoz davalarına ilişkin harika konuşması. Bugün görüyoruz ki söylediklerinin hepsi doğru çıktı ama STV yorumcusunun alaycı ifadelerine ne denir ki...
Şampiyon Beşiktaş-Çarşi-Dale 02:24
Şampiyon Beşiktaş-Çarşi-Dale 6.984 izlenme - 10 yıl önce bjk-İst. beledİye maçindan taraftar görüntülerİ... muhteŞem...
Hakkın Var - Mehmet Karlı - TEDxReset 20:21
Hakkın Var - Mehmet Karlı - TEDxReset 1.858 izlenme - 2 yıl önce Günümüz durumunu 20 dk ya sığdıran Mehmet Karlı toplumun devletle yaptığı antlaşmanın sorumluluk kadar sağladığı haklardan bahsediyor. Mehmet Karlı, Galatasaray Lisesi’ni, ardından Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. Yüksek Lisans ve Doktora çalışmalarını Oxford Üniversitesi’nde yaptı. Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde uluslararası hukuk, uluslararası ekonomi hukuku ve insan hakları hukuku dersleri veriyor.
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 80. Yaşında 11:59
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 80. Yaşında 5.020 izlenme - 9 yıl önce cumhuriyetin müeyyidesi olacak bu büyük müessesenin küşadında hissettiğim saadeti hiçbir teşebbüste duymadım; bunu izhar ve ifade etmekle memnunum. mustafa kemal atatürk
Din Kavramının İnsanlığa Faydaları - Levent Gültekin 06:04
Din Kavramının İnsanlığa Faydaları - Levent Gültekin 1.269 izlenme - 1 yıl önce Türkiye'nin sayılı aydın kalemlerinden Levent Gültekin , İslam olgusunun yaygin olduğu cografyalarda egitim ve gelişim kültürünün ne kadar geri kaldigini anlatıyor . Sanat , Felsefe , Edebiyat ve egitim gibi hicbir kategoride arpa boyu yol alamayan bu ülkelerin 21. yüzyilda hale aynı masallar ile oyalanıp yerinde saymasi heralde bir tesadüf degil ? Programin tamami için ; https://www.youtube.com/watch?v=t-r3BOif9lY
Stajyer Avukat Olmak  - Araf 08:22
Stajyer Avukat Olmak - Araf 1.679 izlenme - 3 yıl önce Adana Barosu tarafından hazırlanan bu kısa filmde Yurt genelinde stajyer avukatların karsılastıkları trajikomik durumlar(hepsi tecrübeyle sabittir) güzel bir şekilde anlatılıyor. Hukuk fakültesine girip mezun olmaya çalışan gençler,''Şimdi diyelim ben birini çekip vurdum kaç yıl alırım?'' diye soran mahalle esnafları,ileride hukuk alanında eğitim almak isteyen kardeşler,''Bizim gız hukuk istiyür'' diyen anne babalar ve daha birçok akraba için eşsiz bir rehber. Dava dosyasını okumaya ön sayfadan başlayıp çömez olduğunu belli edenlerin sitesi: alkislarlayasiyorum.com
KPSS Dersleri Medeni Hukuk 22 24:46
KPSS Dersleri Medeni Hukuk 22 2.074 izlenme - 4 yıl önce KPSS Dersleri Medeni Hukuk 22
KPSS Dersleri Medeni Hukuk Ders 9 30:54
KPSS Dersleri Medeni Hukuk Ders 9 1.279 izlenme - 4 yıl önce KPSS Dersleri Medeni Hukuk Ders 9
Pınar Hacıbektaşoğlu: Bizde Hakimler Tutuklamayı Pek Severler 01:27
Pınar Hacıbektaşoğlu: Bizde Hakimler Tutuklamayı Pek Severler 12 izlenme - 6 gün önce CNN TÜRK'te hukuk sisteminin masaya yatırıldığı Türkiye'nin Gündemi programına konuk olan Hukukçu Pınar Hacıbektaşoğlu, "Şu bir gerçek; savcılarımız hakimlerimiz tutuklamayı pek sever. Hele hele devlete karşı işlenen bir suç ise böyle biraz esas duruşta da dururlar" dedi.
Ne Diyoruz Ne Anlıyoruz - Hukuk 40:13
Ne Diyoruz Ne Anlıyoruz - Hukuk 1.274 izlenme - 2 yıl önce Programın amacı bazı kavramları tartışmak ve ne anlamlara geldiğini çözümlemek. Her hangi bir sonuca varma gayesi yok. Asıl amaç izleyenlere düşünme yöntemi kazandırmak. Çok fazla derinleşip anlaşılmaz olmaktan kaçınarak kıvamında çok tatlı bir sohbet ortamları var. Hukuk kelimesi hepimizin her gün duyduğu ama hiçbirimizin karşılaşmadığı bir kavram olduğu için sizlerle paylaşmak istedim, bir de böyle duyun bakalım.
Barış Atay'ın Barolar Birliğine Yaptığı Rekor Kıracak Konuşması 09:30
Barış Atay'ın Barolar Birliğine Yaptığı Rekor Kıracak Konuşması 1.302 izlenme - 4 yıl önce BARIŞ ATAY'IN BAROLAR BİRLİĞİNDE YAPTIĞI ÇARPICI KONUŞMA; '' SİZLERİN HAYAL EDEMEDİĞİ KADAR ÖZGÜRÜZ''
Hukukun Dili - Bölüm 6 10:00
Hukukun Dili - Bölüm 6 874 izlenme - 8 yıl önce adalet her insan ve devlet için elzemdirtürkiyedeki adalet sistemi ve kanunlar hakkında bilmediklerimiz merak ettiklerimiz hukuk dilinde mercek altına alınıyorhande alpaslanın sunduğu hukukun dilinde av mücahit tanılır her hafta ayrı bir konuyu inceliyor ve sizden gelen soruları cevaplıyorsiz de kanunların sizlere tanıdığı hakları merak ediyorsanız bu konuyu bir avukata danışmalıyım diyorsanız hukukun dilini kaçırmayınhukukun dili her cumartesi saat 1400 de bugün tv de
sensiz istanbula düşmanım(akali version) 03:29
sensiz istanbula düşmanım(akali version) 2.538 izlenme - 9 yıl önce gripin novalgin aspirin majezik hepsi aynı ama sensiz istanbula düşmanım bi başka be abii
2.750 Liralık Telefon Kazandığını Sanıp Dolandırılmak 04:05
2.750 Liralık Telefon Kazandığını Sanıp Dolandırılmak 410 izlenme - 1 yıl önce Ablamız telefonuna gelen mesaj sonrası 99 liraya telefon aldığını sanırken bakın ne gelmiş.
Yayla Yollarında Yürüyüp Gelir Piyano Burdur Türkü Teke Yöre Alternatif Miting Alanı Soru Cevap Bil 05:53
Yayla Yollarında Yürüyüp Gelir Piyano Burdur Türkü Teke Yöre Alternatif Miting Alanı Soru Cevap Bil 1.370 izlenme - 3 yıl önce Güzel Teke Yöresi Türkülerini Piyano ile Hiç Dinlediniz mi? Genç Piyanist Güneş Yakartepe, " Çalın Davulları Çaydan Aşağıya " Eserini Kuyruklu Piyano İcra etti ve Söyledi. Solist; ECE YILDIRIM Sesi ile Ona Eşlik Etti. Çok Sevilen Burdur Türküleri Piyano ile Sevdiniz mi? Lütfen Yazarak ve Beğenerek Genç Piyaniste Destek Verin. Sevgi ve Saygılar... Değerli Eleştirileri ve Yorumlarınızı lütfen Yazın. Akordeon Yayla Yolları Teke Yöresi Burdur ANADOLU Antalya Yöresi Halk Oyunları Kültür Turizm Bakanlığı Türkiye Dergi CD DVD Çocuk Kitap Türk Müzik Güncel Tarihi Muzik yayla yollarında yürüyüp gelin oy gelin.. allı şalvarını sürüyüp gelin aman aman aman ben varmam inekliye yoğurdu sinekliye allah nasip eylesin omuzu tüfekliye yayla yollarında biten naneler oy gelin... ince belli kız doğurmuş anneler aman aman aman ben varmam oralıya orada buralıya allah nasip eylesin davullu zurnalıya yayla yollarında menekşe açmış oy gelin... sevdiğim o güzel dağlara kaçmış aman aman aman ben varmam inekliğe yoğurdu sinekliğe allah nasip eylesin omuzu tüfekliye yayla yolları sözleri sümer ezgü ile ilgili aramalar sümer ezgü yayla yolları indir sümer ezgü cemilem sözleri sümer ezgü emirdağı sümer ezgü sevdan sümer ezgü mp3 sümer ezgü dinle indir sümer ezgü dinle anadoludan geldik sumer ezgü Yayla Yollarında Yürüyüp Gelir Türkü Sözleri Yayla yollarında yürüyen gelin Allı şalvarını sürüyen gelin Ben varmam oralıya Orada duralıya Allah nasip eylesin Davullu zurnalıya Yayla yollarından biter naneler İnce belli kız doğurmuş anneler Ben varmam inekliye Yoğurdu sinekliye Allah nasip eylesin Omuzu tüfekliye Yayla yollarında menekşe açmış Sevdiğim o güzel dağlara kaçmış Ünledim Ayşe diye Odayı döşe diye Ünledim Fatma diye Kaşların çatma diye Ünledim Gülsün diye Yanıma gelsin diye yayla yolları sözleri sümer ezgü ile ilgili aramalar sümer ezgü yayla yolları indir sümer ezgü cemilem sözleri sümer ezgü emirdağı sümer ezgü sevdan sümer ezgü mp3 sümer ezgü dinle indir sümer ezgü dinle anadoludan geldik sumer ezgü Akordeon Yayla Yollar Teke Yöre Burdur ANADOLU Antalya Yöresi Halk Oyunları Kültür Turizm Yaylası Yolları Yürüyüp Gelir Yaylalar yolu yürüyen gelin Allı şalvarı sürüyen gelini Ben varmam oralıya Orada Allah nasip eylesin Davul zurnalı biter naneler İnce belli kız doğurmuş anneler Ben varmam inekli Yoğurdu sinekli Allah... Derleyen TRT Repertuar Not : 00493 Yöre: Burdur Okunma: 514 Ekleyen: obama (Diğer ekledikleri) Yaylada Gördüm Seni Yaylada Gördüm Seni Yüreğimden Vurdun Beni Yüzü Çifte Çifte Benli Gel Konuşalım Senli Benli Evim Şu Dağın Başında Kendim On Yedi Yaşında Hergün Gel Konuşalım Şu Şanlı Köprü Başında Derleyen: Ahmet Yamacı Kaynak: Salih Urhan TRT Repertuar No: teke yöre türküleri ile ilgili aramalar teke yöresi türküleri sözleri teke yöresi türküleri dinle teke yöresi türküleri indir teke yöresi türküleri videoları teke yöresi türküleri video teke yöresi oyun havaları Yöre: Rumeli Okunma: Teke Yarımadası, Türkiye'nin güney batısında Antalya Körfezi ile Fethiye Körfezi arasında Akdeniz'e doğru uzanan yarımadadır. Göller Bölgesi'yle kuzeyden sınırlanır. Eski çağlarda Likya olarak bilinirdi. İsmi bölgeye Anadolu Selçuklu Devleti döneminde yerleştirilen Teke Boyu'ndan gelmektedir. Teke Yöresi olarak da bilinmektedir.
Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi 03:20
Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi 752 izlenme - 6 yıl önce Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Cem Özdemir: Türkiye'de Hukuk Devleti Ortadan Kalktı 02:00
Cem Özdemir: Türkiye'de Hukuk Devleti Ortadan Kalktı 229 izlenme - 2 yıl önce Alman Yeşiller Partisi Eşbaşkanı Cem Özdemir, Beraberindeki Bir Grup Alman Gazeteciyle Zaman Almanya Haber Merkezine Dayanışma Ziyaretinde Bulundu. Türkiye’de Zaman Gazetesi’ne Kayyım Atanarak Hükümet Yanlısı Bir Çizgiye Çekilmesine Tepki Gösteren Özdemir “Türkiye’de Hukuk Devleti Ortadan Kalktı. Anayasa Askıda. Artık Her An Herkes Tutuklanabilir" Dedi.
küçük oscar ve pskikopat mahir ankara üniversitesi 03:48
küçük oscar ve pskikopat mahir ankara üniversitesi 2.728 izlenme - 10 yıl önce evet arakdaşlar cug tv olarak bi yeni video daha küçük oscarla ankara üniversitesi hukuk fakültesinde röportaj yaparken başımıza gelenler izleyin görün ve bizden ayrılmayın