Hoşgeldiniz!

İrfan Mektebi

Kabir Azabı İrfan Mektebi 01:23:41
Kabir Azabı İrfan Mektebi 1.211 izlenme - 4 yıl önce Kabir Azabı İrfan Mektebi- Abdurrahman Büyükkörükçü
Kurban (02-10-2013) - Abdurrahman Büyükkörükçü Hoca 01:13:04
Kurban (02-10-2013) - Abdurrahman Büyükkörükçü Hoca 167 izlenme - 4 yıl önce Kurban kavramı Kuran’da kurban kavramının ilk insan Hz. Adem’in oğullarının Allah’a kurban takdim ettiklerini anlatan şu ayete dayandığını görüyoruz; Maide 27. Onlara, Adem'in iki oğlunun haberini gerçek olarak anlat: Hani birer kurban takdim etmişlerdi de birisinden kabul edilmiş, diğerinden ise kabul edilmemişti. (Kurbanı kabul edilmeyen kardeş, kıskançlık yüzünden), "Andolsun seni öldüreceğim" dedi. Diğeri de "Allah ancak takvâ sahiplerinden kabul eder" dedi. Buradaki kullanılan kelime kurban kelimesidir ve anlamı yakınlaşmak , yakınlaşmaya vesile olan şeydir. Adem (a.s)ın oğullarıyla başlayan bu ibadetin her ümmet için var olduğuna dair bilgiyi de yine bize kuran vermektedir; Hacc 34. Biz, her ümmet için bir kurban ibâdeti koyduk ki Allâh'ın kendilerine rızık olarak verdiği hayvanların üzerine O'nun adını ansınlar. Tanrınız bir tek Tanrıdır, yalnız O'na teslim olun. (Ey Muhammed) o alçak gönüllü, saygılı, samimi insanları müjdele. Burada ise kurban için mensek kelimesini kullanır kuran bu kelime nusuk (yeri ve zamanı belli olan ibadetler) ile aynı köktendir.Anlamı ise özelde hacda kesilen kurban genelde ise hacca özgü ibadetlerdir. İnsanlar tarih boyunca ilahlarına yakınlaşmak adına kurban sunmuşlardır hatta bazı dönemlerde insan bile kurban ettiklerini tarih bize şöyle söylemektedir; Yunan mitolojisinde yeryüzünün erişilmez Olympos dağında olduğuna inanılırdı tanrıların.Kutsal olan karşısında önemi yoktu bu inançta insanın,tanrılar için kurban edilir bir varlıktı o yıllarda insan. Mehmet UHRİ – kutsallığın kısa tarihi Allah biz kullarına hangi hayvanların nasıl kesileceği hakkında hükümlerini vermiştir fakat asıl bunların ne için yapıldığını da net bir şekilde şu ayette bildirmiştir; Hacc 37 Onların etleri ve kanları asla Allah'a ulaşmaz. Fakat ona sizin takvanız (Allah'a karşı gelmekten sakınmanız) ulaşır… Allah bizden kurban kesmemiz halinde yani ona yakınlaşmaya vesile olan bir ibadeti yaptığımız takdirde onların ne etlerinin nede kanlarının takvamızın ona yaklaşacağını haber vermektedir.Evet kurban yakınlaşmaktır,Allah’a takva yönünden yakınlaşmak fakat bununda en büyük şartı teslimiyettir bunu Kuran’daki şu kıssadan anlamaktayız; Saffat 102. Babasıyla beraber yürüyüp gezecek çağa erişince: Yavrucuğum! Rüyada seni boğazladığımı görüyorum; bir düşün, ne dersin? dedi. O da cevaben: Babacığım! Emrolunduğun şeyi yap. İnşallah beni sabredenlerden bulursun, dedi. 103. Her ikisi de teslim olup, onu alnı üzerine yatırınca: 104.Biz ona: " Ey İbrahim!" diye seslendik. 105. Rüyayı gerçekleştirdin.Biz iyileri böyle mükâfatlandırırız. 106. Bu, gerçekten, çok açık bir imtihandır. 107. Biz, oğluna bedel ona büyük bir kurban verdik. Burada ise kurban ‘’zebh’’ kelimesiyle gelmektedir anlamı ise ‘’boğazlanan’’dır.Bu kıssada Hz. İbrahim ve oğlunun rüyadaki kurban sahnesine olan teslimiyetlerinden bahsedilmektedir.Yine şu ayettede kurbandan ve peşinden teslimiyetten bahsedilir; Hacc 34. Biz, her ümmet için bir kurban ibâdeti koyduk ki Allâh'ın kendilerine rızık olarak verdiği hayvanların üzerine O'nun adını ansınlar. Tanrınız bir tek Tanrıdır, yalnız O'na teslim olun. Görüldüğü gibi Allah’a takva bakımından yaklaşmak (kurban) için ona teslim olmak gerekir.Hacc dışında kurban kesmekten kuran’da delil sadece Kevser suresindeki ‘’Sende Rabbin için namaz kıl ve kurban kes.’’ Ayetidir. Buradaki kurban kelimesi nahr kökündendir anlamı;göğsün gerdanlık gelen kısmıdır,yine bu kökten gelen nehartu kelimesi bir kişinin boğazına isabet ettim demektir,Nahrulbeiri;devenin boğazlanması deyimide bu köktendir. Kevser suresindeki venhar ibaresinin kurban kes olarak anlaşılması kelimenin arap lugatındaki kullanımına göre çok daha uygun gözükmektedir. Burada Rasulullah’a olan emir biz müminlere nafiledir görüşü yine Rasulullah’ın söylediği söylenilen şu söze dayanmaktadır; İbni Abbas’tan rivayet; ‘’Üç şey vardırki bana farz size nafiledir; vitir, kurban ve kuşluk namazı’’ Kurban farz olmayabilir fakat kesildikten sonra farzları vardır; Hacc 36 ‘’…. Yan üstü yere düştüklerinde ise, artık (canı çıktığında) onlardan hem kendiniz yeyin, hem de ihtiyacını gizleyen-gizlemeyen fakirlere yedirin… Demekki kurban kesen bir müslümanın kurbanın takva bakımından Allah’a olan bir yakınlaşma yolu olduğunun bilincinde olarak Allah’ın dilediği hayvanı O’nun ismini anarak boğazlayıp etinide Allah’ın dilediği şekilde hem kendi yemesi hemde açıktan isteyene vermesi hemde istemekten çekinenleri tesbit edip onlara yedirmesi gerekmektedir. Şimdi biraz daha kavramsal bakmaya çalışalım;Kuranda boğazlanan anlamına gelen zebh kelimesinin geçtiği yerleri detayla inceleyelim. Hz. İbrahim’in oğlunu kurban etme kıssasında geçmektedir; Saffat 107-Ve ona büyük bir kurbanlık fidye verdik. İsrail oğullarından sığır boğazlamalarının emredildiği kıssada; Bakara 67 - Bir vakit de Musa, kavmine demişti ki: "Allah size bir sığır boğazlamanızı emrediyor." Onlar da: "Ay! Bizimle eğlenip alay mı ediyorsun?" dediler. O da: "O gibi cahillerden olmaktan Allah'a sığınırım." dedi. Bakara 71 - O da: "Rabbim şöyle buyuruyor: O, ne koşulup toprağı süren, ne de ekin sulayan, salma gezen ve hiç alacası olmayan bir sığırdır." dedi. Onlar da: "İşte tam şimdi gerçeği ortaya koydun." dediler. Bunun üzerine o sığırı boğazladılar. Neredeyse yapmayacaklardı. Şimdi İbrahim kıssasını biraz daha açalım kuranda geçtiği üzere aynen veriyorum; 91 O da onların ilahlarının yanına sokulup dedi: "Bir şey yemez misiniz?" 92 "Neyiniz var ki, konuşmuyorsunuz!" 93 İyice yanlarına sokulup sağ eliyle bir darbe indirdi. 94 Bir süre sonra, halkı koşarak İbrahim'e geldi. 95 İbrahim dedi: "Elinizle yonttuğunuz şeylere mi tapıyorsunuz?" 96 "Oysaki sizi de yaptığınız şeyleri de Allah yaratmıştır." 97 Dediler: "Şunun için bir bina yapın da bunu ateşin ortasına fırlatın!" 98 Ona tuzak kurmak istediler ama, biz onları sefiller, reziller haline getirdik. 99 İbrahim dedi: "Kuşkunuz olmasın ki ben Rabbime gideceğim, O bana kılavuzluk edecek." 100 "Rabbim, bana iyilik/barış sevenlerden bir oğul lütfet!" 101 Bunun üzerine biz, İbrahim'e yumuşak huylu bir oğlan müjdeledik. 102 Çocuk onunla birlikte koşacak yaşa gelince, İbrahim dedi: "Yavrucuğum, uykuda/düşte görüyorum ki ben seni boğazlıyorum. Bak bakalım sen ne görürsün/sen ne dersin?" "Babacığım, dedi, emrolduğun şeyi yap! Allah dilerse beni sabredenlerden bulacaksın." 103 Böylece ikisi de teslim olup İbrahim onu şakağı üzerine yatırınca, 104 Biz şöyle seslendik: "Ey İbrahim!" 105 "Sen rüyayı gerçekleştirdin. İşte biz, güzel düşünüp güzel davrananları böyle ödüllendiririz." 106 "Bu, hiç kuşkusuz apaçık imtihanın ta kendisiydi." 107 Ve ona fidye olarak büyük bir kurbanlık verdik. 108 Sonra gelenler içinde onu hatırlatan bir şey bıraktık. 109 Selam olsun İbrahim'e! Şimdi Allah’ın izniyle bu kıssayı anlamaya çalışalım; Hz. İbrahim babasının ve kavminin taptığı putları kırıyor sonra onu ceza olarak ateşe atmayı uygun buluyorlar. Allah planlarını boşa çıkarıyor ve hepsini rezil ediyor ve ardından Hz. İbrahim bir gün iyilik barış güzellik timsali bir oğul ver diye dua ediyor Allah’a .Allah’ta onu oğul ile müjdeliyor ve onunla birlikte yürüyecek çağa gelince rüyasında onu kurban ettiğini görüyor ve oğluna bunu söylüyor oğlu da teslim oluyor onu yatırıp keseceği vakit rüyayı gerçekleştirdiğine dair müjdeyi alıyor Allah’tan ve fidye olarak kendisine büyük bir kurbanlık veriliyor. Burada dikkat çekmek istediğim nokta Hz. İbrahim’in putları kırdıktan sonra oğlunu kurban etme konusunun geçmesidir.Allah orada Hz.İbrahim’e gösterdiği rüya aracılığıyla şöyle demiştir bir başka değişle; Ey İbrahim! Kavminin değer verdikleri,ilahlaştırdıkları putları Allah için kırdın yok ettin bu doğru bir davranıştı , şimdide kendi değer verdiğini (oğlunu) Allah için kurban ettiğini gördün bakalım ne yapacaksın. Hz. İbrahim putları kavminin ilahlarını bir olan Allah için kırdığındaki teslimiyeti gibi rüyasında gördüğü sahneye de teslim oluyor ve oğlu da aynı teslimiyeti gösteriyor ve teslimiyetlerini eyleme dökmeye baba oğul karar veriyorlar. Bugünde bizlere şöyle sesleniyor sanki saffat suresinin bu kısmı; Ey kullarım! İbrahim’in ateşe atılma pahasına kavminin kutsalı olan putları kırdığı gibi bugünde sizler ateşe atılma pahasına olmasa da bugünkü ekonomik kriz ortamında 300-500 ytl verme pahasına kavminizin olmasa da bugün yaşayan Hinduların kutsalı (değeri) olan inekleri Allah yolunda kesin. Fakat bununla yetinmeyin sizde atanız İbrahim’in oğlunu yani değer verdiği bir nesneyi Allah yolunda adaması gibi sizde en değerli gördüğünüz şeyleri Allah yolunda adayabilin. Adayın ki bir sembol olan kurban (Allah’a olan yakınlaşma) kavramı hayatınız boyunca eyleme dönüşsün ve sizi Allah’ın yolundan alıkoyan her şeyi yok ederek Allah’a tevhid inancıyla kulluk edebilesiniz. Yine hem zebh (boğazlanan) kelimesinin hemde aynı bakışın olduğuna bakara suresinin şu kısmında rastlamaktayız. Bakara 67 Mûsa, toplumuna dedi ki: "Allah size, bir inek boğazlamanızı emrediyor." Dediler ki: "Sen bizimle alay mı ediyorsun?" Dedi ki: "Cahillerden biri olmaktan Allah'a sığınırım." 68 Şöyle konuştular: "Çağır Rabbine bizim için, açıklasın bize neymiş o!" Cevap verdi: "O diyor ki, bahsettiğim ne yaşlıdır ne de körpe. İkisi arası bir inektir." Hadi size emredileni yapın! 69 Şöyle dediler: "Çağır Rabbine bizim için, neymiş onun rengi açıklasın bize." Cevap verdi: "O diyor ki, bahsettiğim, sarı, rengi parlak bir inektir; seyredenlere mutluluk verir." 70 Şöyle dediler: "Dua et Rabbine, açıklasın bize neymiş o! Çünkü bu inek, bizim gözümüzde başkalarıyla karıştı. Ve biz, Allah dilerse, doğruya ve güzele elbette kılavuzlanacağız." 71 Cevap verdi Mûsa: "Allah diyor ki, bahsettiğim, boyunduruk yememiş bir inektir; toprağı sürmez, ekini sulamaz. Salma hayvandır. Alaca yoktur onda." Dediler ki: "İşte şimdi gerçeği getirdin." Ve ardından onu boğazladılar, az kalsın yapmayacaklardı. Buradada görüldüğü gibi Allah israiloğullarından onların kutsalı(değeri) olan hayvanı(ineği) Allah için kesmelerini istemektedir. Bakara 92 Yemin olsun ki, Mûsa size açık-seçik hak beyanlarla gelmişti de onun arkasından buzağıyı ilah edinmiştiniz. Zalimlersiniz sizler. İsrailoğulları’nın bu kıssada inek boğazlama emrini aldıklarındaki rengini sormaları, cinsini sormaları (kıvırmaları) kutsal (değer) olarak gördükleri şeyi Allah için Allah yolunda ortadan kaldırmak istememelerinin ifadesidir. Kıssanın sonundaki az kalsın yapmayacaklardı ifadeside bunun göstergesidir. Sonuç olarak kurandan kurban kavramıyla ilgili bu örnekler verilirken şunları anlamamız gerektiği kanaatindeyim; Ey kullarım! İsrailoğulları gibi kararsızlıkla değil İbrahim gibi kararlılıkla ve teslimiyetle tüm değerlerinizi Allah yolunda (Allah’a yaklaşma yolunda) adayabilin. Nitekim sizin Allah’a ulaşacak tek şey takvanızdır. Hacc 37 Onların etleri de kanları da Allah'a asla ulaşmaz; fakat sizin takvanız O'na ulaşır.
İrfan Mektebi - Abdurrahman Büyükkörükçü Hoca 01:11:27
İrfan Mektebi - Abdurrahman Büyükkörükçü Hoca 131 izlenme - 3 yıl önce 3 Dakikada 40 Milyon Sevap 10 Ekere "eshedü En La İlahe İllallahu Vahdehu La Serikeleh İlahen Vahiden Sameden Lem Yettehiz Sahibeten Ve La Veleda Ve Lem Yeküllehu Kufuven Ehad" 100 Milyon Salavata Denk Salavat "allahumme Salli Ala Seyyidina Muhammedin Abdike Ve Nebiyyike Ve Resulikennebiyyil Ummiyyi Ve Ala Alihi Ve Sahbihi Ve Sellim Ve Tesliymen Bilkaderi Ve Azemeti Zatike Ve Fiy Külli Vaktin Vahiyn." bu Istigfari 10 Kere Ya Da 100 Kere Okunabilir la İlahe İllallahü Vallahu Ekber , Ve Sübhanallahi Ve Bihamdihi Ve Estagfurullah Ve La Havle Vela Guvvete İlla Billahil-Evveli Vel-Ahiri Vez-Zahiri Vel-Batini, Biyedihil Hayr, Yuhyi Ve Yümit Ve Hüve Ala Külli Sey'in Kadir. ayetel Kursiden Önce Okunursa 70 Milyar Sevap Kazandiran Dua allâhümme İnnî Ügaddimü İleyke, Beyne Yedey Külli Nefesiv, Ve Lemhativ, Ve Lahzativ, Ve Darfetiy, Yadrifü Bihâ, Ehlüs-Semâvâti Ve Ehlül Ardi, Ve Külli Sey'in Hüve Fî İ'lmike Kâ'inün Ev Gad Kâne Ügaddimü İleyke Beyne Yedey Zâlike Küllih
İrfan Mektebi Soru Cevaplar - Abdurrahman Büyükkörükçü Hoca (15 01 2014) 01:24:45
İrfan Mektebi Soru Cevaplar - Abdurrahman Büyükkörükçü Hoca (15 01 2014) 100 izlenme - 4 yıl önce İrfan Mektebi Soru Cevaplar-abdurrahman Büyükkörükçü Hoca (15-01-2014)
Gözleri Haramdan Korumak,kadınların Tesettürü - Abdurrahman Büyükkörükçü 01:20:57
Gözleri Haramdan Korumak,kadınların Tesettürü - Abdurrahman Büyükkörükçü 60 izlenme - 4 yıl önce Gözleri Haramdan Korumak,kadınların Tesettürü (17-10-2012)- Abdurrahman Büyükkörükçü