Hoşgeldiniz!

Mehmet Fatih Videoları İzle

Benim Ağam Fatih Bucak 04:10
Benim Ağam Fatih Bucak 19.262 izlenme - 7 yıl önce benim ağam fatih bucak
İstanbul Fatih'i Fatih Sultan Mehmet Han 04:07
İstanbul Fatih'i Fatih Sultan Mehmet Han 3.009 izlenme - 3 yıl önce II. Mehmed veya Fatih Sultan Mehmed, (Osmanlı Türkçesi: , Meemmed b. Murd n) (30 Mart 1432[1] – 3 Mayıs 1481[2]) yedinci Osmanlı padişahı. Divan edebiyatında Avnî mahlasını kullanmıştır. Sultan II. Murad ve Hüma Hatun’un oğludur. İstanbul'u fethetmesinden sonra Ebû l-Feth ( , Fethin Babası) ve daha sonraki asırlarda[3] Fâtih () lakabıyla anılmıştır. Ayrıca döneminde Avrupa'da Büyük Türk (Grand Turco) olarak da zikredilmiştir.[4][5] İstanbul'un fethi, Orta Çağ’ın sonu Yeni Çağ'ın başlangıcı olmuştur.[6] Bundan dolayı Fatih, "çağ açan hükümdar" olarak da tanınır. İstanbul'un fethinden sonra Kayser-i Rum ( , Roma İmparatoru[7]) unvanını da kullanmaya başlamıştır. İstanbul'un fethiyle 1000 yıllık Doğu Roma (Bizans) İmparatorluğu son bulmuştur. Fatih, çıkardığı yasalarla devleti önemli ölçüde yeniden biçimlendirmiştir. Şehzadeliği İstanbul'un limanı, haritası ve onun surları. 27 Receb 835 (30 Mart 1432) Pazar günü şafak vaktinde, devletin başkenti olan Edirne'de, II. Murat'ın dördüncü[8] oğlu olarak dünyaya geldi. Annesi Hüma Hatun, tarihçi Babinger ve yazar Lord Kinross’a göre gayrimüslim bir köledir. Yine Babinger'e göre, ölümünden sonra Acem efsanelerindeki cennetkuşu hümadan esinlenilerek Hüma Hatun olarak adlandırılmıştır.[9][10]. Mehmed iki yaşına kadar Edirne'de kaldıktan sonra 1434’te sütninesi ve küçük ağabeyi Alâeddin Ali ile birlikte 14 yaşındaki büyük ağabeyi Ahmed’in Rum sancakbeyi olduğu Amasya'ya gönderildi. Burada ağabeyi Ahmed'in erken yaşta ölmesi üzerine Mehmed altı yaşında Rum sancakbeyi oldu (İnalcık'a göre şüpheli). Diğer ağabeyi Alâeddin Ali ise Manisa'da Saruhan sancakbeyi oldu. İki yıl sonra babaları II. Murat'ın talimatıyla iki kardeş yer değiştirdiler ve Mehmed Saruhan sancakbeyi oldu[11]. Mehmed’in eğitimi için babası çeşitli hocalar görevlendirdi. Ancak zeki olduğu kadar hırçın bir çocuk olan Mehmed’in eğitilmesi kolay olmadı. Sonunda babası heybetli ve otoriter bir alim olan Molla Gürani’yi görevlendirdi. Anlatılana göre Murad, Gürani'ye bir değnek vermiş ve Mehmed itaatsizlik ederse kullanmasını söylemişti. Molla Gürani Mehmed’e, dersini dikkate almayan bir öğrencinin hocası tarafından dövülmesi ile ilgili edebi bir cümleyi inceletmiş, Mehmed durumun ciddiyetini kavrayarak eğitimine önem vermeye başlamıştır. Şehzade Mehmed'in medrese kökenli hocalarının yanı sıra bilgi edindiği Batılı şahsiyetler de bulunmaktaydı. Saruhan (Manisa) sarayında İtalyan hümanisti Anconalı Ciriaco ve saraydaki başka İtalyanlar onun Avrupa tarihi ile Antik Yunan filozoflarının hayatlarıyla ilgili kitaplar okumasına önayak olmuştu. Bu durum Şehzade Mehmed'e çok-kültürlülük kazandırmıştır. Topkapı Sarayı arşivinde bulunan II. Mehmed'in şehzadelik yıllarına ait olan karalama defterinde Latin harfleri, Arap harfleri, Roma büstlerini andıran insan çizimleri ve Osmanlı figürleri bulunmaktadır.[12][13] Ayrıca Fatih Sultan Mehmed'in Arapça ve Farsça'nın yanı sıra Latince, Yunanca ve İtalyanca bilmesi bu dönemdeki münasebetlerine dayandırılmaktadır.[14] Tahta birinci çıkışı Mehmed II'in Edirne 1451'de tahta çıkışı. Ayrıca bakınız: János Hunyadi II. Murat 1443 yazında Karaman beyi İbrahim'i Anadolu’da yenilgiye uğrattıktan sonra Ekim ayında Edirne'ye döndüğünde Hunyadi Yanoş, Macar Kralı Ladislas ve Sırp Despotu Yorgo Brankoviç önderliğinde bir Hristiyan ordusunun Tuna’nın güneyindeki Osmanlı topraklarını istila etmeye başladığı haberini aldı. Aynı dönemde Amasya’dan Şehzade Ali’nin öldüğü haberi geldi.[15][16] İki ağabeyinin erken yaştaki ölümleri sonucu Mehmed tahtın vârisi oldu. Murat Hıristiyan ordusunun 25 Aralık’ta İzladi'de durdurulmasının ardından başlayan müzakereler sırasında Mehmed’i Manisa’dan Edirne’ye getirtti. 12 Haziran 1444’te Edirne’de Macarlarla antlaşma yaptıktan bir ay sonra oğlu Mehmed’i Edirne'de Sadrazam Çandarlı Halil Paşa denetiminde "kaymakam" olarak bırakarak Hamidili topraklarını işgal eden Karamanlıların üzerine yürümek üzere Anadolu’ya geçti ve Karamanlılar’la Yenişehir'de bir anlaşma yaptı.[17][18] Yenişehir’den ayrıldıkran sonra Ağustos ayında Mihaliç’te yeniçeri ağası Hızır Ağa ve diğer beylere tahttan oğlundan yana resmen çekildiğini duyurdu ve ordusu Edirne’ye dönerken kendisi Bursa’da kaldı.[19][20][21] Ayrıca bakınız: II. Kosova Savaşı II. Murad'ın 1444 yazında doğuda ve batıda barışı sağladığını düşünerek tahttan çekilmesi Edirne’de bir otorite boşluğu yaratarak devleti buhrana sürükledi. Dış siyasette ihtiyatlı davranmayı tercih eden Sadrazam Çandarlı Halil Paşa ile Mehmed’in etrafında toplanmış olan Şahabeddin, Zağanos, Turahan paşalar arasında rekabet baş gösterdi.[18] Bu rekabet 1444-1453 yılları arasında Osmanlı Devleti’nde yaşanan başlıca politik gelişmelerin belirleyici etmenlerinden biri olmuştur.[22] Ağustos başında Kral Ladislas’ın Osmanlılarla yapılan barışı geçersiz sayarak yeni bir Haçlı Seferine çıkacağını ilan etmesi başkent Edirne'de paniğe yol açtı ve halk şehri terk etmeye başladı. Konstantinopolis’te Rumların himayesinde olan ve Osmanlı tahtında hak iddia eden Orhan Çelebi de bu dönemde Çatalca yakınlarinda İnceğiz’e ve Dobruca’ya geçerek bir isyan girişiminde bulundu. Bu girişim Şahabeddin Paşa tarafından önlendi ve Orhan Çelebi Konstantinopolis’e kaçtı.[18] Aynı dönemde başkentte kendini Hurufilik taraftarlarının elçisi olarak tanıtan bir İranlı halktan epey yandaş toplamıştı. Mehmed de İranlının öğretisine ilgi duymuş ve koruması altına almıştı. Ancak Müfti Fahreddin ve Sadrazam Halil Paşa’nın bu duruma tepki göstermesi üzerine Mehmed çok geçmeden desteğini çekmek zorunda kalmış ve sonunda başkentte bir Hurufi katliamı yaşanmıştı. Bu sırada şehirde çıkan yangında bedesten ile birlikte 7.000 ev kül olmuştu.[23][24] Ayrıca bakınız: Varna Savaşı Varna Savaşı'nı betimleyen bir minyatür Eylül ayı sonlarında Kral Ladislas önderliğindeki Hıristiyan ordusu Tuna’yı aşarak Edirne’ye doğru yürürken bir Venedik filosu da Çanakkale Boğazı’nı kapattı. Sadrazam Halil Paşa’nın çağrısıyla II. Murat Anadolu Hisarı’nın bulunduğu noktadan Rumeli’ye geçerek Edirne'ye geldi ve 10 Kasım 1444’te hıristiyan ordusunu Varna’da ağır bir yenilgiye uğrattı.[25] Varna Savaşı sırasında ve sonrasında Mehmed tahttan çekilmemişse de fiilen padişah II. Murad’tı. Zağanos ve Şahabeddin paşalar genç padişahın otoritesini güçlendirmek için Mehmed’i Varna Savaşı’na götürmek istemişler ama Sadrazam Halil Paşa buna mani olmuş ve onlara karşı II. Murad’a gerçek padişah muamelesi yapmıştı. Ancak II. Murad savaştan sonra oğlunun konumunu Konstantinopolis’teki Orhan Çelebi’ye karşı zayıflatmamak için fiilî durumu hakiki bir cülus haline getirmeden Manisa’ya çekildi.[26] Murat 1446’nın Mayıs ayında Sadrazam Halil Paşa’nın çağrısıyla bir kere daha Edirne’ye tahtına döndü. Bunun sebebi Mehmed’in Konstantinopolis’e saldırma planları yapıyor olmasıydı. Halil Paşa kendi gücünü zayıflatacağı düşüncesiyle bu saldırıya karşı gelirken Mehmed’in yandaşı olan Zağanos ve Şahabeddin bu planı destekliyordu. Sonunda Halil Paşa bir yeniçeri isyanı düzenleyerek Mehmed ve yandaşlarını iktidardan uzaklaştırdı.[27] Murat’ın yeniden tahta geçmesi üzerine Mehmed Manisa’ya çekildi, Zağanos Paşa da Balıkesir’e sürgüne gönderildi.[28] Manisa dönemi Mehmed’in Manisa’daki ilk yıllarında neler yaptığına dair çok fazla bilgi yoktur. Babasının 1446’da Mora’ya düzenlediği sefere katılmamıştı. 1447 sonlarında ya da 1448 başlarında Arnavut kökenli bir hıristiyan köle olan Gülbahar Hatun’dan ileride padişah olacak Bayezid adında bir oğlu oldu.[29] 1448’de Macarlar ile yapılan II. Kosova Savaşı’nda babasına Anadolu birliklerinin önderliğinde eşlik ederek ilk defa bir savaşta yer aldı.[30] 17 yaşına geldiğinde Gülbahar Hatun ile birlikteliğini tasvip etmeyen babası tarafından Dulkadir hanedanından Süleyman Bey'in kızı Sitti Hatun ile evlendirildi.[31] Mehmed Manisa’da bulunduğu sıralarda oldukça başına buyruk bir biçimde hareket etmişti. Onun rızasıyla Türk korsanları Ege’deki Venediklilere saldırıyordu. Hicri takvimle 852 (1448/1449) yılında Selçuk’ta kendi adına paralar bastırmıştı.[32] 1449’un Ağustos veya Eylül ayında annesi vefat etti.[33] 1450 yılında babasının İskender Bey
Mehmet Fatih - Gönül Hikayesi 04:20
Mehmet Fatih - Gönül Hikayesi 89 izlenme - 1 ay önce Mehmet Fatih'in, Özdemir Müzik etiketiyle yayınlanan "Gönül Hikayesi" isimli tekli çalışması, video klibiyle netd müzik'te. Söz & Müzik: Volkan Gümüşlü Düzenleme: Selim Topsakal
Fatih Sultan Mehmet’in Vefatı... 08:26
Fatih Sultan Mehmet’in Vefatı... 6.832 izlenme - 8 yıl önce
Hatay/reyhanlı/kara Süleymanlı İ.ö.okulu Zeybek 03:42
Hatay/reyhanlı/kara Süleymanlı İ.ö.okulu Zeybek 2.094 izlenme - 7 yıl önce ben mehmet fatih çınar zeybek ekepinden biriyim
Uçacaklar! (Fatih Sultan Mehmed Han) 07:58
Uçacaklar! (Fatih Sultan Mehmed Han) 2.601 izlenme - 8 yıl önce allah'ın izni ve yardımı ile avrupa'nın, asya'nın, afrika'nın ve bütün kâfirlerin tepesinde asırlarca uçtular ...
Fatih Çıtlak - Kıraât 04:11
Fatih Çıtlak - Kıraât 179 izlenme - 11 ay önce Fatih Çıtlak - Kıraât Kanalımıza ait diğer videolara ulaşmak ve güncel içerikleri takip etmek için www.izlesene.com/nefer26medya kanalımıza göz atabilir ve abone olabilirsiniz. Keyifli seyirler
Fatih Çakmak İn Düğünü 06:10
Fatih Çakmak İn Düğünü 1.404 izlenme - 9 yıl önce 20 temmuz 2007 fatih çakmakin düğününde alattin acar, mahmut çavuş ve tabiki apın mehmet ten halay
hayalet gemi osman 01:54
hayalet gemi osman 977 izlenme - 7 yıl önce hayalet gemi osman öööööööööööööööööööööööööö
M. Fatih Koşan - Beni De Çağır 01:49
M. Fatih Koşan - Beni De Çağır 1.331 izlenme - 8 yıl önce şiir: abdurrahim karakoç yorum: m. fatih koŞan fon müziği: hüseyin köksal başkent tv 2008
Topçuoğlu 05:05
Topçuoğlu 752 izlenme - 8 yıl önce
modifiye kralı 14:33
modifiye kralı 530 izlenme - 6 yıl önce şahinlerin yok olmayıp golflere bin bastığını anlatıyom bu videoda keyifli izlemeler
FSM Köprüsünün Beşik Gibi Sallanması 00:47
FSM Köprüsünün Beşik Gibi Sallanması 523 izlenme - 2 yıl önce Eylem yapan kamyon sürücüleri Fatih Sultan Mehmet (FSM) köprüsüne aynı anda girince köprü beşik gibi sallandı. Ağır yüklü yüzlerce kamyonların girmesiyle köprünün sallandığı görüldü. Köprünün sallanma anı kameralara an ve an bu şekilde yansıdı.
Altın Oran Microblading 3D Kıl Tekniği Kaş Uygulaması  Dünya Standartı Uzm.Mehmet Fatih Bozkurt 04:08
Altın Oran Microblading 3D Kıl Tekniği Kaş Uygulaması Dünya Standartı Uzm.Mehmet Fatih Bozkurt 45 izlenme - 3 ay önce Altın Microblading 3D Kıl Tekniği Kaş Uygulaması Dünya Standartı ... ESTBROWS INTERNATIONAL Microblading Academy Uzm.Mehmet Fatih Bozkurt WEB SİTE : www.estbrows.com instagram@mehmetfatihbozkurt Contact : 0212 252 52 41 Bakırköy / İstanbul / TR (BAŞKA ŞUBEMİZ YOKTUR)
mehmet fatih - gönül hikayesi 04:13
mehmet fatih - gönül hikayesi 436 izlenme - 6 yıl önce
Fatih Çıtlak - Hat Sanatı 08:33
Fatih Çıtlak - Hat Sanatı 84 izlenme - 11 ay önce Fatih Çıtlak - Hat sanatı Kanalımıza ait diğer videolara ulaşmak ve güncel içerikleri takip etmek için www.izlesene.com/nefer26medya kanalımıza göz atabilir ve abone olabilirsiniz. Keyifli seyirler
Fatih Mehmet Güler & Haluk Levent 14:31
Fatih Mehmet Güler & Haluk Levent 587 izlenme - 7 yıl önce gemlik belediye başkanı Fatih Mehmet Güler ile haluk levent 29 ekim cumhuriyet bayramı kutlaması
Bu Şarkı Son Tesellim 04:03
Bu Şarkı Son Tesellim 294 izlenme - 6 yıl önce bu şarkı çok sevenler için
Ödü Sıtan Fatihin Av Macerası... MFS Production Sunar 00:47
Ödü Sıtan Fatihin Av Macerası... MFS Production Sunar 109 izlenme - 1 yıl önce Mehmet Fatih Simav Kimdir? Gereksiz testler yaparak.Çoğu zamanda boş konuşarak arkadaşlarının beynini yakar bu arkadaşımız.Anlatmakla bitmeyen hikayeleri.Aynı hikayeleri tekrar tekrar anlatırken farklı yorumlar ekleyen bir arkadaşımızdır.
Fatih Çıtlak - Kabir Azabı Nasıl Olacak? 04:54
Fatih Çıtlak - Kabir Azabı Nasıl Olacak? 61 izlenme - 11 ay önce Ölüm gayb mıdır? Kabir azabı nedir? Ölümden sonra bizleri neler bekliyor? Ölüm gerçek anlamda ne zaman başlıyor? Tüm bu soruları İlahiyatçı - Yazar Fatih Çıtlak Kanal A ekranlarında cevapladı.
1.5 Yaşındaki Türkücü Fatih Demir 01:40
1.5 Yaşındaki Türkücü Fatih Demir 388 izlenme - 8 yıl önce
Mehmet Fatih - Gönül Hikayesi 04:20
Mehmet Fatih - Gönül Hikayesi 4 izlenme - 2 hafta önce
Selçuk Üniversitesi Akören Konya 04:00
Selçuk Üniversitesi Akören Konya 348 izlenme - 7 yıl önce akören hatıraları myo
Mehmet Şahin 00:09
Mehmet Şahin 752 izlenme - 8 yıl önce mehmet şahin
Fatih Çıtlak ile Matrixin Tasavvufî Yorumu - Kısım 4 14:59
Fatih Çıtlak ile Matrixin Tasavvufî Yorumu - Kısım 4 31 izlenme - 11 ay önce Fatih Çıtlak ile Matrixin Tasavvufî Yorumu - Kısım 4 Kanalımıza ait diğer videolara ulaşmak ve güncel içerikleri takip etmek için www.izlesene.com/nefer26medya kanalımıza göz atabilir ve abone olabilirsiniz. Keyifli seyirler
Sana İstanbul'un Kutbu'nu Göstereyim Mi ? 04:25
Sana İstanbul'un Kutbu'nu Göstereyim Mi ? 17 izlenme - 11 ay önce Mehmet Fatih Çıtlak anlatıyor... Kanalımıza ait diğer videolara ulaşmak ve güncel içerikleri takip etmek için www.izlesene.com/nefer26medya kanalımıza göz atabilir ve abone olabilirsiniz. Keyifli seyirler
Tosun Paşa Mehmet Fatih 01:59
Tosun Paşa Mehmet Fatih 87 izlenme - 6 yıl önce evlatların en kralı
Arkadan Kurmalı Fatihler Ekranları Karartmış - Devlet Bahçeli 03:25
Arkadan Kurmalı Fatihler Ekranları Karartmış - Devlet Bahçeli 76 izlenme - 2 yıl önce başbakan'ın Fatih Saraç ve Fatih Altaylı ile ilgili ses kayıtlarının çıkması üzerine büyük lider Devlet Bahçeli'nin bu ses kayıtları hakkındaki yorumları.
Mehmet Fatih 00:14
Mehmet Fatih 97 izlenme - 8 yıl önce ben m. fatİh in ablası ayŞenur um kardeşim kendisininde internette videosunun olmasını çok istedi wede ısrar edince bende onu kıramadım
Mehmet Fatih Savaşeri 04:09
Mehmet Fatih Savaşeri 80 izlenme - 7 yıl önce mehmet fatİh savaŞerİ-turan malkoç-Şİran-sürmene-köprübaŞi resİmlerİyle unutulmaz.