Hoşgeldiniz!

mülk

Tebareke (Mülk) Suresi (Mealli ve Ok Takipli) 08:02
Tebareke (Mülk) Suresi (Mealli ve Ok Takipli) 450.642 izlenme - 4 yıl önce Bismillâhir-Rahmânir-Rahîm (1) Tebârekelleziy biyedihil mülkü ve hüve alâ külli şeyin kadiyrün (2) elleziy halekal mevte vel hayate liyeblüveküm eyyüküm ahsenü amela ve hüvel azıyzül ğafur (3) elleziy haleka seba semavatin tibakan ma tera fiy halkır rahmani min tefavüt ferciıl basare hel tera min füturın (4) sümmerciıl basare kerreteyni yenkalib ileykel besarü hasien ve hüve hasiyr (5) ve lekad zeyyennes semaed dünya bimesabıyha ve cealnaha rücûmen lişşeyatıyni ve atedna lehüm azâbes seıyr (6) ve lilleziyne keferu birabbihim azabü cehenneme ve biselmasıyr (7) izâ ülku fiyha semiu leha şehiykan ve hiye tefurü (8) tekadü temeyyezü minelğayzı küllema ülkıye fiyha fevcün seelehüm hazenetüha elem yetiküm neziyr (9) kalu belâ kad câena neziyrün fekezzebna ve kulna ma nezzelellahü min şeyin in entüm illâ fiy dalâlin kebiyr (10) ve kalu lev künna nesmeu ev nakılü ma künna fiy ashabis seıyr (11) faterefu bizenbihim fesuhkan liashabis seıyr (12) innelleziyne yahşevne rabbehüm bilğaybi lehüm mağfiretün ve ecrün kebiyr. (13) ve esirru kavleküm evicheru bihî innehu aliymün bizatissudur (14) elâ yalemü men halâk ve hüvel latıyfül habiyr (15) hüvelleziy ceâle lekümülarda zelûlen femşu fiy menâkibiha ve külu min rizkıhî ve ileyhinnüşur (16) eemintüm men fiyssemâi en yahsife bikümülarda feizâ hiye temur (17) em emintüm men fiyssemâi en yürsile aleyküm hasıba fesetalemune keyfe neziyr (18) ve lekad kezzebelleziyne min kablihim fekeyfe kâne nekiyr (19) evelem yerev ilettayri fevkahüm saffatin ve yakbıdne ma yümsikühünne iller rahmân innehu bikülli şeyin basıyr (20) emmen hâzelleziy hüve cündün lekum yansurukum min dunir rahmân inilkâfirune illâ fiy ğurur (21) emmen hâzelleziy yerzükuküm in emseke rizkah bel leccû fiy utüvvin ve nüfur (22) efemen yemşiy mükibben alâ vechihi ehda emmen yemşiy seviyyen alâ sıratın müstekıym (23) kul hüveleziy enşeeküm ve ceale lekümüssema velebsâre velefideh kaliylen ma teşkürun (24) kul hüvelleziy zereeküm fiylardı ve ileyhi tuhşerûn (25) ve yekûlune meta hazelvadü in küntüm sadıkıyn (26) kul innemel ılmü ındallah ve innema ene neziyrün mübiyn (27) felemma reevhü zülfeten si'yet vücuhülleziyne keferu ve kıyle hazelleziy küntüm bihî teddeun (28) kul ereeytüm in ehlekeniyallahü ve men maıye ev rahımena femen yüciyrül kafiriyne min azabin eliym (29) kul hüver rahmân amenna bihî ve aleyhi tevekkelnu fesetalemune men hüve fiy dalâlin mübiyn (30) kul ereeytüm in asbeha maüküm ğavren femen yetiyküm bimâin meıyn (Allâh-u Rabbül Alemin) Anlamı: 1. Hükümrânlık elinde olan mukaddes ve mubarektir; ve her şeye gücü yeter. 2. Hanginizin daha iyi iş işlediğini belirtmek için hayatı ve ölümsonrasını yaratan Odur. Azîz ve Gafûrdur. 3. Gökleri yedi tabaka halinde yaratan Odur. Rahmanın bu yarattığında bir düzensizlik asla göremezsin. Gözünü çevir bak, bir kere daha bak, bakalım bir düzensizlik görecek misin?.. 4. Sonra tekrar tekrar çevir bak gözünü, ama asla göremiyecek aradığını ve yorgun, bitkin dönecek gene kendine!.. 5. And olsun ki, göğü yıldızlarla bezedik ve bazılarıyla şeytanların taşlanmasını sağladık: onlara yalın ateş azabını hazırladık. 6. Rabları gerçeğini örtenlere cehennem azabı vardır; o ne berbat sonuçtur!.. 7. Bunlar cehenneme atıldıkları zaman, gümbür gümbür gürültüsünü duyarlar; kaynama sesidir bu!.. 8. Ve cehennem (ehli) hiddetinden parçalanacak gibi olurlar. Her bir bölük atıldıkça sorarlar cehennem melekleri: Sizi uyarıcı gelmemiş miydi!.. 9. Onlarda cevablarlar: Evet, bize uyarıcı geldi, ama onu yalanlamıştık!.. Allâh hiç bir şey inzâl etmemiştir, siz aldanmışsınız, demiştik. 10. Ve derler; eğer söz dinleyip aklımızı kullansaydık bu çılgın ateşli cehennemde olmazdık. 11. Böylece yaptıklarını itirâf ederler. Uzak olsun bu cehennemlikler. 12. Gaybın kendisi olan Rablerine karşı haşyet duyanlar bağışlanmayı ve büyük mükafaatları hakkedenlerdir!..13. Sözünüzü ister içinizde tutun, ister açıklayın; hep birdir. Şuûrunuzdakini O bilir!.. 14. Hiç bilmez mi onu yaratan?.. O lâtîf olarak haberdardır herşeyden. 15. Yeryüzünü yaşıyacağınız biçimde altınıza seren Odur. Yeryüzünde gezin, dolaşın, ihsan ettiği rızıktan faydalanın ve Ona döneceğinizi bilin!.. 16. Göktekinin sizi yerin dibine geçirmesine karşı güvencede misiniz?.. O durumda yer harekete geçer; 17. Yoksa göktekinin başınıza taş yağdırmasına karşı mı güvencedesiniz?.. Anlıyacaksınız bu uyarının manâsını. 18. Andolsun ki, bunlardan öncekiler de yalanlamışlardı. İnkârlarının sonucu dehşetti!.. 19. Üzerlerine kanat çırpan dizi dizi kuşları görmezler mi. Onları uçuran Rahmandır!.. Şüphesiz ki O, şeyin bizatihi kendisi olarak görür her şeyi!.. 20. Rahmana karşı size yardım edecek ordularınız mı var!.. Gerçeği örtenler aldanmıştır ve aptalca bir gurur içindedirler. 21. Ya, Allâh rızkınızı keserse, kim verecek size onun kestiğini?.. Onlar, nefret ve azgınlık halinde ileri gidenlerdir. 22. Yüzüstü kapanıp sürünen mi yoksa ayakta önünü görerek yürüyen mi doğru yol üzeredir?.. 23. De ki: Sizi yaratan, size kulak, göz ve kalp veren Odur. Ne kadar az şükrediyorsunuz?.. 24. De ki: sizi yeryüzünde çoğaltan Odur ve Onun indinde hep bir araya toplanacaksınız. 25. Derler ki; Tehdidiniz doğru ise, ne zaman gerçekleşecek?.. 26. De ki; Bunun bilgisi Allâha aittir!.. Ben sadece apaçık uyarıcıyım. 27. Tehdit edildikleri şeyin yaklaştığını gördüklerinde, inkârcıların yüzleri kararacak, kendilerine, işte arayıp sorduğunuz buydu, denilecektir!.. 28. De ki; Allâh, beni ve benimle olanları helâk edecek ya da rahmetine erdirecek olsa; acaba inanmayanları elim azaptan kim koruyabilir?.. 29. De ki; O Rahmandır, Ona imanlıyız ve Ona güveniyoruz. Bileceksiniz elbet apaçık gerçekten sapmış olan kimmiş. 30. De ki, suyunuz çekilecek olsa yerin dibine, kim size bir pınar verebilir?.. (Allâh-u rabbül âlemiyn)
Küçük Kıyamet - Kime Kalmış Mal Mülk Dünya (Fon Müziği) 01:50
Küçük Kıyamet - Kime Kalmış Mal Mülk Dünya (Fon Müziği) 104.061 izlenme - 4 yıl önce Kime Kalmış Mal Mülk Dünya Geçer Gider Yalan Dünya eyy Samanyolu Tv İlahi Stv Küçük Kıyamet Fon Müziği
Yasin Mülk Amme Sureleri  Kabe İmamı 22:45
Yasin Mülk Amme Sureleri Kabe İmamı 84.584 izlenme - 6 yıl önce Amin..! Elhamdulillahi Rabbil alemin vel akibetu lil muttekin vassalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabi ecmain Bismillhirrahmanirrahim Allahümme rabben y rabben tekabbel minn inneke entessemiul alim. Ve tüb aleyn y mevlna inneke enttevvbür rahim. Vehdin ve veffıkn ilel hakkı ve il sıratın müstekıym. Bi bereketi hatmil kuranil azim. Vafü ann y kerim. Vağ fir len zünüben bi fadlike ve keramike y ekramel ekramin ve y erhamerrahimin. Ey yerlerin ve göklerin sahibi on sekiz
Küçük Kıyamet - Kime Kalmış Yalan Dünya 02:39
Küçük Kıyamet - Kime Kalmış Yalan Dünya 100.423 izlenme - 4 yıl önce Küçük Kıyamet - Kime Kalmış Yalan Dünya Kime kalmış mal mülk dünya Geçer gider yalan dünya ey Para mal mülk herşey boş... Allah önce sağlık sonrada huzur versin.
Mülk Suresi 07:13
Mülk Suresi 10.296 izlenme - 4 yıl önce Müthiş Bir Kıraat
Mülk Suresi (Ok Takipli Kur'an-ı Kerim Tilaveti) 02:46
Mülk Suresi (Ok Takipli Kur'an-ı Kerim Tilaveti) 546 izlenme - 2 ay önce Mülk suresi meali Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla 1- Mutlak hükümranlık elinde olan Allah, yüceler yücesidir ve O'nun her şeye gücü yeter. 2- O ki, hanginizin daha güzel davranacağını sınamak için ölümü ve hayatı yaratmıştır. O, mutlak galiptir, çok bağışlayıcıdır. 3- O ki, birbiri ile ahenktar yedi göğü yaratmıştır. Rahman olan Allah'ın yaratışında hiçbir uygunsuzluk göremezsin. Gözünü çevir de bir bak, bir bozukluk görebiliyor musun? 4- Sonra gözünü, tekrar tekrar çevir bak; göz "aradığı bozukluğu bulmaktan" aciz ve bitkin halde sana dönecektir. 5- Andolsun ki biz, "dünyaya" en yakın olan göğü kandillerle donattık. Bunları şeytanlara atış taneleri yaptık ve onlara alevli ateş azabını hazırladık. 6- Rablerini inkar edenler için cehennem azabı vardır. O, ne kötü dönüştür! 7- Oraya atıldıklarında, onun kaynarken çıkardığı uğultuyu işitirler. 8- Neredeyse cehennem öfkesinden çatlayacak! Her ne zaman oraya bir topluluk atılsa, onun bekçileri onlara: Size, "bu azap ile" korkutucu bir peygamber gelmemiş miydi? diye sorarlar. 9- Onlar şöyle cevap verirler: Evet, doğrusu bize, "bu azap ile" korkutan bir peygamber gelmişti; fakat biz "onu" yalan saymış ve: Allah'ın bir şey gönderdiği yok; siz olsa olsa büyük bir sapıklık içindesiniz! demiştik. 10- Ve: Şayet kulak vermiş veya aklımızı kullanmış olsaydık, "şimdi" şu alevli cehennemin mahkumları arasında olmazdık! diye ilave ederler. 11- Böylece günahlarını itiraf ederler. Artık "Allah'ın rahmetinden" uzak olsun, o alevli cehennemin mahkumları! 12- Fakat daha görmeden Rablerinden "azabından" korkanlara gelince, onlar için gerçekten hem bağışlanma hem de büyük mükafat vardır. 13- Sözünüzü ister gizleyin, ister açığa vurun; bilin ki O, kalplerin içindekini bilmektedir. 14- Hiç yaratan bilmez mi? O, en ince işleri görüp bilmektedir ve her şeyden haberdardır. 15- Yeryüzünü size boyun eğdiren O'dur. Şu halde yerin omuzlarında "üzerinde" dolaşın ve Allah'ın rızkından yeyin. Dönüş ancak O'nadır. 16- Gökte olanın, sizi yere batırıvermeyeceğinden emin misiniz? O zaman yer sarsıldıkça sarsılır. 17- Yahut gökte olanın üzerinize taş yağdıran "bir fırtına" göndermeyeceğinden emin misiniz? İşte "bu" tehdidimin ne demek olduğunu yakında bileceksiniz! 18- Andolsun ki, onlardan öncekiler de "bunu" yalan saymışlardı; ama benim karşılık olarak verdiğim azap nasıl olmuştu! 19- Üstlerinde kanatlarını aça-kapata uçan kuşları "hiç" görmediler mi? Onları "havada" rahman olan Allah'tan başkası tutmuyor. Şüphesiz O her şeyi görmektedir. 20- Rahman olan Allah'a karşı şu size yardım edecek askerleriniz hani kimlerdir? İnkarcılar ancak derin bir gaflet içinde bulunmaktadırlar. 21- Allah size verdiği rızkı kesiverse, size rızık verebilecek olan kimdir? Hayır, onlar azgınlık ve nefrette direnip durmaktadırlar. 22- Şimdi "düşünün bakalım", yüz üstü kapanarak yürüyen mi "varılacak" yere daha iyi erişir, yoksa doğru yolda düzgün yürüyen mi? 23- "Resulüm!" De ki: Sizi yaratan, size işitme duyusu, gözler ve kalpler veren O'dur. Ne az şükrediyorsunuz! 24- De ki: Sizi yeryüzünde çoğaltıp yayan O'dur; ancak O'nun huzuruna gelip toplanacaksınız. 25- "Doğru sözlü iseniz "söyleyin", bu tehdit hani ne zaman "gerçekleşecek"?" derler. 26- De ki: O bilgi, ancak Allah'a mahsustur. Ben ise sadece apaçık bir uyarıcıyım. 27- Ama onu "azabı" yakından gördükleri zaman, inkar edenlerin yüzleri kararacak ve "kendilerine": İşte sizin isteyip durduğunuz budur! denecektir. 28- De ki: Allah beni ve beraberimdekileri "sizin istediğiniz üzere" yok etse veya "öyle olmayıp da" bizi esirgese, "söyleyin bakalım" inkarcıları yakıcı azaptan kurtaracak kimdir? 29- De ki: "Sizi imana davet ettiğimiz" O "Allah" çok esirgeyicidir; biz O'na iman etmiş ve sırf O'na güvenip dayanmışızdır. Siz kimin apaçık bir sapıklık içinde olduğunu yakında öğreneceksiniz! 30- De ki: Suyunuz çekiliverse, söyleyin bakalım, size kim bir akar su getirebilir?
Mülk Suresi Ve Meali Kabe İmamı Mahir 05:25
Mülk Suresi Ve Meali Kabe İmamı Mahir 16.124 izlenme - 4 yıl önce Mülk Suresi Ve Meali Kabe İmamı Mahir
Ölüm/Hayalhanem 07:43
Ölüm/Hayalhanem 5.777 izlenme - 1 yıl önce Ölüm tefekkür kader Allah marifetullah cennet cehennem iman yaratılış fani dünya hayalhanem çayhouse sözlerköşkü çınaraltı lemaalem iman hakikatleri ölüm var kurtul kendine gel ölüm ölmüyor kabir kapısı kapanmıyor herkes sana kabir kapısına kadar yakın
Kabe İmamı Sudaisden Mülk Suresi Türkçe Altyazılı 05:19
Kabe İmamı Sudaisden Mülk Suresi Türkçe Altyazılı 16.763 izlenme - 5 yıl önce Tebareke (mülk) Suresi Nebi (s.a.v) Şöyle Dedi:"kuşkusuz Ki, Kur´an'da Otuz Ayet Olan Bir Sure Vardır! Bu Sure, Bir Kişi İçin Şefaatçi Oldu Ve Onun Günahları...
Kabe İmamı Mahir Mülk Süresi 05:25
Kabe İmamı Mahir Mülk Süresi 5.709 izlenme - 2 yıl önce Mülk Suresi - Kabe imamı Şeyh Mahir al-Mu'ayqali kabe imamı mahir yasin suresi kabe imamı mahir amenerrasulu kabe imamı mahir rahman suresi kabe imamı mahir fetih suresi kabe imamı mahir ağlıyor kabe imamı mahir ezan kabe imamı mahir ayetel kürsi kabe imamı mahir fecr suresi kabe imamı mahir cuma suresi
Mülk Suresi - Nasser al Qatami (Kıraat 8) | fussilet Kuran Merkezi 09:12
Mülk Suresi - Nasser al Qatami (Kıraat 8) | fussilet Kuran Merkezi 2.305 izlenme - 1 yıl önce fussilet Kuran Merkezi tarafından Nasser al Qatami'nin farklı bir kıraatından hazırlanmış Mülk Suresini bu videoda bulabilir, aynı zamanda mealini okuyarak Allah'ın bize vermiş olduğu mesajı net bir biçimde anlayabilirsiniz. Kanalımızı ziyaret edin: http://www.izlesene.com/fussiletkuranmerkezi Web sitemizi ziyaret edin: www.fussilet.net Hatırlatma; Kanalımızdaki tüm Türkçe mealli Kur'an-ı Kerim videoları fussilet Kuran Merkezi tarafından hazırlanmıştır. Videolar hazırlanırken başta Diyanet İşleri Başkanlığı olmak üzere Diyanet Vakfı, Ömer Nasuhi Bilmen, Elmalılı Hamdi Yazır, Tefhim-ul Kur'an, Fizilal-il Kur'an gibi farklı meal çalışmalarından yararlanılmıştır.
Fatih Çolak Mulk Süresi 09:36
Fatih Çolak Mulk Süresi 6.665 izlenme - 7 yıl önce mülk sresi kötülüklerden engelleyici ve kurtarıcıdır. kabir azabından kurtarır.mülk sresini her gece okuyan kimseden cenab-ı hak kabir azabını kaldırır.mülk sresini okumadan yatma! zira ölürsen kabirde sana yoldaş olur. her gece mülk sresini okuyan kimse kadr gecesini ihy etmiş gibi sevba nail olur.ben mülk sresinin ümmetinmden her insanın kalbinde olmasını severim.kur'n-ı kermden otuz yetlik bir sre bir adama şefaat etti ve neticede mağfiret oldu. o mülk sresidir
Mülk Suresi - Hazza al Balushi | fussilet Kuran Merkezi 06:31
Mülk Suresi - Hazza al Balushi | fussilet Kuran Merkezi 935 izlenme - 6 ay önce fussilet Kuran Merkezi tarafından Hazza al Balushi'nin sesinden hazırlanmış Mülk Suresini bu videoda bulabilir, aynı zamanda mealini okuyarak Allah'ın bize vermiş olduğu mesajı net bir biçimde anlayabilirsiniz. Kanalımızı ziyaret edin: http://www.izlesene.com/fussiletkuranmerkezi Web sitemizi ziyaret edin: www.fussilet.net Hatırlatma; Kanalımızdaki tüm Türkçe mealli Kur'an-ı Kerim videoları fussilet Kuran Merkezi tarafından hazırlanmıştır. Videolar hazırlanırken başta Diyanet İşleri Başkanlığı olmak üzere Diyanet Vakfı, Ömer Nasuhi Bilmen, Elmalılı Hamdi Yazır, Tefhim-ul Kur'an, Fizilal-il Kur'an gibi farklı meal çalışmalarından yararlanılmıştır.
Tayyip Erdoğan 'ın Sesinden Mülk Suresi - Kuran 06:25
Tayyip Erdoğan 'ın Sesinden Mülk Suresi - Kuran 6.189 izlenme - 5 yıl önce Başbakan Erdoğan, annesi Tenzile Erdoğan'ın ölümünün 7. günü dolayısıyla düzenlenen mevlitte, "Tebareke" olarak bilinen Mülk Suresi'ni okudu. Başbakan Recep ...
Mülk Suresi - Ebubekir Şatıri (Kıraat 2) | fussilet Kuran Merkezi 06:49
Mülk Suresi - Ebubekir Şatıri (Kıraat 2) | fussilet Kuran Merkezi 2.996 izlenme - 2 yıl önce fussilet Kuran Merkezi tarafından Ebubekir Şatıri'nin farklı bir kıraatından hazırlanmış Mülk Suresini bu videoda bulabilir, aynı zamanda mealini okuyarak Allah'ın bize vermiş olduğu mesajı net bir biçimde anlayabilirsiniz. Kanalımızı ziyaret edin: http://www.izlesene.com/fussiletkuranmerkezi Web sitemizi ziyaret edin: www.fussilet.net Hatırlatma; Kanalımızdaki tüm Türkçe mealli Kur'an-ı Kerim videoları fussilet Kuran Merkezi tarafından hazırlanmıştır. Videolar hazırlanırken başta Diyanet İşleri Başkanlığı olmak üzere Diyanet Vakfı, Ömer Nasuhi Bilmen, Elmalılı Hamdi Yazır, Tefhim-ul Kur'an, Fizilal-il Kur'an gibi farklı meal çalışmalarından yararlanılmıştır.
Mülk Suresi - Maher al Muaiqly (Kıraat 2) | fussilet Kuran Merkezi 05:31
Mülk Suresi - Maher al Muaiqly (Kıraat 2) | fussilet Kuran Merkezi 2.528 izlenme - 2 yıl önce fussilet Kuran Merkezi tarafından Maher al Muaiqly'nin farklı bir kıraatından hazırlanmış Mülk Suresini bu videoda bulabilir, aynı zamanda mealini okuyarak Allah'ın bize vermiş olduğu mesajı net bir biçimde anlayabilirsiniz. Kanalımızı ziyaret edin: http://www.izlesene.com/fussiletkuranmerkezi Web sitemizi ziyaret edin: www.fussilet.net Hatırlatma; Kanalımızdaki tüm Türkçe mealli Kur'an-ı Kerim videoları fussilet Kuran Merkezi tarafından hazırlanmıştır. Videolar hazırlanırken başta Diyanet İşleri Başkanlığı olmak üzere Diyanet Vakfı, Ömer Nasuhi Bilmen, Elmalılı Hamdi Yazır, Tefhim-ul Kur'an, Fizilal-il Kur'an gibi farklı meal çalışmalarından yararlanılmıştır.
Malını Mülkünü Verip Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Görmek İsteyen Adam 01:58
Malını Mülkünü Verip Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Görmek İsteyen Adam 2.467 izlenme - 2 yıl önce Bir sokak röportajı,Cumhurbaşkanı Erdoğan sevdalısı bir adam,malını mülkünü bağışlayı Erdoğan görmek istyomuş adam bu ilginç adamı izliyoruz. Kanalımıza ait diğer videolara ulaşmak ve güncel içerikleri takip etmek için www.izlesene.com/nefer26medya kanalımıza göz atabilir ve abone olabilirsiniz. Keyifli seyirler
Ajda Pekkan - Kusura Bakma - Türkan Şoray Nostalji - 03:25
Ajda Pekkan - Kusura Bakma - Türkan Şoray Nostalji - 8.405 izlenme - 6 yıl önce devlerin aşkı filminden ... türkan şoray ...
Kime Kalmış Mal Mülk Dünya Geçer Gider Yalan Dünya 03:37
Kime Kalmış Mal Mülk Dünya Geçer Gider Yalan Dünya 3.303 izlenme - 3 yıl önce Hazırlayan Ve Sunan: Fatih Saroğlu
Mülk Suresi Okunuşu 07:01
Mülk Suresi Okunuşu 2.168 izlenme - 4 yıl önce Mülk Suresi İslami Videolar Dini Videolar İzle
Kime Kalmış Mal Mülk Dünya Geçer Gider Yalan Dünya 03:37
Kime Kalmış Mal Mülk Dünya Geçer Gider Yalan Dünya 2.111 izlenme - 4 yıl önce Hazırlayan ve sunan:Fatih Saroğlu
Mülk (Tebareke) Suresi Türkçe Meali Ve Arapça Okunuşu 11:08
Mülk (Tebareke) Suresi Türkçe Meali Ve Arapça Okunuşu 1.489 izlenme - 3 yıl önce Mülk (Tebareke) suresi Türkçe meali ve Arapça okunuşu. Türkçe Meal; Prof. Dr. Hamdi DÖNDÜREN, Türkçe seslendiren: Ahmet Deniz, Arapça Okuyan: MaherAl-Meaqli. (Meal Yazıları; Merhum Elmalılı Hamdi YAZIR) Allah izleyenden de ve paylaşandan da razı olsun...
Saad Al Ghamidi - Mülk Sûresi 06:33
Saad Al Ghamidi - Mülk Sûresi 2.315 izlenme - 4 yıl önce Saad Al Ghamidi - Mülk Sûresi
Mülk Köyü İkinci Kop Şenliklerinden Bar Oyunu 06:50
Mülk Köyü İkinci Kop Şenliklerinden Bar Oyunu 3.472 izlenme - 8 yıl önce
Mishary Rashid Alafasy - Mülk (Tebareke) Suresi 08:59
Mishary Rashid Alafasy - Mülk (Tebareke) Suresi 1.359 izlenme - 3 yıl önce Mishary Rashid Alafasy - Mülk (Tebareke) Suresi
Tebareke Suresi 05:57
Tebareke Suresi 41 izlenme - 3 hafta önce Bismillahirrahmanirrahim 1-Tebarekelleziy biyedihilmulku ve huve 'ala kulli şey'in kadiyrun. 2- Elleziy halekalmevte velhayate liyebluvekum eyyukum ahsenu 'amelen ve huvel'aziyzulğafuru. 3- Elleziy haleka seb'a semavatin tıbakan ma tera fiy halkırrahmani min tefavutin ferci'ılbasare hel tera min futurin. 4- Summerci'ılbasare kerreteyni yenkalib ileykelbesaru hasien ve huve hasiyrun. 5- Ve lekad zeyyennessemaeddunya bimesabiyha ve ce'alnaha rucumen lişşeyatıyni ve a'tedna lehum 'azabesse'ıyri. 6- Ve lilleziyne keferu birabbihim 'azabu cehenneme ve bi'selmasıyru. 7- İza ulku fiyha semi'u leha şehiykan ve hiye tefuru. 8- Tekadu temeyyezu minelğayzı kullema ulkıye fiyha fevcun seelehum hazenetuha elem yet'kum neziyrun. 9- Kalu bela kad caena neziyrun fekezzebna ve kulna ma nezzelellahü min şey'in in entüm illa fiy dalalin kebiyrin. 10- Ve kalu lev kunna nesme'u ev na'kılu ma kunna fiy ashabisse'ıyri. 11- Fa'teref'u bizenbihim fesuhkan liashabisse'ıyri. 12- İnnelleziyne yahşevne rabbehum bilğaybi lehum mağfiretun ve ecrun kebiyrun. 13- Ve esirru kavlekum evicheru bihi innehu 'aliymun bizatissuduri. 14- Ela ya'lemu men haleka ve huvelletıyfulhabiyru. 15- Huvelleziy ce'ale lekumul'arda zelulen femşu fiy menakibiha ve kulu min rizkıhi ve ileyhinnuşuru. 16- Eemintum men fiyssemai en yahsife bikumul'arda feiza hiye temuru. 17- Em emintum men fiyssemai en yursile 'aleykum hasıben feseta'lemune keyfe neziyri. 18- Ve lekad kezzebilleziyne min kablihim fekeyfe kane nekiyri. 19- Evelem yerev ilettayri fevkahum saffatin ve yakbıdne ma yumsikuhunne illerrahmanu innehu bikulli şey'in basıyrun. 20- Emmen hazelleziy huve cundun lekum yansurukum min dunirrahmani inilkafirune illa fiy ğururin. 21- Emmen hazelleziy yerzukukum in emseke rizkahu bel leccu fiy 'utuvvin ve nufurin. 22- Efemen yemşiy mukibben 'ala vechihi ehda emmen yemşiy seviyyen 'ala sıratın mustekıymin. 23- Kul huvelleziy enşeekum ve ce'ale lekumussem'a vel'ebsare vel'ef'idete kaliylen ma teşkurune. 24- Kul huvelleziy zereekum fiyl'ardı ve ileyhi tuhşerune. 25- Ve yekulune meta hazelva'du in kuntum sadikıyne. 26- Kul innemel'ılmu 'ındallahi ve innema ene neziyrun mubiynun. 27- Felemma reevhu zulfeten siy-et vucuhulleziyne keferu ve kıyle hazelleziy kuntum bihi tedde'une. 28- Kul ereeytum in ehlekeniyallahu ve men me'ıye ev rahımena femen yuciyrulkafiriyne min 'azabin eliymin. 29- Kul huverrahmanu amenna bihi ve 'aleyhi tevekkelna feseta'lemune men huve fiy dalalin mubiynin. 30- Kul ereeytum in asbeha maukum ğavren femen ye'tiykum bimain me'ıynin.
Mülk Suresi Kabe İmamı (Tebareke) İbrahim Jibreen Türkçe Altyazılı Mealli 07:13
Mülk Suresi Kabe İmamı (Tebareke) İbrahim Jibreen Türkçe Altyazılı Mealli 2.371 izlenme - 4 yıl önce Mülk Suresi Kabe İmamı (Tebareke) İbrahim Jibreen Türkçe Altyazılı Mealli
Nasser El Qatami - Mülk Suresi 07:22
Nasser El Qatami - Mülk Suresi 1.960 izlenme - 5 yıl önce Türkçe Mealli Mülk Suresi - Nasser El Qatami Mehmet Bey
Mülk Suresi 05:56
Mülk Suresi 1.806 izlenme - 4 yıl önce Mülk Suresi
Ahmet el acemi Mülk Suresi 08:12
Ahmet el acemi Mülk Suresi 1.453 izlenme - 4 yıl önce Ahmet el acemi Mülk Suresi,ahmet el acemi,mülk suresi,Ahmet el acemi Mülk Suresi,Ahmet el acemi,Mülk Suresi,