Hoşgeldiniz!

sahabe

Adnan Oktar A9 Tv 02:23
Adnan Oktar A9 Tv 90.418 izlenme - 4 yıl önce Adnan Oktar : "Modern müslümanlık denen İslamın ne olduğunu da anlamıyorlar. Modern islam demek Sahabe devrinin aynısına diyoruz." http://www.harunyahya.tv
Sehabe Feat. Aydilge - Sen 04:25
Sehabe Feat. Aydilge - Sen 45.141 izlenme - 4 yıl önce Sehabe__by sefer_
Sahabe Feat Şanışer_güneş Batsın 03:17
Sahabe Feat Şanışer_güneş Batsın 40.933 izlenme - 9 yıl önce sahabe feat Şanışer_güneş batsın
Muaz İbn Cebel 18:37
Muaz İbn Cebel 4.784 izlenme - 2 yıl önce İlmin büyük değerlerinden biri olan Muaz İbn Cebel'i yine ilmi bir şahsiyet olan Şemseddin Özaykan dan dinleyin. ANDROID UYGULAMAMIZI İNDİRİN PAYLAŞIN HER AY DAĞITTIĞIMIZ BEDAVA KİTAPLAR SİZİN OLSUN ! ANDROID UYGULAMAMIZ İÇİN TIKLAYIN http://bit.ly/1IuSYYb
Ders: 590 Sahabe Nedir Sahabelerin Hayatı Hz. Muhammedi Görenler 01:55:30
Ders: 590 Sahabe Nedir Sahabelerin Hayatı Hz. Muhammedi Görenler 2.779 izlenme - 5 yıl önce DERS 590 Sahabe Nedir Sahabelerin Hayatı Hz. Muhammedi Görenler ders,din,tarihi,sahabe,sahabeler,sahabe hayatı,hz.,muhammed,islamiyet,dönemi,müslümanlık Sahabe veya ashab (Arapça: ), bir İslam dini terimi. İslam peygamberi Muhammed'i görmüş, onunla konuşmuş, arkadaşlık etmiş ve ona inanmış Müslümanlara verilen isimdir. İslam literatüründe bir saygı ifadesi olarak Eshâb-ı Kirâm (Yüce/soylu sahabeler) şeklinde anılırlar. Bu anlayışın tüm İslam toplumlarında paylaşılmadığını, Şiî-Alevî topluluklarında sünnilikteki gibi mutlak saygı gören bir sahabe anlayışı bulunmadığını kaydetmek gerekir; örneğin ilk üç halife ve Muaviye gibi Sünnilik'te saygı gören ve hatta kutsanan bazı kişiler Ehli beytin haklarını gasp eden ve onlara zulmeden kişiler olarak görülürler ve Şiî-Alevî topluluklarda nefret (teberra) ile anılırlar. Bu duygu; Ali ile savaşan Aişe binti Ebubekir, Zübeyr bin Avvam, Talha bin Ubeydullah, Muaviye bin Ebu Süfyan, Amr bin As için de geçerlidir. Konu başlıkları [gizle] 1 Kökenbilim 2 Sünni anlayışında sahabî kime denir 3 Sahabe hakkında hadisler 4 Bazı ünlü sahabeler 5 Ayırca bakınız 6 Kaynakça Kökenbilim[değiştir] Sahabe veya ashab Arapça kökenli bir sözcük olup, "yoldaşlar, arkadaşlar" anlamındadır. Sahib (Arapça: ) ve Sahabi kelimelerinin çoğuludur. İslâm tarihçileri ve referans kaynaklarına göre Muhammed'in çevresindeki inanmış (Müslüman) insanlara sahabe denir. Bu kişiler Muhammed ile birlikte yaşamış ve onu görmüş kişilerdir. İlk sahabe kadınlardan Hatice, erkeklerden Ali'dir. Sahabenin önemli bölümünü, Mekke'de İslam'ı kabul eden ve daha sonra Medine'ye göç eden Muhacirler ve Hicret eden Mekkelilere kucak açan Ensar'dan oluşturur. Sünni anlayışında sahabî kime denir[değiştir] Âlimlerin çoğuna göre, kadın veya erkek, çocuk veya büyük bir müslüman, Muhammed'i çok az da olsa, bir kere görürse, kör olan, bir kere konuşursa ve îman ile vefât ederse, buna sahâbî denir. Sahabe hakkında hadisler[değiştir] İnanca göre insanların en hayırlıları sahabeler, sonra tabiin ve sonra diğerleri gelir. Sahabenin üstünlükleriyle ilgili hadislerden bazıları; "Kıyâmet günü ashâbımdan herbiri, kabirlerinden kalkarken, vefât ettiği memleketin bütün müminlerinin önlerine düşerek ve onlara nûr ve ışık saçarak Arasât meydanına götürür" Tirmizî "Peygamberleri söğen öldürülür ve Ashâbımı söğen dövülür" Taberânî ve Münâvî "Beni gören ve beni görenleri gören bir müslümanı Cehennem ateşi yakmaz" Münâvî ve Tirmizî "Ashâbıma sövmeyiniz! Ashâbımdan sonra gelenlerden bir kimse, dağ kadar altın sadaka verse, Ashâbımdan birinin bir avuç arpa vererek kazandığı sevaba veya yarısına kavuşamaz." "Ashâbım gökteki yıldızlar gibidir. Herhangi birisine uyarsanız, hidâyete kavuşursunuz" Münâvî ve Beyhekî "Ümmetimin en iyisi, benim bulunduğum zamanda olanlardır. Onlardan sonra en iyisi, onlardan sonra gelenlerdir. Onlardan sonra da en iyisi, daha sonra gelenlerdir" "Ashâbımın kusurları, yanlış hareketleri olacaktır. Allahü teâlâ, onları bana bağışlıyacak, kusurlarını affedecektir." Celâleddîn-i Süyûtî (Câmi'ussagîr) "Allahü teâlâ bütün insanlar arasından beni seçti. Bütün üstünlükleri ve iyilikleri ihsân eyledi ve benim için ashâb ayırdı, seçti. Ashâbım arasından benim için akrabâ ve yardımcılar seçip ayırdı. Bir kimse, benim için, benim Peygamberliğim için, bunları sever ve sayarsa, Allahü teâlâ da, onu Cehennemden muhâfaza eder. Bir kimse, benim hâtırımı düşünmeyerek, Ashâbımı sevmez, onlara dil uzatır, incitirse, Allahü teâlâ da, onu Cehennem azâbı ile yakar, sızlatır" İbni Hacer-i Mekkî (Savâık-ul-muhrika) Bazı ünlü sahabeler[değiştir] Ebu Bekir Ömer bin Hattab Osman bin Affan Ali bin Ebu Talib Zübeyr bin Avvam Talha bin Ubeydullah Abdurrahman bin Avf Sa´d bin Ebi Vakkas Ebu Ubeyde bin Cerrah Said bin Zeyd Abbad bin Bisr Abbas bin Abdülmuttalip Abbas bin Mirdas bin Ebi Amir Abbad bin Kays Abbas bin Ubade bin Nadle Abdullah bin Abbas Abdullah bin Abdullah bin Übey Abdullah bin Amr ibni´l-As Abdullah bin Amr bin Haram Abdullah bin Atik Bilal-i Habeşi Erkam bin Ebi'l Erkam Ebuzer el-Gifari Mus'ab bin Umeyr Salmân-ı Fârisî Enes bin Malik Ebu Hureyre Âlimler Sahâbî’nin tanımı ile ilgili farklı görüşler beyan etmişlerdir. Hafız İbn-i Hacer el-Askalânî "El-İsâbe" adlı eserinde bu konuyu ele almış, bu konudaki sahih olan görüşleri açıklamış ve meseleyi uzun uzadıya incelemiştir. Biz ise onun incelemesinin özetini burada nakletmekle iktifa edeceğiz. İbn-i Hacer (ra) diyor ki; sahâbî konusunda vâkıf olduğum en sahih tarif şöyledir: "Sahâbî, Peygamber (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem)'e iman (edip), iman ettiği halde kendisiyle bir araya gelen ve İslâm üzere ölen kişidir". Tarifte yer alan; "Peygamberle bir araya gelen" ifadesinin genellemesine göre; sohbetinde uzun veya kısa bir süre mecliste bulunmuş olsun, O'ndan hadis rivayet etsin veya etmesin, O'nunla savaşa katılmış olsun veya olmasın, ancak yine meclisinde bulunmamış olsa dahi de bir defa görmüş olsun veya körlük gibi bir sebepten dolayı O'nu görmemiş olsun, dolayısıyla sadece onunla karşılaşmış olan bir kimseye de sahâbî denir. Yine tarifte geçen ‘iman ettiği halde’ ifadesine göre bir kimse kâfir olduğu halde Peygamber (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem)’le karşılaşmış ve bilahare iman ettikten sonra Peygamber (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem)’le bir daha karşılaşmamış ise, ‘Sahâbî’ sayılmaz. Yine tarifte geçen; "İslam üzere ölmüş" ibaresine göre; bir kimse Peygamber (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem)'le kendisine iman etmiş olarak karşılaşmış, ancak daha sonra -Allah korusun- mürted olmuş ve mürted olarak ölmüş ise yine ‘sahâbî’ sayılmaz. Bu kabilden az sayıda bazı kimseler olmuştur. Öte yandan, bir kimse mümin olarak Peygamber (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem)'le karşılaşmış daha sonra mürted olmuş, daha sonra tekrar ölmeden İslâm'a dönmüş ise, ikinci bir defa karşılaşsın veya karşılaşmasın yine de ‘sahâbî’ sayılır. Buhârî'nin Hocası Ahmed bin Hanbel gibi muhaddisler ve bunlara tabi olan alimler nezdinde tercih olunan en sahih görüşe dayanmaktadır. Bunun ötesinde diğer şâz görüşler de vardır. (El-İsâbe, 1/7-8) Bu açıklamalardan sonra konuyla ilgili değişik tarifler ve değerlendirmeler şöyledir: Sahabî'nin tarifiyle ilgili bir bilgi olması bakımından yapılan tarifleri kısaca sıralayıp, en sonunda muhtar ve mu'teber olan görüşü vereceğiz. 1) Sahabî: Uzun müddet Hz. Peygamberle beraber bulunup, O'ndan hadis rivayet eden ve O'nun hallerini araştırıp bilen kimsedir. (1) Usulcüler ve bir kısım ulema bu görüştedir. (2) 2) Sahabî: Hz. Peygamber (SAV) ile bir sene veya iki sene beraber olup, onunla bir veya iki gazveye iştirak eden kimsedir. Bu tarif daha ziyade Said b. el-Müseyyeb'den naklolunuyor. (3) Ancak, bu durumda sahabî olarak bilinen pek çok kimseyi dışarıda bırakmak mecburiyeti hasıl olacak. Ayrıca bu rivayetin zayıf olduğu da nakledilir. (4) 3) Sahabî: Uzun müddet birlikte olmakla beraber, ondan hadis alıp rivayet edendir. (5) 4) Sahabî: Hz. Peygamber'i müslüman, bâlig ve akıllı olarak gören kimsedir. (6) 5) Sahabî: Nebî (SAV)'in zamanına yetişen herkestir. Müslüman olmak şartıyla O'nu görmese bile sahabî'dir. (7) 6) Sahabî: Hz.Peygamber'in, kendisiyle hususiyyet kesbettiği, kendisinin de O'nunla hususiyyet kesbettiği kimsedir. Bu şartı Maverdi koşmuştur. (8) 7) Sahabî: "Hz.Peygamber (SAV)'e iman ederek onunla karşılaşan ve müslüman olarak ölen kimsedir." İbn'u Hacer'in, elde ettiğim bilgilerin en doğrusu, dediği tarif budur. (9) Buharî Hazretleri, Sahih'inde, müslüman olarak ölme şartım koşmamış sadece, "Hz. Peygamber'le sohbet eden veya O'nu gören müslüman, sahabî'dir."(10) diye tarif etmiştir. Aynî, bu tarife "ve müslüman olarak ölen" ifadesini ekleyerek, akla gelecek şüphelerin gideceğini ifade eder.190 İbnu Hacer'in yaptığı bu tarife, “Onunla karşılaşan” ifadesi kullanılmak suretiyle, Hz. Peygamber'le beraberliği uzun müddet olan da girer, olmayan da. O'ndan rivayet eden de girer, etmeyen de. O'nunla beraber savaşa iştirak eden de girer, etmeyen de. O'nu gözüyle gören de, herhangi bir (a'malık gibi) sebeple onu görmeyen de sahabî'dir. (12) Tarifte geçen "Hz. Peygamber'e iman ederek" kaydıyla Hz.Peygamber zamanında kâfir olarak O'nu görse de sonradan mü
Sahabe - Kuşlar Uçmayı Unutmaz 03:01
Sahabe - Kuşlar Uçmayı Unutmaz 2.767 izlenme - 4 yıl önce Sahabe - Kuşlar Uçmayı Unutmaz
Cübbeli: Sahabe Peygamberin İdrarını Ve Kanını İçiyordu! 04:52
Cübbeli: Sahabe Peygamberin İdrarını Ve Kanını İçiyordu! 2.350 izlenme - 5 yıl önce Cüppeli : Sahabe Peygamberin İdrarını Ve Kanını İçiyordu ..! Cübbeli Sapıklıklarına Devam Ediyor..
Adıyaman Sahabe 00:40
Adıyaman Sahabe 1.468 izlenme - 7 yıl önce adıyaman samsat sahabede arabaların saat 8.00 aralarında 5 kilo metre kuyruk yaptıgı an ve tam 250 bin kişi ye aşkın kişiler sahabeye gelmişti ve bu kuyruk saat 18.00 a kadar uzadı yolun rezaletine bakın yha
Ders: 590 Sahabe Nedir Hanım Bayan Kadın Sahabelerin Hayatı Hz. Muhammedi Görenler 44:45
Ders: 590 Sahabe Nedir Hanım Bayan Kadın Sahabelerin Hayatı Hz. Muhammedi Görenler 1.341 izlenme - 5 yıl önce DERS 590 Sahabe Nedir Sahabelerin Hayatı Hz. Muhammedi Görenler ders,din,tarihi,sahabe,sahabeler,sahabe hayatı,hz.,muhammed,islamiyet,dönemi,müslümanlık Sahabe veya ashab (Arapça: ), bir İslam dini terimi. İslam peygamberi Muhammed'i görmüş, onunla konuşmuş, arkadaşlık etmiş ve ona inanmış Müslümanlara verilen isimdir. İslam literatüründe bir saygı ifadesi olarak Eshâb-ı Kirâm (Yüce/soylu sahabeler) şeklinde anılırlar. Bu anlayışın tüm İslam toplumlarında paylaşılmadığını, Şiî-Alevî topluluklarında sünnilikteki gibi mutlak saygı gören bir sahabe anlayışı bulunmadığını kaydetmek gerekir; örneğin ilk üç halife ve Muaviye gibi Sünnilik'te saygı gören ve hatta kutsanan bazı kişiler Ehli beytin haklarını gasp eden ve onlara zulmeden kişiler olarak görülürler ve Şiî-Alevî topluluklarda nefret (teberra) ile anılırlar. Bu duygu; Ali ile savaşan Aişe binti Ebubekir, Zübeyr bin Avvam, Talha bin Ubeydullah, Muaviye bin Ebu Süfyan, Amr bin As için de geçerlidir. Konu başlıkları [gizle] 1 Kökenbilim 2 Sünni anlayışında sahabî kime denir 3 Sahabe hakkında hadisler 4 Bazı ünlü sahabeler 5 Ayırca bakınız 6 Kaynakça Kökenbilim[değiştir] Sahabe veya ashab Arapça kökenli bir sözcük olup, "yoldaşlar, arkadaşlar" anlamındadır. Sahib (Arapça: ) ve Sahabi kelimelerinin çoğuludur. İslâm tarihçileri ve referans kaynaklarına göre Muhammed'in çevresindeki inanmış (Müslüman) insanlara sahabe denir. Bu kişiler Muhammed ile birlikte yaşamış ve onu görmüş kişilerdir. İlk sahabe kadınlardan Hatice, erkeklerden Ali'dir. Sahabenin önemli bölümünü, Mekke'de İslam'ı kabul eden ve daha sonra Medine'ye göç eden Muhacirler ve Hicret eden Mekkelilere kucak açan Ensar'dan oluşturur. Sünni anlayışında sahabî kime denir[değiştir] Âlimlerin çoğuna göre, kadın veya erkek, çocuk veya büyük bir müslüman, Muhammed'i çok az da olsa, bir kere görürse, kör olan, bir kere konuşursa ve îman ile vefât ederse, buna sahâbî denir. Sahabe hakkında hadisler[değiştir] İnanca göre insanların en hayırlıları sahabeler, sonra tabiin ve sonra diğerleri gelir. Sahabenin üstünlükleriyle ilgili hadislerden bazıları; "Kıyâmet günü ashâbımdan herbiri, kabirlerinden kalkarken, vefât ettiği memleketin bütün müminlerinin önlerine düşerek ve onlara nûr ve ışık saçarak Arasât meydanına götürür" Tirmizî "Peygamberleri söğen öldürülür ve Ashâbımı söğen dövülür" Taberânî ve Münâvî "Beni gören ve beni görenleri gören bir müslümanı Cehennem ateşi yakmaz" Münâvî ve Tirmizî "Ashâbıma sövmeyiniz! Ashâbımdan sonra gelenlerden bir kimse, dağ kadar altın sadaka verse, Ashâbımdan birinin bir avuç arpa vererek kazandığı sevaba veya yarısına kavuşamaz." "Ashâbım gökteki yıldızlar gibidir. Herhangi birisine uyarsanız, hidâyete kavuşursunuz" Münâvî ve Beyhekî "Ümmetimin en iyisi, benim bulunduğum zamanda olanlardır. Onlardan sonra en iyisi, onlardan sonra gelenlerdir. Onlardan sonra da en iyisi, daha sonra gelenlerdir" "Ashâbımın kusurları, yanlış hareketleri olacaktır. Allahü teâlâ, onları bana bağışlıyacak, kusurlarını affedecektir." Celâleddîn-i Süyûtî (Câmi'ussagîr) "Allahü teâlâ bütün insanlar arasından beni seçti. Bütün üstünlükleri ve iyilikleri ihsân eyledi ve benim için ashâb ayırdı, seçti. Ashâbım arasından benim için akrabâ ve yardımcılar seçip ayırdı. Bir kimse, benim için, benim Peygamberliğim için, bunları sever ve sayarsa, Allahü teâlâ da, onu Cehennemden muhâfaza eder. Bir kimse, benim hâtırımı düşünmeyerek, Ashâbımı sevmez, onlara dil uzatır, incitirse, Allahü teâlâ da, onu Cehennem azâbı ile yakar, sızlatır" İbni Hacer-i Mekkî (Savâık-ul-muhrika) Bazı ünlü sahabeler[değiştir] Ebu Bekir Ömer bin Hattab Osman bin Affan Ali bin Ebu Talib Zübeyr bin Avvam Talha bin Ubeydullah Abdurrahman bin Avf Sa´d bin Ebi Vakkas Ebu Ubeyde bin Cerrah Said bin Zeyd Abbad bin Bisr Abbas bin Abdülmuttalip Abbas bin Mirdas bin Ebi Amir Abbad bin Kays Abbas bin Ubade bin Nadle Abdullah bin Abbas Abdullah bin Abdullah bin Übey Abdullah bin Amr ibni´l-As Abdullah bin Amr bin Haram Abdullah bin Atik Bilal-i Habeşi Erkam bin Ebi'l Erkam Ebuzer el-Gifari Mus'ab bin Umeyr Salmân-ı Fârisî Enes bin Malik Ebu Hureyre Âlimler Sahâbî’nin tanımı ile ilgili farklı görüşler beyan etmişlerdir. Hafız İbn-i Hacer el-Askalânî "El-İsâbe" adlı eserinde bu konuyu ele almış, bu konudaki sahih olan görüşleri açıklamış ve meseleyi uzun uzadıya incelemiştir. Biz ise onun incelemesinin özetini burada nakletmekle iktifa edeceğiz. İbn-i Hacer (ra) diyor ki; sahâbî konusunda vâkıf olduğum en sahih tarif şöyledir: "Sahâbî, Peygamber (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem)'e iman (edip), iman ettiği halde kendisiyle bir araya gelen ve İslâm üzere ölen kişidir". Tarifte yer alan; "Peygamberle bir araya gelen" ifadesinin genellemesine göre; sohbetinde uzun veya kısa bir süre mecliste bulunmuş olsun, O'ndan hadis rivayet etsin veya etmesin, O'nunla savaşa katılmış olsun veya olmasın, ancak yine meclisinde bulunmamış olsa dahi de bir defa görmüş olsun veya körlük gibi bir sebepten dolayı O'nu görmemiş olsun, dolayısıyla sadece onunla karşılaşmış olan bir kimseye de sahâbî denir. Yine tarifte geçen ‘iman ettiği halde’ ifadesine göre bir kimse kâfir olduğu halde Peygamber (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem)’le karşılaşmış ve bilahare iman ettikten sonra Peygamber (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem)’le bir daha karşılaşmamış ise, ‘Sahâbî’ sayılmaz. Yine tarifte geçen; "İslam üzere ölmüş" ibaresine göre; bir kimse Peygamber (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem)'le kendisine iman etmiş olarak karşılaşmış, ancak daha sonra -Allah korusun- mürted olmuş ve mürted olarak ölmüş ise yine ‘sahâbî’ sayılmaz. Bu kabilden az sayıda bazı kimseler olmuştur. Öte yandan, bir kimse mümin olarak Peygamber (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem)'le karşılaşmış daha sonra mürted olmuş, daha sonra tekrar ölmeden İslâm'a dönmüş ise, ikinci bir defa karşılaşsın veya karşılaşmasın yine de ‘sahâbî’ sayılır. Buhârî'nin Hocası Ahmed bin Hanbel gibi muhaddisler ve bunlara tabi olan alimler nezdinde tercih olunan en sahih görüşe dayanmaktadır. Bunun ötesinde diğer şâz görüşler de vardır. (El-İsâbe, 1/7-8) Bu açıklamalardan sonra konuyla ilgili değişik tarifler ve değerlendirmeler şöyledir: Sahabî'nin tarifiyle ilgili bir bilgi olması bakımından yapılan tarifleri kısaca sıralayıp, en sonunda muhtar ve mu'teber olan görüşü vereceğiz. 1) Sahabî: Uzun müddet Hz. Peygamberle beraber bulunup, O'ndan hadis rivayet eden ve O'nun hallerini araştırıp bilen kimsedir. (1) Usulcüler ve bir kısım ulema bu görüştedir. (2) 2) Sahabî: Hz. Peygamber (SAV) ile bir sene veya iki sene beraber olup, onunla bir veya iki gazveye iştirak eden kimsedir. Bu tarif daha ziyade Said b. el-Müseyyeb'den naklolunuyor. (3) Ancak, bu durumda sahabî olarak bilinen pek çok kimseyi dışarıda bırakmak mecburiyeti hasıl olacak. Ayrıca bu rivayetin zayıf olduğu da nakledilir. (4) 3) Sahabî: Uzun müddet birlikte olmakla beraber, ondan hadis alıp rivayet edendir. (5) 4) Sahabî: Hz. Peygamber'i müslüman, bâlig ve akıllı olarak gören kimsedir. (6) 5) Sahabî: Nebî (SAV)'in zamanına yetişen herkestir. Müslüman olmak şartıyla O'nu görmese bile sahabî'dir. (7) 6) Sahabî: Hz.Peygamber'in, kendisiyle hususiyyet kesbettiği, kendisinin de O'nunla hususiyyet kesbettiği kimsedir. Bu şartı Maverdi koşmuştur. (8) 7) Sahabî: "Hz.Peygamber (SAV)'e iman ederek onunla karşılaşan ve müslüman olarak ölen kimsedir." İbn'u Hacer'in, elde ettiğim bilgilerin en doğrusu, dediği tarif budur. (9) Buharî Hazretleri, Sahih'inde, müslüman olarak ölme şartım koşmamış sadece, "Hz. Peygamber'le sohbet eden veya O'nu gören müslüman, sahabî'dir."(10) diye tarif etmiştir. Aynî, bu tarife "ve müslüman olarak ölen" ifadesini ekleyerek, akla gelecek şüphelerin gideceğini ifade eder.190 İbnu Hacer'in yaptığı bu tarife, “Onunla karşılaşan” ifadesi kullanılmak suretiyle, Hz. Peygamber'le beraberliği uzun müddet olan da girer, olmayan da. O'ndan rivayet eden de girer, etmeyen de. O'nunla beraber savaşa iştirak eden de girer, etmeyen de. O'nu gözüyle gören de, herhangi bir (a'malık gibi) sebeple onu görmeyen de sahabî'dir. (12) Tarifte geçen "Hz. Peygamber'e iman ederek" kaydıyla Hz.Peygamber zamanında kâfir olarak O'nu görse de sonradan mü
Hicran Yürekli Ammar İlahisi (Ymrdni) 08:06
Hicran Yürekli Ammar İlahisi (Ymrdni) 1.057 izlenme - 4 yıl önce Ammar bin Yasir (Arapça: ; doğum: 570, Mekke - ölüm: 657, Sıffin) En tanınmış sahabelerden biridir ve ailesi ile birlikte ilk 13 müslüman arasındadır. Şii Müslümanlara göre, Ali bin Ebu Talib'i destekleyen (Ali Şiası) Dört Sadık Sahabi'den biridir. İslam'ın ilk şehitlerinden olan annesi ve babası gibi bazı ilk müslümanlara uygulan işkencelerden sağ çıkan tek kişidir. Ertesi sene İslam Peygamberi Muhammed ile birlikte Mekke'den Medine'ye hicret etmiştir.Hadise göre, kendisini öldürenleri cennete davet edecek olmasına rağmen, kendisini öldüren grup Ammar bin Yasir'i cehenneme çağıracaktır. Muaviye güçleri tarafından Sıffin'de (günümüzde Suriye'nin Rakka şehri) 657 yılında şehit edilmiştir. Özgür Suriye Ordusu ve El Nusra denilen gruplar tarafından 2013 yılı içinde mezarına saldırılan sahabelerdendir.[1][2] İlk camiyi inşa etmiştir.
CÜBBELİ AHMET HOCA 12.02.2015 Tarihli Ahmet Yesevi Derneği Sohbeti 01:50:53
CÜBBELİ AHMET HOCA 12.02.2015 Tarihli Ahmet Yesevi Derneği Sohbeti 797 izlenme - 3 yıl önce 12 Şubat Ahmet Yesevi Derneği Sohbeti Lalegül TV canlı yayın kaydıdır. www.lalegultv.com.tr cubbeliahmethoca.tv ALLAH RAZI OLSUN HOCAMIZDAN İLETİŞİM dostmevlana@hotmail.com
Cübbeli Ahmet Hoca Işid Tehdidi 03:25
Cübbeli Ahmet Hoca Işid Tehdidi 847 izlenme - 3 yıl önce Cübbeli Ahmet Hoca PAPA ve IŞİD TEHDİTİ için Ne Dedi ? 28 Kasım 2014 IŞİD'in ölüm listesine alınan Cübbeli Ahmet Hoca'dan Show Haber'e flaş açıklamalar CÜBBELİ AHMET HOCA İZLE show ana haber,ece üner, mustafa islamoğlu reddiye, cübbeli ahmet hoca ışid tehdidi,kobani,cübbeli ahmet hoca komik, papa türkiye ziyaret,papa recep tayyip erdoğan, cübbeli ahmet hoca papa yorumu, cübbeli ahmet hoca ışid'in tehditine yanıt verdi ışid tehdit etti. cübbeli ahmet hocayı keseceğiz. ışid: cübbeli ahmet hoca'yı taksim de asacağız Işid ölüm listesi Cübbeli Ahmet Hoca Papa'ya hangi tavsiyede bulundu IŞİD'den, Cübbeli Ahmet Hoca'ya tehdit Irak Şam İslam Devleti Örgütü IŞİD , Cübbeli Ahmet'i tehdit etti Cübbeli Ahmet Hoca'ya yönelik sert ifadeler
Sahabe Nedir Hanım Bayan Kadın Sahabelerin Hayatı Hz. Muhammed'i Görenler 44:45
Sahabe Nedir Hanım Bayan Kadın Sahabelerin Hayatı Hz. Muhammed'i Görenler 411 izlenme - 4 yıl önce Sahabe Nedir Hanım Bayan Kadın Sahabelerin Hayatı Hz. Muhammedi Görenler Sahabe veya ashab (Arapça:
Sahabenin Hepsi Kutsaldır- Cübbeli Ahmet Hoca 08:29
Sahabenin Hepsi Kutsaldır- Cübbeli Ahmet Hoca 662 izlenme - 4 yıl önce Suriye Ulemâsı Birliği Başkanı Seyyid Usame Rufai ve Cübbeli Ahmet Hoca, sahabenin hepsinin faziletli ve kutsal olduğunu delilleriyle ifade ediyor... 27 Mart 2014
Muaviye ye nasıl bakmalıyız ? 04:40
Muaviye ye nasıl bakmalıyız ? 385 izlenme - 2 yıl önce Muaviye ye nasıl bakmalıyız ?Muaviyenin sahabe oluşu yaptığı hataları örter mi ? Sahabeye göstermiş olduğumuz saygıyı Muaviye içinde göstermemiz gerekir mi? Şemseddin Özaykan Cevaplıyor. ANDROID UYGULAMAMIZI İNDİRİN PAYLAŞIN HER AY DAĞITTIĞIMIZ BEDAVA KİTAPLAR SİZİN OLSUN ! ANDROID UYGULAMAMIZ İÇİN TIKLAYIN http://bit.ly/1IuSYYb
Halid Bin Velid 00:55
Halid Bin Velid 1.013 izlenme - 5 yıl önce Kisa film...
Cennetle Müjdelenen Sahabeler Kur'an da Var mı ? 04:18
Cennetle Müjdelenen Sahabeler Kur'an da Var mı ? 478 izlenme - 2 yıl önce Cennetle müjdelenmiş sahabeler Kur'anı Kerimde geçiyor mu yoksa hadislerden mi öğreniyoruz.? Şemseddin Özaykan Hocamız cevaplıyor...
Sahabe - Byosi 04:14
Sahabe - Byosi 652 izlenme - 7 yıl önce
Hz.Ebu Bekir R.A. 02:00
Hz.Ebu Bekir R.A. 358 izlenme - 2 yıl önce Muhammed öldü diyene kılıcımı çekerim diyen Hz.Ömer'e Hz.Ebubekir'in meşhur ayet ile verdiği cevap ve ümmeti toparlayışı. Şemseddin Özaykan Hocamız Anlatıyor...
Mahmud'un Yüzüne Baktığı Adam Sahabe Gibi Oluyormuş!! 00:25
Mahmud'un Yüzüne Baktığı Adam Sahabe Gibi Oluyormuş!! 129 izlenme - 4 yıl önce Mahmud'un yüzüne baktığı adam sahabe gibi oluyormuş!!
' Onun Allah İle Olan Sözleşmesi Benden Daha Yeni, İstifade Ediyorum ' 00:43
' Onun Allah İle Olan Sözleşmesi Benden Daha Yeni, İstifade Ediyorum ' 332 izlenme - 4 yıl önce 'onun Allah İle Olan Sözleşmesi Benden Daha Yeni, İstifade Ediyorum'
SEYYİD KUTUB ŞEHİD DEĞİLDİR MÜSLÜMAN DEĞİLDİR KAFİRDİR EBEDİ CEHENNEMLİKTİR SAHABE DÜŞMANIDIR 01:52
SEYYİD KUTUB ŞEHİD DEĞİLDİR MÜSLÜMAN DEĞİLDİR KAFİRDİR EBEDİ CEHENNEMLİKTİR SAHABE DÜŞMANIDIR 208 izlenme - 2 yıl önce 1333 SENE İÇİNDE YAŞAMIŞ OLAN HERKESİ VE “BU ZAMANDA YAŞAYAN 8 MİLYAR İNSANIN HEPSİNİ HEM MUAYYEN HEM UMUM HEM SİLSİLE OLARAK TEKFİR EDİYORUM”ASL-İ KAFİR DİYORUM. 1333 SENE İÇİNDE OLAN TÜM DEVLET’LERE. VE BU ZAMANDAKİ ( 215’E YAKIN ) DEVLETLERE “KAFİR DEVLETLER- KÜFÜR HÜKÜMETLER” DİYORUM. VE TÜM HALKINI; “HEM TEK-TEK MUAYYEN OLARAK, HEM UMUM, HEMDE SİLSİLE OLARAK, TAMAMINI TEKFİR EDİYORUM”HEPSİDE ASL-İ KAFİRDİR. MÜSLÜMAN DEĞİLLERDİR. HEPSİ KENDİNİ MÜSLÜMAN ( SANAN ) CEHENNEMLİK İMANSIZLARDIR! 1-1333 SENE İÇİNDE YAŞAMIŞ ALİM’LERE ASL-İ KAFİR DİYORUM! 2-1333 SENE İÇİNDE YAŞAMIŞ ŞEYH’LERE ASL-İ KAFİR DİYORUM! 3-1333 SENE İÇİNDE YAŞAMIŞ İMAM’LARA ASL-İ KAFİR DİYORUM! 4-1333 SENE İÇİNDE YAŞAMIŞ MÜCTEHİD’LERE ASL-İ KAFİR DİYORUM! 5-1333 SENE İÇİNDE YAŞAMIŞ ŞEYHUL İSLAMLARA ASL-İ KAFİR DİYORUM! 6-1333 SENE İÇİNDE YAŞAMIŞ MÜFESSİR’LERE ASL-İ KAFİR DİYORUM! 7-1333 SENE İÇİNDE YAŞAMIŞ CUMHUR ULEMA’LARA ASL-İ KAFİR DİYORUM! 8-1333 SENE İÇİNDE YAŞAMIŞ MUHADDİS’LERE ASL-İ KAFİR DİYORUM! 9-1333 SENE İÇİNDE YAŞAMIŞ FAKİH’LERE ASL-İ KAFİR DİYORUM! 10-1333 SENE İÇİNDE YAŞAMIŞ MÜCEDDİD’LERE ASL-İ KAFİR DİYORUM! 11-1333 SENE İÇİNDE YAŞAMIŞ TÜM CEMAAT’LERE TÜM GRUP’LARA TÜM TAİFE’LERE TÜM CİHAD CEPHE’LERE ASL-İ KAFİR DİYORUM! 1-EBU HANİFE ASL-İ KAFİRDİR. TAKLİD EDENLER ASL-İ KAFİRDİR! 2-MALİKİ ASL-İ KAFİRDİR. TAKLİD EDENLER ASL-İ KAFİRDİR! 3-AHMED BİN HANBEL ASL-İ KAFİRDİR. TAKLİD EDENLER ASL-İ KAFİRDİR! 4-ŞAFİİ ASL-İ KAFİRDİR. TAKLİD EDENLER ASL-İ KAFİRDİR! GÜNÜMÜZDE KENDİNE SÜNNİ İSMİ VEREN KENDİNİ MÜSLÜMAN SANAN ASL-İ KAFİRLERİN KÜTÜB-Ü SİTTE '6 HADİS KİTABI' KÜTÜB-Ü TİS-A '9 HADİS KİTABI' YAZARLARI OLAN 1-BUHARİ ASL-İ KAFİRDİR! 2-MUSLİM ASL-İ KAFİRDİR! 3-TİRMİZİ ASL-İ KAFİRDİR! 4-EBU DAVUD ASL-İ KAFİRDİR! 5-NESA-İ ASL-İ KAFİRDİR! 6-İBNİ MACE ASL-İ KAFİRDİR! 7-MUVATTA İMAM MALİK ASL-İ KAFİRDİR! 8-MÜSNED AHMED BİN HANBEL ASL-İ KAFİRDİR! 9-DARİMİ ASL-İ KAFİRDİR! GÜNÜMÜZDE KENDİNE Şİ-A İSMİ VEREN KENDİNİ MÜSLÜMAN SANAN ASL-İ KAFİRLERİN KÜTÜB-Ü ERBE-A '4 HADİS KİTABI' YAZARLARI OLAN 1-EL-KAFİ CAFER MUHAMMED EL-KULEYNİ ASL-İ KAFİRDİR! 2-MEN LA YEHZURUHUL FAKİH ŞEYH SADIK ASL-İ KAFİRDİR! 3-TEHZİBUL AHKAM EBU CAFER ET-TUSİ ASL-İ KAFİRDİR! 4-EL-İSTİBSARU FİMA UHTİLİFE FİHİ MİNEL EHBAR EBU CAFER ET-TUSİ ASL-İ KAFİRDİR! NECDİ’LERİN HEPSİ ASL-İ KAFİRDİR. VE BU ZAMANDAKİ BİZ NECDİ’YİZ BİZ SELEFİ’YİZ BİZ EHLİ SÜNNETİZ DİYENLERİN HEPSİDE ASL-İ KAFİRDİR! 1-MUHAMMED BİN ABDULVEHHAB ASL-İ KAFİRDİR! 2-OĞULLARIDA TORUNLARIDA TALEBELERİDE BABASIDA DEDESİDE ASL-İ KAFİRDİR! 3-İBNİ TEYMİYYE ASL-İ KAFİRDİR! 4-İBNİ KAYYİM EL-CEVZİYYE ASL-İ KAFİRDİR! 5-ZEHEBİ ASL-İ KAFİRDİR! 6-İBNİ KESİR ASL-İ KAFİRDİR! 7-TABERİ ASL-İ KAFİRDİR! EN BÜYÜK HÜCCET-BEYYİNE-DELİL-HİKMET-VAHİY-NAS'DA 1-KUR-AN'I KERİM'DİR- AYETLERDİR. 2-KUR-AN'I KERİME UYAN SAHİH HADİSLERDİR- SAHİH SÜNNETLERDİR. 3-İCMA-İ ÜMMETİ, 4-KIYAS'I FUKEHA'YI, RED-İNKAR”EDEN TAM BİR 'MUVAHHİD' MÜSLÜMANDIRA
Ders: 580-656 Hz. Osman İbn Affân 3. İslam Halifesi Şiada Halifeliği Kabul Edilmeyen Sahabe 36:53
Ders: 580-656 Hz. Osman İbn Affân 3. İslam Halifesi Şiada Halifeliği Kabul Edilmeyen Sahabe 523 izlenme - 5 yıl önce DERS 580 656 Hz. Osman ibn Affân 3. İslam Halifesi Şiada Halifeliği Kabul Edilmeyen Sahabe ders,tarih,islam,din,dinler tarihi,hazreti,osman,osman peygamber,peygamber,halife,sahabe Osman bin Affân veya Osman ibn Affân, (Arapça: ) (d. 580 - ö. 17 Temmuz 656) Dört Büyük Halife'den üçüncüsü olan sahabi ayrıca cennetle müjdelelen on sahabeden biridir. 644 yılından 656'daki öldürülmesine kadar, 12 yıl boyunca, halifelik yapmıştır; Dört Büyük Halife'den en uzun süre halifelik yapan odur.[1] Şiâ'da halifeliği kabul edilmeyen sahabedendir; zîrâ Şiî inancına göre hüküm sürmesi gereken ilk halife Ali'dir. Ümeyyeoğullarından olan Osman'ın künyesi İslam peygamberi Muhammed'in kızı Rukiyye'den olan oğluna nispetle Ebû Abdullahtır. Bunun dışında Ebu Leyla olarak anıldığı da olurdu.[2] Aynı zamanda İslam peygamberi Muhammed'in de damadı olmuştur. Muhammed'in önce Rukiyye isimli kızıyla evlenmiştir. Daha sonra Rukiyye'nin vefat etmesiyle Muhammed'in bir başka kızı Ümmü Gülsüm ile evlenmiştir. Ümmü Gülsüm de kendisinden önce vefat etmiştir. Peygamberin iki kez damadı olması, iki kızıyla evlenmiş olması hasebiyle Zi'n-Nureyn yani "iki nur sahibi" olarak da anılır. Ebu Bekir'in yakın arkadaşlarından olan Osman İslam'a inanan ilk kişilerdendir. Bedir dışındaki savaşlara katıldı. 644'de halife oldu. Sebe taraftarları evini kuşattı; oruçluyken, Kuran okurken öldürüldü (656). Cenazesini Zübeyr kaldırdı, Bâkî mezarlığına gömüldü. Osman zengindi, vahiy kâtibiydi. Kuran'ı çoğaltmıştır. Lâkabı Nâşîr-ûl Kuran'dı. 146 hadis rivâyet etmiştir. Konu başlıkları [gizle] 1 Müslüman Olmadan Önceki Yaşamı 2 Müslüman Oluşu ve Halife Olmadan Önceki Yaşamı 2.1 İslam’a Geçişi 2.2 Habeşistan’a Hicret 2.3 Medine’ye Hicret 2.4 Medine’deki Hayatı 3 Halifeliği 3.1 İlk altı yıl 3.2 İkinci Altı Yıl 3.2.1 Ali Taraftarlarının Osman'dan Hoşnut Olmayışının Sebepleri 3.2.2 Mervan'ın Mektubu 3.2.3 Osman'ın Öldürülmesi 3.2.4 Ali'nin Halife Oluşu 4 Ayrıca bakınız 5 Kaynakça 6 Dış bağlantılar Müslüman Olmadan Önceki Yaşamı[değiştir] Osman Ta’if’te doğdu, sıcak yaz aylarında Mekkeli zenginler havası daha serin olan Taif’e giderdi. Osman’ın aileside tahminen bu sıcak yaz aylarında Taif’e gelmişti. Osman Muhammed’den yedi yıl sonra doğmuştur. Kureyş’in zengin Ümeyyeoğulları ailesindendi. Osman’ın babası Affan genç yaşta ticaret seferinde öldü. Osman babasından kalan mirasla aynı işi yapmaya devam etti ve Kureyş’in en zenginlerinden biri oldu.[3] Müslüman Oluşu ve Halife Olmadan Önceki Yaşamı[değiştir] İslam’a Geçişi[değiştir] Osman İslam’ı kabul edişiyle birlikte tüm zenginliğini hayır işlerine harcadı. Suriye’den bir ticaret seferinden dönüyordu. Muhammed ona İslam’ı ve amacını açıkladıktan sonra arkadaşı Ebu Bekir ile yaptığı kısa bir konuşma sonrası Müslüman oldu. Osman; Ali bin Ebu Talib, Zeyd bin Harise ve Ebu Bekir’den sonra Müslüman olan dördüncü erkekti. Osman’ın Müslüman oluşu ailesi Ümeyyeoğulları tarafından olumsuz bir şekilde karşılandı.[4] Osman’ın bu kararını teyzesi Ümmü Gülsüm ve üvey kız kardeşi destekledi. Osman daha sonra Muhammed’in kızı Rukiyye ile evlendi. Habeşistan’a Hicret[değiştir] Osman ve eşi Rukiyye 615 yılında Habeşistan’a yapılan hicrete katıldılar. Osman ticari zekâsı ve çalışkanlığını Habeşistan’da da devam ettirdi. İki yıl sonra Kureyş'in İslam'ı kabul ettiği haberleri Habeşistan'daki Müslümanlar arasında yayıldı, bunun üzerine Osman ve Rukiyye Mekke'ye geri döndü. Fakat Mekke’ye geldiklerinde haberin asılsız olduğu ortaya çıktı, bazı Müslümanlar Habeşistan’a geri dönerken Osman kalma kararı verdi ve tüm işlerini geride bırakarak ticari faaliyetlerine sıfırdan başladı.[5] Medine’ye Hicret[değiştir] 622 yılında eşi Rukiyye ile birlikte Medine’ye göç etti. Medine’ye ulaşıldıktan sonra muhacirler ensarın (Medineliler) evlerine konuk oldular. Osman’da Neccaroğulları kabilesinden Ebu Talha bin Tabit’in yanında kaldı. Kısa süre sonra kendi evini aldı. Osman, Medine’de kaldığı süre boyunca Ensar’dan ekonomik yardım almadı tüm malını Mekke’den getirdi. Medine halkı çiftçilik yapıyordu ticari faaliyetler fazla değildi. Tüccarlık daha çok Yahudilerin elindeydi. Osman bu durumu avantaja çevirdi ve Medine’de Müslümanların yararlanabileceği ticaret ağı kurdu ekonomik olarak Müslümanların refahını arttırdı. Medine’deki Hayatı[değiştir] 624 yılında Medine’den dönen Kureyş kervanlarına bazı Müslümanlar saldırdı ve zapt etti. Osman’ın eşi Rukiyye sıtma ve çiçek hastalığından dolayı yatmaktaydı ve Osman onun yanında kalarak Bedir Savaşı’na katılmadı. Bedir Savaşı başladığı sıralarda Rukiyye öldü ve defnedildi. Bedir’den dönen Muhammed kızının cenazesine yetişemediği için üzüldü. Uhud Savaşı’ndan sonra Osman Muhammed’in diğer kızı Ümmü Gülsüm ile evlendi. Bu evlilik ile beraber Muhammed’in iki kızı ile evlendiği için “zinnureyn” (iki kez nurlanmış) lâkabı verildi. Hendek Savaşında Medine’yi korumakla görevleydi muharebe sonrası Yahudi Kaynukaoğulları ile çıkan sorunu Osman tüm köleleri satın alarak çözdü ve hepsini azad etti. Bunun üzerine birçoğu İslam’ı kabul etti. Osman, Muhammed'in Veda Haccı sırasında onun yanında yer almıştır.[2] Muhammed'in vefatından sonra halife seçilen Ebu Bekir'e bey'at etmiştir. Ridde Savaşları sırasında Ebu Bekir'in danışmanı olarak Medine'de kalmıştır. Daha sonra Ebu Bekir'in Ömer'i bir sonraki halife olarak tayin eden belgesini kaleme alan da Osman'dır. Ömer'in hilafeti sırasında Ömer'e danışmanlık yapmış ve Medine'de kalmıştır.[6] Halifeliği[değiştir] Ömer kendisinden sonra aralarından bir sonraki halifenin seçileceği bir şura kurulmasını talep etmiştir. Ömer'den sonra kimin halife olacağı tartışmaları sırasında arabulucu Abdurrahman bin Avf'ın, başkalarının görüşlerini de alarak kendisini seçmesiyle halife olmuş, kendisiyle birlikte halifeliğe düşünülen Ali de kendisine bey'at etmiştir.[2] İlk altı yıl[değiştir] Osman’ın halife seçilmesine Muâviye’nin babası Ebu Süfyan, çok sevinmişti. Haşimoğulları ilk iki halifeye sürdürdükleri yumuşak tutumu halifeliğinin ilk 6 yılında Osman’a karşı da gösterdiler. Bu dönemde yapılan fetih hareketlerine katıldılar. Ebubekir zamanında oluşturulan Kur’an mushafının çoğaltılması ve bu nüsha dışındaki diğer nüshaların imha edilmesi konusunda Ali, Osman’ı destekledi.[7] Halife olduğu dönemde İslam devletinin sınırları genişlemiş ve ilk İslam donanması kurulmuş, birçok ekonomik reform gerçekleştirilmiştir. Ayrıca ilk İslamî paralar da onun zamanında basılmıştır; bunlar üzerine Bismillah lâfzı basılmış İran dirhemleri idi. İlk İslam devleti dirhemi daha sonraları Emevîler döneminde basılmıştır. Ayrıca Kâbe ve Mescid-i Nebevi de onun zamanında genişletilmiştir. Osman bin Affan'ın halifeliğinin ilk altı ylında İran'ın fethi tamamlandı, Trablusgarp ve Tunus feth edildi. Kafkaslar'a giren İslam orduları Hazarlara yenilerek Kafkasların güneyine çekilmiştir. Şam'da ilk kez donanma kurulmuş, Kıbrıs bu donanmanın seferleri sonucunda vergiye bağlanmış, Rodos fethedilmiştir. Ayrıca Osman döneminde yapılan en büyük hizmetlerden biri Ebubekir döneminde toplanarak kitap haline getirilen Kur'an mus'haflarının çoğaltılarak önemli merkezlere gönderilmesidir. İkinci Altı Yıl[değiştir] Ama Osman'ın halifeliğinin ikinci altı yılı, ilk altı yılı kadar başarılı geçmedi. Müslümanlar arasındaki ilk ayrılıkların başlaması, Osman'ın ikinci altı yıllık halifeliğinde izlediği politikalar sebebiyle gerçekleşti. Ali Taraftarlarının Osman'dan Hoşnut Olmayışının Sebepleri[değiştir] Osman’ın halifeliğinin ikinci 6 yılında takip ettiği siyaset, valiliklere akrabalarını tayin ettiği ve onlara aşırı düşkün olduğu iddiaları, Ali taraftarlarının halifeye karşı tavır takınmasına sebep oldu. Bu dönemde Ali ile Osman arasında görüş ayrılıkları yaşandı. 656 yılında Mısır, Basra ve Kufe’den gelen ve Osman'ın halifeliğini kabul etmeyen isyancılar, Medine yakınında “Zi-Huşub” mevkiinde toplandılar. Şehre girip girmeme konusunda Medinelilerin fikrini almak üzere elçi gönderdiler. Medineliler isyancıların şehre girişine taraftardılar ancak Ali isyancıların şehre gelmemelerini söyledi. Mervan'ın Mektubu[değiştir] Osman, isyancılara arabulucu olarak Ali’yi gönderdi. Durumun düzeltileceğini ve fesadın
Sahabe Nedir Sahabelerin Hayatı Hz. Muhammedi Görenler 01:55:30
Sahabe Nedir Sahabelerin Hayatı Hz. Muhammedi Görenler 222 izlenme - 4 yıl önce Sahabe veya ashab (Arapça:
Peygamber'e Sigara Günah mı Diye Sormak 01:47
Peygamber'e Sigara Günah mı Diye Sormak 336 izlenme - 3 yıl önce Şeyh efendi sigara günah mı değil mi bir türlü karar verememiş bunun üzerine peygambere sormaya karar verir. Sorunun cevabını da müritlerine anlatır. Sene 2013 der mesajımı verip kaçarım.
Adam İsterim Adam 02:29
Adam İsterim Adam 105 izlenme - 1 yıl önce Cübbeli Hocaefendi Cezaevinde iken Mustafa Özşimşekler Hocaefendi tarafından yapılan sohbet. Hz. Ömer (radıyallahuanh): "Bu mescid dolusu adam isterim adam.Çünkü bu davanın adama ihtiyacı vardır"
Sahabe-i Paki 06:49
Sahabe-i Paki 264 izlenme - 4 yıl önce Adıyaman Grup Nur Geylani'den Bir İlk İlahi Klibi Sahabe-i Pak
Halid Bin Velid 00:55
Halid Bin Velid 378 izlenme - 5 yıl önce Kisa film...
Yakup Alarçin İle İftardan Önce - 04:16
Yakup Alarçin İle İftardan Önce - " Cennet Ehli Sahabe" 178 izlenme - 4 yıl önce - İftar Hikayesi
Kanı Donduran Sahabe Örneği Nureddin Yıldız Hocaefendi kısa videolar dinle 06:24
Kanı Donduran Sahabe Örneği Nureddin Yıldız Hocaefendi kısa videolar dinle 127 izlenme - 3 yıl önce dini içerikli filmler full indir download yeni dini video etiketleri kadınlar ve erkek için kişiliğe önemli etkileri etiketler dini videolar google haberler beşiktaş fenerbahçe galatasaray youtube facebook twiter face vodafone turkcell avea yeni bölüm sezon iddaa son part full hd izle fragman özet maç full hd kalite yorumu futbol gol oyun bölümü tek link fotoğraflar görüntüler ne parça albüm nedir nasıl yapılır video türküler pop müzik komik hayvanlar bebek mynet haber kız kızlar çeviri e okul gibi...Soner Sarıkabadayı'nın son parçası yara bandı ilk kez Şarkı Sözler i: com