Hoşgeldiniz!

tarım

Donald Trump, Tarım Yasasını Çiftçi Videosuyla Duyurdu 00:52
Donald Trump, Tarım Yasasını Çiftçi Videosuyla Duyurdu 2.715 izlenme - 4 hafta önce ABD Başkanı Donald Trump, Yıllar önce bir çiftçi kılığında şarkı söyleyip dans ederken çekilmiş videosunu sosyal medya hesabından yayınlayarak tarım yasasını imzalayacağını bildirdi.
Massey Ferguson 5430 Tümosan 8095 01:05
Massey Ferguson 5430 Tümosan 8095 142.191 izlenme - 5 yıl önce Bu Video Bir Android Telefondan Yüklendi.
Başak Traktör 00:41
Başak Traktör 90.152 izlenme - 5 yıl önce Saç Kaportada 5 Li 11 İnç Diğerinde İse 4 Lü 12 İnç Pulluk Var
Tümosan - John Deere Çekişmesi 01:39
Tümosan - John Deere Çekişmesi 103.432 izlenme - 5 yıl önce Tümosan - John Deere Çekişmesi
Türkiye'deki Et, Süt Üretimi ve Çiftçinin Sorunları - Para Dedektifi 45:54
Türkiye'deki Et, Süt Üretimi ve Çiftçinin Sorunları - Para Dedektifi 1.551 izlenme - 3 hafta önce merhaba arkadaşlar para dedektifi programının 16 aralık 2018 tarihinde yayınlanan bölümünü siz değerli alkışlarlayaşıyorum üyelerine paylaşmak istedim. para dedektifi şu dönemde izlenebilecek en bilgilendirici programlardan biri. özellikle cem seymen türkiye'de tarımın gelişmesi adına verdiği çabayı izlemek gerçekten güzel. hem bizleri bilgilendirirken hem de genç çiftçilere destek olmaya çalışıyor. ülkede tarımla uğraşan genç bir kesimin oluşmasını da istiyor. peki türkiye'de genç nüfusun tarıma yönelmesi adına neler yapılabilir. herşeyden önce ülkede düzgün bir tarım yasası gerekli. atatürk'ün belki 1 sene bile fazladan yaşaması bizi tarım alanında çok ileriye götürürdü. çünkü atatürk o dönemde toprak reformu yapmak için uğraşıyordu. atatürk öldükten sonra chp içindeki muhalifler demokrat partiyi kurdu ve adnan menderes önderliğinde toprak reformunun oluşmasını engellediler. tarım deyip geçmemek lazım. bir ülkenin gelişmesini sağlayan en önemli faktördür aslında tarım. tarımı gelişmiş ülkeler gıda ve hayvancılıkta dışa bağımlı olmaktan kurtulur. hatta türkiye gibi tarıma ve hayvancılığa el verişli bir coğrafyadaki ülkeler yanı başımızdaki orta doğuya ihraç ederek yüksek miktarda katma değer yaratabilir.(orta doğuda yakıt fiyatlarını çok ucuzken ülkemizde kolaylıkla yetişen sebze ve meyveler çok pahalı) atatürk'ün yapmak istediği toprak reformu nedir şöyle açıklayalım. bu reformun amacı ülkedeki tüm araziyi kamulaştırıyor ve tarımla uğraşmak isteyen kişiye belli bir yıllığına dilediği miktarda toprak tahsis ediyor. bu reform ayrıca kırsal alan ve kentsel alanları belirlememize de yardımcı olacaktı. kır kent sanayi hepsi birbirinin içine girmezken ayrıca kentlerdeki en büyük sorunlardan biri olan müteahhitlerin arsa alıp kat dikmesiyle oluşan çarpık betonlaşmaya da sebep olmayacaktı. atatatürk'ün erken gelen ölümü bizim ekonomimizi hala kötü etkiliyor. nasıl bir ileri görüşlülüğe sahipse atam o zamandan düşündüğü toprak politikası bir ülkeyi 100 sene ileri düzeye taşıyacak durumdaydı. çarpık kentleşmenin dahi önüne geçebilirdi. bu toprak politikasını peki hangi devletler kullanıyor. günümüzde avrupadaki bi çok devletin sistemi böyle. çocuklarınız için park haricinde arada bir vakit geçirebilecekleri bir toprak bile kiralayabiliyorsunuz. tarihte ise bu sistemi kullanan devletler roma imparatorluğu , persliler , moğollar , selçuklu ve osmanlı gibi bi çok devlet kullanmıştır. osmanlı'nın bu sistemi bırakıp iltizam sistemine geçmesi osmanlı'nın ekonomisine zarar vermiştir. neyse geçelim para dedektifine. tarım güzel anadolumuzda gerçekten hükümetin en çok destek vermesi gerektiği alanlardan biridir. çiftçiye hiçbir destek vermeyip tohumuydu gübresiydi sulaması mazotu derken elde ettiği ürünü komisyoncuya sattığında eline geçen para maliyetlerini kurtarmıyor. üzerine de vergi alırsan ülkende çiftçinin tarım yapmak gibi bir amacı olmaz. türkiye vergilerle dönen bir ülke üreten çalışan insanların elinden vergiler yoluyla paralarını alıp bu elde ettiğin geliri üretime katkı sağlamayan katma değer üretmeyen kısıma ödersen o ülkenin ekonomisi tıkanır. dışardan para girişi sağlayamazsın. katma değer üretmeyip hizmet sektöründe çalışıp yüksek miktarda maaş alan kişiler ise ellerine geçe parayı iphone'a mercedes'e bmw'e yatırır ve ülkeden döviz çıkışına sebep olur. ülkemiz için geleceğimiz için halkımız için hangi hükümet olursa olsun toprak reformu bile olmasa da en azından tarıma destek verilmeli ve bu yönde yasalar çıkartılmalı. meralar korunmalı. hayvancılığa destek verilmeli. bu konuda gerçekten insanları bilgilendirmek istiyorum ve bu yüzden uzun uzun yazıyorum. belki okuyanınız olmuştur. okuyana okumayana hepinize teşekkürler.
tümosan 90 80 alkış istiyor 03:05
tümosan 90 80 alkış istiyor 76.583 izlenme - 8 yıl önce
Kepçe Uydulu 00:49
Kepçe Uydulu 63.062 izlenme - 6 yıl önce Kepçe Uydulu
Tarım Ülkesiyiz Ama Tarıma Servet Ödedik! 01:54
Tarım Ülkesiyiz Ama Tarıma Servet Ödedik! 4.014 izlenme - 5 ay önce Tür­ki­ye­'de ta­rı­mın gel­di­ği iç­ler acı­sı hal, ra­kam­lar­la ken­di­ni gös­ter­me­ye baş­la­dı. Ta­rım ül­ke­si di­ye ad­lan­dı­rı­lan Tür­ki­ye, ken­di top­rak­la­rın­da bol­ca ye­tiş­ti­ri­le­bi­le­cek ürün­le­ri bi­le it­hal eder du­ru­ma düş­tü. Bugün gazetesinden Sümeyra Kırca'nın haberine göre, son 13 yıl­da uy­gu­la­nan yan­lış ta­rım po­li­ti­ka­la­rı yü­zün­den Tür­ki­ye, ta­rım­da dı­şa ba­ğım­lı ha­le gel­di. Buğ­day, mı­sır, pa­muk ve so­ya gi­bi ürün­le­rin üre­tim üs­sü ol­ma­sı­na rağ­men, üre­ti­ci des­tek­len­me­yin­ce, 3 yıl­da bu ürün­le­re ser­vet öde­dik. Sadece son üç yılda buğday, mısır, yağlı tohum, pamuk ve soya ithalatı için devletin kasasından 58,5 milyar dolar çıktı. Buğ­da­ya 10 mil­yar do­lar Tür­ki­ye Zi­ra­at Mü­hen­dis­le­ri Oda­sı (ZMO) Baş­ka­nı Öz­den Gün­gör, Tür­ki­ye­'nin ta­rım it­ha­lat ra­po­ruy­la il­gi­li önem­li ve­ri­le­ri, BUGÜN Ga­ze­te­si'y­le pay­laş­tı. Tür­ki­ye­'nin 2012-2015 dö­ne­min­de 10 mil­yar do­lar­lık buğ­day it­hal et­ti­ği­ni açık­la­yan ZMO Baş­ka­nı Gün­gör, ay­nı dö­nem­de mı­sı­ra 3 mil­yar do­lar, yağ­lı to­hu­ma 25,5 mil­yar do­lar, pa­mu­ğa 14 mil­yar do­lar, so­ya­ya ise 6 mil­yar do­lar öden­di­ği­ni bil­dir­di. 2003 -2015 dö­ne­min­de ta­rım­sal des­tek­le­me büt­çe­si­nin top­lam­da 61 mil­yar li­ra ol­du­ğu­na dik­kat çe­ken Gün­gör, ay­nı dö­nem­de ta­rım ve gı­da it­ha­la­tı­na 270 mil­yar lira öden­di­ği­ni kay­det­ti. Gün­gör, “Dün­ya­da, ken­di üre­ti­ci­si­ne ayır­dı­ğı pa­ra­nın 4,5 ka­tı­nı ya­ban­cı ül­ke­le­re sa­vu­ran baş­ka bir ül­ke yok­tu­r" di­ye si­tem et­ti. Üre­tim li­der­li­ğin­den it­hal li­der­li­ği­ne Tür­ki­ye­'nin bak­la­gil­le­rin gen mer­ke­zi ol­du­ğu­nu di­le ge­ti­ren Gün­gör, dün­ya­nın bak­la­gil­ler­de­ki li­der ül­ke­si olan Tür­ki­ye­'nin son 3 yıl­da Hin­dis­ta­n'­dan son­ra en bü­yük ikin­ci it­ha­lat­çı ül­ke­si ko­nu­mu­na düş­tü­ğü­nü vur­gu­la­dı. Gün­gör, ko­nuş­ma­sı­na şöy­le de­vam et­ti: “Mı­sır, Eti­yop­ya, Bang­la­deş, Çi­n'­den ku­ru fa­sul­ye, Ka­na­da­'dan no­hut ve ye­şil mer­ci­mek, ABD, Uk­ray­na ve Ka­na­da­'dan be­zel­ye it­hal et­tik. İs­te­nil­se bu ürün­le­rin hep­si Tür­ki­ye­'de bol­ca ye­ti­şir, ama çift­çi des­tek­len­me­di­ği için ta­rım­da üre­tim dur­du."
Tarım İlacı Glifosat Kanserojen Bir Madde Mi? 20:03
Tarım İlacı Glifosat Kanserojen Bir Madde Mi? 860 izlenme - 1 ay önce
John Deere 06:35
John Deere 41.198 izlenme - 6 yıl önce Alpler 9lu Çizel Çekerken
Dünyanın En Pahalı Zeytinyağı 03:31
Dünyanın En Pahalı Zeytinyağı 1.841 izlenme - 2 ay önce Seferihisar Belediyesi tarafından dört gün süren Tarım Günleri'nin ikinci gününde, Teos Antik Kenti’nde 3. Zeytinyağı Müzayedesi gerçekleştirilmiş. Müzayedede bin 800 yıllık Umay Nine isimli zeytin ağacından elde edilen zeytinyağının yarım litresi 30 bin liraya satılmış. Satıştan elde edilen gelir, öğrencilere burs olarak verilecekmiş.
Pahalı Et Sorununa Çobandan Basit Çözüm 03:11
Pahalı Et Sorununa Çobandan Basit Çözüm 7.418 izlenme - 10 ay önce Bir çoban sosyal medya aracılığı ile paylaştığı videosunda hem Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını eleştirdi hem pahalı et sorununun nasıl çözüleceğini basit şekilde anlatmış.
Tarım Araçları - Canı Sıkılan Biçerdöver Operatörü 02:11
Tarım Araçları - Canı Sıkılan Biçerdöver Operatörü 26.587 izlenme - 5 yıl önce Mehmet Bey Sandıklı
Tumosan Erkunt 02:22
Tumosan Erkunt 27.565 izlenme - 5 yıl önce Bu Video Bir Android Telefondan Yklendi.
Şanzuman Dağıtan Tumosan 01:24
Şanzuman Dağıtan Tumosan 45.463 izlenme - 6 yıl önce Şanzuman Dağıtan Tumosan
New Holland Td65d 02:04
New Holland Td65d 30.533 izlenme - 5 yıl önce New Holland Td65d Bluemaster 4 Lü 10inç Ünlü Pulluk.
modern tarım makinaları 10:09
modern tarım makinaları 34.245 izlenme - 9 yıl önce modern tarım makinaları
Ahmet Ayta tarım aletleri (Goble) 05:15
Ahmet Ayta tarım aletleri (Goble) 25.709 izlenme - 6 yıl önce Ahmet AYTA tarım aletleri (Goble)
Topraksız Tarım Kratky metodu 08:38
Topraksız Tarım Kratky metodu 1.742 izlenme - 5 ay önce Dr. Bernard Kratky'nin geliştirdiği genel itibariyle NPK ve su kullanılarak yapılan topraksız tarım , amaç burda bitkinin daha etkili bir şekilde oksijen alınımını sağlamak. Videoda toprak ile yapılan ve topraksız yapılan bir karşılaştırma mevcut. Yeni hobi edinme niyetinde olan arkadaşlar bakabilirler. Şimdiden kusura bakmayın video ingilizce ama detaylı bilgi almak isterseniz kratky meteodu olarak internetten araştırmada bulunabilirsiniz , hepinize sevgiler...
Erkunt Kudret 02:14
Erkunt Kudret 15.034 izlenme - 5 yıl önce Kadıkırı Köyü Kudret100 Lüks
Taş Kırma Makinesi Gelendost Denemesi 01:48
Taş Kırma Makinesi Gelendost Denemesi 13.812 izlenme - 5 yıl önce Taş Kırma Makınesı Gelendost Isparta Deneme
Aksu Tarım - Ceviz Budamacılığı 09:02
Aksu Tarım - Ceviz Budamacılığı 11.101 izlenme - 5 yıl önce Aksu Tarım - Ceviz Budamacılığı 2014-05-07 16:09:44 günü skktsymmgb kanalına yüklediğim 'Aksu Tarım - Ceviz Budamacılığı' başlıklı videoyu izleyin. Kanalımıza ait diğer videolara ulaşmak ve güncel içerikleri takip etmek için www.izlesene.com/kanal/skktsymmgb kanalımıza göz atabilir ve abone olabilirsiniz. Keyifli seyirler...
Tamamen Robotlar Yönetiminde Olan Çiftlik 01:07
Tamamen Robotlar Yönetiminde Olan Çiftlik 900 izlenme - 3 ay önce Kaliforniya, Amerika’da kentin içinde bulunan bu çiftlikte ise robotlar çiftçilik işini çoktan kapmış görünüyor. Iron Ox isimli şirketin kurduğu çiftliğin başında ise Brandon Alexander bulunuyor. Çiftlik idaresi için çalışan iki robotta da yapay zeka teknolojisi kullanılıyor.
Toprak Ananın Irzına Geçmek 01:27
Toprak Ananın Irzına Geçmek 7.280 izlenme - 2 yıl önce Toprak ananın anasının bellendiği anları izliyoruz.
alet küçük ama her işi yapıyor !! 04:59
alet küçük ama her işi yapıyor !! 22.631 izlenme - 9 yıl önce minyatür işmakinası ile her iş yapmak okadar kolayki izleyin
Massey Ferguson Mısır Silajı 09:06
Massey Ferguson Mısır Silajı 14.616 izlenme - 6 yıl önce Erzurum Narman İlçesinde Mısır Silajı 2012
Kubota B 2530 00:25
Kubota B 2530 11.623 izlenme - 6 yıl önce Kubota B 2530
Traktör Kepçe Ön Yükleyici / CANLI TARIM İŞ MAKİNALARI 03:09
Traktör Kepçe Ön Yükleyici / CANLI TARIM İŞ MAKİNALARI 16.445 izlenme - 6 yıl önce Traktör Kepçe , Traktör Ön Yükleyici Kepçe , Mini Beko Kazıcı Yükleyici , Hidrolik Kaya Kırıcı , Tomruk Yükleme Kepçesi , Rulo Sılaj Yükleme , Tomruk Yükleme-Taşıma , Taş Toplama Kovası , TRAKTÖRLER İÇİN Forklift , Kağıt sıkıştırma Ataşmanı , Traktör Ön Hidrolik Kol Teşkilatı ,Makina ve Ekipmanları , Damperli Römork , Su Tankeri imalatı ile sizlere Hizmet Veriyoruz , Her Türlü Arazi Şartlarında ve Her Mevsimde Düşmeyen Performans , Sağlamlık Hafiflik
Tumosan Ve Ls 02:09
Tumosan Ve Ls 12.436 izlenme - 6 yıl önce Tumosan Ve Ls
konya tarım fuarı genel slayt 03:34
konya tarım fuarı genel slayt 13.637 izlenme - 8 yıl önce tarım fuarı negel videolar tanıtım slayt