Hoşgeldiniz!

tarım

Massey Ferguson 5430 Tümosan 8095 01:05
Massey Ferguson 5430 Tümosan 8095 141.596 izlenme - 5 yıl önce Bu Video Bir Android Telefondan Yüklendi.
Tarım Ülkesiyiz Ama Tarıma Servet Ödedik! 01:54
Tarım Ülkesiyiz Ama Tarıma Servet Ödedik! 4.001 izlenme - 2 ay önce Tür­ki­ye­'de ta­rı­mın gel­di­ği iç­ler acı­sı hal, ra­kam­lar­la ken­di­ni gös­ter­me­ye baş­la­dı. Ta­rım ül­ke­si di­ye ad­lan­dı­rı­lan Tür­ki­ye, ken­di top­rak­la­rın­da bol­ca ye­tiş­ti­ri­le­bi­le­cek ürün­le­ri bi­le it­hal eder du­ru­ma düş­tü. Bugün gazetesinden Sümeyra Kırca'nın haberine göre, son 13 yıl­da uy­gu­la­nan yan­lış ta­rım po­li­ti­ka­la­rı yü­zün­den Tür­ki­ye, ta­rım­da dı­şa ba­ğım­lı ha­le gel­di. Buğ­day, mı­sır, pa­muk ve so­ya gi­bi ürün­le­rin üre­tim üs­sü ol­ma­sı­na rağ­men, üre­ti­ci des­tek­len­me­yin­ce, 3 yıl­da bu ürün­le­re ser­vet öde­dik. Sadece son üç yılda buğday, mısır, yağlı tohum, pamuk ve soya ithalatı için devletin kasasından 58,5 milyar dolar çıktı. Buğ­da­ya 10 mil­yar do­lar Tür­ki­ye Zi­ra­at Mü­hen­dis­le­ri Oda­sı (ZMO) Baş­ka­nı Öz­den Gün­gör, Tür­ki­ye­'nin ta­rım it­ha­lat ra­po­ruy­la il­gi­li önem­li ve­ri­le­ri, BUGÜN Ga­ze­te­si'y­le pay­laş­tı. Tür­ki­ye­'nin 2012-2015 dö­ne­min­de 10 mil­yar do­lar­lık buğ­day it­hal et­ti­ği­ni açık­la­yan ZMO Baş­ka­nı Gün­gör, ay­nı dö­nem­de mı­sı­ra 3 mil­yar do­lar, yağ­lı to­hu­ma 25,5 mil­yar do­lar, pa­mu­ğa 14 mil­yar do­lar, so­ya­ya ise 6 mil­yar do­lar öden­di­ği­ni bil­dir­di. 2003 -2015 dö­ne­min­de ta­rım­sal des­tek­le­me büt­çe­si­nin top­lam­da 61 mil­yar li­ra ol­du­ğu­na dik­kat çe­ken Gün­gör, ay­nı dö­nem­de ta­rım ve gı­da it­ha­la­tı­na 270 mil­yar lira öden­di­ği­ni kay­det­ti. Gün­gör, “Dün­ya­da, ken­di üre­ti­ci­si­ne ayır­dı­ğı pa­ra­nın 4,5 ka­tı­nı ya­ban­cı ül­ke­le­re sa­vu­ran baş­ka bir ül­ke yok­tu­r" di­ye si­tem et­ti. Üre­tim li­der­li­ğin­den it­hal li­der­li­ği­ne Tür­ki­ye­'nin bak­la­gil­le­rin gen mer­ke­zi ol­du­ğu­nu di­le ge­ti­ren Gün­gör, dün­ya­nın bak­la­gil­ler­de­ki li­der ül­ke­si olan Tür­ki­ye­'nin son 3 yıl­da Hin­dis­ta­n'­dan son­ra en bü­yük ikin­ci it­ha­lat­çı ül­ke­si ko­nu­mu­na düş­tü­ğü­nü vur­gu­la­dı. Gün­gör, ko­nuş­ma­sı­na şöy­le de­vam et­ti: “Mı­sır, Eti­yop­ya, Bang­la­deş, Çi­n'­den ku­ru fa­sul­ye, Ka­na­da­'dan no­hut ve ye­şil mer­ci­mek, ABD, Uk­ray­na ve Ka­na­da­'dan be­zel­ye it­hal et­tik. İs­te­nil­se bu ürün­le­rin hep­si Tür­ki­ye­'de bol­ca ye­ti­şir, ama çift­çi des­tek­len­me­di­ği için ta­rım­da üre­tim dur­du."
Başak Traktör 00:41
Başak Traktör 89.781 izlenme - 5 yıl önce Saç Kaportada 5 Li 11 İnç Diğerinde İse 4 Lü 12 İnç Pulluk Var
Tümosan - John Deere Çekişmesi 01:39
Tümosan - John Deere Çekişmesi 103.133 izlenme - 5 yıl önce Tümosan - John Deere Çekişmesi
Tamamen Robotlar Yönetiminde Olan Çiftlik 01:07
Tamamen Robotlar Yönetiminde Olan Çiftlik 879 izlenme - 2 hafta önce Kaliforniya, Amerika’da kentin içinde bulunan bu çiftlikte ise robotlar çiftçilik işini çoktan kapmış görünüyor. Iron Ox isimli şirketin kurduğu çiftliğin başında ise Brandon Alexander bulunuyor. Çiftlik idaresi için çalışan iki robotta da yapay zeka teknolojisi kullanılıyor.
tümosan 90 80 alkış istiyor 03:05
tümosan 90 80 alkış istiyor 76.469 izlenme - 7 yıl önce
Kepçe Uydulu 00:49
Kepçe Uydulu 62.987 izlenme - 6 yıl önce Kepçe Uydulu
Pahalı Et Sorununa Çobandan Basit Çözüm 03:11
Pahalı Et Sorununa Çobandan Basit Çözüm 7.324 izlenme - 7 ay önce Bir çoban sosyal medya aracılığı ile paylaştığı videosunda hem Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını eleştirdi hem pahalı et sorununun nasıl çözüleceğini basit şekilde anlatmış.
John Deere 06:35
John Deere 41.059 izlenme - 5 yıl önce Alpler 9lu Çizel Çekerken
Topraksız Tarım Kratky metodu 08:38
Topraksız Tarım Kratky metodu 1.674 izlenme - 2 ay önce Dr. Bernard Kratky'nin geliştirdiği genel itibariyle NPK ve su kullanılarak yapılan topraksız tarım , amaç burda bitkinin daha etkili bir şekilde oksijen alınımını sağlamak. Videoda toprak ile yapılan ve topraksız yapılan bir karşılaştırma mevcut. Yeni hobi edinme niyetinde olan arkadaşlar bakabilirler. Şimdiden kusura bakmayın video ingilizce ama detaylı bilgi almak isterseniz kratky meteodu olarak internetten araştırmada bulunabilirsiniz , hepinize sevgiler...
Tarım Araçları - Canı Sıkılan Biçerdöver Operatörü 02:11
Tarım Araçları - Canı Sıkılan Biçerdöver Operatörü 26.282 izlenme - 5 yıl önce Mehmet Bey Sandıklı
Tumosan Erkunt 02:22
Tumosan Erkunt 27.466 izlenme - 5 yıl önce Bu Video Bir Android Telefondan Yklendi.
Şanzuman Dağıtan Tumosan 01:24
Şanzuman Dağıtan Tumosan 45.292 izlenme - 6 yıl önce Şanzuman Dağıtan Tumosan
New Holland Td65d 02:04
New Holland Td65d 30.453 izlenme - 5 yıl önce New Holland Td65d Bluemaster 4 Lü 10inç Ünlü Pulluk.
modern tarım makinaları 10:09
modern tarım makinaları 34.102 izlenme - 9 yıl önce modern tarım makinaları
Ahmet Ayta tarım aletleri (Goble) 05:15
Ahmet Ayta tarım aletleri (Goble) 25.079 izlenme - 6 yıl önce Ahmet AYTA tarım aletleri (Goble)
Erkunt Kudret 02:14
Erkunt Kudret 14.972 izlenme - 5 yıl önce Kadıkırı Köyü Kudret100 Lüks
Taş Kırma Makinesi Gelendost Denemesi 01:48
Taş Kırma Makinesi Gelendost Denemesi 13.273 izlenme - 5 yıl önce Taş Kırma Makınesı Gelendost Isparta Deneme
Aksu Tarım - Ceviz Budamacılığı 09:02
Aksu Tarım - Ceviz Budamacılığı 10.513 izlenme - 4 yıl önce Aksu Tarım - Ceviz Budamacılığı 2014-05-07 16:09:44 günü skktsymmgb kanalına yüklediğim 'Aksu Tarım - Ceviz Budamacılığı' başlıklı videoyu izleyin. Kanalımıza ait diğer videolara ulaşmak ve güncel içerikleri takip etmek için www.izlesene.com/kanal/skktsymmgb kanalımıza göz atabilir ve abone olabilirsiniz. Keyifli seyirler...
Toprak Ananın Irzına Geçmek 01:27
Toprak Ananın Irzına Geçmek 7.259 izlenme - 2 yıl önce Toprak ananın anasının bellendiği anları izliyoruz.
alet küçük ama her işi yapıyor !! 04:59
alet küçük ama her işi yapıyor !! 22.334 izlenme - 9 yıl önce minyatür işmakinası ile her iş yapmak okadar kolayki izleyin
Massey Ferguson Mısır Silajı 09:06
Massey Ferguson Mısır Silajı 14.555 izlenme - 6 yıl önce Erzurum Narman İlçesinde Mısır Silajı 2012
Kubota B 2530 00:25
Kubota B 2530 11.459 izlenme - 6 yıl önce Kubota B 2530
Traktör Kepçe Ön Yükleyici / CANLI TARIM İŞ MAKİNALARI 03:09
Traktör Kepçe Ön Yükleyici / CANLI TARIM İŞ MAKİNALARI 16.411 izlenme - 6 yıl önce Traktör Kepçe , Traktör Ön Yükleyici Kepçe , Mini Beko Kazıcı Yükleyici , Hidrolik Kaya Kırıcı , Tomruk Yükleme Kepçesi , Rulo Sılaj Yükleme , Tomruk Yükleme-Taşıma , Taş Toplama Kovası , TRAKTÖRLER İÇİN Forklift , Kağıt sıkıştırma Ataşmanı , Traktör Ön Hidrolik Kol Teşkilatı ,Makina ve Ekipmanları , Damperli Römork , Su Tankeri imalatı ile sizlere Hizmet Veriyoruz , Her Türlü Arazi Şartlarında ve Her Mevsimde Düşmeyen Performans , Sağlamlık Hafiflik
Mevsimlik Tarım İşçilerinin Eve Dönüş Mutluluğu 00:11
Mevsimlik Tarım İşçilerinin Eve Dönüş Mutluluğu 1.797 izlenme - 12 ay önce Çeşitli illerden Nevşehir'e giden mevsimlik tarım işçileri, patates toplama işini bitirdiler. Paydos sevinçlerini ise kovalarını havaya fırlatarak gösterdiler.
Tumosan Ve Ls 02:09
Tumosan Ve Ls 12.431 izlenme - 6 yıl önce Tumosan Ve Ls
konya tarım fuarı genel slayt 03:34
konya tarım fuarı genel slayt 13.637 izlenme - 8 yıl önce tarım fuarı negel videolar tanıtım slayt
John Deere Goble 5065 E 01:55
John Deere Goble 5065 E 8.011 izlenme - 5 yıl önce 5065 22 Lı Goble ...elazığ
Massey Ferguson 02:41
Massey Ferguson 14.163 izlenme - 6 yıl önce Massey Ferguson
New Holland Td90d Bluemaster Pulluk Performansı 02:38
New Holland Td90d Bluemaster Pulluk Performansı 7.764 izlenme - 5 yıl önce New Holland Td90d Bluemaster Pulluk Performansı 5li 12 İnç...