Hoşgeldiniz!

tarım

Tarım Ülkesiyiz Ama Tarıma Servet Ödedik! 01:54
Tarım Ülkesiyiz Ama Tarıma Servet Ödedik! 3.958 izlenme - 2 hafta önce Tür­ki­ye­'de ta­rı­mın gel­di­ği iç­ler acı­sı hal, ra­kam­lar­la ken­di­ni gös­ter­me­ye baş­la­dı. Ta­rım ül­ke­si di­ye ad­lan­dı­rı­lan Tür­ki­ye, ken­di top­rak­la­rın­da bol­ca ye­tiş­ti­ri­le­bi­le­cek ürün­le­ri bi­le it­hal eder du­ru­ma düş­tü. Bugün gazetesinden Sümeyra Kırca'nın haberine göre, son 13 yıl­da uy­gu­la­nan yan­lış ta­rım po­li­ti­ka­la­rı yü­zün­den Tür­ki­ye, ta­rım­da dı­şa ba­ğım­lı ha­le gel­di. Buğ­day, mı­sır, pa­muk ve so­ya gi­bi ürün­le­rin üre­tim üs­sü ol­ma­sı­na rağ­men, üre­ti­ci des­tek­len­me­yin­ce, 3 yıl­da bu ürün­le­re ser­vet öde­dik. Sadece son üç yılda buğday, mısır, yağlı tohum, pamuk ve soya ithalatı için devletin kasasından 58,5 milyar dolar çıktı. Buğ­da­ya 10 mil­yar do­lar Tür­ki­ye Zi­ra­at Mü­hen­dis­le­ri Oda­sı (ZMO) Baş­ka­nı Öz­den Gün­gör, Tür­ki­ye­'nin ta­rım it­ha­lat ra­po­ruy­la il­gi­li önem­li ve­ri­le­ri, BUGÜN Ga­ze­te­si'y­le pay­laş­tı. Tür­ki­ye­'nin 2012-2015 dö­ne­min­de 10 mil­yar do­lar­lık buğ­day it­hal et­ti­ği­ni açık­la­yan ZMO Baş­ka­nı Gün­gör, ay­nı dö­nem­de mı­sı­ra 3 mil­yar do­lar, yağ­lı to­hu­ma 25,5 mil­yar do­lar, pa­mu­ğa 14 mil­yar do­lar, so­ya­ya ise 6 mil­yar do­lar öden­di­ği­ni bil­dir­di. 2003 -2015 dö­ne­min­de ta­rım­sal des­tek­le­me büt­çe­si­nin top­lam­da 61 mil­yar li­ra ol­du­ğu­na dik­kat çe­ken Gün­gör, ay­nı dö­nem­de ta­rım ve gı­da it­ha­la­tı­na 270 mil­yar lira öden­di­ği­ni kay­det­ti. Gün­gör, “Dün­ya­da, ken­di üre­ti­ci­si­ne ayır­dı­ğı pa­ra­nın 4,5 ka­tı­nı ya­ban­cı ül­ke­le­re sa­vu­ran baş­ka bir ül­ke yok­tu­r" di­ye si­tem et­ti. Üre­tim li­der­li­ğin­den it­hal li­der­li­ği­ne Tür­ki­ye­'nin bak­la­gil­le­rin gen mer­ke­zi ol­du­ğu­nu di­le ge­ti­ren Gün­gör, dün­ya­nın bak­la­gil­ler­de­ki li­der ül­ke­si olan Tür­ki­ye­'nin son 3 yıl­da Hin­dis­ta­n'­dan son­ra en bü­yük ikin­ci it­ha­lat­çı ül­ke­si ko­nu­mu­na düş­tü­ğü­nü vur­gu­la­dı. Gün­gör, ko­nuş­ma­sı­na şöy­le de­vam et­ti: “Mı­sır, Eti­yop­ya, Bang­la­deş, Çi­n'­den ku­ru fa­sul­ye, Ka­na­da­'dan no­hut ve ye­şil mer­ci­mek, ABD, Uk­ray­na ve Ka­na­da­'dan be­zel­ye it­hal et­tik. İs­te­nil­se bu ürün­le­rin hep­si Tür­ki­ye­'de bol­ca ye­ti­şir, ama çift­çi des­tek­len­me­di­ği için ta­rım­da üre­tim dur­du."
Massey Ferguson 5430 Tümosan 8095 01:05
Massey Ferguson 5430 Tümosan 8095 141.266 izlenme - 5 yıl önce Bu Video Bir Android Telefondan Yüklendi.
Başak Traktör 00:41
Başak Traktör 89.578 izlenme - 5 yıl önce Saç Kaportada 5 Li 11 İnç Diğerinde İse 4 Lü 12 İnç Pulluk Var
Tümosan - John Deere Çekişmesi 01:39
Tümosan - John Deere Çekişmesi 102.914 izlenme - 5 yıl önce Tümosan - John Deere Çekişmesi
Pahalı Et Sorununa Çobandan Basit Çözüm 03:11
Pahalı Et Sorununa Çobandan Basit Çözüm 7.230 izlenme - 5 ay önce Bir çoban sosyal medya aracılığı ile paylaştığı videosunda hem Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını eleştirdi hem pahalı et sorununun nasıl çözüleceğini basit şekilde anlatmış.
tümosan 90 80 alkış istiyor 03:05
tümosan 90 80 alkış istiyor 76.469 izlenme - 7 yıl önce
Kepçe Uydulu 00:49
Kepçe Uydulu 62.886 izlenme - 5 yıl önce Kepçe Uydulu
John Deere 06:35
John Deere 40.991 izlenme - 5 yıl önce Alpler 9lu Çizel Çekerken
Tarım Araçları - Canı Sıkılan Biçerdöver Operatörü 02:11
Tarım Araçları - Canı Sıkılan Biçerdöver Operatörü 26.123 izlenme - 5 yıl önce Mehmet Bey Sandıklı
Tumosan Erkunt 02:22
Tumosan Erkunt 27.466 izlenme - 5 yıl önce Bu Video Bir Android Telefondan Yklendi.
Şanzuman Dağıtan Tumosan 01:24
Şanzuman Dağıtan Tumosan 45.219 izlenme - 6 yıl önce Şanzuman Dağıtan Tumosan
New Holland Td65d 02:04
New Holland Td65d 30.425 izlenme - 5 yıl önce New Holland Td65d Bluemaster 4 Lü 10inç Ünlü Pulluk.
modern tarım makinaları 10:09
modern tarım makinaları 34.027 izlenme - 8 yıl önce modern tarım makinaları
Ahmet Ayta tarım aletleri (Goble) 05:15
Ahmet Ayta tarım aletleri (Goble) 24.723 izlenme - 6 yıl önce Ahmet AYTA tarım aletleri (Goble)
Erkunt Kudret 02:14
Erkunt Kudret 14.972 izlenme - 5 yıl önce Kadıkırı Köyü Kudret100 Lüks
Toprak Ananın Irzına Geçmek 01:27
Toprak Ananın Irzına Geçmek 7.213 izlenme - 2 yıl önce Toprak ananın anasının bellendiği anları izliyoruz.
Taş Kırma Makinesi Gelendost Denemesi 01:48
Taş Kırma Makinesi Gelendost Denemesi 13.139 izlenme - 5 yıl önce Taş Kırma Makınesı Gelendost Isparta Deneme
Aksu Tarım - Ceviz Budamacılığı 09:02
Aksu Tarım - Ceviz Budamacılığı 10.098 izlenme - 4 yıl önce Aksu Tarım - Ceviz Budamacılığı 2014-05-07 16:09:44 günü skktsymmgb kanalına yüklediğim 'Aksu Tarım - Ceviz Budamacılığı' başlıklı videoyu izleyin. Kanalımıza ait diğer videolara ulaşmak ve güncel içerikleri takip etmek için www.izlesene.com/kanal/skktsymmgb kanalımıza göz atabilir ve abone olabilirsiniz. Keyifli seyirler...
Mevsimlik Tarım İşçilerinin Eve Dönüş Mutluluğu 00:11
Mevsimlik Tarım İşçilerinin Eve Dönüş Mutluluğu 1.797 izlenme - 9 ay önce Çeşitli illerden Nevşehir'e giden mevsimlik tarım işçileri, patates toplama işini bitirdiler. Paydos sevinçlerini ise kovalarını havaya fırlatarak gösterdiler.
alet küçük ama her işi yapıyor !! 04:59
alet küçük ama her işi yapıyor !! 22.111 izlenme - 8 yıl önce minyatür işmakinası ile her iş yapmak okadar kolayki izleyin
Massey Ferguson Mısır Silajı 09:06
Massey Ferguson Mısır Silajı 14.555 izlenme - 6 yıl önce Erzurum Narman İlçesinde Mısır Silajı 2012
Kubota B 2530 00:25
Kubota B 2530 11.316 izlenme - 6 yıl önce Kubota B 2530
Traktör Kepçe Ön Yükleyici / CANLI TARIM İŞ MAKİNALARI 03:09
Traktör Kepçe Ön Yükleyici / CANLI TARIM İŞ MAKİNALARI 16.333 izlenme - 6 yıl önce Traktör Kepçe , Traktör Ön Yükleyici Kepçe , Mini Beko Kazıcı Yükleyici , Hidrolik Kaya Kırıcı , Tomruk Yükleme Kepçesi , Rulo Sılaj Yükleme , Tomruk Yükleme-Taşıma , Taş Toplama Kovası , TRAKTÖRLER İÇİN Forklift , Kağıt sıkıştırma Ataşmanı , Traktör Ön Hidrolik Kol Teşkilatı ,Makina ve Ekipmanları , Damperli Römork , Su Tankeri imalatı ile sizlere Hizmet Veriyoruz , Her Türlü Arazi Şartlarında ve Her Mevsimde Düşmeyen Performans , Sağlamlık Hafiflik
Tumosan Ve Ls 02:09
Tumosan Ve Ls 12.423 izlenme - 6 yıl önce Tumosan Ve Ls
John Deere Goble 5065 E 01:55
John Deere Goble 5065 E 7.997 izlenme - 5 yıl önce 5065 22 Lı Goble ...elazığ
konya tarım fuarı genel slayt 03:34
konya tarım fuarı genel slayt 13.626 izlenme - 7 yıl önce tarım fuarı negel videolar tanıtım slayt
Massey Ferguson 02:41
Massey Ferguson 14.163 izlenme - 6 yıl önce Massey Ferguson
New Holland Td90d Bluemaster Pulluk Performansı 02:38
New Holland Td90d Bluemaster Pulluk Performansı 7.681 izlenme - 4 yıl önce New Holland Td90d Bluemaster Pulluk Performansı 5li 12 İnç...
Suyla Çalışan Erkunt70s 03:19
Suyla Çalışan Erkunt70s 6.747 izlenme - 4 yıl önce Suyla Çalışan Erkunt70s
John Deere 08:11
John Deere 7.310 izlenme - 5 yıl önce 160 Dönüm Tarlanın Balyasını Yükleme