Hoşgeldiniz!

teravih

Cübbeli Ahmet Hoca: Kafamı Kızdırmayın Teravihi 34 Rekate Çıkarırım 02:19
Cübbeli Ahmet Hoca: Kafamı Kızdırmayın Teravihi 34 Rekate Çıkarırım 29.090 izlenme - 4 ay önce Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, son sohbetinde Ramazan ayında kılınan Teravih namazının 8 rekat olarak kılınabileceğini söyleyenlere tepki göstererek "Bak 8'e indirmeye kalkma, kafamı bozarsan 34'e çıkarırım. Medine ehli 34'e çıkarmış. Onun için sen 20'yi kıl, öp başına koy" dedi. Cübbeli şunları söyledi: "8 rekat diye bir şey yok. Uyduran, kaydıranlara bakmayın. Kuvvetli rivayetler 20 rekattır. Hatta Mekke'dekiler her iki rekat arasında bir tavaf yaparlarmış. Onun için Medine'deki sahabeler demişler ki madem biz Mekke'de değiliz, tavaf yapamıyoruz, o tavafların da yerine 34'e çıkarmışlar. Bak 8'e indirmeye kalkma, kafamı bozarsan 34'e çıkarırım. Medine ehli 34'e çıkarmış. Onun için sen 20'yi kıl, öp başına koy. Sekize, mekize kaytarma."
Teravih Namazı Yoktur Abdülaziz Bayındır 06:16
Teravih Namazı Yoktur Abdülaziz Bayındır 1.874 izlenme - 1 yıl önce İlahiyatcı Abdulaziz Bayındır İslamda teravih namazı diye bir namaz yoktur peygamber böyle bir namaz kılmadı
Teravih Namazı Nasıl Kılınır? 02:50
Teravih Namazı Nasıl Kılınır? 2.557 izlenme - 2 yıl önce Teravih, Arapça tervîha kelimesinin çoğulu olup "rahatlatmak, dinlendirmek" gibi anlamlara gelir. Ramazan ayına mahsus olmak üzere yatsı namazından sonra kılman sünnet namazın her dört rekatının sonundaki oturuş, tervîha olarak adlandırılmış, sonradan bu kelimenin çoğulu olan teravih kelimesi ramazan gecelerinde kılınan nafile namazın adı olmuştur. Teravih, sünnet-i müekkededir. Kadın ve erkek için orucun değil rama­zan ayının sünnetidir. Teheccüt namazı 12 rekatı geçmediği halde, teravih namazı yirmi rekattır. Yatsı namazı kılındıktan sonra ve vitirden Önce kılı­nır. Teravihin cemaatle kılınması kifâî sünnettir. Teravih on selâm ile kılınır ve beş tervîha (dinlenme) yapılır. Yani her iki rekatta bir selâm verilip, her dört rekatta bir istirahat edilir. Besinci tervîhadan sonra yine cemaatle vitir namazı kılınır. Peygamberimiz ramazan gecelerini ihyaya daha fazla önem vermiş ol­makla birlikte, rivayetlerden anlaşıldığına göre bu, o gecelerde Peygamberi­mizin daha çok sayıda nafile namaz kıldığı anlamına değil, gecenin her zamankine göre daha büyük bir bölümünü ibadetle geçirdiği anlamına gel­mektedir. Teravih namazının 20 rekat olduğu çoğunluk tarafından kabul edil­mekle ve müslümanlar arasında yerleşik teamül de bu yönde olmakla bir­likte, zaman zaman bunun 20 rekat kılınmasının sünnete aykırı olduğu, 8 rekat kılınmasının daha doğru olacağı iddiaları gündeme gelmektedir. Bu sebeple teravihin rekat sayısını tesbit amacıyla teravih uygulamasının tarih­çesine bir göz atmak istiyoruz. Hz. Peygamber, teravih namazını birkaç gece dışında sürekli olarak tek başına kılmış ve arkadaşlarını "Kim ramazan namazını (teravih) inanarak ve sevabını Allah'tan bekleyerek kılarsa onun geçmiş günahtan bağışlanır" diyerek bu namaza teşvik etmiştir (Buharı, "Salâtü't-terâvîh", 1; Müslim, "Salâtü'l-müsâfîrîn", 174). Bu husustaki rivayetlerden birisi şöyledir: Hz. Peygamber ramazanda Mescid-i Nebevî'de itikâf için hasırdan bir hücre edinmişti. Ramazanın son on gününde birkaç gece (Âişe'nin rivayetine göre iki veya üç gece) buradan çıkıp cemaatle hem yatsı namazını hem de teravih namazını kılmıştı. İnsanlann yoğun ilgisini görünce bir gece yatsı namazını kıldırıp hücresine çekilmiş ve teravihi kıldırmak için çıkmamıştı. İnsanlar Hz. Peygamberin çıkacağını umdukları için beklemişler, hatta uyuduysa uyansın diye öksürmeye başlamışlardı. Hz. Peygamber (sabah namazı vaktinde) dışan çıkıp, orada bekleyenlere şöyle demiştir: . "Sizin teravih kılmak hususundaki arzunuzun farkındayım, bu namazı size kıldırmam için bir engel de yoktur, fakat teravihin size farz kılınmasından endişe ettiğim için çıkıp kıldırmadım. Şayet farz kılınacak olsa bunu hakkıyla yerine getiremezsiniz. Haydi evlerinize gidiniz. Farz namazlar dışında, kişinin kıldığı en faziletli namaz evinde kıldığı namazdır" (Buhârî, "Salâtü't-terâvîh", 2; Müslim, "Salâtü'l-müsâfîrîn", 178). Ebû Zerr'in bir rivayeti ise şöyledir; Hz. Peygamber ramazanın bitmesine bir hafta kalıncaya kadar bize farz dışında hiçbir namaz kıldırmadı. Rama­zanın 23. gecesinde gecenin ilk üçte biri geçinceye kadar bize namaz kıldır­dı. Ramazanın bitmesine altı gece kalınca bize namaz kıldırmadı. Beş gece kalınca, gecenin yarısı geçene kadar bize namaz kıldırdı. Ben, "Ey Allah'ın resulü, gecenin kalan yarısında da bize namaz kıldırsaydınız" deyince, Hz. Peygamber cevaben "İmam namazı bitirinceye kadar onunla namaz kılmak bütün geceyi ihya etmeye eşdeğerdir" buyurdu. Ramazanın bitmesine dört gece kala, gecenin üçte birine kadar beklediğimiz halde, Hz. Peygamber bize namaz kıldırmadı. Ramazandan üç gece kalınca Hz. Peygamber ehlini, ka­dınlarını ve arkadaşlarını topladı, bize bütün gece namaz kıldırdı. Namaz o kadar uzadı ki biz sahuru geçireceğiz sandık. Ramazanın geri kalan gecele­rinde Hz. Peygamber bize namaz kıldırmadı (Ebû Dâvûd, "Salât", 318). Kuvvetli rivayetler, Hz. Peygamber'in ramazanın son birkaç günü mes-cidde teravih namazı kıldırdığını göstermektedir. Bu rivayetlerde, teravihin kaç rekat olduğu belli değildir. Yine teravih namazına ilişkin bu rivayetlerin sunuluş şekli ve içeriğine bakılarak teravih namazının, sadece Hz. Peygam­berin son ramazan ayında söz konusu olduğu gibi bir izlenim de edinil­mektedir, çünkü teravih uygulaması, birkaç ramazan devam etmiş olsaydı, hiç değilse sayısı konusunda bir netlik elde edilmiş olurdu. Buhârî'deki ifadeye göre "Hz. Peygamber'in gece namazı" hususunda sorulan bir soruya cevaben Âişe şöyle demiştir: "Hz. Peygamber ramazan geceleri de dahil hiçbir gece on bir rekattan fazla nafile namaz kılmamtştır. Öyle bir dört rekat namaz kılardı ki, o dört rekatın ne kadar uzun ue ne denli güzel olduğunu hiç sorma! Ardından aynı şekilde bir dört rekat daha kılardı. Daha sonra üç rekat daha kılardı. Ben bir keresinde 'Ey Allah'ın resulü! Vitir kılmadan mı uyuyacaksın?' diyecek oldum, bana dedi ki: Ey Âişe, benim gözlerim uyur ama kalbim uyumaz" (Buhârî, "Salâtü't-terâvîh", 1). Bu rivayete göre Hz. Peygamber'in geceleyin kıldığı nafile namaz üç rekatlık vitir hariç tutulacak olursa toplam sekiz rekat olmaktadır. Hz. Peygamber'in, arkadaşları ile sekiz rekat teravih, sonra da vitir kıldığına dair olan rivayetler de dikkate alınacak olursa, teravih namazını sekiz rekat kıldığı ortaya çıkmaktadır. Öte yandan Hz. Peygamber'in teravih namazını 20 rekat kıldırdığına dair bir rivayet de bulunmaktadır. Hadis bilginleri bu rivayetin, öteki meşhur rivayetlere aykırı olduğu ve senedinde cerhedilmiş bir kişi bulunduğu için zayıf olduğunu söylemişlerdir. Teravih namazı konusunda sahabe uygulamasına gelince; Hz. Peygamber'in vefatından sonra Ebû Bekir ve kısmen de Ömer döneminde teravih namazı münferiden, yani cemaat olmaksızın kılınmaktaydı. Bir ramazan gecesi Ömer mescide çıktığında, halkın dağınık bir şekilde teravih namazı kıldığını görmüş ve dağınık bir şekilde kılmak yerine insanları bir imamın arkasında toplayıp teravih namazının cemaatle daha derli toplu ve düzenli bir şekilde kılınmasının uygun olacağını düşünmüş ve ertesi gün Übey b. Kâ'b'i teravih imamı tayin etmiştir. Ömer insanların bu şekilde derli toplu ve düzenli olarak teravih namazı kılmalarını da "Bu ne de güzel bir yeniliktir!" diye nitelemiştir. Yenilik diye tercüme ettiğimiz bid'at kelimesi, Hz. Peygam­ber zamanında olmayıp, ondan sonra ortaya çıkan anlayış ve uygulamalar için kullanılmaktadır. Teravih namazı, Hz. Peygamber tarafından birkaç kez cemaatle kılındığına göre, Hz. Ömer'in "Bu ne güzel bir yeniliktir" sözü, te­ravih namazı kılmanın bir yenilik olduğunu göstermez. O halde Hz. Ömer bu sözle ya teravihin düzenli olarak cemaatle kılınmasını, ya Hz. Peygam­berin kıldığı sayıya ziyade yapılmış olmasını, yani sekizden yirmiye çıka­rılmış olmasını, ya da her ikisini birlikte kastetmiş olacaktır. Öte yandan, sahabe zamanında teravih namazının yirmi rekat kılındığı ko­nusunda icma bulunduğu ileri sürülmektedir. Mâlik, Muuatta adlı eserinde Hz. Ömer'in, Übey b. Kâ'b ile Temim ed-Dârî'yi ramazanda cemaate 11 rekat namaz kıldırmak üzere teravih imamı tayin ettiğini, imamın her rekatta yaklaşık 100 âyet okuduğunu, kıyamın uzaması sebebiyle bir kısım cemaatin bastona dayan­mak ihtiyacını hissettiğini ve fecrin doğmasına yakın bir zamanda evlere dağıl­dıklarını kaydetmiştir. Kimi bilginler teravih namazının 11 rekat kılındığı riva­yetinin yanlış olduğunu ileri sürerken, kimileri 11 rekat kılma uygulamasının teravihin cemaatle kılınmaya başladığı ilk günlere ait olduğu, sonralan teravih namazının 20 olarak yerleştiği yorumunda bulunmuşlardır. Bu yorum, Hz. Peygamber'in 11 rekat dışında gece namazı kılmadığı rivayetiyle uyumludur. Bu rivayetlerden anlaşıldığına göre teravih namazı sekiz rekat olarak kıldırılıyor, fakat her bir rekatta yaklaşık 100 ayet okunduğu için bu namaz oldukça uzun sürüyordu. Maksat belli bir sayıda namaz kılmak değil, geceyi ihya etmek olduğu için gitgide, her bir rekatta okunan âyet sayısı azaltılmış, buna mukabil teravihin rekat sayısı artırılmıştır. Ömer'in uygulamasıyla bu sayı 20 olarak yerleşmiş, Hz. Osman ve Hz. Ali zamanında ve daha sonra­ları bu şekilde devam etmiştir. Gerek Sünnî gerek Şiî fıkıh mezhepleri içinde teravih namazının 20 rekattan az olduğunu söyleyen bir mezhep yoktur. Bu açıklamalara göre teravih namazının sekiz rekatının Hz. Peygam­ber'in sünneti, geri kalan 12 rekatının ise, teravihin 20 rekat olduğuna dair zayıf rivayet dikkate alınmayacak olursa, sahabenin sünneti ve İslâm üm­metinin ramazan ayını ihya gayesiyle yaşattığı geleneği olduğu ortaya çık­maktadır. Bu durumu birbirinden ayırmak için bazı Hanefîler teravih nama­zının ilk sekiz rekatının râtibe sünnet, geri kalan 12 rekatının ise müstehap olduğunu söylemişlerdir.
Abdülaziz Bayındır: İslam'da Teravih Namazı Yoktur 01:00
Abdülaziz Bayındır: İslam'da Teravih Namazı Yoktur 1.211 izlenme - 3 yıl önce Abdülaziz Bayındır: İslam'da Teravih Namazı Yoktur1
Teravih Namazı Nasıl Kılınır? 03:29
Teravih Namazı Nasıl Kılınır? 818 izlenme - 3 yıl önce Teravih Namazı Nasıl Kılınır?
Engin Noyan'dan Teravih Eleştirisi 02:00
Engin Noyan'dan Teravih Eleştirisi 514 izlenme - 2 yıl önce Engin Noyan'dan Teravih Eleştirisi
Teravih Namazı 01:23
Teravih Namazı 224 izlenme - 1 yıl önce 02.10.2015 günü Diyanet İşleri Başkanlığı kanalına yüklediğim 'Teravih Namazı' başlıklı videoyu izleyin. Kanalımıza ait diğer videolara ulaşmak ve güncel içerikleri takip etmek için www.izlesene.com/diyanet kanalımıza göz atabilir ve abone olabilirsiniz. Keyifli seyirler...
Teravih Namazı Nasıl Kılınır? 02:31
Teravih Namazı Nasıl Kılınır? 557 izlenme - 2 yıl önce 11 ayın sultanı Ramazan ayının gelmesi ile birlikte yukarıdaki soruların cevabı birçok kişi tarafından merak ediliyor. Teravih kelime kökü olarak, terbiha kelimesinin çoğuludur. Buda türkçedeki rahat kelimesine karşılık geliyor. Teravih namazı kılınırken ara verildiği zamanlarda dinlenme, istirahat etme bölümleri olduğu için namaza bu isim verilmiştir. TERAVİH NAMAZI NASIL KILINIR? Diğer nafile namazlardan teravih namazının kılınışın bir farkı yoktur. Yani iki rekât bir namaz nasıl kılınıyorsa, mesela sabah namazının sünneti diyelim teravih namazının iki rekâtı o şekilde kılınır. Ondan sonraki bütün rekâtlar da bir birinin benzeridir. Sabah namazının iki rekat sünnetini veya farzını ölçü alabiliriz. Teravih namazı yatsı ile vitir arasında kılınmalıdır. TERAVİH NAMAZINI CEMAATLE KILMAK Teravih namazının cemaatle kılınması kifaî sünnettir; yani, bir yerleşim yerinde en az bir mecliste cemaatle teravih namazının kılınması gerekir. İki rekâtta bir selâm vererek kılınması en faziletli olanıdır. Aralarda salât u selâm, cevşen-i kebîr, esma-ı ilahî ve "hizbu'l-hasin", "hizbu'l-masun" gibi dualar okunabilir. TERAVİH NAMAZI KAÇ REKAT? Günümüzde bazıları Hazreti Aişe validemizden rivayet edilen bir hadisi esas alarak teravih namazının sekiz rekât olduğu üzerinde ısrarla durmaktadırlar. Ne var ki, İbn Abbas (radıyallahu anh) Peygamber Efendimiz'in Ramazan'da yirmi rekât ve vitir kıldırdığını rivayet etmiştir. Dahası, bu hususta sahabe efendilerimizin fiili icması vardır. Nitekim teravih namazı Hanefî, Şafiî, Hanbelî mezheplerine göre yirmi rekâttır. Malikî mezhebinde ise yirmi ve otuz altı rekât olduğu şeklinde iki görüş vardır; yirmi rekât olduğu fikri daha yaygındır. Binaenaleyh, çok yaşlı ve hasta kimseler, sadece sekiz rekâta güç yetirebiliyorlarsa, hiç olmazsa o kadarını eda etmeli; ama gücü ve kuvveti yerinde olan mü'minler teravih namazını mutlaka yirmi rekât olarak ikame etmelidirler. HATİMLE TERAVİH NAMAZI Ulema, teravih namazını Kur'an-ı Kerîm'i en az bir kere hatmederek kılmanın sünnet, birden fazla hatimle ikame etmenin ise bir fazilet olduğunu belirtmişlerdir. Selef-i salihîn, Ramazan boyunca teravihte Kur'an'ın hepsini okumuş veya okuyan birinin arkasında namaz kılmışlardır. Ne var ki, daha sonraki dönemlerde cemaatin durumu nazar-ı itibara alınarak, teravih namazını insanları camiden uzaklaştırmayacak bir şekilde kıldırmanın daha uygun olduğu görüşü ağırlık kazanmıştır.
Kabe'de Teravih namazı.... 02:51
Kabe'de Teravih namazı.... 1.106 izlenme - 4 yıl önce Kabe'de ilk teravih Ramazan ayının ilk teravih namazını Müslümanların kıblesi Kabe'nin içinde bulunduğu Mescid-i Haram'da kılmak isteyen binlerce Müslüman Me...
Teravih Nedir? - Sokak Röportajı 11:35
Teravih Nedir? - Sokak Röportajı 455 izlenme - 2 yıl önce Teravih Nedir? - Sokak Röportajı
Teravih Namazı 01:23
Teravih Namazı 175 izlenme - 1 yıl önce Teravih Namazı..
İnce İnce Yasemince -  Gülazer 08:14
İnce İnce Yasemince - Gülazer 278 izlenme - 1 yıl önce Türk televizyon tarihinin en çakal karakterlerinden biri olan gülazer,ramazan özel nostaljisi ile karşımızda..
Teravih 00:51
Teravih 472 izlenme - 4 yıl önce derizbin teravih
Cuma Teravih Namazı Sahur Davulcu 05:13
Cuma Teravih Namazı Sahur Davulcu 1.275 izlenme - 8 yıl önce 05 Ekim 2008-Yıldız Köyü cuma namazı,tervaih namazı,ramazan davulu...Akif Tekin abiden ezan....
Jet İmam 02:04
Jet İmam 189 izlenme - 1 yıl önce Teravih namazını jet hızıyla kıldıran imam, camide imama yetişemeyip bırakan bir kişi tarafından böyle çekildi.
Teravih Sırasında Sokağa Çıkma Yasağı Koymak 05:55
Teravih Sırasında Sokağa Çıkma Yasağı Koymak 297 izlenme - 2 yıl önce 1994 yılında çorum merkeze bağlı eskiceköy'ünde gerçekleşen yasak. Muhtar, yasağı uymayanların vurulacağını duyurmuş ve köy bekçisi dışarda gördüğü bir kişiyi çifteyle vurmuş.
teravih namazı faziletleri 06:17
teravih namazı faziletleri 477 izlenme - 5 yıl önce teravih namazı faziletleri
Teravih Namazı Faziletleri - Cübbeli Ahmet Hoca 57:32
Teravih Namazı Faziletleri - Cübbeli Ahmet Hoca 297 izlenme - 2 yıl önce Cübbeli Ahmet Hoca-teravih Namazı Faziletleri
Teravih Namazı Nasıl Kılınır ? 10:23
Teravih Namazı Nasıl Kılınır ? 300 izlenme - 3 yıl önce Teravih Namazı Nasıl Kılınır
Cemaate 7 Dakikada Teravih Namazı Kıldırdı 00:37
Cemaate 7 Dakikada Teravih Namazı Kıldırdı 158 izlenme - 1 yıl önce Endonezya'nın Blitar şehrindeki camide, teravih namazını 7 dakikada kıldıran imam Müslüman aleminin tepkisini çekti.
Gencin Teravihle İmtihanı - Cennete Gideydik İyiydi 1 02:22
Gencin Teravihle İmtihanı - Cennete Gideydik İyiydi 1 140 izlenme - 1 yıl önce Sözler Köşkü Ramazan Videoları serisinin ilkinde Teravih Namazı'na değindik. Yorum yapmayı unutmayın. Sözler Köşkü Web Sitesi: http://www.sozlerkosku.com Sözler Köşkü Facebook: https://www.facebook.com/SozlerKoskuIzmir Sözler Köşkü Youtube: https://www.youtube.com/user/sozlerkosku Sözler Köşkü Twitter : https://twitter.com/sozler_kosku
Teravih Namazı Nasıl Kılınır - Hayat  Ve İnsan 02:49
Teravih Namazı Nasıl Kılınır - Hayat Ve İnsan 262 izlenme - 4 yıl önce Teravih Namazı Nasıl Kılınır Hayat ve İnsan
Mehmet Ali Can - Kuştepe Camii İmam Hatibi - Regaib Kandili 26:45
Mehmet Ali Can - Kuştepe Camii İmam Hatibi - Regaib Kandili 540 izlenme - 3 yıl önce 16 Mayıs 2013 Tarihinde İstanbul Şişli Kuştepe Camii İmam Hatibi, Hafız Mehmet Ali Can, Regaib Kandili'nin Önemi İle İlgili Sohbet
Halk TV'nin İlginç Ramazan Fragmanı - #DirenRamazan 01:23
Halk TV'nin İlginç Ramazan Fragmanı - #DirenRamazan 150 izlenme - 1 yıl önce Halk Tv yeni hazırladığı bu ramazan ayı programının fragmanında bu görüntülere ve yorumlara yer vermiş.
Adnan Zeki Bıyık - Bir Teravih Sonrası Tesbihat 02:27
Adnan Zeki Bıyık - Bir Teravih Sonrası Tesbihat 209 izlenme - 3 yıl önce Çorum Ortaköy Müftüsü Adnan Zeki Bıyık, Vaazdan İndi Müezzinlik Yaptı, Tesbihat Bölümünü Kaydettik.
teravih namazı 10:18
teravih namazı 192 izlenme - 5 yıl önce bu sohbette. teravih namazının müekked yani kuvvetli sünnet olduğu ve faziletleri anlatılmaktadır.
Jet Hızında Teravih 01:35
Jet Hızında Teravih 53 izlenme - 1 yıl önce Jet hızında teravih Gebze-Güzeller Camiinde kılınan hatimle teravih namazından yapılan çekimi izleyin. Kıldıran Hakif Sekmen Hoca. Teravih namazını jet hızıyla kıldıran imam, camide imama yetişemeyip bırakan bir kişi tarafından böyle çekildi.
 Kabe'de ilk teravih 04:24
Kabe'de ilk teravih 52 izlenme - 1 yıl önce Mübarek Ramazan ayının başlamasıyla birlikte Müslümanların kıblesi Kabe'de dün gece ilk teravih namazı kılındı. Ramazan ayının ilk teravih namazı dün gece kılındı. Teravih namazını kutsal topraklarda eda etmek isteyen çok sayıda Müslüman, Kabe'nin de içinde bulunduğu alanı çevreleyen Mescid-i Haram'a akın etti. Kabe'deki ilk teravih Suudi televizyonları tarafından canlı olarak yayınlandı. Bir yanda Kabe'yi tavaf eden bir yanda ise teravih namazını kılan Müslümanların yer yer ağlayarak dua etmeleri de ekrana yansıdı.
İlk Teravih Kılındı(2011)/ Perşembe Yeni Camii 00:20
İlk Teravih Kılındı(2011)/ Perşembe Yeni Camii 148 izlenme - 3 yıl önce Perşembe Beldesi Perşembe Yeni (orta) Camii, 31 Temmuz 2011 Pazar ,ilk teravih kılındı
KEFARET ORUCU YOKTUR TERAVİH NAMAZI YOKTUR BATILDIR VE ADETLİ HAYIZLI REGLİ KADIN ORUÇ TUTABILIR 10:40
KEFARET ORUCU YOKTUR TERAVİH NAMAZI YOKTUR BATILDIR VE ADETLİ HAYIZLI REGLİ KADIN ORUÇ TUTABILIR 22 izlenme - 5 ay önce 1333 SENE İÇİNDE YAŞAMIŞ OLAN HERKESİ VE “BU ZAMANDA YAŞAYAN 8 MİLYAR İNSANIN HEPSİNİ HEM MUAYYEN HEM UMUM HEM SİLSİLE OLARAK TEKFİR EDİYORUM”ASL-İ KAFİR DİYORUM. 1333 SENE İÇİNDE OLAN: TÜM DEVLET’LERE. VE BU ZAMANDAKİ: ( 215’E YAKIN ) DEVLETLERE: “KAFİR DEVLETLER- KÜFÜR HÜKÜMETLER” DİYORUM. VE TÜM HALKINI; “HEM TEK-TEK MUAYYEN OLARAK, HEM UMUM, HEMDE SİLSİLE OLARAK, TAMAMINI TEKFİR EDİYORUM”HEPSİDE: ASL-İ KAFİRDİR. MÜSLÜMAN DEĞİLLERDİR. HEPSİ: KENDİNİ MÜSLÜMAN ( SANAN ) CEHENNEMLİK İMANSIZLARDIR! 1-1333 SENE İÇİNDE YAŞAMIŞ: ALİM’LERE ASL-İ KAFİR DİYORUM! 2-1333 SENE İÇİNDE YAŞAMIŞ: ŞEYH’LERE ASL-İ KAFİR DİYORUM! 3-1333 SENE İÇİNDE YAŞAMIŞ: İMAM’LARA ASL-İ KAFİR DİYORUM! 4-1333 SENE İÇİNDE YAŞAMIŞ: MÜCTEHİD’LERE ASL-İ KAFİR DİYORUM! 5-1333 SENE İÇİNDE YAŞAMIŞ: ŞEYHUL İSLAMLARA ASL-İ KAFİR DİYORUM! 6-1333 SENE İÇİNDE YAŞAMIŞ: MÜFESSİR’LERE ASL-İ KAFİR DİYORUM! 7-1333 SENE İÇİNDE YAŞAMIŞ: CUMHUR ULEMA’LARA ASL-İ KAFİR DİYORUM! 8-1333 SENE İÇİNDE YAŞAMIŞ: MUHADDİS’LERE ASL-İ KAFİR DİYORUM! 9-1333 SENE İÇİNDE YAŞAMIŞ: FAKİH’LERE ASL-İ KAFİR DİYORUM! 10-1333 SENE İÇİNDE YAŞAMIŞ: MÜCEDDİD’LERE ASL-İ KAFİR DİYORUM! 11-1333 SENE İÇİNDE YAŞAMIŞ: TÜM CEMAAT’LERE TÜM GRUP’LARA TÜM TAİFE’LERE TÜM CİHAD CEPHE’LERE ASL-İ KAFİR DİYORUM! 1-EBU HANİFE: ASL-İ KAFİRDİR. TAKLİD EDENLER: ASL-İ KAFİRDİR! 2-MALİKİ: ASL-İ KAFİRDİR. TAKLİD EDENLER: ASL-İ KAFİRDİR! 3-AHMED BİN HANBEL: ASL-İ KAFİRDİR. TAKLİD EDENLER: ASL-İ KAFİRDİR! 4-ŞAFİİ: ASL-İ KAFİRDİR. TAKLİD EDENLER: ASL-İ KAFİRDİR! GÜNÜMÜZDE KENDİNE SÜNNİ İSMİ VEREN KENDİNİ MÜSLÜMAN SANAN ASL-İ KAFİRLERİN KÜTÜB-Ü SİTTE '6 HADİS KİTABI' KÜTÜB-Ü TİS-A '9 HADİS KİTABI' YAZARLARI OLAN: 1-BUHARİ: ASL-İ KAFİRDİR! 2-MUSLİM: ASL-İ KAFİRDİR! 3-TİRMİZİ: ASL-İ KAFİRDİR! 4-EBU DAVUD: ASL-İ KAFİRDİR! 5-NESA-İ: ASL-İ KAFİRDİR! 6-İBNİ MACE: ASL-İ KAFİRDİR! 7-MUVATTA: İMAM MALİK ASL-İ KAFİRDİR! 8-MÜSNED: AHMED BİN HANBEL ASL-İ KAFİRDİR! 9-DARİMİ: ASL-İ KAFİRDİR! GÜNÜMÜZDE KENDİNE Şİ-A İSMİ VEREN KENDİNİ MÜSLÜMAN SANAN ASL-İ KAFİRLERİN KÜTÜB-Ü ERBE-A '4 HADİS KİTABI' YAZARLARI OLAN : 1-EL-KAFİ: CAFER MUHAMMED EL-KULEYNİ ASL-İ KAFİRDİR! 2-MEN LA YEHZURUHUL FAKİH: ŞEYH SADIK ASL-İ KAFİRDİR! 3-TEHZİBUL AHKAM: EBU CAFER ET-TUSİ ASL-İ KAFİRDİR! 4-EL-İSTİBSARU FİMA UHTİLİFE FİHİ MİNEL EHBAR: EBU CAFER ET-TUSİ ASL-İ KAFİRDİR! NECDİ’LERİN HEPSİ ASL-İ KAFİRDİR. VE BU ZAMANDAKİ "BİZ NECDİ’YİZ BİZ SELEFİ’YİZ BİZ EHLİ SÜNNETİZ" DİYENLERİN HEPSİDE: ASL-İ KAFİRDİR! 1-MUHAMMED BİN ABDULVEHHAB: ASL-İ KAFİRDİR! 2-OĞULLARIDA> TORUNLARIDA> TALEBELERİDE> BABASIDA> DEDESİDE: ASL-İ KAFİRDİR! 3-İBNİ TEYMİYYE: ASL-İ KAFİRDİR! 4-İBNİ KAYYİM EL-CEVZİYYE: ASL-İ KAFİRDİR! 5-ZEHEBİ ASL-İ KAFİRDİR! 6-İBNİ KESİR ASL-İ KAFİRDİR! 7-TABERİ: ASL-İ KAFİRDİR! EN BÜYÜK: HÜCCET-BEYYİNE-DELİL-HİKMET-VAHİY-NAS'DA: 1-KUR-AN'I KERİM'DİR- AYETLERDİR. 2-KUR-AN'I KERİME UYAN SAHİH HADİSLERDİR- SAHİH SÜNNETLERDİR. 3-İCMA-İ ÜMMETİ, 4-KIYAS'I FUKEHA'YI, RED-İNKAR”EDEN: TAM BİR 'MUVAHHİD' MÜSLÜMANDIR