Hoşgeldiniz!

tilavet

Yasin Suresi - Ok Takipli Kur'an-ı Kerim Tilaveti 25:23
Yasin Suresi - Ok Takipli Kur'an-ı Kerim Tilaveti 100.055 izlenme - 4 yıl önce Yasin Suresi - Ok Takipli Kur'an-ı Kerim Tilaveti yasin Suresi - Ok Takipli Kur'an-ı Kerim Tilaveti Videosunu Bu Kanaldan İzleyebilirsiniz
Kadir Suresi (Takipli Kur'an-ı Kerim Tilaveti) 01:00
Kadir Suresi (Takipli Kur'an-ı Kerim Tilaveti) 1.971 izlenme - 5 ay önce Anlamı Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle. 1- Biz o (Kur'ân)nu Kadir gecesinde indirdik. 2- Kadir gecesinin ne olduğunu sen nereden bileceksin? 3- Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. 4- Melekler ve Ruh (Cebrail veya Ruh adındaki melek) o gece Rablerinin izniyle, her iş için inerler. 5- O gece, tanyeri ağarıncaya kadar süren bir selâmettir.
Tilavet Secdesi Nasıl Yapılır Video 02:24
Tilavet Secdesi Nasıl Yapılır Video 7.311 izlenme - 3 yıl önce http://ehlemvesehlem.wordpress.com/2011/08/30/tilavet-secdesi-nasil-yapilir/ tilavet secdesi
Abdullah Altun - Yasin Suresi (Mealli) 21:27
Abdullah Altun - Yasin Suresi (Mealli) 3.921 izlenme - 1 yıl önce Yasin Suresi'ni bir de Abdullah Altun kardeşimizden dinliyoruz. Yasin suresi, Mekke'de inmiş oIup üç ana konuyu kapsamaktadır. BunIar, ÖIdükten sonra diriIme ve haşre iman, beIde haIkının kıssası ve ÂIemIerin Rabbi'nin birIiğini gösteren kesin deIiIIerdir ve 83 Ayet'tir, Kuran-ı Kerimin en büyük suresi oIarak kabuI ediIir. Yasin suresi, vahyin doğruIuğu ve Hz. Muhammed (s. a. v. )'in peygamberIiğinin gerçek oIduğuna dair Kur'an-ı Kerim üzerine yemin iIe başIar. Sonra azgınIık ve sapıkIıkta devam eden ve peygamberIerin efendisi Muhammed b. AbduIIah'ı (s. a. v. ) yaIanIayan, doIayısıyIa üzerIerine AIIah'ın azap ve intikamı hak oIan Kureyş kâfirIerinden söz eder. Sonra bu sure vahyi ve peygamberIiği yaIanIamanın sonucundan sakındırmak maksadıyIe, peygamberIeri yaIanIamış oIan Antakya beIdesinin haIkı iIe iIgiIi kıssayı anIatır. Bunu, Kur'an'ın; ret ve öğüt aIınması için kıssaIarı anIatma hususundaki üsIubuyIa ifade eder. Yasin suresi, kavmine nasihat eden, sonunda kavmi tarafından öIdürüIen ve Yüce AIIah tarafından cennete sokuIan mü'min davetçi Habîbu'n-neccâr'ın durumunu anIatır. Onu öIdürenIeri, Yüce AIIah mühIet vermeksizin öIdürücü ve yok edici şiddetIi bir sesIe cezaIandırmıştır. Yasin suresi, bu harika kâinatta AIIah'ın birIiğini ve gücünü gösteren deIiIIerden söz eder. Buna, içinde hayat buIunan kupkuru arz sahnesinden başIayarak sırasıyIa, gündüzün kendisinden sıyrıImasıyIa kapkaranIık bir haI aIan gece sahnesinden, AIIah'ın kudretiyIe, sapmadan bir yörüngede dönen parIak güneş sahnesinden, yörüngeIerinde derece derece şekiI aIan aydan ve. iIk insanIarın nesiIIerini yükIenip taşıyan doIu gemiden bahseder ki bunIarın hepsi AIIah'ın gücünü gösteren apaçık deIiIIerdir. Yasin suresi, kıyamet ve onun korkunç haIIerinden, üfürüIdüğünde insanIarın kabirIerinden kaIkacağı diriIiş ve haşir üfürüğünden, cennet ve cehennem ehIinden, o korkunç günde mü'minIerIe suçIuIarın birbirIerinden ayırt ediIeceğinden, neticede bahtiyarIarın Naîm cennetIerinde, bedbahtIarın da cehennemin aIt tabakaIarında yer aIacağından bahseder. Yasin suresi, "öIdükten sonra diriIme ve hesap" deniIen ana konuyu eIe aIıp onun meydana geIeceğine dair kesin deIiIIeri anIatarak sona erer.
Kuran Ziyafeti Medine İmamları Müthiş Kuran Tilaveti 02:13
Kuran Ziyafeti Medine İmamları Müthiş Kuran Tilaveti 13.113 izlenme - 4 yıl önce Kuran Ziyafeti Medine İmamları Kuran Dinle Mütiş Kuran Tilaveti
Mülk Suresi (Ok Takipli Kur'an-ı Kerim Tilaveti) 02:46
Mülk Suresi (Ok Takipli Kur'an-ı Kerim Tilaveti) 885 izlenme - 5 ay önce Mülk suresi meali Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla 1- Mutlak hükümranlık elinde olan Allah, yüceler yücesidir ve O'nun her şeye gücü yeter. 2- O ki, hanginizin daha güzel davranacağını sınamak için ölümü ve hayatı yaratmıştır. O, mutlak galiptir, çok bağışlayıcıdır. 3- O ki, birbiri ile ahenktar yedi göğü yaratmıştır. Rahman olan Allah'ın yaratışında hiçbir uygunsuzluk göremezsin. Gözünü çevir de bir bak, bir bozukluk görebiliyor musun? 4- Sonra gözünü, tekrar tekrar çevir bak; göz "aradığı bozukluğu bulmaktan" aciz ve bitkin halde sana dönecektir. 5- Andolsun ki biz, "dünyaya" en yakın olan göğü kandillerle donattık. Bunları şeytanlara atış taneleri yaptık ve onlara alevli ateş azabını hazırladık. 6- Rablerini inkar edenler için cehennem azabı vardır. O, ne kötü dönüştür! 7- Oraya atıldıklarında, onun kaynarken çıkardığı uğultuyu işitirler. 8- Neredeyse cehennem öfkesinden çatlayacak! Her ne zaman oraya bir topluluk atılsa, onun bekçileri onlara: Size, "bu azap ile" korkutucu bir peygamber gelmemiş miydi? diye sorarlar. 9- Onlar şöyle cevap verirler: Evet, doğrusu bize, "bu azap ile" korkutan bir peygamber gelmişti; fakat biz "onu" yalan saymış ve: Allah'ın bir şey gönderdiği yok; siz olsa olsa büyük bir sapıklık içindesiniz! demiştik. 10- Ve: Şayet kulak vermiş veya aklımızı kullanmış olsaydık, "şimdi" şu alevli cehennemin mahkumları arasında olmazdık! diye ilave ederler. 11- Böylece günahlarını itiraf ederler. Artık "Allah'ın rahmetinden" uzak olsun, o alevli cehennemin mahkumları! 12- Fakat daha görmeden Rablerinden "azabından" korkanlara gelince, onlar için gerçekten hem bağışlanma hem de büyük mükafat vardır. 13- Sözünüzü ister gizleyin, ister açığa vurun; bilin ki O, kalplerin içindekini bilmektedir. 14- Hiç yaratan bilmez mi? O, en ince işleri görüp bilmektedir ve her şeyden haberdardır. 15- Yeryüzünü size boyun eğdiren O'dur. Şu halde yerin omuzlarında "üzerinde" dolaşın ve Allah'ın rızkından yeyin. Dönüş ancak O'nadır. 16- Gökte olanın, sizi yere batırıvermeyeceğinden emin misiniz? O zaman yer sarsıldıkça sarsılır. 17- Yahut gökte olanın üzerinize taş yağdıran "bir fırtına" göndermeyeceğinden emin misiniz? İşte "bu" tehdidimin ne demek olduğunu yakında bileceksiniz! 18- Andolsun ki, onlardan öncekiler de "bunu" yalan saymışlardı; ama benim karşılık olarak verdiğim azap nasıl olmuştu! 19- Üstlerinde kanatlarını aça-kapata uçan kuşları "hiç" görmediler mi? Onları "havada" rahman olan Allah'tan başkası tutmuyor. Şüphesiz O her şeyi görmektedir. 20- Rahman olan Allah'a karşı şu size yardım edecek askerleriniz hani kimlerdir? İnkarcılar ancak derin bir gaflet içinde bulunmaktadırlar. 21- Allah size verdiği rızkı kesiverse, size rızık verebilecek olan kimdir? Hayır, onlar azgınlık ve nefrette direnip durmaktadırlar. 22- Şimdi "düşünün bakalım", yüz üstü kapanarak yürüyen mi "varılacak" yere daha iyi erişir, yoksa doğru yolda düzgün yürüyen mi? 23- "Resulüm!" De ki: Sizi yaratan, size işitme duyusu, gözler ve kalpler veren O'dur. Ne az şükrediyorsunuz! 24- De ki: Sizi yeryüzünde çoğaltıp yayan O'dur; ancak O'nun huzuruna gelip toplanacaksınız. 25- "Doğru sözlü iseniz "söyleyin", bu tehdit hani ne zaman "gerçekleşecek"?" derler. 26- De ki: O bilgi, ancak Allah'a mahsustur. Ben ise sadece apaçık bir uyarıcıyım. 27- Ama onu "azabı" yakından gördükleri zaman, inkar edenlerin yüzleri kararacak ve "kendilerine": İşte sizin isteyip durduğunuz budur! denecektir. 28- De ki: Allah beni ve beraberimdekileri "sizin istediğiniz üzere" yok etse veya "öyle olmayıp da" bizi esirgese, "söyleyin bakalım" inkarcıları yakıcı azaptan kurtaracak kimdir? 29- De ki: "Sizi imana davet ettiğimiz" O "Allah" çok esirgeyicidir; biz O'na iman etmiş ve sırf O'na güvenip dayanmışızdır. Siz kimin apaçık bir sapıklık içinde olduğunu yakında öğreneceksiniz! 30- De ki: Suyunuz çekiliverse, söyleyin bakalım, size kim bir akar su getirebilir?
Bakara Suresi - 30-32 Kuran Tilaveti 14:16
Bakara Suresi - 30-32 Kuran Tilaveti 9.159 izlenme - 4 yıl önce Bakara Suresi - 30-32 Kuran Tilaveti Kuran Dinle 30 – “Ve iz kale rabbüke lil melaiketi innı caılün fil erdı halıfeh* kalu e tec'alü fıha mey yüfsidü fıha ve yesfiküd dima'* ve nahnü nüsebbihu bi hamdike ve nükaddisü lek* kale innı a'lemü ma la ta'lemun.” [“Bir zamanlar Rabb'in meleklere: "Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım" demişti. (Melekler): "A!.. Orada bozgunculuk yapacak ve kan dökecek birisini mi yaratacaksın? Oysa biz seni överek tesbih ediyor ve seni takdis ediyoruz" dediler. (Rabb'in): "Ben sizin bilmediklerinizi bilirim." dedi.”] (elmalı)
İçinizi Titretecek Tilavet 3 - Kıyamet Suresi (Mealli) 05:40
İçinizi Titretecek Tilavet 3 - Kıyamet Suresi (Mealli) 5.007 izlenme - 3 yıl önce 75-KIYAMET: 1 - Hayır, yemin ederim o kıyamet gününe. 2 - Yine hayır, yemin ederim o sürekli kendini kınayan nefse. 3 - İnsan, kendisinin kemiklerini bir araya toplayamayacağımızı mı sanıyor? 4 - Evet, bizim onun parmak uçlarını bile aynen eski haline getirmeye gücümüz yeter. 5 - Fakat insan günahı devam ettirmek ister. 6 - O kıyamet günü ne zaman? diye sorar. 7 - Ne zaman ki o göz şimşek çakar, 8 - Ay tutulur, 9 - Güneş ve ay toplanır, 10 - İşte o gün insan, "kaçacak yer neresi?" der. 11 - Hayır, hayır, yok bir siper. 12 - O gün varılıp durulacak yer, ancak Rabbinin huzurudur. 13 - O gün insana, yapıp öne sürdüğü ve geri bıraktığı ne varsa bildirilir. 14 - Doğrusu insan kendi nefsini görür, 15 - Bir takım özürler ortaya atsa da. 16 - Onu hemen okumak için dilini depretme. 17 - Kuşkusuz onu toplamak ve okumak bize aittir. 18 - O halde biz onu okuduğumuz zaman sen onun okunuşunu takip et. 19 - Sonra onu açıklamak da bize aittir. 20 - Hayır, siz peşin olanı (dünyayı) seviyorsunuz da 21 - Ahireti bırakıyorsunuz. 22 - Yüzler var ki o gün ışıl ışıl parlar. 23 - Rabbine bakar. 24 - Yüzler de var ki o gün asıktır. 25 - Anlar ki kendisine belkıran (bel kemiklerini kıran belalı bir iş) yapılır. 26 - Hayır hayır, ne zaman ki can köprücük kemiklerine dayanır, 27 - "Tedavi edebilecek kimdir?" denilir. 28 - Can çekişen bunun o ayrılık anı olduğunu anlar. 29 - Bacak bacağa dolaşır.. 30 - İşte o gün sevk, ancak Rabbinedir. 31 - Fakat o, ne sadaka verdi, ne namaz kıldı. 32 - Fakat yalanladı ve döndü. 33 - Sonra da çalım sata sata ailesine gitti. 34 - Gerektir o bela sana, gerek. 35 - Evet, gerektir o bela sana gerek. 36 - İnsan başıboş bırakılacağını mı sanır? 37 - O, dökülen erlik suyundan bir damla (sperm) değil miydi? 38 - Sonra bir aleka (embriyon) oldu da Rabbi onu biçime koydu, sonra şekil verdi. 39 - Ondan da iki cinsi; erkek ve dişiyi var etti. 40 - Peki, bunu yapanın ölüleri diriltmeye gücü yetmez mi? Bizleri, diğer sosyal medya ağlarımızdan da takip edebilirsiniz: https://www.cayhouse.com.tr https://www.facebook.com/housecay https://www.twitter.com/cayhouse https://www.instagram.com/cayhouse https://www.cayhouse.tumblr.com Bursa'da İslami,felsefi ve bilimsel sorulara cevaplar aradığımız Risale-i Nur derslerine sizleri de bekliyoruz İletişim: https://www.facebook.com/housecay/info
Kuyuya Okunan Kuran'ı Kerim Tilaveti Mest Etti 04:35
Kuyuya Okunan Kuran'ı Kerim Tilaveti Mest Etti 3.898 izlenme - 4 yıl önce Kuyuya okunan Kuran'ı Kerim tilaveti mest etti
Tilavet Secdesi Nası 01:38
Tilavet Secdesi Nası 3.721 izlenme - 5 yıl önce Tilavet Secdesi Nası
Ayetel Kürsi (Takipli Kur'anı Kerim Tilaveti) 01:58
Ayetel Kürsi (Takipli Kur'anı Kerim Tilaveti) 460 izlenme - 5 ay önce Anlamı: Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla. Allah ki, O’ndan başka ilah yoktur. O hayydır, kayyûmdur. Kendisine ne uyku gelir ne de uyuklama. Göklerde ve yerdekilerin hepsi O’nundur. O’nun izni olmadan katında kim şefaat edebilir? O, kullarının yaptıklarını ve yapacaklarını bilir. (Hiçbir şey O’na gizli kalmaz.) O’nun bildirdiklerinin dışında insanlar, O’nun ilminden hiçbir şeyi tam olarak bilemezler. O’nun kürsüsü gökleri ve yeri içine alır, onları koruyup gözetmek kendisine zor gelmez. O, yücedir, büyüktür.
Abdurrahman Sadien Kuran Tilaveti Manisa/Akhisar 12:28
Abdurrahman Sadien Kuran Tilaveti Manisa/Akhisar 4.710 izlenme - 6 yıl önce Abdurrahman Sadien Kuran Tilaveti Manisa/Akhisar
ilkokul öğrencisi çok komik tulavet 02:31
ilkokul öğrencisi çok komik tulavet 4.490 izlenme - 8 yıl önce ilkokul öğrencisinin zor anları kesinlikle izleyin...
Haşr Suresi 20-24 (Takipli Kur'an-ı Kerim Tilaveti) 01:31
Haşr Suresi 20-24 (Takipli Kur'an-ı Kerim Tilaveti) 371 izlenme - 5 ay önce 20. La yesteviy ashabunnari ve ashabulcenneti ashabulcenneti humulfaizune. 21. Lev enzelna hazelkur'ane 'ala cebelin lereeytehu haşi'an mutesaddi 'an min haşyetillahi ve tilkel'emsalu nadribuha linnasi le'allehum yetefekkerune. 22. Huvallahulleziy la ilahe illa huve 'alimulğaybi veşşehadeti huverrahmanurrahıymu. 23. Huvallahulleziy la ilahe illa huve elmelikulkuddususselamul mu'minul muheyminul 'aziyzul cebbarul mutekebbiru subhanallahi 'amma yuşrikune. 24. Huvallahul halikul - bariy-ulmusavviru lehum'esma ulhusna yusebbihu lehu ma fiyssemavati vel'ardı. Ve huvel'aziyzulhakiymu.
Mutlu Olmak Aslında Bu Kadar Kolay! Kur'an-ı Kerim'den Mutluluğun Formülü 04:25
Mutlu Olmak Aslında Bu Kadar Kolay! Kur'an-ı Kerim'den Mutluluğun Formülü 444 izlenme - 8 ay önce Nasıl Mutlu Olurum? Mutluluğun Formulü Nedir? - Abdullah Altun Volkan Atmaca ve Abdullah Altun'dan Mutluluğun Formüllerini Öğreniyoruz. "Mutluluk" Nedir? Nasıl Mutlu Olabilirim? Neden Mutlu olamıyorum . Mutluluğun Formulü Nedir ? Bir de "Abdullah Altun" ve "Volkan Atmaca"dan dinleyin . Defalarca Dinletip Ağlatan İnşirah Suresi - Abdullah Altun. Abdullah Altun'dan müthiş bir Kuran Tilaveti. Yeni videoları kaçırmamak için https://goo.gl/M6SYnm tıklayarak ABONE olabilirsiniz! ?Volkan Atmaca'ya Buradan Ulaş Instagram: https://www.instagram.com/atmacavolkan7 ?Abdullah Altun'a Buradan Ulaş Instagram: https://www.instagram.com/abdullah.al... ?Sözler Köşkü'ne Ulaşabileceğiniz ve Sorular Sorabileceğiniz Sosyal Medya Adresleri: İnstagram: https://www.instagram.com/sozlerkosku/ Facebook: https://www.facebook.com/sozlerkoskui... Twitter: https://twitter.com/sozler_kosku/ ?En Çok Sevilen diğer videolarımız Ünlü İmamların Sesini Taklit Eden Genç Şaşırttı (Kamera Arkası) : https://goo.gl/BfECmk Türkiye'deki Turistlere Kur'an-ı Kerim Dinlettik - ŞAŞIRTICI SOSYAL DENEY : https://goo.gl/lESjqr At Gibi Sevmek | Yalnız Olanlar İzlesin! : https://goo.gl/CAlOqu Bu Videoyu İzleyen Evlenmek İsteyebilir : https://goo.gl/y1ai9o Genç Kız İle Erkeğin Cafede Yaşadıkları ( 16) : https://goo.gl/5dZEUE Kabirdesin, Yapayalnızsın. Şimdi Ne Olacak? : https://goo.gl/PuCAiI 300.000 ABONE ÖZEL VİDEOSU : https://goo.gl/M3jJDr Allah, Kâinatı Yaratmadan Önce Ne Yapıyordu ? : https://goo.gl/XuACga MEKKE'Yİ Görmeyenler PARİS'İ AŞK Şehri Zannediyor #Vlog 1 : https://goo.gl/iZpYwc Türkiye'nin en büyük İslami YouTube kanalı Sözler Köşkünden herkese merhaba. Sözler Köşkü kanalımızda İslami ve felsefi sorulara cevaplar aradığımız, bilimsel veriler ışığında İslami hakikatleri incelediğimiz, yeri geldiğinde helal dairesi çevresinde eğlendiğimiz videolarımızı izleyebilirsin
Hafız Ali Tel'den Ayasofya'da Kuran Tilaveti 07:32
Hafız Ali Tel'den Ayasofya'da Kuran Tilaveti 1.591 izlenme - 2 yıl önce Hafız Ali Tel'den Muhteşem Kuran Tilaveti Ali Tel - Ayasofya'da Kuran-ı Kerim Tilaveti - Bakara (183-186)
Polis - Tekvir Suresi 01:54
Polis - Tekvir Suresi 2.401 izlenme - 3 yıl önce Yine bir umutla paylaşım yapıyorum bu sefer kabul edileceğini düşünerekten, Polis filminden Haluk Bilginer reyizin bir sahnesi, sureye zaten diyecek birşey bulamıyorum tüyleri diken diken eden kelamlar Alemlerin Rabbi Allah(c.c.)'dan. iyi seyirler.
Muhteşem Bir Tilavet 10:43
Muhteşem Bir Tilavet 2.211 izlenme - 5 yıl önce Dinlemeden Geçmeyin Lütfen - Muhteşem Bir Tilavet
Cübbeli Ahmet Hoca - Aşr-ı Şerif / Yasin-i Şerif (Kur'an Ziyafeti) 20:20
Cübbeli Ahmet Hoca - Aşr-ı Şerif / Yasin-i Şerif (Kur'an Ziyafeti) 1.949 izlenme - 4 yıl önce Cübbeli Ahmet Hoca ile Aşr-ı Şerif ve Yasin-i Şerif Kuran Tilaveti.... Dinleyelim ve paylaşalım....
İhsan Atasoy - Kur'an-ı Kerim Tilaveti 10:08
İhsan Atasoy - Kur'an-ı Kerim Tilaveti 1.921 izlenme - 5 yıl önce Avustralya Nur Vakfi
Dünyanın En Güzel Kuran Okuyan Adamı 14:41
Dünyanın En Güzel Kuran Okuyan Adamı 2.381 izlenme - 4 yıl önce Dünyanın En Güzel Kuran Okuyan Adamı Muhammed Al Luhaidan Muhammed AL-Luhaidan bugüne kadar kuranı kerim-i en güzel yorumlayan hoca derim. öylesine içten, yürekten okuyor ...
Kuran Okuma Yarışmasında Jüriyi Duygulandıran Tilavet - Abdullah Altun 05:30
Kuran Okuma Yarışmasında Jüriyi Duygulandıran Tilavet - Abdullah Altun 376 izlenme - 1 yıl önce Kuran'ı Güzel okuma Yarışmasında ki duygulandıran tilavetiyle Abdullah Altun bütün dinleyenleri ve izleyenleri duygulandırdı. İzliyoruz. Bu video ve Daha Fazlasını izlesene.com/iskeletadam kanalında bulabilirsiniz. Kanalıma Abone Olmayı Unutmayın! Sosyal Medya Hesaplarımız. Takip Edin!. Facebook : iskeletadam Twitter: iskeletadam_ İnstagram : iskeletadamm Alkislarlayasiyorum : iskeletadam
Harika Bir Kur'an Tilaveti 02:11
Harika Bir Kur'an Tilaveti 1.304 izlenme - 3 yıl önce Dinledikçe insanı dinlendiren bir okuyuş. Dinledikçe siz de huzur bulacaksınız. Kur'an-ı Kerim'i öyle tatlı okuyor ki, dinleyenlere huzur veriyor. Mevlam dinlediğimizi anlamayı ve anladığımızı da yaşamayı nasip eylesin.
Yasser Al Dosari Sura Al Hashr - Kuranı Kerim Tilaveti 10:36
Yasser Al Dosari Sura Al Hashr - Kuranı Kerim Tilaveti 2.952 izlenme - 5 yıl önce Yasser Al Dosari Sura Al Hashr - Kuranı Kerim Tilaveti
Bir Hafız Abdurrahman Bozan Klasiği 12:56
Bir Hafız Abdurrahman Bozan Klasiği 1.761 izlenme - 5 yıl önce Bir Hafız Abdurrahman Bozan Klasiği -- Harika bir tilavet -- 23.09.08 -- Ramazan 23 Fatih Camii mehmet bey
Ali Tel - Kur'an Tilaveti - Samsun 25:00
Ali Tel - Kur'an Tilaveti - Samsun 1.031 izlenme - 4 yıl önce Alim hocalarımızdan kurra hafızı olan Ali Tel Samsun'da dinleyenlere Kuran ziyafeti sundu.... İyi Dinlemeler
Kuran Ziyafeti Müthiş Tilavet 03:19
Kuran Ziyafeti Müthiş Tilavet 1.991 izlenme - 4 yıl önce Kuran Ziyafeti Medine İmamları Kuran Dinle Mütiş Tilavet
Dehşet Bir Tilavet - Kıyamet Suresi - Abdussamed 07:48
Dehşet Bir Tilavet - Kıyamet Suresi - Abdussamed 1.165 izlenme - 4 yıl önce Abdulbasit Abdussamed - Dehşet Bir Tilavet - Kıyamet Suresi
muhsin kara/ahmed naina mescid i selem camiinde kuran tilaveti 06:21
muhsin kara/ahmed naina mescid i selem camiinde kuran tilaveti 1.346 izlenme - 7 yıl önce muhsin kara-misir da dr.ahmed naina ile beraber kuran tilavetiiii....
İranlı Çocuk Kuran Tilaveti Dinle 07:36
İranlı Çocuk Kuran Tilaveti Dinle 1.183 izlenme - 4 yıl önce İranlı Çocuk Kuran Tilaveti Dinle