Hoşgeldiniz!

yasin dinle

Yasin Suresi 11:36
Yasin Suresi 1.335.137 izlenme - 4 yıl önce Yasin Suresi Arapça Okunuşu ve Türkçe Meali Bismi’llâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm (1) Yâsiyn (2) velkur'ânilhakiym (3) inneke leminelmürseliyne (4) alâ siratin müstekiym (5) tenziylel aziyzirrahiym (6) litünzire kavmen mâ ünzire abâühüm fehüm gafilûn (7) lekad hakkalkavlü alâ ekserihim fehüm la yü'minun (8) inna cealnâ fiy a'nakihim aglâlen fehiye ilel'ezkani fehüm mukmehun (9) ve cealna min beyni eydiyhim sedden ve min halfihim sedden feagseynahüm fehüm lâ yübsirun (10) ve sevaün aleyhim eenzertehüm em lem tünzirhüm lâ yü'minun (11) innema tünzirü menittebe azzikre ve hasiyer rahmane bilgayb febessirhü bimagfiretin ve ecrin keriym (12) inna nahnü nuhyilmevta ve nektübü ma kaddemu ve asarehüm ve külle sey'in ahsaynahü fiy imamin mübiyn (13) vadrib lehüm meselen ashabel karyeh izcaehel mürselun (14) iz erselna ileyhimüsneyni fekezzebuhüma feazzezna bisalisin fekalû inna ileyküm mürselun (15) kalu mâ entüm illâ beserün mislüna ve mâ enzelerrahmanü min sey'in in entüm illâ tekzibun (16) kalu rabbüna yalemü inna ileyküm lemürselun (17) ve ma aleyna illelbelagul mübiyn (18) kalû inna tetayyerna biküm lein lem tentehu lenercümenneküm ve leyemessenneküm minna azabün eliym (19) kalu tairüküm meaküm ein zükkirtüm bel entüm kavmün müsrifun (20) ve cae min aksalmediyneti recülün yes'a, kale ya kavmit tebiul mürseliyne (21) ittebiu men lâ yes’elüküm ecren vehüm mühtedun (22) ve maliye la a'büdülleziy fetareni ve ileyhi türceun (23) eettehizü min dunihi aliheten in yüridnir rahmanü bidurrin lâ tugni anniy sefaatühüm sey'en ve lâ yünkizune (24) inniy izen lefiy dalâlin mübiyn (25) inniy amentü birabbiküm fesmeun (26) kiyledhulil cenneh, kale ya leyte kavmiy yalemune (27) bima gafere liy rabbiy ve cealeniy minel mükremiyn (28) ve ma enzelna alâ kavmihî min badihî min cündin minessemâi ve ma künna münziliyne (29) in kanet illâ sayhaten vahideten feiza hüm hamidun (30) ya hasreten alel ibad ma ye'tiyhim min resulin illâ kanu bihî yestehziun (31) elem yerev kem ehlekna kablehüm minelkuruni ennehüm ileyhim lâ yerciun (32) ve in küllün lemma cemiun ledeyna muhdarun (33) ve ayetün lehümül ardulmeyteh ahyeynaha ve ahrecna minha habben feminhü ye'külun (34) ve cealna fiyha cennatin min nehiylin ve a'nabin ve feccerna fiyha mineluyuni (35) liye'külu min semerihî ve ma amilethü eydiyhim efelâ yeskürune (36) sübhanelleziy halekal ezvace külleha mimma tünbitül ardu ve min enfüsihim ve mimma lâ yalemun(37) ve ayetün lehümülleyl neslehu minhünnehare feizahüm muzlimune (38) vessemsü tecriy limüstekarrin leha zalike takdiyrül aziyzil aliym (39) velkamere kaddernahü menazile hatta a'dekel urcunil kadiym (40) lessemsü yenbegiy leha en tüdrikel kamere ve lelleylü sabikun nehar ve küllün fiy felekin yesbehun (41) ve ayetün lehüm enna hamelna zürriyyetehüm fiyl fülkil meshuni (42) ve halakna lehüm min mislihî ma yerkebun (43) ve in nese' nugrikhüm felâ sariyha lehüm ve lâ hüm yünkazune (44) illâ rahmeten minna ve metaan ilâ hiyn (45) ve iza kiyle lehümütteku ma beyne eydiyküm ve ma halfeküm lealleküm türhamune (46) ve ma te'tiyhim min ayetin min ayati rabbihim illâ kanu anha mu'ridiyn (47) ve iza kiyle lehüm enfiku mimma rezekakümullahü, kalelleziyne keferu, lilleziyne amenû enutimü men lev yesaullahü at'ameh, in entüm illâ fiy dalâlin mübiyn (48) ve yekûlûne meta hazalva'dü in küntüm sadikiyn (49) ma yenzurune illâ sayhaten vahideten te’huzühüm ve hüm yehissimun (50) felâ yestetiyune tavsiyeten ve la ilâ ehlihim yerciun (51) ve nüfiha fiyssuri feizâhüm minel'ecdasi ilâ rabbihim yensilun (52) kalu ya veylena men beasena min merkadina haza ma veader rahmanü ve sadekalmürselun (53) in kanet illâ sayhaten vahideten feizahüm cemiyun ledeyna muhdarun (54) felyevme lâ tuzlemü nefsün sey'en ve lâ tüczevne illâ ma küntüm ta'melun (55) inne ashabel cennetil yevme fiy sügulin fâkihun(56) hüm ve ezvacühüm fiy zilâlin alel'erâiki müttekiun (57) lehüm fiyha fâkihetün ve lehüm ma yeddeun (58) selâmün kavlen min rabbin rahiym (59) vemtazul yevme eyyühel mücrimun (60) elem ahad ileyküm ya beniy ademe en lâ ta'büdüs seytan innehu leküm adüvvün mübiynün (61) ve enibüduniy, haza siratun müstekiym (62) ve lekad edalle minküm cibillen kesiyra efelem tekunu ta'kilun (63) hazihî cehennemülletiy küntüm tuadun (64) islevhel yevme bima küntüm tekfürûn (65) elyevme nahtimü ala efvahihim ve tükellimüna eydiyhim ve teshedü ercülühüm bimâ kânu yeksibûn (66) velev nesâu letamesna alâ ayünihim festebekussirata feenna yübsirun (67) velev nesaü lemesahnahüm alâ mekanetihim femestetau mudiyyen ve lâ yerciun (68) ve men nüammirhü nünekkishü fiylhalk, efelâ ya'kilun (69) ve ma allemnahüs si're ve ma yenbegiy leh, in hüve illâ zikrün ve kur'ânün mübiyn (70) liyünzire men kane hayyen ve yehik kalkavlü alelkafiriyne (71) evelem yerev enna halakna lehüm mimma amilet eydiyna enamen fehüm leha mâlikun (72) ve zellelnaha lehüm feminha rekubühüm ve minha ye'külun (73) ve lehüm fiyha men'afiu ve mesarib efelâ yeskürune (74) vettehazu min dunillâhi âliheten leallehüm yünsarun (75) lâ yestetiyune nasrehüm ve hüm lehüm cündün muhdarun (76) felâyahzünke kavlühüm, innâ na’lemü ma yüsirrune ve ma yulinun (77) evelem yerel'insanü enna halaknahü min nutfetin feiza hüve hasiymün mübiyn (78) ve darebe lena meselen ve nesiye halkah kale men yuhyiylizame ve hiye remiym (79) kul yuhyiyhelleziy enseeha evvele merreh ve hüve bikülli halkin aliymün (80) elleziy ceale leküm mines seceril'ahdari naren feiza entüm minhü tukidûn (81) eveleyselleziy halekassemavati vel'arda, bikâdirin alâ en yahlüka mislehüm, belâ ve hüvel hallâkul aliym (82) innema emrühû iza erade sey’en, en yekule lehu kün, feyekun (83) fesübhanelleziy biyedihî melekûtü külli sey'in ve ileyhi türceûn. Anlami: 1. Yâ-sîn. 2. Kur’ân hikmettir. 3. Kesinlikledir ki, sen gönderilen Rasûlerdensin 4. Sirati mustakîm üzerindesin. 5. Azîz ve Rahîm indinden inzal olmustur (Kur’ân). 6. Atalari korkutulmamis olan ve bu yüzden gaflet içinde kalan bir kavmi uyarasin diye inzâl olandir. 7. Andolsun ki ekseriyetiniz üzerinde hakkin hükmü vardir. Iman etmezler. 8. Biz bunlarin boyunlarina, çenelerine kadar boyunduruk vurduk, bu yüzden dikbaslilardir. 9. Biz onlarin önlerine, arkalarina sedler koyduk. Gözlerini bagladik. Artik onlar göremezler. 10. Onlari uyarsan da, uyarmasan da iman etmezler. 11. Sen yanliz kabul edenleri, zikre uyanlari ve Rahmân’dan hasyet duyanlari gayblari ile uyarabilirsin. Onlari bagislanma ve sonsuz ecir ile müjdele. 12. Kesinlikle biziz ölüleri dirilten; onlarin bütün fiillerini, biraktiklari her izi, yazariz. Biz her seyi apaçik bir sekilde bir kitapta kayda geçmisizdir. 13. O yerlesim bölgesinin halkini hatirlat, ki onlara Resûller gelmisti. 14. Hani, biz o halka, iki Resûl göndermistik, ki onlarin ikisini de yalanci saymislardi da, bir üçüncüsüyle desteklemistik. Onlar hep beraber "Biz size gönderilmis elçileriz" dediler. 15. Dediler; "siz de bizim mislimiz üzere beserden baska bir sey degilsiniz. Rahman bir sey inzal etmemistir." Hem siz, sirf yalan söylüyorsunuz. 16. Dediler (resûller); Rabbimiz bilendir, elbette biz size gönderilmis Resûlleriz. 17. Bize düsen size açik seçik tebligde bulunmaktir. 18. Siz bize ugursuzluk getirdiniz; vazgeçmezseniz, sizi taslariz ve bizden azaba yolaçacak olaylarla karsilasirsiniz. 19. Ugursuzluk kendinizdendir, dediler (resûller). Tavsiyelerimizi ugursuzluk diye mi anliyorsunuz. Hayir, siz haddi asan bir topluluksunuz. 20. Sehrin bir ucundan kosarak gelen adam seslendi: Ey kavmim, Resûllere uyun!.. 21. Sizden bir karsilik istemeyen, hidâyet üzere olanlara uyun. 22. Nasil kulluk etmem ki beni bu sekilde yaratan Allâh'a; ki O'na döneceksiniz. 23. Tanrilar mi edinmemi istiyorsunuz!.. Rahman bana bir zarar dilerse, benim için sefaâtleri faydasizdir, beni kurtaramazlar. 24. Tanri edinirsem, kesinlikle açik seçik sapmis olurum. 25. Muhakkak ben rabbinize iman ettim. Bunu duyun. 26. Ona, cennete gir, denildi. Keske kavmim bileydi, dedi. 27. Rabbimin beni bagisladigini ve ikrâm görenlerden oldugumu. 28.Ondan sonra kavminin üzerine gökten asker indirmedik; indirecek de degildik. 29. Onlara bir sayha yetti!.. Bir anda yok oldular. 30. Ne yazik su kullara ki, onlara bir peygamber geldiginde, onunla alay ederler. 31. Görmüyorlar mi, kendilerinden önce biz nice nesiller helâk ettik, peygamberleri degerlendirmedikleri için; ki onlarin geri dönüsü sözkonusu degildir. 32. Onlarin hepsi de huzurumuza getirileceklerdir. 33. Su ölü toprak onlara bir ibrettir!.. Onu canlandirir, taneler yetistiririz de yerler. 34. Hurmaliklardan, baglardan bahçeler yarattik; pinarlar fiskirttik. 35.Bunlarin meyvalarindan ve ürettiklerinden yesinler diye. Sükretmiyecekler mi? 36. Yerden olusan seylerden, nefislerinden ve daha bilmedikleri seylerden çiftleri yaratan Allâh subhandir. 37. Gece de onlar için bir ibrettir. Gündüzün isigini çektigimizde zulmet içinde kalirlar. 38. Günes de yörüngesinde istikrarlidir. Bu Azîz ve Alîm olanin degerlendirisidir. 39. Aya da bir yörünge takdir ettik. O bu yörüngede ilerlerken egri hurma dali gibi görünür. 40. Ne günes aya yetisir ne de gece - gündüz ayni anda olusur. Hepsi de kendi yörüngelerinde dönerler. 41. Onlarin evlâdlariyla dolu gemilerin tasinmalari da bir ibrettir. 42. Ve daha bunun gibi binecekleri nice seyleri yarattik. 43.Dilemis olsaydik onlari batirirdik da, ne kimse yardimlarina kosabilirdi, ne de kurtulabilirlerdi. 44. Ancak bir rahmet olarak bir zamana kadar yasamalarini istedik. 45. Önünüzden ve arkanizdan korunun ki rahmete eresiniz, (dendiginde yüzçevirirler). 46. Onlara bir Allâh âyeti gönderilince, yüzçevirirler. 47. Onlara, Allâh’in size verdigi riziktan baskalarina da bagislayin dendiginde, gerçegi örtücüler, iman ehline -Allâh dileseydi onlara da verirdi. Siz aldaniyorsunuz, gerçegi göremiyorsunuz’ derler. 48. -Sözünüz dogru ise, ne zaman tehdidiniz yerine gelecek’, derler. 49. Onlarin bekledigi tek bir sayhadir ki, onlari birbirleriyle çekisirken götürüverir!.. 50. Artik ne bir sey vasiyet edebilirler, ne de ailelerinin yanina dönebilirler. 51. Sûr üfürülür. Kabirlerinden çikarak Rablerinin hükmüne yönelirler. 52. Eyvah, bizi kabirlerimizden kim çikartti, derler. Rahmân’in vaadidir bu; ve Resûller gerçegi söylemistir. 53. O tek sayhadir, hepsi toplanip huzurumuzda olacaklardir. 54. Bugün hiç kimse haksizlikla karsilasmiyacak, sadece yaptiklarinin neticesine erecektir. 55. O gün cennetlikler nimetler içinde saadettedirler. 56. Kendileri de esleri de gölgeler altinda tahtlara yaslanmislardir. 57. Orada (yaptiklarinin) meyvalarina nâil olur, her istediklerini bulurlar. 58. Rahîm olan rabbin selâmeti üzerlerindedir. 59. Ey suçlular, bugün sizler bir tarafa ayrilin. 60. Ey Ademogullari, Seytana (cinlere) kulluk etmeyin!.. O size açik seçik düsmandir!.. 61. Bana kulluga devam edin!.. Gerçek yol budur. 62. Andolsun ki onlar, içinizden pekçogunu gerçekten saptirmistir. Niçin aklinizi kullanmadiniz?.. 63. Iste bu (yaptiginizin karsiligi) vaad olunan cehennemdir!.. 64. Gerçegi örtmenizin karsiligi girin oraya!.. 65. O günde, onlarin agizlarini mühürleriz; kazandiklarini elleri konusur ve ayaklari sehâdet eder de onlari yalanlar. 66. Dilersek gözlerini kör ederiz de, yolda kosusup kalirlar. Yolu nasil görürler ki? 67. Eger dileseydik, onlarin durduklari yerde kaliplarini degistirirdik, ne ileri gidebilirlerdi ne de geri!.. 68. Kime uzun ömür verirsek, hayati basa dogru geriliyor. Akillarini kullanmazlar mi?.. 69. O'na biz, siir ögretmedik ve yakismaz da! O apaçik zikir ve Kurân'dir; 70. Dirileri uyarir, gerçegi örtenlerin de karsiligini almalarini saglar!.. 71. Onlar görmüyorlar mi, ellerimizin eseri olan davarlar yarattik, sahiplendiler. 72. Bu davarlari emirlerine verdik, kimine binerler, kimini yerler. 73. Bunlarda onlar için çesitli faydalar vardir, içerler; sükretmezler mi?.. 74. ONLAR ALLAH'I BIRAKIP TANRI EDINDILER YARDIMI OLUR DÜSÜNCESIYLE. 75. Asla yardim gelmez!.. Kendileri ona hazirlanmis ordu olurlar. 76. Laflari seni mahzûn etmesin!.. Biz onlarin içlerindekini de dislarindakini de iyi biliriz. 77. Insan, bir spermden yaratildigini görmüyor da bize düsmanliga kalkisiyor!.. 78. Yaradilisini unutarak, -çürümüs bu kemikleri kim canlandirir’ diye misal getirdi!.. 79. De ki; onlari ilk önce kim yarattiysa, O!.. Yaratmanin tüm sistemini O bilir!.. 80. Size yesil agaçtan ates çikartan O’dur ki, bu atesle yakarsiniz!.. 81. Göklerle yeri yaratan, bir benzerini daha yaratamaz mi? Elbette yaratir!.. Her seyi mükemmel bilir!.. 82. Bir seyin olmasini irade etti mi, "OL" der ve o sey olur. 83. Herseyin orijinini elinde tutan Subhandir ki. O'na dönecekiniz. YÂSİN-Î ŞERİF'TEN SONRA OKUNACAK DUA Ey cûd u keremine nihayet olmayan, kullarını lütuflarından mahrum bırakmayan Ulu Allah! Ya Rab! Divanına geldik, yalvarıyor, dualarımızın makbul olmasını niyaz ediyoruz. Habibin aşkına kabul eyle, ya Rabbi!... Bütün günahlarımızı bağışla. Yaptıklarımızdan dolayı bizi cezalandırma, ya Rabbi!... Okuduğumuz Yâsîn dudaklarımızdan çıkan âmîn seslerinden hasıl olan manayı aziz peygamberine arzediyor, kendisinden şefaat bekliyoruz, kabul eyle ya Rabbi!... Sâir peygamberlerin, sahabilerle salihlerin de ruhlarını şâd eyle, ya Rabii! Onların lütuf ve kereminle, tilavet ettiğimiz Yâsîn-i Şerif vesilesiyle rahmet ve merhametinle doyur, ya Rabbi!... Azab içinde kıvrananları, müşkül durumda bulunanları, Yâsîn-i Şerif hürmetine sen kurtar, ya Rabbi!... Yavrularımızı salih kimselerden, ana baba sözü dinleyenlerden eyle, ya Rabbi!... Evlerimize huzur, gönüllerimize nur yağdır, ya Rabbi!.. Hastalarımıza şifa, dertli olanlara deva, borçlu olanlara edalar nasib eyle, ya Rabbi!.. Yüzlerimizin karasına bakma, bizi nârına atıp da yakma, ya Rabbi!.. Okuduğumuz Yâsînlerin kabulü, ana babalarımızın ilahi afla huzuru için el-Fâtiha... Yâsîn Şerif'i Okumanın Fazileti: Allah Resulü (sav) buyuruyor: "- Yâsîn, Kurân'ın kalbidir. Muhakkak o, bütün dertlere şifadır." "- Kim Yâsîn-i Şerif'i Allah'a yönelerek tam bir itikad ile korusa geçmiş günahları affolunur. Onu ölülerinizin yanında okuyunuz." "-Yâsîn-i Şerif'i bir defa okuyan kimse kur'an'ı on defa hatmetmiş gibidir." "-Yâsîn Suresi'ni sabahleyin okuyan, akşama kadar ferah içinde olur. akşamleyin okuyan da sabaha kadar ferah içinde olur" (el-İtkân) "-Yâsîn-i Şerif'i çokça okuyunuz; çünkü onda on bereket vardır. 1. Onu aç olan biri okursa mutlaka doyar. 2. Çıplak kişi okursa, mutlaka sırtına giyecek bir elbise bulur 3. Bir bekar okursa mutlaka evlenir. 4. Korkan kimse okursa, korktugundan emin olur; 5. Dünya isinden üzülenin üzüntüsü zail olur; 6. Yolculuk halinde olan, yol sıkıntısından kurtulur; 7. Kaybı olan, kaybettiğine kavuşur; 8. Bir ölünün ruhuna okunursa muhakkak azabı hafifler. 9. Susuz okuduğunda, susuzlugunu giderir; 10. Hasta okuduğunda, eceli gelmemişse, şifa bulur." Bilgi: Yâsîn Sûresini okumanin faydalari hakkinda bir çok Rasûlullah buyrugu mevcuttur ki, size bunlardan sadece birkaçini nakletmek istiyorum: -Gece yatmadan evvel Yâsîn okumayi âdet edinen kisi, gece öldügü takdirde SEHID olarak ölür. -Yâsin sûresini çokça okuyunuz; çünkü onda on bereket vardir. 1. Aç kimse okursa karni doyar 2. Çiplak kimse okursa, giyinir; 3. Bekâr okursa, kismeti açilir, evlenir; 4. Korkan kimse okursa, korktugundan emin olur; 5. Dünya isinden üzülenin üzüntüsü zail olur; 6. Yolculuk halinde olan, yol sikintisindan kurtulur; 7. Kaybi olan, kaybettigine kavusur; 8. Ölüm halinde okundugunda, sikintilar kaybolur; 9. Susuz okudugunda, susuzlugunu giderir; 10. Hasta okudugunda, eceli gelmemisse, sifa bulur." -Kur'ân-in kalbi Yâsin sûresidir. Allââh ve ahireti dileyerek bir kimse Yâsîn'i okursa, Allâh kendisini mutlaka bagislar. Ölülerinize Yâsîn okuyunuz." -Süphesiz ki her seyin bir kalbi vardir. Kur'ân-in kalbi de Yâsîn sûresidir. Kim Yâsîn'i okursa, Allâh, Yâsîn'i okumasi sebebiyle, içinde Yâsîn olmayan 10 hatim sevabi verir"
Nasıl Kıydılar Hamzaya 04:20
Nasıl Kıydılar Hamzaya 41.346 izlenme - 4 yıl önce Uhut Dağında Bir Mezar.al Kanlar İcinde Hamza Yatar.resulum Basinda Aglar.nasil Kiydilar Hamzaya.resulullah Yas İcinde Yatmis Dizine Kan İcinde.cigerleri Cik...
Yasin Suresi Türkçe Meali ve Arapça Okunuşu. 23:42
Yasin Suresi Türkçe Meali ve Arapça Okunuşu. 18.524 izlenme - 3 yıl önce
Ahmet el Acemi Yasin Suresi 13:33
Ahmet el Acemi Yasin Suresi 9.591 izlenme - 4 yıl önce ahmet el acemi,yasin suresi,islami video,islami videolar,yasin,dinle,Ahmet el Acemi Yasin suresi, yasin suresi ahmet el Acemi,Kur'an-ı Kerim Yasin Suresi,Ahmet el Acemi Yasin süresi İslami Videolar,islami video,
yasin suresi  kabe imamlarından kurandinle_eu 10:25
yasin suresi kabe imamlarından kurandinle_eu 10.491 izlenme - 7 yıl önce kuran-ı kerim dinle www.kurandinle.eu
Hasan Dursun - Halimiz Nola 06:21
Hasan Dursun - Halimiz Nola 2.156 izlenme - 4 yıl önce İlahi Sözleri: Halimiz ne ola mahşerde Cümle alem düşer derde O dar günde seni nerde Bulayım ya RASULALLAH SELATULLAH SELAMULLAH ALEYKE YA RASULALLAH RASULALLAH RASULALLAH ALEYKA YA HABİB ALLAH Sana geldim eyya sültan Lütfeyle derdime derman Uğruna canımı kurban Ederim ya RASULALLAH SELATULLAH SELAMULLAH ALEYKE YA RASULALLAH RASULALLAH RASULALLAH ALEYKA YA HABİB ALLAH Sana geldim yas içinde Şu gönlüm kir pas içinde Hep ömrüm iflas içinde Nedeyim ya RASULALLAH SELATULLAH SELAMULLAH ALEYKE YA RASULALLAH RASULALLAH RASULALLAH ALEYKA YA HABİB ALLAH Lütfeyle sen şefaat kıl Ümmetine eyle sabır Efendimden uzak nasıl Kalayım ya RASULALLAH SELATULLAH SELAMULLAH ALEYKE YA RASULALLAH RASULALLAH RASULALLAH ALEYKA YA HABİB ALLAH
VIDEO0077 00:07
VIDEO0077 2.704 izlenme - 4 yıl önce Saçı Kısa Olan Helin Saçı Uzun Olan Seda Konuşan Yaşanur Acun yönetmen Yas Seda Helin Beritan Gülsüm Hanım
Zap Suyu Mehmetçik 03:07
Zap Suyu Mehmetçik 1.901 izlenme - 5 yıl önce Karanlık Gecede Kara Sudan, zap Suyuna Giden Yol, dolunay Azaplığında Vatanımın, ay Örgüsü Saçlarına Vurgun Düşmüşüm. alın Yazımızda Vatan Ve Bayrak, Şehitlik Yazılmış, en Güzel Türküyü Kurşun Söyler Özüme, ola Ki Pendürek Ağıdı, Cudi, Kabar Türkülerinde Muhabbeti Bulurum Bir Zaman, şahadet Aslanlarının Savaşında. ölümsüzlük, Şehitlik, Bayrak Hilalinde Can Veren Kan Veren Yiğitler, yar Gönlümüze Düşende Çıktık Dağların Başına, karanlık Gecede, El Uzattık Hilale, vurgun Yedik Seher Rüzgârında, gurbet Türkülerinde Selamettik Yar Diyarına, savaş Türkülerinde Kendimizi Bulduk, vatan Türküsüyle Toy Eyledik Her Zaman, kürşat Baskınlarında, Şahadetime Destur Verilirken, tekbir-i İlahi Ki Bayrağındaki İman, vatan Olası Gönül Neylerim, Neylerim, Sensiz Acep? seninle Gezerim Şavşatı Kars’ı, seninle İnerim Bingölken Van’a muş’tan El Ederim Adıyaman'a. en Deli Sevdaları Yaşarım, Pusuya Geçerken keleş Sesinde Yas Tutarım Ölen Şehitlerin Ardından. divanesi Olduğum Anadolu ‘da Gezerken, nasibim Bir Kurşun Olupta, düşersem Toprağa, eğer, Eğer, Eğer Topğrağım Açmışsa Bağrını, damla, Damla Düşüyorsa Toprağa Kan, bayraklara Sarılıyorsa Tabutlar, analar, Analar Ağlıyorsa... ilginç Evlerinin Ardı Sıra, gelinler, Gelinler Yas Tutuyorsa yazıklar Olsun Bu Düşmana!!!!!!!
Yasin 14:41
Yasin 256 izlenme - 6 yıl önce
Turgut Uçkan Yas Tut 04:39
Turgut Uçkan Yas Tut 163 izlenme - 4 yıl önce Turgut Uçkan Yas Tut
Turgut Uçkan - Yas Tutayım 04:29
Turgut Uçkan - Yas Tutayım 89 izlenme - 4 yıl önce Okuyan: Turgut Uçkan Albüm: Gönül Bağım Senarist: Mustafa Aslantürk Yönetmen: Mustafa Aslantürk Yapım: Hazan Prodüksiyon Http://hazanproduksiyon.com.tr/
Eski Mısır, Astek, Sümer’ler de para ile tutulan yasçılar ritüeller yapıyorlardı. Yas batıl bir inan 01:40
Eski Mısır, Astek, Sümer’ler de para ile tutulan yasçılar ritüeller yapıyorlardı. Yas batıl bir inan 51 izlenme - 3 yıl önce KARTAL GÖKTAN: Adnan Bey yas tutmayla ilgili bazı bilgiler var uygun görürseniz onları okuyacağım. ADNAN OKTAR: Bakalım. KARTAL GÖKTAN: Profesyonel parayla tutulan yascılar eski Mısır, eski Yunan, Astekler, Romalılar’da, Asurlular’da, Persler’de ve Afrika kültürlerinde yaygın olarak kullanılırdı. Bu yascılar cenaze evinin sahibi tarafından veya cenaze planlayıcılar tarafından tutulurdu. Astekler’de yas törenlerinde uzun süren ağlama ritüelleri yapılırdı.  Mısır’da önemli bir kimse ölünce ölü evinin kadınları başları ve yüzlerine çamur sürerler, elbiselerini vücutlarına iple sardıktan sonra çıplak göğüslerini döverek dolaşırlardı. Cenaze evinin sahibi parayla yascılar tutardı. Eski İbraniler’de eğer kişi halktan biriyse bir hafta yas tutulurdu. Eğer kişi ünlü bir lider veya sanatçı ise bir ay yas tutulurdu. Yahudilikte matem adetleri elbiseyi yırtma, çula sarılma, yere oturma, başa kül serpme, kül üzerinde yatma, bedeni kesme, saçı yolma, ağlayıp dövünme, oruç tutma gibi çeşitli şekillerdeydi. Kitab-ı Mukaddes’te de en çok geçen matem türü elbiseleri yırtmak. Hz. Musa (a.s) özel sebeplerle elbise yırtmayı Hz. Harun (a.s) ve çocuklarına yasakladı. Ancak Yahudi tarihinde bu uygulamayla sık sık karşılaşıldı. Dördüncü yüzyılda Eflatun, parayla yas tutulmasını kanunla yasaklamıştı. On yedinci yüzyılda İrlanda kilisesi parayla yascı tutulmasını yasaklamıştı. ADNAN OKTAR: Evet. Yascı birçok insan. Bu yascılara bu fayda verir. http://www.a9.com.tr/izle/198656/Adnan-Oktarin-Sohbetlerinden-Secme-Bolumler/Eski-Misir-Astek-Sumer’ler-de-para-ile-tutulan-yascilar-ritueller-yapiyorlardi-Yas-batil-bir-inanistir A9 uygulama mobil linkler : A9 TV iphone : http://itunes.apple.com/tr/app/a9-tv/id432879700 A9 Radyo iphone : https://itunes.apple.com/tr/app/a9-tv-radio/id929302730 A9 TV Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chelik.client.a9tv A9 Radyo Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chelik.clients.a9radyo
AVUSTURYA SAMPIYONASI 2012 - YAS 19 - JUNIOR CLASS - KENZO KARAGÖZ 01:25
AVUSTURYA SAMPIYONASI 2012 - YAS 19 - JUNIOR CLASS - KENZO KARAGÖZ 25 izlenme - 3 yıl önce AVUSTURYA SAMPIYONASI 2012 - YAS 19 - JUNIOR CLASS - KENZO KARAGÖZ
Hazreti Hüseyin İçin Matem Tutulur Mu ? 10:22
Hazreti Hüseyin İçin Matem Tutulur Mu ? 66 izlenme - 4 yıl önce Hazreti Hüseyin İçin Matem Tutulur Mu
Yas mantığı İslam’da yoktur. 01:18
Yas mantığı İslam’da yoktur. 15 izlenme - 3 yıl önce A9TV Televizyonu Adnan Oktar Harun Yahya Sohbetler Belgeseller A9 TV Yeni Frekansımız: Türksat 3A Uydusu FREKANS: 12524 Dikey Batı Sembol Oranı: 22500 http://www.a9.com.tr/izle/193383/Adnan-Oktarin-Sohbetlerinden-Secme-Bolumler/Yas-mantigi-Islam’da-yoktur- A9 uygulama mobil linkler : A9 TV iphone : http://itunes.apple.com/tr/app/a9-tv/id432879700 A9 Radyo iphone : https://itunes.apple.com/tr/app/a9-tv-radio/id929302730 A9 TV Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chelik.client.a9tv A9 Radyo Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chelik.clients.a9radyo
Yas eski Yunan, Mısır ve Sümer’ler uyguluyordu. Peygamberimiz (sav) yasaklamıştır. 00:34
Yas eski Yunan, Mısır ve Sümer’ler uyguluyordu. Peygamberimiz (sav) yasaklamıştır. 10 izlenme - 3 yıl önce Adnan Oktar’ın 24 Eylül 2015 tarihli A9 TV röportajından http://www.a9.com.tr/izle/210010/Adnan-Oktarin-Sohbetlerinden-Secme-Bolumler/Yas-eski-Yunan-Misir-ve-Sumer’ler-uyguluyordu-Peygamberimiz-(sav)-yasaklamistir A9 uygulama mobil linkler : A9 TV iphone : http://itunes.apple.com/tr/app/a9-tv/id432879700 A9 Radyo iphone : https://itunes.apple.com/tr/app/a9-tv-radio/id929302730 A9 TV Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chelik.client.a9tv A9 Radyo Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chelik.clients.a9radyo
Peygamberimiz (sav) yas tutmayı yasaklamıştır.  00:48
Peygamberimiz (sav) yas tutmayı yasaklamıştır. 10 izlenme - 3 yıl önce ADNAN OKTAR: Ayşe, İslam’da yas yoktur. Eski Sümerler de, Akatlarda Hititlerde,  eski Mısır’da putperestlerden kalma bir adet olarak bu uygulanıyordu. Putperest adetidir; elini, yüzünü yırtarlar, ağlarlar, siyahlara bürünürler. Hatta kül serperler veyahut çula bürünürler, kendilerini bir odaya kapatırlar, ağlarlar, feryat ederler. Putperest inancıdır, Allah’a isyanın diğer adıdır. Allah bir şey yaratıyorsa, bir hayır vardır. Müslüman yas tutmaz, Peygamberimiz (s.a.v) yasaklamıştır. Şirktir, müşrik âdetidir. BÜLENT SEZGİN: Allah “üzülmeyin” diyor. ADNAN OKTAR: Evet. http://www.a9.com.tr/izle/198652/Adnan-Oktarin-Sohbetlerinden-Secme-Bolumler/Peygamberimiz-(sav)-yas-tutmayi-yasaklamistir-- A9 uygulama mobil linkler : A9 TV iphone : http://itunes.apple.com/tr/app/a9-tv/id432879700 A9 Radyo iphone : https://itunes.apple.com/tr/app/a9-tv-radio/id929302730 A9 TV Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chelik.client.a9tv A9 Radyo Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chelik.clients.a9radyo
Yas tutmak ve vefat edenlerin arkasından ağlamak haramdır. 02:42
Yas tutmak ve vefat edenlerin arkasından ağlamak haramdır. 10 izlenme - 3 yıl önce ADNAN OKTAR: Bir kere haramdır matem. Allah’a kavuşuyor mümin. O düğündür düğün, şeb-i aruzdur. Mevlana’nın anlattıkları budur. Allah’a kavuşma sevinç vesilesidir, bayram vesilesidir. Ağlama vesilesi değildir. Ağlıyorsan, Allah’a isyan ediyorsun demektir. Ne demek istiyorsun? Haşa, Allah esirgesin -kalbindeki heyecandan ağlayanları tenzih ederim- “ben Allah’a inanmıyorum” diyor, haşa; “adam da yok oldu, buhar oldu, ne güzel elimdeydi, malım da gitti.” Tepine tepine ağla, mantık bu. Bu haramdır. Müşrikler yapar bunu, Allah düşmanları yapar. Allah’ı seven, Allah’ın verdiği canı Allah aldığında sevinç duyar. Hayır var der, güzellik görür. Şeb-i aruzdur o, sevinç vesilesidir, bayram vesilesidir. İnşaAllah, cennete gittiğine inanıyoruz. Ağlamak ne demek, tepinerek ağlamak? Allah’ın yaptığını beğenmiyorum anlamına geliyor, haşa. Allah’ı -haşa- adaletsiz görme anlamına geliyor. Yas ne demek? Allah’ın yaptığına protesto eylemi yapmış oluyorsun, protesto ediyorsun olayı. Allah’a isyan protestosu. Kime yapıyorsun yası sen? Kim anlar yastan, kime yapılıyor? Allah’a karşı yapıyorsun. Müslümanlıkta yas haramdır. Öyle şey olmaz. Ama kalbinde heyecan duyar ağlar, aşka gelir ağlar, Allah korkusundan ağlar. Ama ölü var diye, Allah canını aldı diye ağlamak haramdır. Mesela Peygamberimiz (s.a.v)’in oğlu, Hz. İbrahim (r.a), küçük oğlu, minik, dünya tatlısı vefat etmişti; “Ya Resulullah (s.a.v), sen de mi ağlıyorsun?” diyorlar, “üzüntüden ağlamıyorum, heyecandan ağlıyorum” diyor. Aşka geliyor ağlıyor. İnsan aşka gelir. Çocuğun tatlılığından ağlar, güzelliğinden ağlar, Allah’ın o güzel kanunu gördüğü için ağlar, cennete gittiği için sevincinden ağlar. Vildan çünkü; cennet vildanı oluyor, onun sevincine ağlar. Şehit olduğuna ağlar, sevincinden ağlar. Üzüntüden ağlarsan küfre gidersin.  http://www.a9.com.tr/izle/116360/Adnan-Oktarin-Sohbetlerinden-Secme-Bolumler/Yas-tutmak-ve-vefat-edenlerin-arkasindan-aglamak-haramdir A9 uygulama mobil linkler : A9 TV iphone : http://itunes.apple.com/tr/app/a9-tv/id432879700 A9 Radyo iphone : https://itunes.apple.com/tr/app/a9-tv-radio/id929302730 A9 TV Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chelik.client.a9tv A9 Radyo Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chelik.clients.a9radyo
Yas saygı anlamındadır, dövünmek, ağlamak, ızdırap çekmek anlamında değil aksi haşa Allah’ın yarattı 01:00
Yas saygı anlamındadır, dövünmek, ağlamak, ızdırap çekmek anlamında değil aksi haşa Allah’ın yarattı 5 izlenme - 3 yıl önce A9TV Televizyonu Adnan Oktar Harun Yahya Sohbetler Belgeseller A9 TV Yeni Frekansımız: Türksat 3A Uydusu FREKANS: 12524 Dikey Batı Sembol Oranı: 22500 http://www.a9.com.tr/izle/185827/Adnan-Oktarin-Sohbetlerinden-Secme-Bolumler/Yas-saygi-anlamindadir-dovunmek-aglamak-izdirap-cekmek-anlaminda-degil-aksi-hasa-Allah’in-yarattigindan-razi-olmamak-olur- A9 uygulama mobil linkler : A9 TV iphone : http://itunes.apple.com/tr/app/a9-tv/id432879700 A9 Radyo iphone : https://itunes.apple.com/tr/app/a9-tv-radio/id929302730 A9 TV Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chelik.client.a9tv A9 Radyo Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chelik.clients.a9radyo
İslam’da yas yoktur, bir kişi vefat etmişse veya şehit olmuşsa Allah’a kavuştuğu için sevinç duyarız 02:31
İslam’da yas yoktur, bir kişi vefat etmişse veya şehit olmuşsa Allah’a kavuştuğu için sevinç duyarız 4 izlenme - 3 yıl önce A9TV Televizyonu Adnan Oktar Harun Yahya Sohbetler Belgeseller A9 TV Yeni Frekansımız: Türksat 3A Uydusu FREKANS: 12524 Dikey Batı Sembol Oranı: 22500 http://www.a9.com.tr/izle/198489/Adnan-Oktarin-Sohbetlerinden-Secme-Bolumler/Islam’da-yas-yoktur-bir-kisi-vefat-etmisse-veya-sehit-olmussa-Allah’a-kavustugu-icin-sevinc-duyariz- A9 uygulama mobil linkler : A9 TV iphone : http://itunes.apple.com/tr/app/a9-tv/id432879700 A9 Radyo iphone : https://itunes.apple.com/tr/app/a9-tv-radio/id929302730 A9 TV Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chelik.client.a9tv A9 Radyo Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chelik.clients.a9radyo
Matem tutmak şirktir, müşrik adetlerindendir. 08:01
Matem tutmak şirktir, müşrik adetlerindendir. 2 izlenme - 3 yıl önce A9TV Televizyonu Adnan Oktar Harun Yahya Sohbetler Belgeseller A9 TV Yeni Frekansımız: Türksat 3A Uydusu FREKANS: 12524 Dikey Batı Sembol Oranı: 22500 http://www.a9.com.tr/izle/185022/Adnan-Oktarin-Sohbetlerinden-Secme-Bolumler/Matem-tutmak-sirktir-musrik-adetlerindendir A9 uygulama mobil linkler : A9 TV iphone : http://itunes.apple.com/tr/app/a9-tv/id432879700 A9 Radyo iphone : https://itunes.apple.com/tr/app/a9-tv-radio/id929302730 A9 TV Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chelik.client.a9tv A9 Radyo Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chelik.clients.a9radyo
Devlet nezaketen yas ilan ediyorsa bu saygıdır ancak dinde yas yoktur. 02:59
Devlet nezaketen yas ilan ediyorsa bu saygıdır ancak dinde yas yoktur. 2 izlenme - 3 yıl önce A9TV Televizyonu Adnan Oktar Harun Yahya Sohbetler Belgeseller A9 TV Yeni Frekansımız: Türksat 3A Uydusu FREKANS: 12524 Dikey Batı Sembol Oranı: 22500 http://www.a9.com.tr/izle/186053/Adnan-Oktarin-Sohbetlerinden-Secme-Bolumler/Devlet-nezaketen-yas-ilan-ediyorsa-bu-saygidir-ancak-dinde-yas-yoktur A9 uygulama mobil linkler : A9 TV iphone : http://itunes.apple.com/tr/app/a9-tv/id432879700 A9 Radyo iphone : https://itunes.apple.com/tr/app/a9-tv-radio/id929302730 A9 TV Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chelik.client.a9tv A9 Radyo Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chelik.clients.a9radyo