Hoşgeldiniz!

Tebareke (Mülk) Suresi (Mealli ve Ok Takipli) 08:02
Tebareke (Mülk) Suresi (Mealli ve Ok Takipli) 448.445 izlenme - 4 yıl önce Bismillâhir-Rahmânir-Rahîm (1) Tebârekelleziy biyedihil mülkü ve hüve alâ külli şeyin kadiyrün (2) elleziy halekal mevte vel hayate liyeblüveküm eyyüküm ahsenü amela ve hüvel azıyzül ğafur (3) elleziy haleka seba semavatin tibakan ma tera fiy halkır rahmani min tefavüt ferciıl basare hel tera min füturın (4) sümmerciıl basare kerreteyni yenkalib ileykel besarü hasien ve hüve hasiyr (5) ve lekad zeyyennes semaed dünya bimesabıyha ve cealnaha rücûmen lişşeyatıyni ve atedna lehüm azâbes seıyr (6) ve lilleziyne keferu birabbihim azabü cehenneme ve biselmasıyr (7) izâ ülku fiyha semiu leha şehiykan ve hiye tefurü (8) tekadü temeyyezü minelğayzı küllema ülkıye fiyha fevcün seelehüm hazenetüha elem yetiküm neziyr (9) kalu belâ kad câena neziyrün fekezzebna ve kulna ma nezzelellahü min şeyin in entüm illâ fiy dalâlin kebiyr (10) ve kalu lev künna nesmeu ev nakılü ma künna fiy ashabis seıyr (11) faterefu bizenbihim fesuhkan liashabis seıyr (12) innelleziyne yahşevne rabbehüm bilğaybi lehüm mağfiretün ve ecrün kebiyr. (13) ve esirru kavleküm evicheru bihî innehu aliymün bizatissudur (14) elâ yalemü men halâk ve hüvel latıyfül habiyr (15) hüvelleziy ceâle lekümülarda zelûlen femşu fiy menâkibiha ve külu min rizkıhî ve ileyhinnüşur (16) eemintüm men fiyssemâi en yahsife bikümülarda feizâ hiye temur (17) em emintüm men fiyssemâi en yürsile aleyküm hasıba fesetalemune keyfe neziyr (18) ve lekad kezzebelleziyne min kablihim fekeyfe kâne nekiyr (19) evelem yerev ilettayri fevkahüm saffatin ve yakbıdne ma yümsikühünne iller rahmân innehu bikülli şeyin basıyr (20) emmen hâzelleziy hüve cündün lekum yansurukum min dunir rahmân inilkâfirune illâ fiy ğurur (21) emmen hâzelleziy yerzükuküm in emseke rizkah bel leccû fiy utüvvin ve nüfur (22) efemen yemşiy mükibben alâ vechihi ehda emmen yemşiy seviyyen alâ sıratın müstekıym (23) kul hüveleziy enşeeküm ve ceale lekümüssema velebsâre velefideh kaliylen ma teşkürun (24) kul hüvelleziy zereeküm fiylardı ve ileyhi tuhşerûn (25) ve yekûlune meta hazelvadü in küntüm sadıkıyn (26) kul innemel ılmü ındallah ve innema ene neziyrün mübiyn (27) felemma reevhü zülfeten si'yet vücuhülleziyne keferu ve kıyle hazelleziy küntüm bihî teddeun (28) kul ereeytüm in ehlekeniyallahü ve men maıye ev rahımena femen yüciyrül kafiriyne min azabin eliym (29) kul hüver rahmân amenna bihî ve aleyhi tevekkelnu fesetalemune men hüve fiy dalâlin mübiyn (30) kul ereeytüm in asbeha maüküm ğavren femen yetiyküm bimâin meıyn (Allâh-u Rabbül Alemin) Anlamı: 1. Hükümrânlık elinde olan mukaddes ve mubarektir; ve her şeye gücü yeter. 2. Hanginizin daha iyi iş işlediğini belirtmek için hayatı ve ölümsonrasını yaratan Odur. Azîz ve Gafûrdur. 3. Gökleri yedi tabaka halinde yaratan Odur. Rahmanın bu yarattığında bir düzensizlik asla göremezsin. Gözünü çevir bak, bir kere daha bak, bakalım bir düzensizlik görecek misin?.. 4. Sonra tekrar tekrar çevir bak gözünü, ama asla göremiyecek aradığını ve yorgun, bitkin dönecek gene kendine!.. 5. And olsun ki, göğü yıldızlarla bezedik ve bazılarıyla şeytanların taşlanmasını sağladık: onlara yalın ateş azabını hazırladık. 6. Rabları gerçeğini örtenlere cehennem azabı vardır; o ne berbat sonuçtur!.. 7. Bunlar cehenneme atıldıkları zaman, gümbür gümbür gürültüsünü duyarlar; kaynama sesidir bu!.. 8. Ve cehennem (ehli) hiddetinden parçalanacak gibi olurlar. Her bir bölük atıldıkça sorarlar cehennem melekleri: Sizi uyarıcı gelmemiş miydi!.. 9. Onlarda cevablarlar: Evet, bize uyarıcı geldi, ama onu yalanlamıştık!.. Allâh hiç bir şey inzâl etmemiştir, siz aldanmışsınız, demiştik. 10. Ve derler; eğer söz dinleyip aklımızı kullansaydık bu çılgın ateşli cehennemde olmazdık. 11. Böylece yaptıklarını itirâf ederler. Uzak olsun bu cehennemlikler. 12. Gaybın kendisi olan Rablerine karşı haşyet duyanlar bağışlanmayı ve büyük mükafaatları hakkedenlerdir!..13. Sözünüzü ister içinizde tutun, ister açıklayın; hep birdir. Şuûrunuzdakini O bilir!.. 14. Hiç bilmez mi onu yaratan?.. O lâtîf olarak haberdardır herşeyden. 15. Yeryüzünü yaşıyacağınız biçimde altınıza seren Odur. Yeryüzünde gezin, dolaşın, ihsan ettiği rızıktan faydalanın ve Ona döneceğinizi bilin!.. 16. Göktekinin sizi yerin dibine geçirmesine karşı güvencede misiniz?.. O durumda yer harekete geçer; 17. Yoksa göktekinin başınıza taş yağdırmasına karşı mı güvencedesiniz?.. Anlıyacaksınız bu uyarının manâsını. 18. Andolsun ki, bunlardan öncekiler de yalanlamışlardı. İnkârlarının sonucu dehşetti!.. 19. Üzerlerine kanat çırpan dizi dizi kuşları görmezler mi. Onları uçuran Rahmandır!.. Şüphesiz ki O, şeyin bizatihi kendisi olarak görür her şeyi!.. 20. Rahmana karşı size yardım edecek ordularınız mı var!.. Gerçeği örtenler aldanmıştır ve aptalca bir gurur içindedirler. 21. Ya, Allâh rızkınızı keserse, kim verecek size onun kestiğini?.. Onlar, nefret ve azgınlık halinde ileri gidenlerdir. 22. Yüzüstü kapanıp sürünen mi yoksa ayakta önünü görerek yürüyen mi doğru yol üzeredir?.. 23. De ki: Sizi yaratan, size kulak, göz ve kalp veren Odur. Ne kadar az şükrediyorsunuz?.. 24. De ki: sizi yeryüzünde çoğaltan Odur ve Onun indinde hep bir araya toplanacaksınız. 25. Derler ki; Tehdidiniz doğru ise, ne zaman gerçekleşecek?.. 26. De ki; Bunun bilgisi Allâha aittir!.. Ben sadece apaçık uyarıcıyım. 27. Tehdit edildikleri şeyin yaklaştığını gördüklerinde, inkârcıların yüzleri kararacak, kendilerine, işte arayıp sorduğunuz buydu, denilecektir!.. 28. De ki; Allâh, beni ve benimle olanları helâk edecek ya da rahmetine erdirecek olsa; acaba inanmayanları elim azaptan kim koruyabilir?.. 29. De ki; O Rahmandır, Ona imanlıyız ve Ona güveniyoruz. Bileceksiniz elbet apaçık gerçekten sapmış olan kimmiş. 30. De ki, suyunuz çekilecek olsa yerin dibine, kim size bir pınar verebilir?.. (Allâh-u rabbül âlemiyn)
İshak Danış - Amene Resulu 01:46
İshak Danış - Amene Resulu 101.267 izlenme - 4 yıl önce Amener rasulü bi ma ünzile ileyhi mir rabbihı vel mü'minun * küllün amene billahi ve melaiketihı ve kütübihı ve rusülih * la nüferriku beyne ehadim mir rusülih * ve kalu semı'na ve eta'na ğufraneke rabbena ve ileykel masıyr * La yükellifüllahü nefsen illa vüs'aha * leha ma kesebet ve aleyha mektesebet * rabbena la tüahızna in nesına ev ahta'na * rabbena ve la tahmil aleyna ısran kema hameltehu alellezıne min kablina * rabbena ve la tühammilna ma la takate lena bih * va'fü anna * vağfir lena * verhamna ente mevlane fensurna alel kavmil kafirın
Cuma Suresi - İshak Danış 03:46
Cuma Suresi - İshak Danış 99.528 izlenme - 5 yıl önce Cuma Suresi - İshak Danış http://www.tavsanli.gen.tr
İshak Danış - Müezzinlik Öğrenimi 15:38
İshak Danış - Müezzinlik Öğrenimi 36.677 izlenme - 6 yıl önce
İshak Danış - Amenerrasulü Suresi 04:41
İshak Danış - Amenerrasulü Suresi 25.029 izlenme - 6 yıl önce
İshak Danış 17:04
İshak Danış "Görüntülü ve Mealli Tek Parça Yasin Suresi" 27.499 izlenme - 4 yıl önce Yasin suresi, Mekke'de inmiş olup üç ana konuyu kapsamaktadır. Bunlar, Öldükten sonra dirilme ve haşre iman, belde halkının kıssası ve Âlemlerin Rabbi'nin birliğini gösteren kesin delillerdir ve 83 Ayet'tir, Kuran-ı Kerimin en büyük suresi olarak kabul edilir.
Yasin Suresi - İshak Danış - Ok Takipli Türkçe Altyazılı 17:03
Yasin Suresi - İshak Danış - Ok Takipli Türkçe Altyazılı 19.998 izlenme - 4 yıl önce Bu Videoyu Hazırlıyanlardan, Okuyanlardan,dinleyenlerden Allahcc. Razı Olsun. Lâilâheillâllah Muhammed Rasulullah Hazreti Muhammed Mustafanın, İmam Aliyyül M...
İshak Danış - Ayetel Kürsi 03:14
İshak Danış - Ayetel Kürsi 22.709 izlenme - 6 yıl önce
İshak Danış - Ettahıyyatü Duası 02:11
İshak Danış - Ettahıyyatü Duası 10.385 izlenme - 6 yıl önce
İshak Danış - Fatiha Suresi 02:33
İshak Danış - Fatiha Suresi 9.604 izlenme - 6 yıl önce
İshak Danış - Ezan 03:09
İshak Danış - Ezan 8.349 izlenme - 6 yıl önce
İshak Danış - Sübhaneke Duası 01:15
İshak Danış - Sübhaneke Duası 8.813 izlenme - 6 yıl önce
İshak Danış - Kunut Duası 1 02:00
İshak Danış - Kunut Duası 1 7.760 izlenme - 6 yıl önce
İshak Danış - Kunut Duası 2 01:44
İshak Danış - Kunut Duası 2 6.776 izlenme - 6 yıl önce
İshak Danış - Cevşen'ül Kebir 05:49
İshak Danış - Cevşen'ül Kebir 2.893 izlenme - 4 yıl önce İshak Danış - Cevşen'ül Kebir
İshak Danış - Rabbena Duası 01:37
İshak Danış - Rabbena Duası 4.161 izlenme - 6 yıl önce
Kur'ânı Kerim 01-Cüz İshak Danış 01:00:04
Kur'ânı Kerim 01-Cüz İshak Danış 292 izlenme - 3 ay önce Kur'ânı Kerim 01-Cüz İshak Danış Allahın Kitabi Kuranı Kerim Hatmi Şerif Kur'an-ı Kerim 1- cüz kuranı kerim ishak danış Hafız İshak Danış Cüz - 1 hatmi Şerif
Fetih Suresi İshak Danış - 720x576 - Mealli ve Ok Takipli 12:20
Fetih Suresi İshak Danış - 720x576 - Mealli ve Ok Takipli 392 izlenme - 5 ay önce
İshak Danış - Kur'an-ı Kerim Ziyafeti 3 05:16
İshak Danış - Kur'an-ı Kerim Ziyafeti 3 906 izlenme - 2 yıl önce Allah, (c.c.), Hz. Muhammed, (s.a.v.) Ok takipli ve Türkçe Mealli Kur'an-ı Kerim Videoları İndirmek için Alttaki linkleri kullanabilirsiniz http://www.4shared.com/file/171352656/1bc8ae69/1_online.html http://www.4shared.com/file/171071300/67f6b3d2/2_online.html http://www.4shared.com/file/171074241/4281dc45/3_online.html (Elmalılı sadeleştirilmiş meali esas alınmıştır) Namaz Tesbihatlarını mp3 formatında bilgisayarınıza indirmek için aşağıdaki linkleri Kullanabilirsiniz http://www.4shared.com/file/257388152/96bf56a2/NAMAZ.html Kardeşlerim... Dünyaca Ünlü Hafızlardan (Abdulsamed Abdulbasit'te Dahil Olmak Üzere) Komple Hatim Olarak Bilgisayarınıza Mp3 Formatında İndirmek ve Dinlemek İçin Alttaki Linke Tıklayınız... http://www.kuran.tv/?s=dinle selam ve dua ile... Namaz Sureleri, Namaz süreleri, sure, süre, islam, islamiyet, kuran dinle, kuran izle, ayet, iman, namaz, Kuran, kuran, Namaz Duaları, Dua,tevcid,tefsir,iman,cennet, cehennem, resulullah, resulallah,namaz süreleri, namaz, Süresi, imam,namaz,namaz duaları,namaz süreleri,kuran dinle,kuran izle,Kuranı kerim,sure,süre,suresi,süresi,İshak Danış, ishak danış
İshak Danış - Kehf Suresi 34:44
İshak Danış - Kehf Suresi 4.299 izlenme - 5 yıl önce İshak Danış - Kehf Suresi http://www.tavsanli.gen.tr
ishak danış 3. cüz (komple video hatim) 59:49
ishak danış 3. cüz (komple video hatim) 4.035 izlenme - 4 yıl önce Nurradyo'da Her sabah, www.nurradyotv.com, hatmi şerif 3.cüz ,okuyan İshak Danış ,Ok Takipli Türkçe altyazılı
İshak Danış 6  Cüz Hatim 58:32
İshak Danış 6 Cüz Hatim 2.343 izlenme - 4 yıl önce İshak Danış 6 Cüz Hatim - Türkçe Altyazılı
Fetih Suresi İshak Danış 720x576 Mealli Ve Ok Takipli 1 12:20
Fetih Suresi İshak Danış 720x576 Mealli Ve Ok Takipli 1 282 izlenme - 5 ay önce FETİH SURESİ İSHAK DANIŞ 720x576 mealli ve ok takipli 1
İshak Danış - Tek Nefes İle Fatiha Suresi 01:17
İshak Danış - Tek Nefes İle Fatiha Suresi 1.854 izlenme - 4 yıl önce İshak Danış Özel Tek Nefes Fatiha Mükemmel Okuyuş
İshak Danış - Nasr Suresi 01:38
İshak Danış - Nasr Suresi 2.774 izlenme - 6 yıl önce
VAKIA SURESİ -İSHAK DANIŞ-720x576 mealli ve ok takipli 09:59
VAKIA SURESİ -İSHAK DANIŞ-720x576 mealli ve ok takipli 1.566 izlenme - 3 yıl önce www.tavsanli.gen.tr teyzemin oğlunu ismail bağırgan'ı bir trafik kazasında kaybettik onun için bir dua bekliyorum.
İshak Danış - Levenzelna Hazel Kurani Suresi 04:48
İshak Danış - Levenzelna Hazel Kurani Suresi 3.110 izlenme - 6 yıl önce
İshak Danış - Tebbet Suresi 01:46
İshak Danış - Tebbet Suresi 3.471 izlenme - 6 yıl önce
İshak Danış - Maun Suresi 01:58
İshak Danış - Maun Suresi 3.308 izlenme - 6 yıl önce
İshak Danış - Kevser Suresi 01:04
İshak Danış - Kevser Suresi 4.026 izlenme - 6 yıl önce
İshak Danış 1. Cüz (komple Video Hatim) 01:00:04
İshak Danış 1. Cüz (komple Video Hatim) 2.561 izlenme - 4 yıl önce Nurradyo'da Her Sabah, Www.nurradyotv.com,hatmi Şerif 1.cüz ,ishak Danış ,ok Takipli Türkçe Altyazılı
İshak Danış - Kureyş Suresi 01:35
İshak Danış - Kureyş Suresi 2.252 izlenme - 6 yıl önce
İshak Danış - Allahümme Salli Duası 01:11
İshak Danış - Allahümme Salli Duası 2.544 izlenme - 6 yıl önce
İshak Danış 4. Cüz (komple Video Hatim) 59:28
İshak Danış 4. Cüz (komple Video Hatim) 2.805 izlenme - 4 yıl önce Nurradyo'da Her Sabah, Www.nurradyotv.com, Hatmi Şerif 4.cüz ,okuyan İshak Danış ,ok Takipli Türkçe Altyazılı
Tür Suresi - İshak Danış - Tek Parça Full 07:09
Tür Suresi - İshak Danış - Tek Parça Full 63 izlenme - 2 ay önce Tür suresi - ishak Danış - tek parça full
ishak danış 2. cüz (komple video hatim) 59:40
ishak danış 2. cüz (komple video hatim) 2.595 izlenme - 4 yıl önce Nurradyo'da Her sabah, www.nurradyotv.com, hatmi şerif 2.cüz ,okuyan İshak Danış ,Ok Takipli Türkçe altyazılı
Yusuf Suresi - İshak Danış 41:03
Yusuf Suresi - İshak Danış 295 izlenme - 11 ay önce Yusuf suresi - ishak danış - tek parça full
İshak Danış 5. Cüz (komple Video Hatim) 58:48
İshak Danış 5. Cüz (komple Video Hatim) 2.370 izlenme - 4 yıl önce Nurradyo'da Her Sabah, Www.nurradyotv.com, Hatmi Şerif 5.cüz ,okuyan İshak Danış ,ok Takipli Türkçe Altyazılı
İshak Danış - Felak Suresi 01:23
İshak Danış - Felak Suresi 1.696 izlenme - 6 yıl önce
İshak Danış - Kadir Suresi 00:46
İshak Danış - Kadir Suresi 1.007 izlenme - 4 yıl önce İshak Danış - Kadir Suresi
Kaf suresi - ishak Danış - tek parça full 08:08
Kaf suresi - ishak Danış - tek parça full 120 izlenme - 4 ay önce Kaf suresi - ishak Danış - tek parça full
İshak Danış - Allahümme Barik Duası 01:21
İshak Danış - Allahümme Barik Duası 1.927 izlenme - 6 yıl önce
Taha Suresi - İshak Danış 28:49
Taha Suresi - İshak Danış 225 izlenme - 11 ay önce Taha suresi - ishak Danış - tek parça full
İshak Danış - Nas Suresi 01:30
İshak Danış - Nas Suresi 2.029 izlenme - 6 yıl önce
İshak Danış - Önsöz 00:13
İshak Danış - Önsöz 1.193 izlenme - 6 yıl önce
İshak Danış Hocadan Muhteşem Bir Kıraat 07:05
İshak Danış Hocadan Muhteşem Bir Kıraat 623 izlenme - 3 yıl önce İshak Danış Hocadan Muhteşem Bir Kıraat
Duhan Suresi - İshak Danış 08:31
Duhan Suresi - İshak Danış 725 izlenme - 3 yıl önce www.tavsanli.gen.tr DUHAN SURESİ
İshak Danış - Kafirun Suresi 02:07
İshak Danış - Kafirun Suresi 2.108 izlenme - 6 yıl önce
İshak Danış - İhlas Suresi 01:05
İshak Danış - İhlas Suresi 2.081 izlenme - 6 yıl önce
İshak Danış Ok Takipli Kur`an-ı Kerim Meali 27. Cüz 01:00:14
İshak Danış Ok Takipli Kur`an-ı Kerim Meali 27. Cüz 458 izlenme - 2 yıl önce Her gün daha da gelişen, Dünya`nın en büyük mealli Kur`an-ı Kerim Videoları Kanalındasınız. Diğer hafızların sesinden Kur`an videolarına ulaşmak için lütfen youtube kanalını ziyaret edin veya abone olun. Hiç bir videodan maddi ve manevi bir beklenti yoktur. Herhangi bir youtube kanalında yayınlamamanız kaydıyla videoları bilgisayarınıza dilediğiniz gibi indirebilirsiniz. Kendi logo ve web adresini ekleyip yayınlardan ötürü indirdikten sonra üzerine ekleme, çıkarma yada herhangi bir değişiklik yaparak yayınlamak helal değildir! Meal tercihi olarak Diyanet mealleri, Elmalılı Hamdi Yazır Mealleri, Ömer Nasuhi Bilmen meali, Feyzü'l Furkan ve Kur`an-ı Mecid meallerini tercih ediyorum. Açıklama kısmı içinse Elmalılı Hamdi Yazır Tefsiri ve Ömer Nasuhi Bilmen Tefsiri, detaylı bir açıklama gerekecek olursa da Taberi, Kurtubi, İbni Kesir, Ruhu'l-Beyan ve Beyzavi tefsirlerini tercih ediyorum. https://www.youtube.com/user/ozkulersin http://www.facebook.com/meallivideo http://twitter.com/ozkulersin http://www.izlesene.com/iz/ozkulersin
İshak Danış - Haşr Sûresi (18-24 ) ve Meali 05:31
İshak Danış - Haşr Sûresi (18-24 ) ve Meali 94 izlenme - 8 ay önce -Her gün daha da gelişen, Dünya`nın en büyük mealli Kur`an-ı Kerim Videoları Kanalındasınız. Tüm hafızların sesinden Kur`an-ı Kerim videolarına ulaşmak için lütfen youtube kanalını ziyaret edin veya abone olun. -Hiç bir videodan maddi ve manevi bir beklenti yoktur.Amaç Kur'an-ı Kerim ve Hadis-i Şerif paylaşımıdır. Bu yüzden diğer video sitelerine de yüklenmektedir. Herhangi bir youtube kanalında yayınlamamanız kaydıyla videoları bilgisayarınıza dilediğiniz gibi indirip arşivleyebilirsiniz. -Kendi logo ve web adresini ekleyip yayınlardan veya para kazananlardan ötürü, indirdikten sonra üzerine ekleme veya çıkarma yani herhangi bir değişiklik yaparak yayınlamak, belli bölümeri kesip kırparak kaynak vermeden yayınlamak helal değildir! Bu gibi niyetleri olanlar için videoları aldığım kaynaklar ana sayfada belirtilmiştir, yayıncılardaki ham videoları kullanarak kendi videolarını yapabilirler. -Meal tercihi olarak Diyanet mealleri, Elmalılı Hamdi Yazır Mealleri, Ömer Nasuhi Bilmen meali, Feyzü'l Furkan ve Kur`an-ı Mecid meallerini tercih ediyorum. Açıklama kısmı içinse Elmalılı Hamdi Yazır Tefsiri ve Ömer Nasuhi Bilmen Tefsiri, detaylı bir açıklama gerekecek olursa da Taberi, Kurtubi, İbni Kesir, Ruh-ül Beyan ve Beyzavi tefsirlerini tercih ediyorum. https://www.youtube.com/user/ozkulersin http://www.facebook.com/meallivideo http://twitter.com/ozkulersin http://www.izlesene.com/iz/ozkulersin http://meallivideo.web.tv/
Güzel Bir Kıraat 07:00
Güzel Bir Kıraat 468 izlenme - 3 yıl önce Güzel Bir Kıraat...
İshak Danış Muhteşem Kıraat 04:53
İshak Danış Muhteşem Kıraat 387 izlenme - 3 yıl önce İshak Danış Muhteşem Kıraat İshak Danış Muhteşem Kıraat İshak Danış Muhteşem Kıraat İshak Danış Muhteşem Kıraat İshak Danış Muhteşem Kıraat İshak Danış Muhteşem Kıraat
Hucurât Sûresi –Takipli ve Mealli İshak Danış 07:56
Hucurât Sûresi –Takipli ve Mealli İshak Danış 82 izlenme - 4 ay önce Hucurât Sûresi –Takipli ve Mealli İshak Danış
İshak Danış - Kehf Suresi (Tek Parça) 34:44
İshak Danış - Kehf Suresi (Tek Parça) 133 izlenme - 1 yıl önce İshak Danış - Kehf Suresi (Tek Parça) Kanalımıza ait diğer videolara ulaşmak ve güncel içerikleri takip etmek için www.izlesene.com/nefer26medya kanalımıza göz atabilir ve abone olabilirsiniz. Keyifli seyirler
Hatim Duası Suresi - İshak Danış (Tek Parça Full) 05:55
Hatim Duası Suresi - İshak Danış (Tek Parça Full) 184 izlenme - 1 yıl önce Sayfamızdan yada http://www.kuranikerimokuvedinle.com/ adresinden en az 3 hafız'ın okuduğu bütün sure ve cüzlere erişebilirsiniz. Kanalımıza ait diğer videolara ulaşmak ve güncel içerikleri takip etmek için www.izlesene.com/nefer26medya kanalımıza göz atabilir ve abone olabilirsiniz. Keyifli seyirler
Şuara Suresi - İshak Danış 30:38
Şuara Suresi - İshak Danış 147 izlenme - 10 ay önce Şuara suresi - ishak Danış - tek parça full
ishak Danış - İsra Suresi  11:16
ishak Danış - İsra Suresi 283 izlenme - 3 yıl önce ishak Danış - İsra Suresi Hoca Hakketen Çok Güzel Okuyo Dinleyin Tavsiye Eederim diğer videolar için www.izlesene.com/nefer26medya kanalıma abone olun
İshak Danış Görüntülü ve Mealli Tek Parça Yasin Suresi 17:04
İshak Danış Görüntülü ve Mealli Tek Parça Yasin Suresi 127 izlenme - 9 ay önce İshak Danış Görüntülü ve Mealli Tek Parça Yasin Suresi
Cevşen ul - İshak Danış (Tamamı) 01:02:25
Cevşen ul - İshak Danış (Tamamı) 135 izlenme - 1 yıl önce Beşinci, Altıncı, Yedinci, Sekizinci Küllî Şehadetler: Yani: Binbir esma-i İlahiyeye sarihan ve işareten bakan ve bir cihette Kur'andan çıkan bir hârika münacat olan ve marifetullahta terakki eden bütün âriflerin münacatlarının fevkinde bulunan ve bir gazvede "Zırhı çıkar, onun yerine bu Cevşen'i oku" diye Cebrail vahiy getiren "Cevşen-ül Kebir" münacatı içindeki hakikatlar ve tam tamına Rabbine karşı tavsifler, Muhammed'in (A.S.M.) risaletine ve hakkaniyetine şehadet ettiği gibi; Kur'andan tereşşuh eden ve bir cihette Cevşen'den feyiz alan ve tevellüd eden Resail-in Nuriye, yüzotuz parçasıyla risalet-i Muhammediyeye (A.S.M.) birtek hüccet olarak risaletinin bütün hakikatlarını aklen ve mantıken isbatıyla, hattâ felsefenin nazarında akıldan pek uzak mes'elelerini göz önünde gibi gayet kolay ve makul bir tarzda ders vermesiyle Muhammed'in (A.S.M.) sadıkıyetine ve risaletine küllî bir surette şehadet eder. Şualar ( 625 )
Ahkaf Suresi - İshak Danış 14:12
Ahkaf Suresi - İshak Danış 80 izlenme - 8 ay önce
Kehf suresi - ishak danış - tek parça full 34:44
Kehf suresi - ishak danış - tek parça full 113 izlenme - 11 ay önce Kehf suresi - ishak danış - tek parça full
İshak Danış - Cevşen 09:16
İshak Danış - Cevşen 104 izlenme - 1 yıl önce İshak Danış Hocamızdan Ok Takipli Kur'an-ı Kerim Komple Hatim Ok Takipli İzlemek İçin Alttaki Linke Tıklayınız... http://www.kuran.tv/index.php?s=izle&... Ok takipli ve Türkçe Mealli Kur'an-ı Kerim Videoları İndirmek için Alttaki linkleri kullanabilirsiniz http://www.4shared.com/file/171352656... http://www.4shared.com/file/171071300... http://www.4shared.com/file/171074241... (Elmalılı sadeleştirilmiş meali esas alınmıştır) Kardeşlerim... Dünyaca Ünlü Hafızlardan Kur'an-ı Kerim Komple Hatim Olarak Bilgisayarınıza Mp3 Formatında İndirmek ve Dinlemek İçin Alttaki Linke Tıklayınız... http://www.kuran.tv/?s=dinle ALLAH (C.C.)'a Emanet Olun.Selam ve Dua İle Kalın Kardeşlerim...
İshak Danış - Fel Suresi 01:47
İshak Danış - Fel Suresi 574 izlenme - 6 yıl önce
Duhan Suresi - İshak Danış 08:31
Duhan Suresi - İshak Danış 90 izlenme - 8 ay önce
Cevşen ül Kebir - İshak Danış 01:02:07
Cevşen ül Kebir - İshak Danış 112 izlenme - 1 yıl önce Cevşen ül Kebir - İshak Danış Kanalımıza ait diğer videolara ulaşmak ve güncel içerikleri takip etmek için www.izlesene.com/nefer26medya kanalımıza göz atabilir ve abone olabilirsiniz. Keyifli seyirler
Meryem Suresi - İshak Danış 20:36
Meryem Suresi - İshak Danış 92 izlenme - 11 ay önce Meryem suresi - ishak Danış - tek parça full
İshak Danış - Fil Suresi 00:40
İshak Danış - Fil Suresi 77 izlenme - 1 yıl önce ALLAH (C.C.)'a Emanet Olun.Selam ve Dua İle Kalın Kardeşlerim... Kanalımıza ait diğer videolara ulaşmak ve güncel içerikleri takip etmek için www.izlesene.com/nefer26medya kanalımıza göz atabilir ve abone olabilirsiniz. Keyifli seyirler
ishak danış 30. cüz (komple video hatim),ishak danış 30. cüz (komple video hatim),ishak danış 30.cüz 59:12
ishak danış 30. cüz (komple video hatim),ishak danış 30. cüz (komple video hatim),ishak danış 30.cüz 289 izlenme - 3 yıl önce 19.08.2015 günü metinyavuz68 kanalına yüklediğim "ishak danış 30. cüz (komple video hatim)" başlıklı videoyu izleyin.19.08.2015 günü metinyavuz68 kanalına yüklediğim "ishak danış 30. cüz (komple video hatim)" başlıklı videoyu izleyin.
ishak danış 23. cüz (komple video hatim),ishak danış 23. cüz (komple video hatim),ishak danış 23.cüz 01:00:14
ishak danış 23. cüz (komple video hatim),ishak danış 23. cüz (komple video hatim),ishak danış 23.cüz 228 izlenme - 3 yıl önce 19.08.2015 günü metinyavuz68 kanalına yüklediğim "ishak danış 23. cüz (komple video hatim)" başlıklı videoyu izleyin,19.08.2015 günü metinyavuz68 kanalına yüklediğim "ishak danış 23. cüz (komple video hatim)" başlıklı videoyu izleyin.
Cuma Suresi - İshak Danış - Tek Parça 03:46
Cuma Suresi - İshak Danış - Tek Parça 465 izlenme - 3 yıl önce Sayfamızdan Yada Http://www.kuranikerimokuvedinle.com/ Adresinden En Az 3 Hafız'ın Okuduğu Bütün Sure Ve Cüzlere Erişebilirsiniz.
Yunus Suresi - İshak Danış 41:19
Yunus Suresi - İshak Danış 65 izlenme - 11 ay önce Yunus suresi - ishak danış - tek parça full
Hatim Duası 05:55
Hatim Duası 188 izlenme - 2 yıl önce Her gün daha da gelişen, Dünya`nın en büyük mealli Kur`an-ı Kerim Videoları Kanalındasınız. Diğer hafızların sesinden Kur`an videolarına ulaşmak için lütfen youtube kanalını ziyaret edin veya abone olun. Hiç bir videodan maddi ve manevi bir beklenti yoktur. Herhangi bir youtube kanalında yayınlamamanız kaydıyla videoları bilgisayarınıza dilediğiniz gibi indirebilirsiniz. Kendi logo ve web adresini ekleyip yayınlardan ötürü indirdikten sonra üzerine ekleme, çıkarma yada herhangi bir değişiklik yaparak yayınlamak helal değildir! Meal tercihi olarak Diyanet mealleri, Elmalılı Hamdi Yazır Mealleri, Ömer Nasuhi Bilmen meali, Feyzü'l Furkan ve Kur`an-ı Mecid meallerini tercih ediyorum. Açıklama kısmı içinse Elmalılı Hamdi Yazır Tefsiri ve Ömer Nasuhi Bilmen Tefsiri, detaylı bir açıklama gerekecek olursa da Taberi, Kurtubi, İbni Kesir, Ruhu'l-Beyan ve Beyzavi tefsirlerini tercih ediyorum. https://www.youtube.com/user/ozkulersin http://www.facebook.com/meallivideo http://twitter.com/ozkulersin http://www.izlesene.com/iz/ozkulersin
ishak danış 25. cüz (komple video hatim),ishak danış 25. cüz (komple video hatim),ishak danış 25. cü 01:00:11
ishak danış 25. cüz (komple video hatim),ishak danış 25. cüz (komple video hatim),ishak danış 25. cü 190 izlenme - 3 yıl önce 19.08.2015 günü metinyavuz68 kanalına yüklediğim "ishak danış 25. cüz (komple video hatim)" başlıklı videoyu izleyin.19.08.2015 günü metinyavuz68 kanalına yüklediğim "ishak danış 25. cüz (komple video hatim)" başlıklı videoyu izleyin.
ishak danış 28. cüz (komple video hatim),ishak danış 28. cüz (komple video hatim),ishak danış 28.cüz 01:00:09
ishak danış 28. cüz (komple video hatim),ishak danış 28. cüz (komple video hatim),ishak danış 28.cüz 230 izlenme - 3 yıl önce 19.08.2015 günü metinyavuz68 kanalına yüklediğim "ishak danış 28. cüz (komple video hatim)" başlıklı videoyu izleyin.19.08.2015 günü metinyavuz68 kanalına yüklediğim "ishak danış 28. cüz (komple video hatim)" başlıklı videoyu izleyin.
İshak Danış - Recep Tayyip Erdoğan (İftar Programı) 08:11
İshak Danış - Recep Tayyip Erdoğan (İftar Programı) 317 izlenme - 4 yıl önce İshak Danış - Recep Tayyip Erdoğan
Nisa Suresi - ishak Danış - tek parça full 01:25:38
Nisa Suresi - ishak Danış - tek parça full 100 izlenme - 1 yıl önce Nisa Suresi - ishak Danış - tek parça full
Secde suresi ishak Danış tek parça full 08:42
Secde suresi ishak Danış tek parça full 57 izlenme - 10 ay önce Secde suresi ishak Danış tek parça full
Saffat Suresi - İshak Danış 19:23
Saffat Suresi - İshak Danış 51 izlenme - 9 ay önce
ishak danış 1. cüz (komple video hatim),ishak danış 1. cüz (komple video hatim),ishak danış 1. cüz ( 01:00:04
ishak danış 1. cüz (komple video hatim),ishak danış 1. cüz (komple video hatim),ishak danış 1. cüz ( 162 izlenme - 3 yıl önce 19.08.2015 günü metinyavuz68 kanalına yüklediğim "ishak danış 1. cüz (komple video hatim)" başlıklı videoyu izleyin,19.08.2015 günü metinyavuz68 kanalına yüklediğim "ishak danış 1. cüz (komple video hatim)" başlıklı videoyu
Nur suresi - ishak Danış 30:05
Nur suresi - ishak Danış 43 izlenme - 11 ay önce Nur suresi - ishak Danış
ishak danış 27. cüz (komple video hatim),ishak danış 27. cüz (komple video hatim),ishak danış 27.cüz 01:00:14
ishak danış 27. cüz (komple video hatim),ishak danış 27. cüz (komple video hatim),ishak danış 27.cüz 201 izlenme - 3 yıl önce 19.08.2015 günü metinyavuz68 kanalına yüklediğim "ishak danış 27. cüz (komple video hatim)" başlıklı videoyu izleyin.19.08.2015 günü metinyavuz68 kanalına yüklediğim "ishak danış 27. cüz (komple video hatim)" başlıklı videoyu izleyin.
İshak Danış - Nisa Suresi 01:25:38
İshak Danış - Nisa Suresi 233 izlenme - 4 yıl önce Gönül Sofrası (Rahmet Pınarı) - Youtube Kanalımız Açılmıştır. Facebook Sayfamız = https://www.facebook.com/GonulSofram Siz değerli üyelerimizi Abone olmaya b...
ishak danış 19. cüz (komple video hatim),ishak danış 19. cüz (komple video hatim),ishak danış 19.cüz 01:00:13
ishak danış 19. cüz (komple video hatim),ishak danış 19. cüz (komple video hatim),ishak danış 19.cüz 190 izlenme - 3 yıl önce 19.08.2015 günü metinyavuz68 kanalına yüklediğim "ishak danış 19. cüz (komple video hatim)" başlıklı videoyu izleyin.19.08.2015 günü metinyavuz68 kanalına yüklediğim "ishak danış 19. cüz (komple video hatim)" başlıklı videoyu izleyin.
İshak Danış Ok Takipli Kur`an-ı Kerim Meali 11.Cüz 59:50
İshak Danış Ok Takipli Kur`an-ı Kerim Meali 11.Cüz 139 izlenme - 2 yıl önce Her gün daha da gelişen, Dünya`nın en büyük mealli Kur`an-ı Kerim Videoları Kanalındasınız. Diğer hafızların sesinden Kur`an videolarına ulaşmak için lütfen youtube kanalını ziyaret edin veya abone olun. Hiç bir videodan maddi ve manevi bir beklenti yoktur. Herhangi bir youtube kanalında yayınlamamanız kaydıyla videoları bilgisayarınıza dilediğiniz gibi indirebilirsiniz. Kendi logo ve web adresini ekleyip yayınlardan ötürü indirdikten sonra üzerine ekleme, çıkarma yada herhangi bir değişiklik yaparak yayınlamak helal değildir! Meal tercihi olarak Diyanet mealleri, Elmalılı Hamdi Yazır Mealleri, Ömer Nasuhi Bilmen meali, Feyzü'l Furkan ve Kur`an-ı Mecid meallerini tercih ediyorum. Açıklama kısmı içinse Elmalılı Hamdi Yazır Tefsiri ve Ömer Nasuhi Bilmen Tefsiri, detaylı bir açıklama gerekecek olursa da Taberi, Kurtubi, İbni Kesir, Ruhu'l-Beyan ve Beyzavi tefsirlerini tercih ediyorum. https://www.youtube.com/user/ozkulersin http://www.facebook.com/meallivideo http://twitter.com/ozkulersin http://www.izlesene.com/iz/ozkulersin
İshak Danış İbrahim Suresi ( 31 ile 41 Arası Ayetler ) 09:15
İshak Danış İbrahim Suresi ( 31 ile 41 Arası Ayetler ) 193 izlenme - 3 yıl önce İshak Danış İbrahim Suresi ( 31 ile 41 Arası Ayetler ) İshak Danış İbrahim Suresi ( 31 ile 41 Arası Ayetler ) İshak Danış İbrahim Suresi ( 31 ile 41 Arası Ayetler ) İshak Danış İbrahim Suresi ( 31 ile 41 Arası Ayetler ) İshak Danış İbrahim Suresi ( 31 ile 41 Arası Ayetler ) İshak Danış İbrahim Suresi ( 31 ile 41 Arası Ayetler ) İshak Danış İbrahim Suresi ( 31 ile 41 Arası Ayetler ) İshak Danış İbrahim Suresi ( 31 ile 41 Arası Ayetler )
Casiye suresi - ishak Danış - tek parça full 10:36
Casiye suresi - ishak Danış - tek parça full 36 izlenme - 8 ay önce Casiye suresi - ishak Danış - tek parça full
Şura Suresi - İshak Danış 19:38
Şura Suresi - İshak Danış 38 izlenme - 8 ay önce
İshak danış la 04:21
İshak danış la 220 izlenme - 6 yıl önce ssüperr
İshak Danış Ok Takipli Kur`an-ı Kerim Meali 29. Cüz 01:00:10
İshak Danış Ok Takipli Kur`an-ı Kerim Meali 29. Cüz 121 izlenme - 2 yıl önce Her gün daha da gelişen, Dünya`nın en büyük mealli Kur`an-ı Kerim Videoları Kanalındasınız. Diğer hafızların sesinden Kur`an videolarına ulaşmak için lütfen youtube kanalını ziyaret edin veya abone olun. Hiç bir videodan maddi ve manevi bir beklenti yoktur. Herhangi bir youtube kanalında yayınlamamanız kaydıyla videoları bilgisayarınıza dilediğiniz gibi indirebilirsiniz. Kendi logo ve web adresini ekleyip yayınlardan ötürü indirdikten sonra üzerine ekleme, çıkarma yada herhangi bir değişiklik yaparak yayınlamak helal değildir! Meal tercihi olarak Diyanet mealleri, Elmalılı Hamdi Yazır Mealleri, Ömer Nasuhi Bilmen meali, Feyzü'l Furkan ve Kur`an-ı Mecid meallerini tercih ediyorum. Açıklama kısmı içinse Elmalılı Hamdi Yazır Tefsiri ve Ömer Nasuhi Bilmen Tefsiri, detaylı bir açıklama gerekecek olursa da Taberi, Kurtubi, İbni Kesir, Ruhu'l-Beyan ve Beyzavi tefsirlerini tercih ediyorum. https://www.youtube.com/user/ozkulersin http://www.facebook.com/meallivideo http://twitter.com/ozkulersin http://www.izlesene.com/iz/ozkulersin
İshak Danış Ok Takipli Kur`an-ı Kerim Meali 13.Cüz 59:58
İshak Danış Ok Takipli Kur`an-ı Kerim Meali 13.Cüz 119 izlenme - 2 yıl önce Her gün daha da gelişen, Dünya`nın en büyük mealli Kur`an-ı Kerim Videoları Kanalındasınız. Diğer hafızların sesinden Kur`an videolarına ulaşmak için lütfen youtube kanalını ziyaret edin veya abone olun. Hiç bir videodan maddi ve manevi bir beklenti yoktur. Herhangi bir youtube kanalında yayınlamamanız kaydıyla videoları bilgisayarınıza dilediğiniz gibi indirebilirsiniz. Kendi logo ve web adresini ekleyip yayınlardan ötürü indirdikten sonra üzerine ekleme, çıkarma yada herhangi bir değişiklik yaparak yayınlamak helal değildir! Meal tercihi olarak Diyanet mealleri, Elmalılı Hamdi Yazır Mealleri, Ömer Nasuhi Bilmen meali, Feyzü'l Furkan ve Kur`an-ı Mecid meallerini tercih ediyorum. Açıklama kısmı içinse Elmalılı Hamdi Yazır Tefsiri ve Ömer Nasuhi Bilmen Tefsiri, detaylı bir açıklama gerekecek olursa da Taberi, Kurtubi, İbni Kesir, Ruhu'l-Beyan ve Beyzavi tefsirlerini tercih ediyorum. https://www.youtube.com/user/ozkulersin http://www.facebook.com/meallivideo http://twitter.com/ozkulersin http://www.izlesene.com/iz/ozkulersin
ishak danış 17. cüz (komple video hatim),ishak danış 16. cüz (komple video hatim), ishak danış 16. c 53:09
ishak danış 17. cüz (komple video hatim),ishak danış 16. cüz (komple video hatim), ishak danış 16. c 127 izlenme - 3 yıl önce 19.08.2015 günü metinyavuz68 kanalına yüklediğim "ishak danış 17. cüz (komple video hatim)" başlıklı videoyu izleyin,19.08.2015 günü metinyavuz68 kanalına yüklediğim "ishak danış 17. cüz (komple video hatim)" başlıklı videoyu izleyin.
ishak danış 12. cüz (komple video hatim),ishak danış 12. cüz (komple video hatim) 01:00:03
ishak danış 12. cüz (komple video hatim),ishak danış 12. cüz (komple video hatim) 127 izlenme - 3 yıl önce 19.08.2015 günü metinyavuz68 kanalına yüklediğim "ishak danış 12. cüz (komple video hatim)" başlıklı videoyu izleyin.19.08.2015 günü metinyavuz68 kanalına yüklediğim "ishak danış 12. cüz (komple video hatim)" başlıklı videoyu izleyin.
İshak danış 2015 Kur'an 04:40
İshak danış 2015 Kur'an 141 izlenme - 2 yıl önce Anadolu İlahiyat Ön lisans mezunu olup evli ve dört çocuk babasıdır. 15.06.1969 Trabzon ili, Of ilçesi Balaban Düz mahalle'de doğdu. İlkokulu Balaban ilköğretim okulunda bitirdi. Hafızlığını aynı beldede Balaban Kur'an Kursu'nda tamamladı. 1991'de Arapça eğitiminden icazet aldı. 1993'te Rize İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldu. 2000'de Ali Şahin Hoca'dan Aşere-i Takrib'i tamamlayarak icazet aldı. 2006'da İbrahim Tanrıkulu Hoca'dan Tayyibe'yi bitirdi.. Halen Beyoğlu Kasımpaşa Büyük Piyale Paşa Cami'de İmam Hatip olarak vazife yapmaktadır. Anadolu İlahiyat Ön lisans mezunu olup evli ve beş çocuk babasıdır.
Fatır Suresi - - İshak Danış - Tek Parça Full 17:33
Fatır Suresi - - İshak Danış - Tek Parça Full 40 izlenme - 9 ay önce Fatır suresi - ???? ???? - ishak Danış - tek parça full
İshak Danış Ok Takipli Kur`an-ı Kerim Meali 30. Cüz 59:13
İshak Danış Ok Takipli Kur`an-ı Kerim Meali 30. Cüz 114 izlenme - 2 yıl önce Her gün daha da gelişen, Dünya`nın en büyük mealli Kur`an-ı Kerim Videoları Kanalındasınız. Diğer hafızların sesinden Kur`an videolarına ulaşmak için lütfen youtube kanalını ziyaret edin veya abone olun. Hiç bir videodan maddi ve manevi bir beklenti yoktur. Herhangi bir youtube kanalında yayınlamamanız kaydıyla videoları bilgisayarınıza dilediğiniz gibi indirebilirsiniz. Kendi logo ve web adresini ekleyip yayınlardan ötürü indirdikten sonra üzerine ekleme, çıkarma yada herhangi bir değişiklik yaparak yayınlamak helal değildir! Meal tercihi olarak Diyanet mealleri, Elmalılı Hamdi Yazır Mealleri, Ömer Nasuhi Bilmen meali, Feyzü'l Furkan ve Kur`an-ı Mecid meallerini tercih ediyorum. Açıklama kısmı içinse Elmalılı Hamdi Yazır Tefsiri ve Ömer Nasuhi Bilmen Tefsiri, detaylı bir açıklama gerekecek olursa da Taberi, Kurtubi, İbni Kesir, Ruhu'l-Beyan ve Beyzavi tefsirlerini tercih ediyorum. https://www.youtube.com/user/ozkulersin http://www.facebook.com/meallivideo http://twitter.com/ozkulersin http://www.izlesene.com/iz/ozkulersin
İshak Danış - Maun Suresi 00:45
İshak Danış - Maun Suresi 40 izlenme - 1 yıl önce ALLAH (C.C.)'a Emanet Olun.Selam ve Dua İle Kalın Kardeşlerim... İshak Danış - Maun Suresi Okunuşu Bismillahirrahmânirrahîm. 1- Era'eytellezî yükezzibü biddîn 2- Fezâlikellezî, yedu'ulyetîm 3- Velâ yehüddü alâ ta'âmilmiskîn 4- Feveylün lilmüsallîn 5- Ellezîne hüman salâtihim sâhûn 6- Ellezîne hüm yürâûne 7- Ve yemne'ûnelmâ'ûn Anlamı Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle. 1- Gördün mü o dine yalan diyeni? 2- İşte yetimi itip kakan odur! 3- Yoksulu doyurmaya teşvik etmez. 4- Fakat veyl o namaz kılanlara ki, 5- Namazlarında yanılmaktadırlar. 6- Onlar ki, gösteriş yaparlar. 7- Ve yardımlığı sakınır (zekatı vermezler).
Furkan suresi - ishak Danış 20:03
Furkan suresi - ishak Danış 32 izlenme - 10 ay önce Furkan suresi - ishak Danış
İsra suresi ishak danış tek parça full 34:47
İsra suresi ishak danış tek parça full 45 izlenme - 11 ay önce İsra suresi ishak danış tek parça full
ishak danış 10. cüz (komple video hatim),ishak danış 10. cüz (komple video hatim),ishak danış10. cüz 59:19
ishak danış 10. cüz (komple video hatim),ishak danış 10. cüz (komple video hatim),ishak danış10. cüz 118 izlenme - 3 yıl önce 19.08.2015 günü metinyavuz68 kanalına yüklediğim "ishak danış 10. cüz (komple video hatim)" başlıklı videoyu izleyin.19.08.2015 günü metinyavuz68 kanalına yüklediğim "ishak danış 10. cüz (komple video hatim)" başlıklı videoyu izleyin.