Hoşgeldiniz!

Mehmet Emin Ay

Mehmet Emin Ay - Yasin Suresi 14:42
Mehmet Emin Ay - Yasin Suresi 913.832 izlenme - 5 yıl önce 1. Yasın 2. Vel kur'anil hakiym 3. İnneke le minel murseliyn 4. Ala sıratım müstekıym 5. Tenziylel aziyzir rahıym 6. Li tünzira kavmem ma ünzira abaühüm fehüm ğafilun 7. Le kad hakkal kavlü ala ekserihim fehüm la yü'minun 8. İnna cealna fı a'nakıhim ağlalen fe hiye ilel ezkani fehüm mukmehun 9. Ve cealna mim beyni eydihim seddev ve min halfihim sedden fe ağşeynahüm fehüm la yübsırun 10. Ve sevaün aleyhim e enzertehüm em lem tünzirhüm la yü'minun 11. İnnema tünziru menittebeaz zikra ve haşiyer rahmane bil ğayb fe beşşirhü bi mağfirativ ve ecrin kerım 12. İnna nahnü nuhyil mevta ve nektübü ma kaddemu ve asarahüm ve külle şey'in ahsaynahü fı imamim mübiyn 13. Vadrib lehüm meselen ashabel karyeh iz caehel murselun 14. İz erselna ileyhimüsneyni fe kezzebuhüma fe azzezna bi salisin fe kalu inna ileyküm murselun 15. Kalu ma entüm illa beşerum mislüna ve ma enzeler rahmanü min şey'in in entüm illa tekzibun 16. Kalu rabbüna ya'lemü inna ileyküm le murselun 17. Ve ma aleyna illel belağul mübın 18. Kalu inna tetayyarna biküm leil lem tentehu le nercümenneküm ve le yemessenneküm minna azabün eliym 19. Kalu tairuküm meaküm ein zükkirtüm bel entüm kavmüm müsrifun 20. Ve cae min aksal medıneti racülüy yes'a kale ya kavmittebiul murseliyn 21. İttebiu mel la yes'elüküm ecrav vehüm mühtedun 22. Ve ma liye la a'büdüllezı fetaranı ve ileyhi türceun 23. E ettehızü min dunihı aliheten iy yüridnir rahmanü bi durril la tuğni annı şefaatühüm şey'ev ve la yünkızun 24. İnnı izel le fı dalalim mübın 25. İnnı amentü bi rabbiküm fesmeun 26. Kıyledhulil cenneh kale ya leyte kavmı ya'lemun 27. Bima ğafera lı rabbı ve cealenı minel mükramiyn 28. Ve ma enzelna ala kavmihı mim ba'dihı min cündim mines semai ve ma künna münziliyn 29. İn kanet illa sayhatev vahıdeten fe iza hüm hamidun 30. Ya hasraten alel ıbad ma yetiyhim mir rasulin illa kanu bihı yestehziun 31. Elem yerav kem ehlekna kablehüm minel kuruni ennehüm ileyhim la yarciun 32. Ve in küllül lemma cemiy'ul ledeyna muhdarun 33. Ve ayetül lehümül erdul meyteh ahyeynaha ve ahracna minha habben feminhü ye'külun 34. Ve cealna fiyha cennatim min nahıyliv ve a'nabiv ve feccerna fiyha minel uyun 35. Li ye'külu min semerihı ve ma amilethü eydiyhim efela yeşkürun 36. Sübhanellezı halekal ezvace külleha mimma tümbitül erdu ve min enfüsihim ve mimma la ya'lemun 37. Ve ayetül lehümül leyl neslehu minhün nehara fe iza hüm muslimun 38. Veş şemsü tecrı li müstekarril leha zalike takdiyrul aziyzil aliym 39. Vel kamera kaddernahü menazile hatta ade kel urcunil kadiym 40. Leşşemsü yembeğıy leha en tüdrikel kamera velel leylü sabikun nehar ve küllün fı felekiy yesbehun 41. Ve ayetül lehüm enna hamelna zürriyyetehüm fil fülkil meşhun 42. Ve halakna lehüm mim mislihı ma yarkebun 43. Ve in neşe' nuğrıkküm fela sariyha lehüm velahüm yünkazun 44. İlla rahmetem minna ve metaan ila hıyn 45. Ve iza kıyle lehümütteku ma beyne eydıküm ve ma halfeküm lealleküm türhamun 46. Ve ma te'tiyhim min ayetim min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridıyn 47. Ve iza kıyle lehüm enfiku mimma razekakümüllahü kalelleziyne keferu lilleziyne amenu e nut'ımü mel lev yeşaüllahü at'amehu in entüm illa fı dalalim mübın 48. Ve yekulune meta hazel va'dü in küntüm sadikıyn 49. Ma yenzurune illa sayhatev vahıdeten te'huzühüm vehüm yehıssımun 50. Fela yestetıy'une tevsıyetev ve la ila ehlihim yarciun 51. Ve nüfiha fis suri fe iza hüm minel ecdasi ila rabbihim yensilun 52. Kalu ya veylena mem beasena mim merkadina haza ma veader rahmanü ve sadekal murselun 53. İn kanet illa sayhatev vahıdeten feiza hüm cemiy'ul ledeyna muhdarun 54. Fel yevme la tuzlemü nefsün şey'ev vela tüczevne illa ma küntüm ta'melun 55. İnne ashabel cennetil yevme fı şüğulin fakihun 56. Hüm ve ezvacühüm fı zılalın alel eraiki müttekiun 57. Lehüm fiyha fakihetüv ve lehüm ma yeddeun 58. Selamün kavlem mir rabbir rahıym 59. Vemtazül yevme eyyühel mücrimun 60. Elem a'hed ileyküm ya benı ademe el la ta'büdüş şeytan innehu leküm adüvvüm mübiyn 61. Ve enı'büduni haza sıratum müstekıym 62. Ve lekad edalle minküm cibillen kesiyra efelem tekunu ta'kılun 63. Hazihı cehennemülletı küntüm tuadun 64. Islevhel yevme bima küntüm tekfürun 65. El yevme nahtimü ala efvahihim ve tükellimüna eydıhim ve teşhedü ercülühüm bima kanu yeksibun 66. Velev neşaü letamesna ala a'yünihim festebekus sırata fe enna yübsırun 67. Velev neşaü le mesahnahüm ala mekanetihim femestetau mudiyyev ve la yarciun 68. Ve men nüammirhü nünekkishü fil halk efela ya'kılun 69. Ve ma alemnahüş şı'ra ve ma yembeğıy leh in hüve illa zikruv ve kur'anüm mübiyn 70. Li yünzira men kane hayyave ve yehıkkal kavlü alel kafirın 71. E ve lem yerav enna halakna lehüm mimma amilet eydına en'amen fehüm leha malikun 72. Ve zellelnaha lehüm fe minha rakubühüm ve minha ye'külun 73. Ve lehüm fiyha menafiu ve meşarib efela yeşkürun 74. Vettehazu min dunillahi alihetel leallehüm yünsarun 75. La yestetıy'une nasrahüm vehüm lehüm cündüm muhdarun 76. Fela yahzünke kavlühüm inna na'lemü ma yüsirrune ve ma yu'linun 77. Evelem yeral insanü enna halaknahü min nutfetin fe iza hüve hasıymün mübın 78. Ve darabe lena meselev ve nesiye halkah kale mey yuhyil ızame ve hiye ramım 79. Kul yuhyıhellezı enşeeha evvele merrah ve hüve bi külli halkın alım 80. Ellezı ceale leküm mineş şeceril ahdari naran fe iza entüm minhü tukıdun 81. Eveleysellezı halekas semavati vel erda bi kadirin ala ey yahlüka mislehüm bela ve hüvel hallakul alım 82. İnnema emruhu iza erade şey'en ey yekule lehu kün fe yekun 83. Fe sübhanellezı bi yedihı melekutü külli şey'iv ve ileyhi türceun
Mehmet Emin Ay - Kabenin Yolları 02:43
Mehmet Emin Ay - Kabenin Yolları 51.610 izlenme - 2 yıl önce Müziksiz İlahiler Mollacami.com 'da
Mehmet Emin Ay - Yasin Suresi 14:46
Mehmet Emin Ay - Yasin Suresi 90.328 izlenme - 3 yıl önce Mehmet Emin Ay - Yasin Suresi
Mehmet Emin Ay - Beyaz Dilekçe 10:30
Mehmet Emin Ay - Beyaz Dilekçe 42.165 izlenme - 3 yıl önce Mehmet Emin Ay Tarafından Seslendirilen Beyaz Dilekçe İlahisi
Mehmet Emin Ay - Yasin Suresi 14:53
Mehmet Emin Ay - Yasin Suresi 46.210 izlenme - 3 yıl önce Mehmet Emin Ay Tarafından Okunan Yasin Süresi
Mehmet Emin Ay - Yeşil Kubbe 05:25
Mehmet Emin Ay - Yeşil Kubbe 42.917 izlenme - 2 yıl önce Yeşil Kubbe - Mehmet Emin Ay mehmet bey afyon sandıklı
Mehmet Emin Ay - Mülk Suresi (Tebarekellezi) Türkçe Meali 06:49
Mehmet Emin Ay - Mülk Suresi (Tebarekellezi) Türkçe Meali 37.687 izlenme - 3 yıl önce Mehmet Emin Ay - Mülk Suresi (Tebarekellezi) Türkçe Meali
Mehmet Emin Ay - Efendim 09:10
Mehmet Emin Ay - Efendim 27.330 izlenme - 3 yıl önce Mehmet Emin Ay - Efendim
mehmet emin ay - taleal bedru aleyna 04:22
mehmet emin ay - taleal bedru aleyna 52.275 izlenme - 7 yıl önce
Mehmet Emin Ay - Rahman Suresi 09:40
Mehmet Emin Ay - Rahman Suresi 33.489 izlenme - 3 yıl önce Mehmet Emin Ay - Rahman Suresi
Mehmet Emin Ay - O Gece Sendin Gelen 10:48
Mehmet Emin Ay - O Gece Sendin Gelen 47.481 izlenme - 3 yıl önce Mehmet Emin Ay - O Gece Sendin Gelen Arş ın kubbelerine adı nurla yazılan ismi, semada "Ahmed" yer "Muhammed" olan...
Yasin Suresi (Mehmet Emin Ay) 16:54
Yasin Suresi (Mehmet Emin Ay) 31.350 izlenme - 2 yıl önce Mehmet Emin Ay Hocamız Okuyor: Mübarek Yasin-i Şerif Suresi. Kuran-ı Kerim en bilinen surelerinden olan Yasin, 83 ayetten oluşmaktadır.
Mehmet Emin Ay - En Güzel İlahileri 01:05:09
Mehmet Emin Ay - En Güzel İlahileri 17.270 izlenme - 2 yıl önce Mehmet Emin Ay Hocadan 30 Dakikalık İlahi Ziyafeti
Mehmet Emin Ay - Sordum Sarı Çiçeğe 04:29
Mehmet Emin Ay - Sordum Sarı Çiçeğe 24.010 izlenme - 3 yıl önce Mehmet Emin Ay - Sordum Sarı Çiçeğe
Mehmet Emin Ay - Kan Tutar 03:55
Mehmet Emin Ay - Kan Tutar 18.159 izlenme - 3 yıl önce Kan Tutar.. Leblerinle Emrine Amadedir Canım Benim Alda Bir Buseyle Öldür Haydi Cananım Benim Lal Olur Birden Dilim Bilmem Neden Görsem Seni Görmesem Kalmaz ...ilahisi
Mehmet Emin Ay - Cuma Suresi (Türkçe Meal) 03:39
Mehmet Emin Ay - Cuma Suresi (Türkçe Meal) 18.843 izlenme - 3 yıl önce Mehmet Emin Ay - Cuma Suresi (Türkçe Meal)
Mehmet Emin Ay - Beyaz Dilekçe 10:30
Mehmet Emin Ay - Beyaz Dilekçe 16.550 izlenme - 3 yıl önce Mehmet Emin Ay Tarafından Seslendirilen Beyaz Dilekçe İlahisi
Mehmet Emin Ay Ya Allah Esma Ül Hüsna 10:25
Mehmet Emin Ay Ya Allah Esma Ül Hüsna 23.835 izlenme - 4 yıl önce Mehmet Emin Ay Ya Allah Esma Ül Hüsna
Mehmet Emin Ay - Duha Suresi 03:10
Mehmet Emin Ay - Duha Suresi 24.985 izlenme - 3 yıl önce Mehmet Emin Ay - Duha Suresi
Allahu Allah -  Mehmet Emin Ay ( Süper İlahi ) 05:39
Allahu Allah - Mehmet Emin Ay ( Süper İlahi ) 19.652 izlenme - 3 yıl önce Mehmet Emin Ay Dan Hadis-i Şerif Ve Ayetler Eşliğinde Çok Seveceğinizi Düşündüğüm Muhteşem Bir İlahi...
Mehmet Emin Ay - Yaresulallah 06:37
Mehmet Emin Ay - Yaresulallah 22.801 izlenme - 6 yıl önce Ya Rasulallah firakın yaktı ben soldum bugün,ah nasıl etsem tahammül dertliyim doldum bugün Sine sûzân,dide giryan,dil perişan,kıl medet,bikesim biçare lütfet,çaresiz kaldım bugün Hâki payin pür şifadır şüphesiz mücrimlere,arttı derdim bir şifa almak için geldim bugün Rahmeten lil aleminsin,sen şefi-ul müznibin,ey kerem ummanı sultanım ümid buldum bugün
mehmet emin ay - ''niçin aglarsin ey bülbül'' 04:15
mehmet emin ay - ''niçin aglarsin ey bülbül'' 24.714 izlenme - 6 yıl önce mehmet emin ay - ''niçin aglarsin ey bülbül''
Mehmet Emin Ay - Yasin Suresi 14:46
Mehmet Emin Ay - Yasin Suresi 14.746 izlenme - 3 yıl önce Mehmet Emin Ay - Yasin Suresi
Mehmet Emin Ay - Ne Zaman Anarsam Seni 06:19
Mehmet Emin Ay - Ne Zaman Anarsam Seni 10.721 izlenme - 3 yıl önce Mehmet Emin Ay Tarafından Seslendirilen Ne Zaman Anarsam Seni İlahisi
Mehmet Emin Ay - Yasin Suresi 16:55
Mehmet Emin Ay - Yasin Suresi 9.615 izlenme - 2 yıl önce Ayetler, Hadisler, Dualar, Güzel Sözler ve Dini Bilgiler
mehmet emin ay kıyamet suresi 03:30
mehmet emin ay kıyamet suresi 12.712 izlenme - 5 yıl önce burak önal
Mehmet Emin Ay - Haşr Suresi 03:57
Mehmet Emin Ay - Haşr Suresi 7.676 izlenme - 2 yıl önce Son Ayetler
Mehmet Emin Ay - Göçtü Kervan 03:13
Mehmet Emin Ay - Göçtü Kervan 13.379 izlenme - 4 yıl önce
Mehmet Emin Ay : Kuran Kerim Komple Hatim Cüz 4 59:50
Mehmet Emin Ay : Kuran Kerim Komple Hatim Cüz 4 14.655 izlenme - 3 yıl önce Allah Kalblerimizi Kuran Nuruyla Nurlandirmasi Niyetiyle. Bu Kalitede Hic Bir Yerde Bulamassiniz.ınsaallah Dualariniza Vesile Olurum.
Mehmet Emin Ay - Sevdim Seni Mabuduma 05:17
Mehmet Emin Ay - Sevdim Seni Mabuduma 8.680 izlenme - 3 yıl önce Mehmet Emin Ay Tarafından Seslendirilen Sevdim Seni Mabuduma İlahisi
Mehmet Emin Ay - Veysel Karani 01:55
Mehmet Emin Ay - Veysel Karani 11.679 izlenme - 4 yıl önce
Mehmet Emin Ay Rahman Suresi 08:43
Mehmet Emin Ay Rahman Suresi 5.605 izlenme - 2 yıl önce Mehmet Emin Ay Rahman Suresi
Mehmet Emin Ay - Zilzal Suresi 02:38
Mehmet Emin Ay - Zilzal Suresi 10.423 izlenme - 3 yıl önce Mehmet Emin Ay - Zilzal Suresi
Mehmet Emin Ay - Selam İmam Hatiplim 05:49
Mehmet Emin Ay - Selam İmam Hatiplim 9.831 izlenme - 3 yıl önce Mehmet Emin Ay - Selam İmam Hatiplim
Mehmet Emin Ay - Salat-ı Ümmiye 01:49
Mehmet Emin Ay - Salat-ı Ümmiye 11.099 izlenme - 4 yıl önce
Mehmet Emin Ay - Efendim 09:10
Mehmet Emin Ay - Efendim 6.269 izlenme - 3 yıl önce Mehmet Emin Ay - Efendim
mehmet emin ay - ''la ilahe illallah'' 05:31
mehmet emin ay - ''la ilahe illallah'' 14.497 izlenme - 6 yıl önce mehmet emin ay - ''la ilahe illallah''
Mehmet Emin Ay - O Gece Sendin Gelen 10:48
Mehmet Emin Ay - O Gece Sendin Gelen 6.898 izlenme - 3 yıl önce Mehmet Emin Ay Tarafından Seslendirilen O Gece Sendin Gelen İlahisi
Mehmet Emin Ay - Meftun Olarak 05:02
Mehmet Emin Ay - Meftun Olarak 6.877 izlenme - 3 yıl önce Mehmet Emin Ay - Meftun Olarak
Mehmet Emin Ay - Güllere Vurgunum (Kutlu Doğum) 04:56
Mehmet Emin Ay - Güllere Vurgunum (Kutlu Doğum) 5.551 izlenme - 3 yıl önce Hz.MUHAMMED SAV.kutlu doğum haftası mehmet emin ay güllere vurgunum sadullah erdal sivas zara korkut köyü ilahi hafik
Mehmet Emin Ay - Yasin Suresi 14:46
Mehmet Emin Ay - Yasin Suresi 8.783 izlenme - 3 yıl önce Mehmet Emin Ay - Yasin Suresi
Mustafa Demirci & Mehmet Emin Ay - Sultanım 05:10
Mustafa Demirci & Mehmet Emin Ay - Sultanım 3.840 izlenme - 2 yıl önce Mustafa Demirci & Mehmet Emin Ay Sultanım Dinle, Mustafa Demirci & Mehmet Emin Ay Sultanım İndir, Yeni İlahiler 2014, İlahi Dinle, İlahi Sözleri, İlahiler Di...
Mehmet Emin Ay - Ne Zaman Anarsam Seni 06:19
Mehmet Emin Ay - Ne Zaman Anarsam Seni 5.971 izlenme - 3 yıl önce Mehmet Emin Ay Tarafından Seslendirilen Ne Zaman Anarsam Seni İlahisi
kan tutar mehmet emin ay 03:55
kan tutar mehmet emin ay 8.844 izlenme - 5 yıl önce mehmet emin ay
Mehmet Emin Ay 04:59
Mehmet Emin Ay 5.447 izlenme - 3 yıl önce Mehmet Bey Men Enzeletrilahi
Mehmet Emin Ay - Esmaül Hüsna 11:32
Mehmet Emin Ay - Esmaül Hüsna 6.453 izlenme - 3 yıl önce Mehmet Bey
Mehmet Emin Ay - Gözlerim 03:50
Mehmet Emin Ay - Gözlerim 2.482 izlenme - 2 yıl önce İlahi Sözleri Kulluğa bel bağlayıp, sultanı gözler gözlerim, Derdine düş olmuşum, dermanı gözler gözlerim, Ali’ne, ashabına vardır bizim ikramımız, Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali gözler gözlerim. Baktığım ol, gördüğüm ol, istediğim oldur ol, Ya nice gözlemesin didarı gözler gözlerim. Eşrefoğlu Rumi’nin sözleri cevherdir veli, Daima iman ile Kur-an’ı gözler gözlerim.
Mehmet Emin Ay - Ağla Gözüm Ağla (Müziksiz Ilahi) 05:21
Mehmet Emin Ay - Ağla Gözüm Ağla (Müziksiz Ilahi) 4.746 izlenme - 3 yıl önce Mehmet Bey
Mehmet Emin Ay - Canım Kurban Olsun 03:29
Mehmet Emin Ay - Canım Kurban Olsun 5.839 izlenme - 4 yıl önce
Mehmet Emin Ay - Kaside-i Bürde 10:12
Mehmet Emin Ay - Kaside-i Bürde 2.791 izlenme - 2 yıl önce Şarkı Sözleri / İlahi / Kaside : KASİDE-İ BÜRDE E min tezekküri cirânin bi zî selemin, Mezecte dem’an cerâ min mukletin bi demin. Em hebbeti’r-rîhu min tilkâi kâzimetin Ve evmeda’l-berku fi’z-zalmâi min idamin Femâ liayneyke in kulte ekfüfâ hemetâ Ve mâ likalbike in kulte estefik yehimi E yahsebu’s-sabbu ennel-hubbe münketimun Mâ beyne münsecimin minhü ve muztarimin Levlâ’l- hevâ lem turık dem’an alâ talelin Ve lâ erikte zikri’l-bâni ve’l-alemi Fe keyfe tunkiru hubben bâ’de mâ şehidet Bihî aleyke, udûli’d-dem’ı ve’s-sekami Ve esbete’l-vecdü hattay abretin ve danâ. Misle’l-behârı alâ haddeyke ve’l-anemi. Neam serâ tayfü men ehvâ fe-errekani ÜVe’l-hubbu ya’terizu’l-lezzâti bi’l-elemi Yâ lâimî fî’l-hevâ’l-uzriyyi mâ’zireten Minnî ileyke ve lev ensafte lem telümi Adetke hâliye lâ sırrî bi müstetirin. Ani’l- vüşâti ve lâ dâî bi münhasimin. Mehadteni’n – nusha lâkin lestü esmeuhû. lnne’l-muhibbe ani’l uzzâli fî samemin. İnnî e tehemtü nâsîha’ş-şeybi fî azelî, Ve’ş – şeybü eb’adü fî nushin ani’t – tûhemi. Fe inne emmâreti bi’s-sûi me’t-te’azet Min cehlihâ bi nezîri’ş – şeybi ve’l- heremi. Ve lâ eaddet mine’l – fî’li’l -cemili kırâ Dayfin eleme bi re’sî gayre muhteşemi Lev küntü a’lemü ennî mâ uvakkıruhû. Ketemtü sırren bedâ lî minhü bi’l-ketemi Men lî bi reddi cimâhin min gavayetihâ Kemâ yüreddü cimühu’l-hayli bi’l-lücümi Felâ terüm bi’l-meâsi kesre şehvetihâ lnne’t-teâme yukavvî şehvete’n-nehimi Ve’n-nefsü ke’t-tıflı in tühmilhü şebbe alâ Hubbi’r-redâi ve in teftımhü yenfetimi Fasrıf hevâhâ ve hâzir en tüvelliyehû İnne’l-hevâ mâ tevellâ yusım ev yesımi Ve râihâ vehye fî’l-a’mâli sâimetün Ve in hiye’s-tahleti’l-mer’â felâ tesümi Kem hassenet lezzeten li’l-mer’i kâtileten Min haysü lem yedri enne’s-semme fî’d-desemi Vahşe’d-desâise min cûin ‘le min şebiin Fe rubbe mahmasatin şerrun mine’t-tuhâmi Ve’stefrigi’d-dem’a min aynin kadi’mteleet Mine’l-mehârimi ve’l-zem himyete’n-nedemi Ve hâlifî’n-nefse ve’ ş-şeytâne va’sıhimâ Ve in hümâ mehadâke’n-nusha fet-tehimi Velâ tutı’ minhümâ hasmen velâ hakemen Fe ente ta’rifü keyfe’l-hasmi ve’l-hakemi Estagfîrullâhe min kavlîn bilâ amelin Le kad nesebtü bihî neslen lizî ukumi Emertüke’l-hayre lâkin mâ’temertü bihî Ve me’stekamtü femâkavlî leke’s-tekami Velâ tezevvedtü kable’l-mevti nâfîleten Velem usalli sivâ farzın velem esumi Zalemtü sünnete men ahya’z-zalâme ilâ Eni’şteket kademâhü’d-durre min veremi Ve şedde min segabin ahşâehû ve tavâ Tahte’l-hicâreti keşhan mütrefe’l-edemi Ve râvedethü’l-cibâlü’ş-şümmü min zehebin An nefsihi fe erâhâ eyyemâ şememi Ve ekkedet zühdehü fîhâ zarûretühû İnne’z-zarûrete lâ ta’dû alâ’l-lsami ve keyfe ted’û ile’d-dünyâ zarûretü men Levlâhü lem tahruci’d-dünyâ mine’l-ademi Muhammmedün seyyidü’l-kevneyni ve’s-sekaleyn Ve’l-ferikayni min urubin ve min acemi Nebiyyünâ’l-âmirü’n-nahi felâ ehadün Eberre fî kavlî lâ minhü velâ neami Hüve’l-habîbü’l-lezî türcâ şefâatühü Li külli hevlin mine’l-ehvâli muktehımi Deâ ilallühi fe’l-müstemsikûne bihî Müstemsikûne bi hablin gayrı munfasımı Faka’n-nebiyyine fî hâlkın ve fî hulukın Velem yüdanûhü fj ilmin ve lâ keremi Ve küllühüm min Resûlillahi mültemisün Gürfen mine’l-bâhri ev reşfen mine’d-diyemi Ve vâkıfûne ledeyhi inde haddihimi Min nuktati’l-ilmi ev min şekleti’l-hikemi Fehve’l-lezî teme mâ’nâhu ve sûretühü Sümme’s-tafâhü hibîben bâriü’n-nesemi Münezzehün an şerikin fî mehâsinihi Fe cevheru’l-husni fîhi gayrı munkasımi Da’me’d-deathü’n-nâsârâ fî nebiyyihimi Vâ’hküm bimâ şı’te medhan fîhi va’htekimi Fensüb ilâ zâtihî mâ şi’te min şerafîn Vensüb ilâ kadrihî mâ şi’te min izâmi Fe inne fadle Resûlillâhi leyse lehû Haddün fe yu’ribe anhü nâtıkun bi femi Lev nâsebet kadrehû âyâtühû ızamen Ahyâ’smühû hîne yüd’â dârıse’r-rimemi Lem yemtehınna bimâ ta’ye’l-ukûlü bihî Hırsan aleynâ felem nerteb velem nehimi A’ye’l-verâ fehmü mâ’nâhü fe leyse yürâ Lil-kurbi ve’l-bu’di minhü gayru munfehımi Ke’ş-şemsi tezharu li’l-ayneyni min buudin Sagîreten ve tükillû’t-tarfe min ememi Ve keyfe yüdrikü fî’d-dünyâ hakîkatehû Kavmün niyâmün tesellev anhü bi’l-hulumi Fe meblegu’l-ilmi fîhi ennehû beşerun Ve ennehû hayru hâlkı’llâhi küllihimi Ve küllü âyin ete’r-rüslü’l-kirâmü bihâ Fe innemâ’t-tesalet min nûrihi bihimi Fe innehû şemsü fadlin hum kevâkibühâ Yüzhirne envârehâ li’n-nâsi fî’z-zulemi Ekrim bi hâlkı nebiyyin zânehû hulukun Bi’l-husni müştemilin bi’l-bişri müttesimi Ke’z-zehri fî terefîn ve’l-bedri fî şerefîn Ve’l-bâhri fî keremin ve’d-dehri ti himemin Keennehû vahve ferdün fî celâletihi Fi askerin hîne telkahu ve fî haşemin Keenneme’l-lü’lüü’l-meknûnü fî-sadefîn Min mâ’diney mantıkın minhü ve mübtesemi Lâ tıybe ya’dilü türben zamme a’zumehû Tûbâ lî munteşıkın minhü ve mültesimin Ebâne mevlidühü an tîbı unsurihi Yâ tıybe mübtedein minhü ve muhtetemi Yevmün teferrese fîhi’l-fürsü ennehümü Kad ünzirû bi hulûli’l-bü’si ve’n-nikamı Ve bâte eyvânü Kısrâ Vehve münsadi’un Ka şemli ashabı Kisrâ gayre mülteimi Ve’n-nâru hâmidetü’l-enfâsi min esefin Aleyhi ve’n-nehru sâhi’l-ayni min sedemi Ve sâe sâvete en gâdat buhayretühâ Ve rüdde vâridühâ bi’l-gayzl hîne zamî Keenne bi’n-nâri mâ bi’l-mâi min belelin Huznen ve bi’l-mâ; mâ bi’n-nâri min daremin Ve’l-cinnü’ tehtifü ve’l-envâru sâtıatün Ve’l-hakku yazharu min mâ’nen ve min kelimi Amû ve sammû fe i’lânü’l-beşâiri lem Tüsmâ’ve bârikatü’l-inzâri lem tüsemi Min bâ’di mâ ahbâra’l-akvâme kâhinühüm Bienne dînehamü’l-mu’vecce lem yekumi Ve bâ’de mâ âyenû fi’l-ufkı min şuhubin Munkaddaten vefka mâ fî’l-arzl min sanemi Hattâ gadâ an tarikl’l-vahyi münhezimün Mine’ş-şeyâtîni yakfû isre münhezimi Keennehüm hereben abtâlü Ebrehetin Ev askerun bi’l-hasâ mln râhateyhi ramî Nebzen bihî bâ’de tesbîhin bi bâtnihimâ Nebze’l-müsebbihi min ahşâi mültakımı Câet li da’vetihil eşcâru sâcideten Temşî ileyhi alâ sâkın bi lâ kademi Ke ennemâ setarat setran limâ ketebet Fürûuhâ min bedîil hattı fil lekami Mislül ğamâmeti ennâ sâra sâiraten Tekıyhi harra vatıysin lil hecîri hamî Aksemtü bil kameril münşakkı inne lehû Min kalbihî nisbeten mebrûratel kasemi Ve mâ havel ğâru min hayrin ve min keramin Ve küllü tarfin minel küffâri anhü amî Fes sıdkı fil ğari ves sıddîku lem yerimâ Ve hüm yekûlûne mâ bil ğâri min erimi Zannül hamâme ve zannül ankebûte alâ Hayril beriyyeti lem tensüc ve lem tehumi Vikâyetullâhi ağnet an müdâafetin Mined dürûı ve an âlin minel ütumi Mâ sâmaniyed dehru daymen vestecartü bihî İllâ ve niltü civâran minhü lem yüdami Ve leltemestü ğıned dârayni min yedihî İllestelemtün nedâ min hayri müstelemi Lâ tünkirul vahye min rü’yahü inne lehû kalben izâ nâmetil aynâni lem yenemi Fe zâke hıyne bülûğun min nübüvvetihî Fe leyse yünkeru fîhi hâlü muhtelemi Tebârekallâhü mâ vahyün bi müktesebin Ve lâ nebiyyün alâ ğaybin bi müttehimi Kem ebraet vasaben bil lemsi râhatühû Ve atlakat eriben min ribkatil limemi Ve Ahyetis seneteş şehbae da’vetühû Hattâ haket ğurraten fil a’surid dühümi Bi ârıdın câde evhıltel bitâha bihâ Seyben minel yemmi ev seylen minet arimi Da’nî ve vasfî âyâtin lehû zaherât Zuhûra nâril gırâ leylen alâ alemi Feddürrü yezdâdü husnen ve hüve müntezamün Ve leyse yenkusu kadran ğayra müntezami Fe mâ tetâvele âmâlül medîhi ilâ Mâ fîhi min keramil ahlâkı veş şiyemi Ayâtü hakkın miner Rahmâni muhdesetün Kadîmetün sıfatül mavsûfi bil kıdemi Lemm takterin bi zemânin ve hiye tuhbiruna Anil meâdi ve an âdin ve an iremi Dâmet ledeynâ fe fâkat külle mu’cizetin Minen nebiyyîne iz câet ve lem tedümi Muhâkkemetün fe mâ yübkıyne min şühebin Li zî şikâkın ve lâ yebğıyne min hâkemi Mâ hûribet katta illâ âde min harabin A’del eâdî ileyhâ mülkıyes selemi Raddet belâğatühâ da’vâ muârıdıhâ Raddel ğayûri yedel cânî anil hurami Le hâ meânin ke mevcil bahri fî mededin Ve fevka cevherihî fil husni vel kıyemi Fe lâ tüaddü ve lâ tuhsâ acâibühâ Ve lâ tüsâmü alel iksâri bis seemi Karrat, bihâ, aynü, kârîhâ, fe, kultü, lehû Le kad zaferte bi hablillâhi fa’tesımi İn tetlühâ hıyfeten min harri nâri lezâ Etfâ’te harrâ lezâ min virdiheş şiyemi Ke ennehel havzu tebyazzul vücûhü bihî Minel usâtı ve kad câühû kel humemi Ve kes sırâtı ve kel mîzâni ma’dileten Fel kıstu min ğayrihâ Gin nâsilen yekumi Lâ’ta’ceben li hasûdin râha yünkiruha Tecâhülen ve hüve aynül hâzikıl fehimi Kad tünkirul aynü dav’eş şemsinin ramedin Ve yünkirul femü ta’mel mâi min sekami Yâ hayra men yemmemel,âfûne ,sahâtehû Sa’yen ve fevka mütûnil eynükir rusümi Ve men hüvel âyetül kübrâli mu’tebirin Ve men hüven nı’metül uzmâli muğtenimi Serayte min Haraminleyken ilâ Harâmin Kemâ seral bedrü fî dâcin minez zulemi Ve bette terkâ ilâ en nilte menzileten Min kâbe kavseyni lem tüdrek ve lem terumi Ve kaddemetke cemîul enbiyâi bihâ Ver rusülü takdîme mahdûmin alâ hademi Ve ente tahterikus seb’at tıbâka bihim Fî mevkibin künte fîhi sâhıbel alemi Hattâ izâ lem teda’şe’ven li müstebikin Mined dünüvvi velâ li müstenimi Hafadte külle makâmin bil izâfeti iz Nûdite bir ref’i mislel müfredil alemi Keymâ tefûzü bir vaslin eyyi müstetirin Anil uyûni ve sirrin eyye müktetemi Fehurte külle fihârin ğayra müşterakin Ve cüzte külle mekâmin ğayra mzüdehami Ve celle mikdârumâ vullite min rutebin Ve azze idrâkü mâûlite min niami Büşrâlenâ ma’şeral İslâmi inne lenâ Minel ınâyeti ruknen ğayra münhedimi Lemmâ deallahü dâıynâ li tâatihi Bi ekramir rusüli künnâ ekramel ümemi Râat Kulûbel ıdâ enbâü bi’setihî Ke neb’etin eclefet ğuflen minel ğanemi Mâ zâle yelkâhüm fî külli mu’terakin Hattâ hakev bil kanâ lahmen alâ vedami Veddül firâra fe kâdû yağbitûıne bihî Eşlâe şâlet meal ıkbâni ver ruhami Temdıl leyâlî ve lâ yedrûne ıddetehâ Mâlem tekün min leyâlil eşhuril hurumi Ke ennemed dînü dayfün halle sâhate hüm Bi külli karmin ilâ rahmil îdâ karimi Yecürru bahra hamîsin fevka sâhibatin Termî bi mevcin minel ebtâli mültetımi Min külli müntedi bin lillâhi muhtesibin Yestû bi müste’silin lil küfri mustalimi Hattâ ğadet milletül İslâmi ve hiye bihim Min ba’di gurbetihâ mevsûleter rahimi Mekfûleten ebeden minhüm bi hayri ebin Ve ba’lin fe lem teytem ve lem teimi Hümül cibâlü fe sel anhüm müsâdimehüm Mâzâ raev minhüm fî külli müstademi Ve sel Huneynen ve sel Bedran ve sel Uhuden Fusûle hatfin lehüm edhâ minel vehami El musdıril biydı humran ba’de mâ veradet Minel ıdâ külle müsveddin minel lememi Vel kâtibîne bi sümril hattı mâ terâket Aklâmühüm harfe cismin ğayra mün’acimi Şâkis silâhı lehüm sîmâ tümeyyizühüm Vel verdü yemtâzü bis sîmâ mines selemi Tühdî ileyke riyâhun nasri neşrahüm Fe tahsebüz zehra , fil ekmâmi külle kemî Keennehüm fî zuhûril hayli nebtü ruben Min şiddetil hazmi lâ min şiddetil huzumi Târet kulûbül ıda min be’sihim ferkan Femâ teferrake beynel behmi vel bühümi Ve men tekün bi rasûlillâhi nûsratühû İn telkahül üsdü fî âcâmihâ tecimi Ve len terâ min veliyyin ğayra müntesırin Bihî velâ min adüvvin ğayra münfesimin Ehalle ümmetehû fî hırzi milletini Kellysi halle meal eşbâli fî ecemi Kem ceddelet kelimâtüllahi min cedelin Fîhi ve kem hassamel burhânu min hasımi Kefâke bil ılmi fil ümmiyyi mu’cizeten Fil câhiliyyeti vet te’dîbi fil yütümi Hademtühû bi medîhin estekıylü bihî Zünûbe umrin medâ fiş şı’ri vel hıdemi İz kalledâniye mâ tuhşâ avâkıbühû Ke ennenî bihimâ hedyün minen neami Ata’tü ğayyes sıbâ fil hâletyni ve mâ Hassaltü illâ alel âsâmi ven nedemi Fe yâ hasârate nefsin fî ticaretihâ Lem teşterid dîne bid dünyâ velem tesümi Ve men yebı’âcilen minhü bi âcilihî Yebin lehül gabnü fî bey’ın ve fî selemi İn âti zenben fe mâ ahdî bi müntekazın Minen nebiyyi ve lâ hablî bi mün sarimi Fe inne lî zimmeten minhü bi tesmiyeti Muhammeden ve hüve evfel halkı biz zimeni İn lem yekün fî meâdi âhızen bi yedî Fadlen ve illâ fe kul yâ zelletel kademi Hâşâhü en yuhrimer râcî me mekârimehû Ev yercial câru minhü gayra muhterâmi Ve münzü el zemtü efkâri medâyıhahû Vecedtühü lî halâsî hayra mültezimi Ve len yefûtel gınâ minhü yeden teribet İnnel hayâ yünbitül ezhâre fil ekemi Ve lem ürid zehrated dünyelletik telafet Yedâ züheyrin bi mâ esnâ alâ herimi Yâ ekramel halkı mâ li men elûzü bihî Sıvâke ınde hulûlil hâdisil amemi Velen yedika Rasülellâhi cahüke bi İzil Kerîmü tecellâ bismi müntekımi Fe in min cûdiked dünya ve Darratehâ Ve min ulûmike ılmül levhı vel kalemi Yâ nefsü lâ teknati min zelletin azumet İnnle kebâire fi ğufrani kel lememi Lealle rahmete Rabbi hıyne yaksimühâ Te’ti alâ hasebil ısyâni fil kısemi Yâ Rabbi vec’al recâi ğayra mün’akisin Ledeyke vec’al hısâbî ğayra münhazimi Veltuf bi abdike fid dâreyni inne lehû Sabran metâ ted’uhü ehvâlü yenhezimi Ve’zenli subhi salâtin minke dâimetin Alen Nebiyyi bi münhel in ve münsecimi Vel âli sahbi sümmet tâbiîne lehüm Ehlet tükâ ven nükâ vel hılmi vel kerami Mâ rannehat azâbâtil bâni rıyhu sabâ Ve etrabel îse hâdil bin neğami Yâ Rabbi salli ve sellim dâimen Ebedâ Alâ habîbike hayril halkı küllihimi
mehmet emin ay - tale'al bedru aleyna 08:41
mehmet emin ay - tale'al bedru aleyna 8.307 izlenme - 6 yıl önce ilahi ayhanca bakışlar 08ayhanca06.blogcu.com
Mehmet Emin Ay - Hu Kuşu 06:42
Mehmet Emin Ay - Hu Kuşu 3.656 izlenme - 3 yıl önce İlahi Ezgi.wmv
Mehmet Emin Ay - Taleal Bedru 14:19
Mehmet Emin Ay - Taleal Bedru 3.121 izlenme - 3 yıl önce Mehmet Emin Ay - Talea'l Bedru (HQ - Yüksek Ses Kalitesi) Taleal bedru aleyna, Minseniyyetil veda, Vecebbeşşukru aleyna, Mâdeâ lillahi de’a. Eyyühel meb’usu fîna Ci’te bilemril muta, Ci’te şerraftel Medîne, Merhaben Yâ Hayreda. *** Ente şemsun, ente bedrun, Ente nûrun âlâ nûr, Ente misbe hussüreyya, Ya Habîbi, Ya Rasul. Taleal bedru aleyna, Minseniyyetil veda, Vecebbeşşukru aleyna, Mâdeâ lillahi de’a. Eyyühel meb’usu fîna Ci’te bilemril muta, Ci’te şerraftel Medîne, Merhaben Yâ Hayreda. Kaynak: http://www.ilahisozleri.com/ilahi/426/mehmet-emin-ay-taleal-bedru-aleyna.html#ixzz2lRcJP53Q
Mehmet Emin Ay - Kabenin Yolları 02:44
Mehmet Emin Ay - Kabenin Yolları 4.241 izlenme - 3 yıl önce Mehmet Emin Ay - Kabenin Yolları
yasini şerif mehmet emin ay 08:09
yasini şerif mehmet emin ay 5.529 izlenme - 5 yıl önce yasini şerif mehmet emin ay
Mehmet Emin Ay - Muhteşem Kur'an Tilaveti 08:41
Mehmet Emin Ay - Muhteşem Kur'an Tilaveti 2.441 izlenme - 2 yıl önce Ayetler, Hadisler, Dualar, Güzel Sözler ve Dini Bilgiler
Muhsin Kara - Makta / Yakarış 00:35
Muhsin Kara - Makta / Yakarış 2.844 izlenme - 2 yıl önce Muhsin Kara - Makta/Yakarış (Ankara 2014)
Mehmet Emin Ay İlahiler 01:05:09
Mehmet Emin Ay İlahiler 2.257 izlenme - 2 yıl önce Mehmet Emin Ay İlahiler
mehmet emin ay acılar kapımı yoklar 02:32
mehmet emin ay acılar kapımı yoklar 6.970 izlenme - 5 yıl önce mehmet emin ay acılar kapımı yoklar
mehmet eminay 03:10
mehmet eminay 6.138 izlenme - 7 yıl önce allahu allah
Mehmet Emin Ay Allahu Allah 04:50
Mehmet Emin Ay Allahu Allah 2.558 izlenme - 2 yıl önce Mehmet Emin Ay Allahu Allah
Mehmet Emin Ay - Allahım Ne Zaman Anarsam Seni 04:42
Mehmet Emin Ay - Allahım Ne Zaman Anarsam Seni 4.174 izlenme - 3 yıl önce Mehmet Emin Ay - Allahım Ne Zaman Anarsam Seni
Mehmet Emin Ay - Nat-ı Şerif - Kaside 08:09
Mehmet Emin Ay - Nat-ı Şerif - Kaside 3.706 izlenme - 3 yıl önce Mehmet Emin Ay - Nat-ı Şerif - Kaside
Mehmet Emin Ay - Allahım 06:20
Mehmet Emin Ay - Allahım 3.333 izlenme - 3 yıl önce Mehmet Emin Ay - ALLAH'ım {mükemmel bir ilahi}
Duhan Suresi - Mehmet Emin Ay 07:32
Duhan Suresi - Mehmet Emin Ay 1.832 izlenme - 2 yıl önce ALLAH RAZI OLSUN EMEĞİ GEÇENLERE KİM PERŞEMBE CUMAYA BAĞLAYAN GECE DUHAN SURESİ OKURSA SABAHA TERTEMİZ ÇIKAR HADİSİ ŞERİF berat kandilinde kim duhan suresi okursa afolunur hadisi şerif
Mehmet Emin Ay Gül Yüzünü 04:24
Mehmet Emin Ay Gül Yüzünü 3.596 izlenme - 4 yıl önce Mehmet Emin AY Gül Yüzünü
Mehmet Emin Ay & Mustafa Demirci - Muhammed Hürmetine 03:19
Mehmet Emin Ay & Mustafa Demirci - Muhammed Hürmetine 2.871 izlenme - 3 yıl önce Mehmet Emin Ay Ve Mustafa Demirci Tarafından Seslendirilen Muhammed Hürmetine İlahisini Keyifle Dinleyeceksiniz
Mehmet Emin Ay - Aşr-ı Şerif 03:45
Mehmet Emin Ay - Aşr-ı Şerif 2.187 izlenme - 2 yıl önce 01.12.2013 Programından..
Mehmet Emin Ay - Gani Mevlam 03:02
Mehmet Emin Ay - Gani Mevlam 3.850 izlenme - 4 yıl önce
mehmet emin ay kıyamet suresi 03:30
mehmet emin ay kıyamet suresi 3.510 izlenme - 5 yıl önce burak önal
Mehmet Emin Ay - Rabbim Allah Diyeceğim 05:00
Mehmet Emin Ay - Rabbim Allah Diyeceğim 1.382 izlenme - 2 yıl önce Mehmet Emin Ay - Rabbim Allah Diyeceğim...
mehmet emin ay şu benım dıvane gönlüm ! 04:15
mehmet emin ay şu benım dıvane gönlüm ! 4.234 izlenme - 5 yıl önce mehmet emin ay şu benım dıvane gönlüm !
Mehmet Emin Ay - Taleal Bedru Aleyna 04:22
Mehmet Emin Ay - Taleal Bedru Aleyna 1.127 izlenme - 1 yıl önce Taleal Bedru Aleyna .. Mehmet Emin Ay Mükemmel Söylemiş..kanal7 Çok Şahane Dizgi Yapmış.dolunay Klibi Logosuz Dur...
Mehmet Emin Ay - Gelin Allah Diyelim 02:03
Mehmet Emin Ay - Gelin Allah Diyelim 3.210 izlenme - 4 yıl önce
Mehmet Emin Ay - Allahu Allah 05:38
Mehmet Emin Ay - Allahu Allah 1.531 izlenme - 2 yıl önce Mehmet Emin Ay dan Hadis-i Şerif ve Ayetler eşliğinde çok seveceğinizi düşündüğüm muhteşem bir ilahi...
Mehmet Emin Ay - Allah Yolu 02:29
Mehmet Emin Ay - Allah Yolu 3.159 izlenme - 4 yıl önce
Mehmet Emin Ay & Mustafa Demirci - Dem 06:12
Mehmet Emin Ay & Mustafa Demirci - Dem 2.107 izlenme - 2 yıl önce Ayetler, Hadisler, Dualar, Güzel Sözler ve Dini Bilgile
Mehmet Emin Ay  Ne Zaman Anarsam Seni 06:13
Mehmet Emin Ay Ne Zaman Anarsam Seni 1.553 izlenme - 2 yıl önce Mehmet Emin Ay Ne Zaman Anarsam Seni
Mehmet Emin Ay - Nat-ı Şerif 08:09
Mehmet Emin Ay - Nat-ı Şerif 2.823 izlenme - 3 yıl önce Mehmet Emin Ay - Nat-ı Şerif
mehmet emin ay -mustafa demirci  dem bu dem 06:23
mehmet emin ay -mustafa demirci dem bu dem 4.501 izlenme - 5 yıl önce mehmet emin ay mustafa demirci dem bu dem
Ya İmam Rusli Mehmet Emin Ay (Subhanallah Cok Güzel Bir İlahi) 08:09
Ya İmam Rusli Mehmet Emin Ay (Subhanallah Cok Güzel Bir İlahi) 786 izlenme - 2 yıl önce Mehmet emin ay hocam dan süper arapca ilahi
 Mehmet Emin Ay - Yeşil Kubbe 05:25
Mehmet Emin Ay - Yeşil Kubbe 2.392 izlenme - 3 yıl önce Mehmet Emin Ay - Yeşil Kubbe
Mehmet Emin Ay - Esma Zikri 05:09
Mehmet Emin Ay - Esma Zikri 917 izlenme - 2 yıl önce Mehmet Emin Ay - Esma Zikri....
Mehmet Emin Ay - Kan Tutar 03:55
Mehmet Emin Ay - Kan Tutar 2.675 izlenme - 3 yıl önce Mehmet Emin Ay - Kan Tutar
Mehmet Emin Ay - Şol Cennettin Irmakları 04:18
Mehmet Emin Ay - Şol Cennettin Irmakları 2.856 izlenme - 4 yıl önce
Mehmet Emin Ay & Mustafa Demirci - Dem Bu Dem 06:23
Mehmet Emin Ay & Mustafa Demirci - Dem Bu Dem 2.525 izlenme - 3 yıl önce Mehmet Emin Ay Ve Mustafa Demirci Tarafından Seslendirilen Dem Bu Dem İlahisi
mehmet emin ay o gece sendin gelen  süper ilahi 10:48
mehmet emin ay o gece sendin gelen süper ilahi 2.371 izlenme - 5 yıl önce mükemmel
Mehmet Emin Ay - Sultanım
Mehmet Emin Ay - Sultanım 719 izlenme - 1 yıl önce Mahmet Emin Ay'ın Sultanım İlahi Klibi
Mehmet Emin Ay - Ne Zaman Anarsam Seni 06:13
Mehmet Emin Ay - Ne Zaman Anarsam Seni 1.693 izlenme - 2 yıl önce Hamidullah Yaşar ÖLMEZ
Mehmet Emin Ay - Fatiha Suresi 01:26
Mehmet Emin Ay - Fatiha Suresi 2.147 izlenme - 3 yıl önce Mehmet Emin Ay - Fatiha Suresi
Mehmet Emin Ay - Duha Suresi 03:10
Mehmet Emin Ay - Duha Suresi 1.254 izlenme - 2 yıl önce Mehmet Emin Ay - Duha Suresi
Mehmet Emin Ay - Ne Zaman Anarsam Seni 06:19
Mehmet Emin Ay - Ne Zaman Anarsam Seni 1.751 izlenme - 2 yıl önce Ayetler, Hadisler, Dualar, Güzel Sözler ve Dini Bilgiler
Mehmet Emin Ay - Ne Zaman Anarsam Seni 06:19
Mehmet Emin Ay - Ne Zaman Anarsam Seni 2.102 izlenme - 3 yıl önce Mehmet Bey Afyon
Mehmet Emin Ay - Aşık Oldum Muhammed'e 05:05
Mehmet Emin Ay - Aşık Oldum Muhammed'e 1.238 izlenme - 2 yıl önce İlahi Sözleri: Can-ı dilden aşık oldum, Muhammed’e, Muhammed’e, Mevlam layık eyle bizi, Muhammed’e, Muhammed’e. Sallallahu ala Muhammed, Sallallahu aleyke Ahmed. Aklı olan arif olsun, Ciğer yansın püryan olsun, Bir canım var kurban olsun, Muhammed’e, Muhammed’e. Sallallahu ala Muhammed, Sallallahu aleyke Ahmed. Rüyada görüştür bizi, Murada eriştir bizi, Mevlam sen kavuştur bizi, Muhammed’e, Muhammed’e. Mevlam layık eyle bizi, Muhammed’e, Muhammed’e. Bir canım var kurban olsun, Muhammed’e, Muhammed’e. Mevlam sen kavuştur bizi, Muhammed’e, Muhammed’e. Bir canım var kurban olsun, Muhammed’e, Muhammed’e.
Mehmet Emin Ay - Taleal Bedru Aleyna 04:22
Mehmet Emin Ay - Taleal Bedru Aleyna 1.098 izlenme - 2 yıl önce Mehmet Emin Ay - Taleal Bedru Aleyna
Mehmet Emin Ay - Ravza 04:13
Mehmet Emin Ay - Ravza 1.617 izlenme - 3 yıl önce Mübarek Ramazan-ı Şerif Ayında Bu Güzel İlahiyi Sizlerle Buluşturmaktan Mutluluk Duyar... İzlerken Peygamber Efendimiz'e Salavatı Şerif'e Getir...
yanmaktan usanmazam mevlam & kaside (m.emin ay)- k 08:27
yanmaktan usanmazam mevlam & kaside (m.emin ay)- k 3.488 izlenme - 6 yıl önce kasİde sevenlerİn ve sevmeyenlerİnde dİnlemesİ gereken bİr vİdeo
Mehmet Emin Ay - Sordum Sarı Çiçeğe 04:33
Mehmet Emin Ay - Sordum Sarı Çiçeğe 2.312 izlenme - 4 yıl önce
mehmet emin ay gözlerim/www.bestoffrm.com 03:48
mehmet emin ay gözlerim/www.bestoffrm.com 2.794 izlenme - 5 yıl önce mehmet emin ay _gözlerim
Mehmet Emin Ay - O Gece Sendin Gelen 10:48
Mehmet Emin Ay - O Gece Sendin Gelen 1.252 izlenme - 2 yıl önce Söz: Cengiz Numanoğlu