Hoşgeldiniz!

kaside

İsmail Coşar İnsanı Coşturmaya Yeter... 02:59
İsmail Coşar İnsanı Coşturmaya Yeter... 42.311 izlenme - 12 yıl önce böyle bir ses var mı? allah aşkına pavarotti falan hikaye...
Kürtçe Kaside 07:40
Kürtçe Kaside 13.217 izlenme - 14 yıl önce adam maşallah süper okuyor kendisi mardin/kızıltepeli
İlahi 04:12
İlahi 7.650 izlenme - 7 yıl önce http://xn--ipekearp-rwb.com/ OCAK AYI NEDİR TASAN ŞUBAT İLE MARDA KÜSEN GELDİ GEÇTİ KOCA NİSAN MUHAMMED'E GİDEMEDİM GİDEMEDİM GİDEMEDİM MUHAMMED'E GİDEMEDİM İKMARINI GÜDEMEDİM MAYISIN YANIKTIR ÖZÜ HAZİRANIN GÜLMEZ YÜZÜ
Bendir Arkasından Dil Atmak (Eser Miktarda İlahi İçerir) 00:05
Bendir Arkasından Dil Atmak (Eser Miktarda İlahi İçerir) 7.846 izlenme - 6 yıl önce Lafı fazla uzatmaya gerek yok. Zira video kısa. Bir arkadaşım mesaj olarak göndermiş, sizinle paylaşayım istedim. Dil atanlarınız bol olsun.
ismail doruk-bülbül kasidesi 03:30
ismail doruk-bülbül kasidesi 12.151 izlenme - 12 yıl önce
Mehmet Erarabacı Arapça Kaside -Türkçe İlahi 03:16
Mehmet Erarabacı Arapça Kaside -Türkçe İlahi 7.489 izlenme - 12 yıl önce arapça kaside ya rabbenatürkçe ilahi affet allahım
Segah Kaside 04:49
Segah Kaside 3.471 izlenme - 12 yıl önce
Tevfik Paksoy-Güzelsin Güzel 04:15
Tevfik Paksoy-Güzelsin Güzel 4.906 izlenme - 12 yıl önce semerkand tv
mehmet erarabacı arapça kaside -türkçe ilahi 03:16
mehmet erarabacı arapça kaside -türkçe ilahi 5.686 izlenme - 12 yıl önce arapça kaside ya rabbenatürkçe ilahi affet allahım
suat hocadan mükemmel kaside 04:09
suat hocadan mükemmel kaside 6.929 izlenme - 13 yıl önce
Nar-I Kaside Mevlit İlahi 02:36
Nar-I Kaside Mevlit İlahi 3.998 izlenme - 12 yıl önce nar-ı kaside mevlit ilahi
Mehmet Emin Ay - Kaside-İ Bürde 10:12
Mehmet Emin Ay - Kaside-İ Bürde 3.946 izlenme - 8 yıl önce Şarkı Sözleri / İlahi / Kaside : KASİDE-İ BÜRDE E min tezekküri cirânin bi zî selemin, Mezecte dem’an cerâ min mukletin bi demin. Em hebbeti’r-rîhu min tilkâi kâzimetin Ve evmeda’l-berku fi’z-zalmâi min idamin Femâ liayneyke in kulte ekfüfâ hemetâ Ve mâ likalbike in kulte estefik yehimi E yahsebu’s-sabbu ennel-hubbe münketimun Mâ beyne münsecimin minhü ve muztarimin Levlâ’l- hevâ lem turık dem’an alâ talelin Ve lâ erikte zikri’l-bâni ve’l-alemi Fe keyfe tunkiru hubben bâ’de mâ şehidet Bihî aleyke, udûli’d-dem’ı ve’s-sekami Ve esbete’l-vecdü hattay abretin ve danâ. Misle’l-behârı alâ haddeyke ve’l-anemi. Neam serâ tayfü men ehvâ fe-errekani ÜVe’l-hubbu ya’terizu’l-lezzâti bi’l-elemi Yâ lâimî fî’l-hevâ’l-uzriyyi mâ’zireten Minnî ileyke ve lev ensafte lem telümi Adetke hâliye lâ sırrî bi müstetirin. Ani’l- vüşâti ve lâ dâî bi münhasimin. Mehadteni’n – nusha lâkin lestü esmeuhû. lnne’l-muhibbe ani’l uzzâli fî samemin. İnnî e tehemtü nâsîha’ş-şeybi fî azelî, Ve’ş – şeybü eb’adü fî nushin ani’t – tûhemi. Fe inne emmâreti bi’s-sûi me’t-te’azet Min cehlihâ bi nezîri’ş – şeybi ve’l- heremi. Ve lâ eaddet mine’l – fî’li’l -cemili kırâ Dayfin eleme bi re’sî gayre muhteşemi Lev küntü a’lemü ennî mâ uvakkıruhû. Ketemtü sırren bedâ lî minhü bi’l-ketemi Men lî bi reddi cimâhin min gavayetihâ Kemâ yüreddü cimühu’l-hayli bi’l-lücümi Felâ terüm bi’l-meâsi kesre şehvetihâ lnne’t-teâme yukavvî şehvete’n-nehimi Ve’n-nefsü ke’t-tıflı in tühmilhü şebbe alâ Hubbi’r-redâi ve in teftımhü yenfetimi Fasrıf hevâhâ ve hâzir en tüvelliyehû İnne’l-hevâ mâ tevellâ yusım ev yesımi Ve râihâ vehye fî’l-a’mâli sâimetün Ve in hiye’s-tahleti’l-mer’â felâ tesümi Kem hassenet lezzeten li’l-mer’i kâtileten Min haysü lem yedri enne’s-semme fî’d-desemi Vahşe’d-desâise min cûin ‘le min şebiin Fe rubbe mahmasatin şerrun mine’t-tuhâmi Ve’stefrigi’d-dem’a min aynin kadi’mteleet Mine’l-mehârimi ve’l-zem himyete’n-nedemi Ve hâlifî’n-nefse ve’ ş-şeytâne va’sıhimâ Ve in hümâ mehadâke’n-nusha fet-tehimi Velâ tutı’ minhümâ hasmen velâ hakemen Fe ente ta’rifü keyfe’l-hasmi ve’l-hakemi Estagfîrullâhe min kavlîn bilâ amelin Le kad nesebtü bihî neslen lizî ukumi Emertüke’l-hayre lâkin mâ’temertü bihî Ve me’stekamtü femâkavlî leke’s-tekami Velâ tezevvedtü kable’l-mevti nâfîleten Velem usalli sivâ farzın velem esumi Zalemtü sünnete men ahya’z-zalâme ilâ Eni’şteket kademâhü’d-durre min veremi Ve şedde min segabin ahşâehû ve tavâ Tahte’l-hicâreti keşhan mütrefe’l-edemi Ve râvedethü’l-cibâlü’ş-şümmü min zehebin An nefsihi fe erâhâ eyyemâ şememi Ve ekkedet zühdehü fîhâ zarûretühû İnne’z-zarûrete lâ ta’dû alâ’l-lsami ve keyfe ted’û ile’d-dünyâ zarûretü men Levlâhü lem tahruci’d-dünyâ mine’l-ademi Muhammmedün seyyidü’l-kevneyni ve’s-sekaleyn Ve’l-ferikayni min urubin ve min acemi Nebiyyünâ’l-âmirü’n-nahi felâ ehadün Eberre fî kavlî lâ minhü velâ neami Hüve’l-habîbü’l-lezî türcâ şefâatühü Li külli hevlin mine’l-ehvâli muktehımi Deâ ilallühi fe’l-müstemsikûne bihî Müstemsikûne bi hablin gayrı munfasımı Faka’n-nebiyyine fî hâlkın ve fî hulukın Velem yüdanûhü fj ilmin ve lâ keremi Ve küllühüm min Resûlillahi mültemisün Gürfen mine’l-bâhri ev reşfen mine’d-diyemi Ve vâkıfûne ledeyhi inde haddihimi Min nuktati’l-ilmi ev min şekleti’l-hikemi Fehve’l-lezî teme mâ’nâhu ve sûretühü Sümme’s-tafâhü hibîben bâriü’n-nesemi Münezzehün an şerikin fî mehâsinihi Fe cevheru’l-husni fîhi gayrı munkasımi Da’me’d-deathü’n-nâsârâ fî nebiyyihimi Vâ’hküm bimâ şı’te medhan fîhi va’htekimi Fensüb ilâ zâtihî mâ şi’te min şerafîn Vensüb ilâ kadrihî mâ şi’te min izâmi Fe inne fadle Resûlillâhi leyse lehû Haddün fe yu’ribe anhü nâtıkun bi femi Lev nâsebet kadrehû âyâtühû ızamen Ahyâ’smühû hîne yüd’â dârıse’r-rimemi Lem yemtehınna bimâ ta’ye’l-ukûlü bihî Hırsan aleynâ felem nerteb velem nehimi A’ye’l-verâ fehmü mâ’nâhü fe leyse yürâ Lil-kurbi ve’l-bu’di minhü gayru munfehımi Ke’ş-şemsi tezharu li’l-ayneyni min buudin Sagîreten ve tükillû’t-tarfe min ememi Ve keyfe yüdrikü fî’d-dünyâ hakîkatehû Kavmün niyâmün tesellev anhü bi’l-hulumi Fe meblegu’l-ilmi fîhi ennehû beşerun Ve ennehû hayru hâlkı’llâhi küllihimi Ve küllü âyin ete’r-rüslü’l-kirâmü bihâ Fe innemâ’t-tesalet min nûrihi bihimi Fe innehû şemsü fadlin hum kevâkibühâ Yüzhirne envârehâ li’n-nâsi fî’z-zulemi Ekrim bi hâlkı nebiyyin zânehû hulukun Bi’l-husni müştemilin bi’l-bişri müttesimi Ke’z-zehri fî terefîn ve’l-bedri fî şerefîn Ve’l-bâhri fî keremin ve’d-dehri ti himemin Keennehû vahve ferdün fî celâletihi Fi askerin hîne telkahu ve fî haşemin Keenneme’l-lü’lüü’l-meknûnü fî-sadefîn Min mâ’diney mantıkın minhü ve mübtesemi Lâ tıybe ya’dilü türben zamme a’zumehû Tûbâ lî munteşıkın minhü ve mültesimin Ebâne mevlidühü an tîbı unsurihi Yâ tıybe mübtedein minhü ve muhtetemi Yevmün teferrese fîhi’l-fürsü ennehümü Kad ünzirû bi hulûli’l-bü’si ve’n-nikamı Ve bâte eyvânü Kısrâ Vehve münsadi’un Ka şemli ashabı Kisrâ gayre mülteimi Ve’n-nâru hâmidetü’l-enfâsi min esefin Aleyhi ve’n-nehru sâhi’l-ayni min sedemi Ve sâe sâvete en gâdat buhayretühâ Ve rüdde vâridühâ bi’l-gayzl hîne zamî Keenne bi’n-nâri mâ bi’l-mâi min belelin Huznen ve bi’l-mâ; mâ bi’n-nâri min daremin Ve’l-cinnü’ tehtifü ve’l-envâru sâtıatün Ve’l-hakku yazharu min mâ’nen ve min kelimi Amû ve sammû fe i’lânü’l-beşâiri lem Tüsmâ’ve bârikatü’l-inzâri lem tüsemi Min bâ’di mâ ahbâra’l-akvâme kâhinühüm Bienne dînehamü’l-mu’vecce lem yekumi Ve bâ’de mâ âyenû fi’l-ufkı min şuhubin Munkaddaten vefka mâ fî’l-arzl min sanemi Hattâ gadâ an tarikl’l-vahyi münhezimün Mine’ş-şeyâtîni yakfû isre münhezimi Keennehüm hereben abtâlü Ebrehetin Ev askerun bi’l-hasâ mln râhateyhi ramî Nebzen bihî bâ’de tesbîhin bi bâtnihimâ Nebze’l-müsebbihi min ahşâi mültakımı Câet li da’vetihil eşcâru sâcideten Temşî ileyhi alâ sâkın bi lâ kademi Ke ennemâ setarat setran limâ ketebet Fürûuhâ min bedîil hattı fil lekami Mislül ğamâmeti ennâ sâra sâiraten Tekıyhi harra vatıysin lil hecîri hamî Aksemtü bil kameril münşakkı inne lehû Min kalbihî nisbeten mebrûratel kasemi Ve mâ havel ğâru min hayrin ve min keramin Ve küllü tarfin minel küffâri anhü amî Fes sıdkı fil ğari ves sıddîku lem yerimâ Ve hüm yekûlûne mâ bil ğâri min erimi Zannül hamâme ve zannül ankebûte alâ Hayril beriyyeti lem tensüc ve lem tehumi Vikâyetullâhi ağnet an müdâafetin Mined dürûı ve an âlin minel ütumi Mâ sâmaniyed dehru daymen vestecartü bihî İllâ ve niltü civâran minhü lem yüdami Ve leltemestü ğıned dârayni min yedihî İllestelemtün nedâ min hayri müstelemi Lâ tünkirul vahye min rü’yahü inne lehû kalben izâ nâmetil aynâni lem yenemi Fe zâke hıyne bülûğun min nübüvvetihî Fe leyse yünkeru fîhi hâlü muhtelemi Tebârekallâhü mâ vahyün bi müktesebin Ve lâ nebiyyün alâ ğaybin bi müttehimi Kem ebraet vasaben bil lemsi râhatühû Ve atlakat eriben min ribkatil limemi Ve Ahyetis seneteş şehbae da’vetühû Hattâ haket ğurraten fil a’surid dühümi Bi ârıdın câde evhıltel bitâha bihâ Seyben minel yemmi ev seylen minet arimi Da’nî ve vasfî âyâtin lehû zaherât Zuhûra nâril gırâ leylen alâ alemi Feddürrü yezdâdü husnen ve hüve müntezamün Ve leyse yenkusu kadran ğayra müntezami Fe mâ tetâvele âmâlül medîhi ilâ Mâ fîhi min keramil ahlâkı veş şiyemi Ayâtü hakkın miner Rahmâni muhdesetün Kadîmetün sıfatül mavsûfi bil kıdemi Lemm takterin bi zemânin ve hiye tuhbiruna Anil meâdi ve an âdin ve an iremi Dâmet ledeynâ fe fâkat külle mu’cizetin Minen nebiyyîne iz câet ve lem tedümi Muhâkkemetün fe mâ yübkıyne min şühebin Li zî şikâkın ve lâ yebğıyne min hâkemi Mâ hûribet katta illâ âde min harabin A’del eâdî ileyhâ mülkıyes selemi Raddet belâğatühâ da’vâ muârıdıhâ Raddel ğayûri yedel cânî anil hurami Le hâ meânin ke mevcil bahri fî mededin Ve fevka cevherihî fil husni vel kıyemi Fe lâ tüaddü ve lâ tuhsâ acâibühâ Ve lâ tüsâmü alel iksâri bis seemi Karrat, bihâ, aynü, kârîhâ, fe, kultü, lehû Le kad zaferte bi hablillâhi fa’tesımi İn tetlühâ hıyfeten min harri nâri lezâ Etfâ’te harrâ lezâ min virdiheş şiyemi Ke ennehel havzu tebyazzul vücûhü bihî Minel usâtı ve kad câühû kel humemi Ve kes sırâtı ve kel mîzâni ma’dileten Fel kıstu min ğayrihâ Gin nâsilen yekumi Lâ’ta’ceben li hasûdin râha yünkiruha Tecâhülen ve hüve aynül hâzikıl fehimi Kad tünkirul aynü dav’eş şemsinin ramedin Ve yünkirul femü ta’mel mâi min sekami Yâ hayra men yemmemel,âfûne ,sahâtehû Sa’yen ve fevka mütûnil eynükir rusümi Ve men hüvel âyetül kübrâli mu’tebirin Ve men hüven nı’metül uzmâli muğtenimi Serayte min Haraminleyken ilâ Harâmin Kemâ seral bedrü fî dâcin minez zulemi Ve bette terkâ ilâ en nilte menzileten Min kâbe kavseyni lem tüdrek ve lem terumi Ve kaddemetke cemîul enbiyâi bihâ Ver rusülü takdîme mahdûmin alâ hademi Ve ente tahterikus seb’at tıbâka bihim Fî mevkibin künte fîhi sâhıbel alemi Hattâ izâ lem teda’şe’ven li müstebikin Mined dünüvvi velâ li müstenimi Hafadte külle makâmin bil izâfeti iz Nûdite bir ref’i mislel müfredil alemi Keymâ tefûzü bir vaslin eyyi müstetirin Anil uyûni ve sirrin eyye müktetemi Fehurte külle fihârin ğayra müşterakin Ve cüzte külle mekâmin ğayra mzüdehami Ve celle mikdârumâ vullite min rutebin Ve azze idrâkü mâûlite min niami Büşrâlenâ ma’şeral İslâmi inne lenâ Minel ınâyeti ruknen ğayra münhedimi Lemmâ deallahü dâıynâ li tâatihi Bi ekramir rusüli künnâ ekramel ümemi Râat Kulûbel ıdâ enbâü bi’setihî Ke neb’etin eclefet ğuflen minel ğanemi Mâ zâle yelkâhüm fî külli mu’terakin Hattâ hakev bil kanâ lahmen alâ vedami Veddül firâra fe kâdû yağbitûıne bihî Eşlâe şâlet meal ıkbâni ver ruhami Temdıl leyâlî ve lâ yedrûne ıddetehâ Mâlem tekün min leyâlil eşhuril hurumi Ke ennemed dînü dayfün halle sâhate hüm Bi külli karmin ilâ rahmil îdâ karimi Yecürru bahra hamîsin fevka sâhibatin Termî bi mevcin minel ebtâli mültetımi Min külli müntedi bin lillâhi muhtesibin Yestû bi müste’silin lil küfri mustalimi Hattâ ğadet milletül İslâmi ve hiye bihim Min ba’di gurbetihâ mevsûleter rahimi Mekfûleten ebeden minhüm bi hayri ebin Ve ba’lin fe lem teytem ve lem teimi Hümül cibâlü fe sel anhüm müsâdimehüm Mâzâ raev minhüm fî külli müstademi Ve sel Huneynen ve sel Bedran ve sel Uhuden Fusûle hatfin lehüm edhâ minel vehami El musdıril biydı humran ba’de mâ veradet Minel ıdâ külle müsveddin minel lememi Vel kâtibîne bi sümril hattı mâ terâket Aklâmühüm harfe cismin ğayra mün’acimi Şâkis silâhı lehüm sîmâ tümeyyizühüm Vel verdü yemtâzü bis sîmâ mines selemi Tühdî ileyke riyâhun nasri neşrahüm Fe tahsebüz zehra , fil ekmâmi külle kemî Keennehüm fî zuhûril hayli nebtü ruben Min şiddetil hazmi lâ min şiddetil huzumi Târet kulûbül ıda min be’sihim ferkan Femâ teferrake beynel behmi vel bühümi Ve men tekün bi rasûlillâhi nûsratühû İn telkahül üsdü fî âcâmihâ tecimi Ve len terâ min veliyyin ğayra müntesırin Bihî velâ min adüvvin ğayra münfesimin Ehalle ümmetehû fî hırzi milletini Kellysi halle meal eşbâli fî ecemi Kem ceddelet kelimâtüllahi min cedelin Fîhi ve kem hassamel burhânu min hasımi Kefâke bil ılmi fil ümmiyyi mu’cizeten Fil câhiliyyeti vet te’dîbi fil yütümi Hademtühû bi medîhin estekıylü bihî Zünûbe umrin medâ fiş şı’ri vel hıdemi İz kalledâniye mâ tuhşâ avâkıbühû Ke ennenî bihimâ hedyün minen neami Ata’tü ğayyes sıbâ fil hâletyni ve mâ Hassaltü illâ alel âsâmi ven nedemi Fe yâ hasârate nefsin fî ticaretihâ Lem teşterid dîne bid dünyâ velem tesümi Ve men yebı’âcilen minhü bi âcilihî Yebin lehül gabnü fî bey’ın ve fî selemi İn âti zenben fe mâ ahdî bi müntekazın Minen nebiyyi ve lâ hablî bi mün sarimi Fe inne lî zimmeten minhü bi tesmiyeti Muhammeden ve hüve evfel halkı biz zimeni İn lem yekün fî meâdi âhızen bi yedî Fadlen ve illâ fe kul yâ zelletel kademi Hâşâhü en yuhrimer râcî me mekârimehû Ev yercial câru minhü gayra muhterâmi Ve münzü el zemtü efkâri medâyıhahû Vecedtühü lî halâsî hayra mültezimi Ve len yefûtel gınâ minhü yeden teribet İnnel hayâ yünbitül ezhâre fil ekemi Ve lem ürid zehrated dünyelletik telafet Yedâ züheyrin bi mâ esnâ alâ herimi Yâ ekramel halkı mâ li men elûzü bihî Sıvâke ınde hulûlil hâdisil amemi Velen yedika Rasülellâhi cahüke bi İzil Kerîmü tecellâ bismi müntekımi Fe in min cûdiked dünya ve Darratehâ Ve min ulûmike ılmül levhı vel kalemi Yâ nefsü lâ teknati min zelletin azumet İnnle kebâire fi ğufrani kel lememi Lealle rahmete Rabbi hıyne yaksimühâ Te’ti alâ hasebil ısyâni fil kısemi Yâ Rabbi vec’al recâi ğayra mün’akisin Ledeyke vec’al hısâbî ğayra münhazimi Veltuf bi abdike fid dâreyni inne lehû Sabran metâ ted’uhü ehvâlü yenhezimi Ve’zenli subhi salâtin minke dâimetin Alen Nebiyyi bi münhel in ve münsecimi Vel âli sahbi sümmet tâbiîne lehüm Ehlet tükâ ven nükâ vel hılmi vel kerami Mâ rannehat azâbâtil bâni rıyhu sabâ Ve etrabel îse hâdil bin neğami Yâ Rabbi salli ve sellim dâimen Ebedâ Alâ habîbike hayril halkı küllihimi
Ölüm Kasidesi (Okuyan: Ali Sanık 03:19
Ölüm Kasidesi (Okuyan: Ali Sanık 3.436 izlenme - 14 yıl önce
Ey Rahmeti Bol Padişah Kaside.... Süper 04:35
Ey Rahmeti Bol Padişah Kaside.... Süper 3.126 izlenme - 11 yıl önce ey rahmeti bol padişah kaside.... süper
ah ümmetim  kaside video klip _ mehmet erarabacı 04:49
ah ümmetim kaside video klip _ mehmet erarabacı 5.705 izlenme - 12 yıl önce ali almış sancağını eline koşup da gidiyor mahşer yerine hasan hüseyini almış yanına ah ümmetim der de ağlar muhammed stüdyo kayıt
Mehmet Erarabacı _ Arayu Arayu Bulsam İzini 06:06
Mehmet Erarabacı _ Arayu Arayu Bulsam İzini 3.482 izlenme - 12 yıl önce arayu arayu bulsam izini---izinin tozuna sürsem yüzümü---hak nasib eylese görsem yüzünü---ya muhammed canım arzular seni---bir mübarek sefer olsa da gitsem---kabe yollarında kumlara batsam---hub cemalin bir kez düşte seyretsem---ya muhammed canım arzular seni---ali ile hasan hüseyin anda---sevdası gönlümde muhabbet canda---yarın mahşer günü hak divanında---ya muhammed canım arzular seni---yunus medheyler seni dillerde---dillerde dillerde hem gönüllerde---arayu arayu gurbet ellerde
yanmaktan usanmazam mevlam & kaside (m.emin ay)- k 08:27
yanmaktan usanmazam mevlam & kaside (m.emin ay)- k 3.594 izlenme - 12 yıl önce kasİde sevenlerİn ve sevmeyenlerİnde dİnlemesİ gereken bİr vİdeo
İsmail Coşar Bilal Demir Yürek Neyleyim Dünyayı - Neyleyeyim Dünyayı Bana Allah'ım Gerek - Kaside 04:36
İsmail Coşar Bilal Demir Yürek Neyleyim Dünyayı - Neyleyeyim Dünyayı Bana Allah'ım Gerek - Kaside 1.029 izlenme - 6 yıl önce İSMAİL COŞAR & BİLAL DEMİR YÜREK NEYLEYEYİM DÜNYAYI BANA ALLAH'IM GEREK GEREKMEZ MASİVAYI BANA ALLAH'IM GEREK ......................................................................... ..................................................................
Vahit Yıldız Gazel 02:52
Vahit Yıldız Gazel 1.827 izlenme - 10 yıl önce erzurumun yıldızı vahit yıdız gazel
ismail coşar-şu benim divane gönlüm 09:19
ismail coşar-şu benim divane gönlüm 3.428 izlenme - 11 yıl önce ozo1/ismail coşar/şu benim divane gönlüm/yorum yap oy ver
mehmet erarabacı - kaside  bir garipsin dünyada 01:57
mehmet erarabacı - kaside bir garipsin dünyada 3.038 izlenme - 12 yıl önce kasidebir garipsin şu dünyada gülme gülme ağla gönül derdin dahi çoktur senin gülme gülme ağla gönül
Mustafa Aslantürk - Yaralıyım Ve Kaside 11:59
Mustafa Aslantürk - Yaralıyım Ve Kaside 2.316 izlenme - 8 yıl önce Okuyan: Mustafa Aslantürk Albüm: Yaralıyım - 2 Senarist: Mustafa Aslantürk Yönetmen: Mustafa Aslantürk Yapım: Hazan Prodüksiyon
Şahidinm Arzı Semadır 05:19
Şahidinm Arzı Semadır 1.897 izlenme - 12 yıl önce
Hafız Ali Tel - Ayırma İmanı Kur'andan Ya Rabbi 03:45
Hafız Ali Tel - Ayırma İmanı Kur'andan Ya Rabbi 1.921 izlenme - 8 yıl önce 10 Haziran Salı Akşamı Rize de Yaptığımız programda 2010 Yılı Dünya Kur'an Okuma Birincisi Hafız Ali TEL Hocamızın Kur'an Tilaveti Ardından Okuduğu " Ayırma İmanı Kur'an dan Ya Rabbi " isimli Kaside.
Komik Hababam-Kaside Örneği-Komik 00:51
Komik Hababam-Kaside Örneği-Komik 2.875 izlenme - 14 yıl önce hababam sınıfı komedi ...eğlence
En çok izlenen video dİnleyİn mükemmel ses 06:00
En çok izlenen video dİnleyİn mükemmel ses 3.605 izlenme - 12 yıl önce En çok izlenen video vurulup tertemiz anlından uzanmış yatıyor
İsmail Coşar-Bilal Demiryürek-Neyleyim Dünyayı 04:36
İsmail Coşar-Bilal Demiryürek-Neyleyim Dünyayı 2.642 izlenme - 11 yıl önce ozo1/ismail coşar-bilal demiryürek/neyleyim dünyayı/maximum sound
Ali Tel Kaside Ya Rasülallah O Senin Aşkına - Ali Tel Kaside - Hafız Ali Tel - Ya Resulallah 02:28
Ali Tel Kaside Ya Rasülallah O Senin Aşkına - Ali Tel Kaside - Hafız Ali Tel - Ya Resulallah 856 izlenme - 6 yıl önce YA RASÜLALLAH O SENİN AŞKINA KURBAN OLAYIM AYAĞIN HAKİNE BEN HAKİLE YEKSAN OLAYIM GÖREYİM GÜL YÜZÜNÜ SEYRİNE VERDE TAKAT
Mehmet Erarabacı - Sevdm Seni Kaside_ Video Klip 04:22
Mehmet Erarabacı - Sevdm Seni Kaside_ Video Klip 1.917 izlenme - 12 yıl önce kaside sevdim seni mabuduma - radyo kaydısevdim seni mabudumacanan diye sevdimbir ben değil alem sanahayran diye sevdim
Şahe Hüsam 06:41
Şahe Hüsam 692 izlenme - 12 yıl önce ilahi kaside